Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 16.09.2019
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie >
 

Pobierz załącznik lub formularz:
    Formularz
    Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miasta Torunia Wydział Komunikacji

Zmiany w dowodzie rejestracyjnym (dane techniczne) bez zmiany rodzaju pojazdu
WK 1.9
Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Komunikacji
Referat: Ewidencji Pojazdów
Adres: ul. Wały gen. Sikorskiego 25, 87-100, Toruń I piętro, stanowiska 4-9
Telefon: 56 611 88 67, tel. do ustalania terminu rejestracji pojazdu:566118876

Podstawa prawna

  • Art.78 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym   (t.j. Dz. U. z 2018r. , poz. 1990 z późn. zm)
  • § 18 ust. 3 ust.2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017r., poz. 2355 z późn. zm)
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22.12.2003r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz.U. z 2016r. , poz. 689 z późn. zm)

I. Dokumenty od wnioskodawcy

  • Wniosek o dokonanie zmiany według załączonego wzoru
  • Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego, potwierdzającego, że dokonane zmiany są zgodne z przepisami określającymi warunki techniczne pojazdów,
  • Oświadczenie wystawione przez producenta lub przedstawiciela producenta potwierdzające, że pojazd był homologowany zgodnie z wnioskowanymi danymi technicznymi,
  • Dowód rejestracyjny,
  • Karta pojazdu, jeśli była wydana,
  • Tablice rejestracyjne, gdy zachodzi konieczność wymiany
  • Dowód osobisty

II. Wymagane opłaty

dowód rejestracyjny - 54,50

 

pozwolenie czasowe - 19,00

 

z wymianą tablic rejestracyjnych (gdy zachodzi konieczność) - 180,50

 

Opłaty mogą być dokonane na miejscu lub przelane na konto:

 

Urząd Miasta Torunia, Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8

 

nr konta: 33 1160 2202 0000 0002 7221 2086

III. Termin i tryb realizacji odpowiedzi
Aby załatwić sprawę, należy uprzednio zapisać się na dzień i godzinę osobiście - I piętro stan. Nr 10,  telefonicznie pod nr 56 611 88 76 lub elektronicznie pod adres wk@um.torun.pl.

IV. Jednostka odpowiedzialna
Wydział Komunikacji
Toruń, ul. Wały Gen. Sikorskiego 25,
pok. nr 7, tel.  56 611 88 67, 56 611 88 68

V. Tryb odwoławczy
Przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

VI. Uwagi
Wniosek można złożyć osobiście w Wydziale. Odbiór osobiście w siedzibie Wydziału. Pozwolenie czasowe wydawane jest na wniosek.

 


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A