Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 20.02.2020
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie >
 

Pobierz załącznik lub formularz:
    Wniosek.
    Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miasta Torunia Wydział Komunikacji
    Wniosek.

Wyrejestrowanie pojazdu (kradzież)
WK 1.11
Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Komunikacji
Referat: Ewidencji Pojazdów
Adres: ul. Wały gen. Sikorskiego 25, 87-100, Toruń ; sala operacyjna na I piętrze
Telefon: 56 611 88 67,


Można dokonać rezerwacji wizyty link: www.um.torun.pl/pl/rezerwacja-wizyty

Podstawa prawna

  • Art. 79 ust.1pkt 2 ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2020r. , poz. 110)
  • §21 ust 1, pkt 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia11 grudnia 2017r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017r.,  poz.2355z późn. zm )
  • Ustawa z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019r.   poz. 1000)

I. Dokumenty od wnioskodawcy

  • Wniosek o wyrejestrowanie według załączonego wniosku
  • Dowód rejestracyjny
  • Karta pojazdu, jeśli była wydana,
  • Stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań,
  • Zaświadczenie wydane przez właściwy organ Policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży pojazdu, albo postanowienie o umorzeniu dochodzenia w sprawie kradzieży pojazdu wystawione przez właściwy organ,
  • Dowód osobisty

II. Wymagane opłaty

opłata skarbowa 10 zł na rachunek bankowy Urzędu Miasta Torunia w Banku Millennium
Nr konta: 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Opłata może być dokonana na miejscu lub przelana na podany powyżej numer konta

III. Termin i tryb realizacji odpowiedzi

Niezwłocznie po otrzymaniu wniosku, pod warunkiem kompletności dokumentów (czas oczekiwania na wyprodukowanie i dostarczenie dowodu rejestracyjnego z Warszawy ok. 30 dni).

IV. Jednostka odpowiedzialna
Wydział Komunikacji
Toruń, ul. Wały Gen. Sikorskiego 25,
 tel.  56 611 88 67, 56 611 88 68; sala operacyjna na I piętrze

V. Tryb odwoławczy
Przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji

VI. Uwagi

Pojazd podlega wyrejestrowaniu przez organ właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu

Wniosek można złożyć osobiście w siedzibie Wydziału, lub elektronicznie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Miasta Torunia


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A