Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 20.09.2019
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie >
 

Pobierz załącznik lub formularz:
    Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miasta Torunia Wydział Komunikacji
    Formularz

Wymiana dowodu rejestracyjnego - zmiana adresu i nazwiska
WK 1.12
Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Komunikacji
Referat: Ewidencji Pojazdów
Adres: ul. Wały gen. Sikorskiego 25, 87-100, Toruń ; sala operacyjna na I piętrze
Telefon: 56 611 88 67, tel. do ustalania terminu rejestracji pojazdu:566118876

Podstawa prawna

  • Art. 78 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym  (t.j. Dz. U. z 2018r. , poz. 1990 z późn. zm)
  • §18 ust 1, pkt1 i 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia11 grudnia 2017r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017r.,  poz. 2355 z późn. zm )
  • Ustawa z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019r., poz. 1000)
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22.12.2003r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz.U. z 2016r., poz. 689 z późn. zm )

I. Dokumenty od wnioskodawcy

  • Wniosek o dokonanie zmiany według załączonego wzoru
  • Dowód rejestracyjny,
  • Karta pojazdu, jeśli była wydana
  • Tablice rejestracyjne, gdy zachodzi konieczność wymiany
  • Dowód osobisty

II. Wymagane opłaty

dowód rejestracyjny - 54,50

pozwolenie czasowe - 19,00

z wymianą tablic rejestracyjnych (gdy zachodzi konieczność) - 180,50

Opłaty mogą być dokonane na miejscu lub przelane na konto:

Urząd Miasta Torunia, Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8

nr konta: 33 1160 2202 0000 0002 7221 2086

III. Termin i tryb realizacji odpowiedzi

Aby załatwić sprawę, należy zapisać się na dzień i godzinę osobiście – I piętro stan. Nr 10,  telefonicznie pod nr 0-56 611 88 76 lub elektronicznie pod adres wk@um.torun.pl.

Niezwłocznie po otrzymaniu wniosku, pod warunkiem kompletności dokumentów. Czas oczekiwania na wyprodukowanie i dostarczenie dowodu rejestracyjnego z Warszawy do 30 dni.

IV. Jednostka odpowiedzialna
Wydział Komunikacji
Toruń, ul. Wały Gen. Sikorskiego 25,
tel.  56 611 88 67, 56 611 88 68; sala operacyjna na I piętrze

V. Tryb odwoławczy
Przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

VI. Uwagi
Wniosek można złożyć osobiście w Wydziale. Odbiór osobiście w siedzibie Wydziału. Pozwolenie czasowe wydawane jest na wniosek.

 


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A