Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 13.07.2020
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie >
 

Pobierz załącznik lub formularz:
    Wzór umowy
    Wzór sprawozdania
    Zasady i tryb przyznawania
    Wzór wniosku

Stypendium Miasta Torunia w dziedzinie kultury
WKu 16.1
Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Kultury
Adres: ul. Wały gen. Sikorskiego 10, 87-100, Toruń
Telefon: 56 611 87 67 e-mail: wku@um.torun.pl

Podstawa prawna:

 •  Ustawa z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zmianami)
 • Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r., poz. 406 z późn. zmianami)
 •  Uchwała nr 389/12 RMT z dnia 6 września 2012 r. w sprawie ustanowienia Stypendium Miasta Torunia w dziedzinie kultury, zmieniona uchwałami nr 724/14 RMT z dnia 20 marca 2014 r., nr 330/16 RMT z dnia 16 czerwca 2016 r. oraz nr 737/17 RMT z dnia 23 listopada 2017 r.


Wymagane dokumenty:

 1.  wniosek zainteresowanego na formularzu „Wniosek o Stypendium Miasta Torunia w dziedzinie kultury”;
 2. rekomendacja opiekuna artystycznego, dyrektora instytucji kultury, szkoły, związku twórczego lub innej organizacji mogącej ocenić projekt stypendialny pod względem merytorycznym;
 3.  w przypadku gdy wnioskującym jest uczeń (student) lub uczennica (studentka)- zaświadczenie wydane przez szkołę/uczelnię potwierdzające ten fakt.


Opłaty:

Nie pobiera się


Termin złożenia wniosku:
Wnioski o przyznanie stypendium należy składać:

 1.  w terminie do 30 września roku kalendarzowego – jeśli dotyczą stypendium półrocznego w pierwszym półroczu następnego roku oraz całorocznego na rok następny
 2.  w terminie do 31 marca roku kalendarzowego – jeśli dotyczą stypendium półrocznego w drugim półroczu danego roku


Termin odpowiedzi :

Wnioski, o przyznanie stypendium oceniane są w następujących terminach:

 1.  wnioski złożone do 30 września - w terminie do 30 listopada;
 2.  wnioski złożone do 31 marca - w terminie do 31 maja.


Decyzja w sprawie przyznania stypendium półrocznego na I półrocze oraz całorocznego na nowy rok budżetowy podejmowana jest po ustaleniu na ten cel środków w uchwale budżetowej lub wieloletniej prognozie finansowej.


Jednostka prowadząca sprawę:

Wydział Kultury Urzędu Miasta Torunia
ul. Wały Gen. Sikorskiego 10, 87-100 Toruń

Tel. 61-18-767, 61-18-848

wku@um.torun.pl


Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje


Uwagi:

 • Wniosek należy złożyć za pośrednictwem poczty lub osobiście. O dotrzymaniu terminu decyduje data złożenia wniosku w Wydziale Kultury.
 • Jedna osoba może pobierać stypendium Miasta Torunia w dziedzinie kultury przez okres łączny nie dłuższy niż 24 miesiące.


  

 


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A