Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Środa, 21.04.2021

Liczba wejść na stronę: 15280012
Data (2021-04-21)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 26337
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 181-200 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zgłoszenie z projektem budowlanym 160/2021Informuję, że ENERGA – Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Toruniu, z siedzibą przy Pl. Skarbka 7/9 w Toruniu dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie elektroenergetycznej linii (sieci) kablowej nn-0,4 kV dla zasilania dz. nr 162/10, 162/11, 162/5, 162/6, 162/7, 162/8, 162/9 obr. 54 przy ul. Przeskok w Toruniu (inwestycja przewidziana do realizacji na dz. nr 33/22, 33/21 obr. 42, dz. nr 143/1, 144/10, 144/29, 147/2, 150/7, 148, 162/13, 162/14, 162/12, 162/5, 162/6, 162/7, 162/8, 162/9, 162/10, 162/11 obr. 54) 09.04.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 159/2021Informuję, że Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31-35 w Toruniu dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej do posesji przy ul. Zimorodka 9 w Toruniu (dz. nr 948 obręb 74) 09.04.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 158/2021Informuję, że spółka - Zakład Usług Komunalnych w Lubiczu sp. z o.o. przy ul. Toruńskiej 53, reprezentowana przez pełnomocnika Pana Piotra Szeflera, dokonała zgłoszenia budowy kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej i grawitacyjnej wraz z przyłączem oraz sieci wodociągowej wraz z przyłączem przy ul. Szosa Lubicka, Odległa, Przelot w Toruniu – dz. nr 80/18, 80/16, 80/13, 80/12, 80/17, 78/11, 78/8 – obręb 54 oraz dz. nr 240 obręb 53 – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 09.04.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 157/2021Informuję, że spółka Toruńskie Wodociągi sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31-35, reprezentowana przez pełnomocnika Pana Zdzisława Zalewskiego, dokonała zgłoszenia budowy fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej do posesji przy ul. Podgórnej w Toruniu – dz. nr 399, 400 – obręb 10 – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 09.04.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 156/2021Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 42, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Piotra Brzezińskiego, dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 90 PE wraz z przyłączami gazowymi średniego ciśnienia dn 32 PE, ul. Łączna, Okólna w Toruniu (dz. nr 699, 717, 755, 725, 726, 728 w obrębie 71) zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 09.04.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 155/2021Informuję, że Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. Krasińskiego 44 w Toruniu reprezentowana przez Panią Annę Wiśniewską i Panią Stanisławę Białkowską dokonała zgłoszenia przebudowy i rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej dla potrzeb budynku przy ul. Krasińskiego 44 w Toruniu (działka nr 305 z obrębu 8) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 09.04.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 154/2021Informuję, że Pani Anna Błaszczyk dokonała zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Szczęśliwej 17 w Toruniu (działka nr 223 z obrębu 61) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 09.04.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 153/2021Informuję, że w dniu 8 kwietnia 2021 r. spółka Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31-35, reprezentowana przez Pana Zdzisława Zalewskiego dokonała zgłoszenia budowy fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej do posesji przy ul. Kartuskiej 20 w Toruniu (dz. nr 211/3, 212/1 – obr. 53) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.). 09.04.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 152/2021Informuję, iż organ wydał zaświadczenie Pani Urszuli Głowackiej o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia wewnętrznej instalacji gazowej dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Białej 43 w Toruniu (działka nr 453 z obrębu 71) – zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 09.04.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 151/2021Informuję, iż organ w dniu 8 kwietnia 2021 r. wniósł sprzeciw do zgłoszenia firmy HEVERC Sp. z o.o. reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Izabelę Bróździńską, dot. wykonania wewnętrznej instalacji gazowej dla potrzeb lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku przy ul. Podgórnej 72 w Toruniu (działka nr 454 z obrębu 10) – zgodnie z art. 30a pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 09.04.