Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
 
Sobota, 29.08.2015
 Wybory
 Podstawowe dane
 Władze miejskie
• Prezydent miasta
Zastępcy prezydenta
Skarbnik Miasta
Sekretarz Miasta
• Rada Miasta Torunia
Przewodniczący RMT
Wiceprzewodniczący RMT
Radni
Kodeks etyczny radnych
Sesje RMT
Sprawozdanie z prac rady
Komisje RMT
Posiedzenia Komisji RMT
Dyżury radnych
Interpelacje, wnioski, zapytania
• Rady Okręgów - składy
Dyżury Rad Okręgów
• Młodzieżowa Rada Miasta Torunia
 Zamówienia publiczne
• Zamówienia powyżej 30.000 Euro
• Zamówienia do 30.000 Euro
 Prawo lokalne, dokumenty
• Baza dokumentów lokalnych
• Statut Gminy
• Strategia Rozwoju Miasta
• Uchwały RMT
• Stanowiska RMT
• Apele RMT
• Oswiadczenia RMT
• Rezolucje RMT
• Deklaracje RMT
• Zarządzenia Prezydenta
• Sprawozdania
• Inne dokumenty
 Ogłoszenia Prezydenta
• Sprzedaż akcji spółek miejskich
 Ogłoszenia o pracy
• W urzędzie miasta
• W innych jednostkach
 Urząd Miasta Torunia
• Dla niesłyszących
• Załatwianie spraw w urzędzie
• Załatw przez Internet
• Adres i godziny urzędowania
• Numery kont bankowych
• Regulamin organizacyjny
• Wydziały i biura
• Pracownicy UMT
• Kodeks etyczny pracowników UMT
• Wykazy umów
• Rejestry, ewidencje, archiwa
Ewidencja działalności gospodarczej
• Zasady działań kryzysowych
• Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 Elektroniczne zbiory aktów prawnych
 Informacje o środowisku
 Oferta inwestycyjna
 Podatki i opłaty lokalne
• Ulgi, umorzenia, odroczenia - wykaz podmiotów
• Interpretacje przepisów prawa podatkowego
• Podatki i opłaty lokalne w poprzednich latach
 Budżet Torunia
• Plan na rok 2015
• Sprawozdania z wykonania budżetu
 Rating miasta Torunia
 Oświadczenia majątkowe
• Oświadczenia majątkowe radnych
• Oświadczenia majątkowe pracowników samorządowych
• Oświadczenia majątkowe archiwalne
 Plany i programy działania
 Kontrole wewnętrzne
 Audyty wewnętrzne
 Majątek Gminy
 Udział Torunia w związkach i organizacjach
 Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki
• Bezpieczeństwo publiczne
• Edukacja
• Edukacja przyrodnicza
• Gospodarka komunalna
• Kultura, turystyka, sport
• Zdrowie i pomoc społeczna
• Spółki prawa handlowego
• Administracja zespolona
 Dostęp do informacji nieudostępnionej
 Informacje techniczne BIP
• Słownik skrótów
• Redakcja
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Kontakt
• Pomoc
• Polityka cookies
 Strona główna

Liczba wejść na stronę: 1824981
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie >
 

Pobierz załącznik lub formularz:
    formularz (.pdf)
    formularz (.doc)

Działalność gospodarcza - wydawanie zaświadczeń o okresie prowadzenia działalności
WEiR 1.10
Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Ewidencji i Rejestracji
Referat: Działalności Gospodarczej
Adres: ul. Wały gen. Sikorskiego 25, 87-100, Toruń pok. nr 1
Telefon: 56 611 88 64, 611 88 65, 611 88 66

Podstawa prawna

  • Kpa - Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - tekst jednolity (Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późniejszymi zmianami)
  • Ustawa z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej-  tekst jednolity (Dz. U. z 2012r., poz. 1282 z póż. zm.)

I. Dokumenty od wnioskodawcy
Wniosek o wydanie zaświadczenia o okresie prowadzenia działalności gospodarczej według załączonego wzoru

II. Wymagane opłaty
Opłata skarbowa 17 zł - wpłata w kasie Urzędu Miasta Torunia ul. Grudziądzka 126B lub na rachunek bankowy w Banku Millennium - nr konta: 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

III. Termin i tryb realizacji odpowiedzi
Do 7 dni od dnia złożenia wniosku
Wydaje się zaświadczenie o okresie prowadzenia działalności gospodarczej.

IV. Jednostka odpowiedzialna
Wydział Ewidencji i Rejestracji
Toruń, ul. Wały Gen. Sikorskiego 25, tel. - 611 88 50 -sekretariat,
pok. nr 1, 56 611 88 64, 56 611 88 65, 56 611 88 66

V. Tryb odwoławczy
Nie przysługuje

VI. Uwagi

  1. Wnioski przyjmujemy pocztą lub można składać osobiście. Mogą być złożone na druku pobranym w Wydziale Ewidencji i Rejestracji, w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miasta lub napisany odręcznie
  2. Odbiór zaświadczenia może być :
    - osobiście przez wnioskodawcę
    - za pośrednictwem poczty.
    O formie odbioru decyduje wnioskodawcaBiuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A