Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 18.01.2020
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie >
 

Pobierz załącznik lub formularz:
    Formularz
    Formularz
    Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miasta Torunia Wydział Komunikacji

Zastaw rejestrowy - dokonanie adnotacji o ustanowieniu zastawu
WK 1.8
Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Komunikacji
Referat: Ewidencji Pojazdów
Adres: ul. Wały gen. Sikorskiego 25, 87-100, Toruń ; sala operacyjna na I piętrze
Telefon: 56 611 88 67,

Podstawa prawna

  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.06.2004r. w sprawie trybu dokonywania w dowodach rejestracyjnych pojazdów mechanicznych adnotacji o ustanowieniu zastawu rejestrowego (Dz.U. nr 145, poz. 1542) 

I. Dokumenty od wnioskodawcy

  • Wniosek o dokonanie wpisu zastawu rejestrowego według załączonego wzoru
  • Aktualny lub pełny odpis z rejestru zastawów lub zaświadczenie wydane przez centralną informację o zastawach rejestrowych wskazujące, że dany podmiot jako zastawca określonego przedmiotu zastawu rejestrowego jest wpisany do rejestru zastawów pod daną pozycją rejestru zastawów,
  • Dowód rejestracyjny
  • Karta pojazdu, jeśli była wydana
  • Dowód osobisty

II. Wymagane opłaty
brak opłat 

III. Termin i tryb realizacji odpowiedzi
Niezwłocznie po otrzymaniu wniosku, pod warunkiem kompletności dokumentów.

IV. Jednostka odpowiedzialna
Wydział Komunikacji
Toruń, ul. Wały Gen. Sikorskiego 25,
tel.  56 611 88 67, 56 611 88 68; sala operacyjna na I piętrze

V. Tryb odwoławczy
Nie przysługuje

VI. Uwagi
Wniosek należy złożyć osobiścieBiuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A