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 150/2021Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Pana Adama Szandracha dla inwestycji polegającej na wykonaniu wewnętrznej instalacji gazowej dla potrzeb lokalu mieszkalnego nr 3 w oficynie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Mickiewicza 91 w Toruniu (dz. nr 367 w obrębie 7) zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 09.04.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 149/2021Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Rakowicza 1-1E w Toruniu, reprezentowanej przez Pana Marka Nowakowskiego oraz Pana Gabriela Mańkowskiego – Członków Zarządu dla inwestycji polegającej na przebudowie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Rakowicza 1-1E w Toruniu (dz. nr 29/6, 30/2, 31/1 w obrębie 51) zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 09.04.2021
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 66/2021Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 15 lutego 2021 r. przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie w roku 2021 zadania publicznego gminy w zakresie wspierania edukacji i wychowania: organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży połączonej z działalnością edukacyjną i wychowawczą (z wyłączeniem sportu i rekreacji), rozwijania zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży oraz popularyzacji poszczególnych dziedzin wiedzy, promocji postaw patriotycznych i obywatelskich – w czasie wolnym od zajęć szkolnych, działań edukacyjnych i wychowawczych (konkurs nr 24/2021). 09.04.2021
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 12.6733/2021Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE na terenie przy ul. Batorego w Toruniu (dz. nr 15, 5; obręb 43) 09.04.2021
Informacje o środowisku 6/2021Ogłoszenie Prezydenta Miasta Torunia informujące o uchwaleniu przez Radę Miasta Torunia: 1) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Grudziądzkiej, Stalowej, Batorego i Polnej w Toruniu (Uchwała Nr 264/19 Rady Miasta Torunia z dnia 21 listopada 2019 r.); 2) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Budowlanej i Wapiennej w Toruniu (Uchwała Nr 418/20 Rady Miasta Torunia z dnia 23 lipca 2020 r.); 3) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rudak A” dla obszaru położonego w rejonie ulic Jana Skrzetuskiego i Pana Wołodyjowskiego w Toruniu (uchwała nr 419/20 Rady Miasta Torunia z dnia 23 lipca 2020 r.); 4) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego u zbiegu ulic Myśliwskiej i Jeleniej w Toruniu (uchwała nr 420/20 Rady Miasta Torunia z dnia 23 lipca 2020 r.); 5) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Winnica” dla terenów położonych w otoczeniu Mostu Gen. Elżbiety Zawackiej w Toruniu (uchwała nr 459/20 Rady Miasta Torunia z dnia 10 września 2020 r.). 09.04.2021
Informacje o środowisku 5/2021Ogłoszenie Prezydenta Miasta o możliwości zapoznania się w siedzibie Urzędu Miasta Torunia przy ul. Grudziądzkiej 126B (parter) – z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Jordanki” dla obszaru położonego w rejonie ulic: Wały gen. Sikorskiego, Czerwona Droga i al. św. Jana Pawła II w Toruniu, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz wymaganymi przez przepisy załącznikami i stanowiskami innych organów. 09.04.2021
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 2.6740.1/2021Obwieszczenie PMT o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn: „Rozbudowa ulicy Rodzinnej na odcinku od ul. Przyjemnej w kierunku północnym Torunia oraz Rozbudowa ul. Przyjemnej na odcinku od ul. Rodzinnej do Mistrza Twardowskiego w Toruniu” na działkach oznaczonych numerami: ul. Rodzinna: Obręb 61 dz. nr. 141/3, 148/1, 138/16, 139/28, 142, 139/33, 143/1 (z podziału działki 143) ul. Przyjemna Obręb 61 dz. nr. 139/4, 138/8, 149/1, 150, 138/19, 138/21 (z podziału działki 138/5) Nieruchomości lub ich części, z których korzystanie będzie ograniczone: 138/22 (z podziału działki nr 138/5), 138/20 obręb 61 09.04.2021
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 103/2021Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę opracowania projektu stałej organizacji ruchu drogowego dla ul. Przelot na odcinku od ul. Olsztyńskiej do ul. Ciekawej. 08.04.2021
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 65/2021Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w roku 2021 w zakresie WSPIERANIA ROZWOJU KULTURY I OCHRONY JEJ DÓBR ORAZ PODTRZYMYWANIA TRADYCJI NARODOWEJ - II TURA (konkurs nr 16.2/2021). 08.04.2021
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 64/2021Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 26 stycznia 2021 r. przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w zakresie WSPIERANIA ROZWOJU KULTURY I OCHRONY JEJ DÓBR ORAZ PODTRZYMYWANIA TRADYCJI NARODOWEJ (konkurs nr 16.1/2021. 08.04.2021


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A