Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 18.06.2018
Data (2018-06-18)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 19430
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 181-200 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zamówienia poza ustawą PZP 244/2018Wydział Ochrony Ludności Urzędu Miasta Torunia, w związku z podjęciem działań w zakresie uzyskania informacji o rynku potencjalnych wykonawców w branży obejmującej przedmiot zamówienia, prosi o podanie ceny brutto na wymianę 17 kamer analogowych obrotowych na kamery IP. 30.05.2018
Zarządzenie PMT 168/2018w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej - Drużyny Pobierania Próbek w Toruniu wspólnej dla Gminy Miasta Toruń i Powiatu Toruńskiego 30.05.2018
Zarządzenie PMT 166/2018zmieniające zarządzenie nr 63 z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie powołania Zespołu roboczego ds. przygotowania dokumentacji aplikacyjnej dla projektu "Bydgoska 50-52" 30.05.2018
Zarządzenie PMT 165/2018w sprawie obciążenia służebnością gruntową nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miasta Toruń położonej w Toruniu opisanej jako "Projektowana CLXXX" 30.05.2018
Zarządzenie PMT 164/2018zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2018 30.05.2018
Zarządzenie PMT 163/2018w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 23 w Toruniu przy ulicy Osikowej 11 30.05.2018
Zarządzenie PMT 162/2018w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 27 w Toruniu przy ulicy Turystycznej 19 30.05.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 81/2018Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia, spółki E.D.F. Toruń S.A. z siedzibą w Toruniu przy ul. Ceramicznej 6, reprezentowanej przez Pana Janusza Szynala – Firma Inżynieryjna Bene-Bud, dot. budowy osiedlowej sieci cieplnej wraz z przyłączami cieplnymi dla projektowanych budynków wie-lorodzinnych e1, e2, f1, f3 przy ul. Hubego 10-20 w Toruniu (dz. nr: 200/2 – obręb 30)” 30.05.2018
Zarządzenie PMT 161/2018w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Torunia 29.05.2018
Zarządzenie PMT 160A/2018zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Wydziału Księgowości Urzędu Miasta Torunia 29.05.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 83/2018Przetarg nieograniczony na na udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 110.000.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Uwaga: elektroniczny JEDZ. Nowy termin składania ofert: 12 lipca 2018 r. 29.05.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 80/2018Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31/35 w Toruniu, reprezentowanej przez Pana Grzegorza Kostulskiego – Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów w Toruniu dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Poznańskiej w Toruniu (dz. nr 32/12 z obrębu 77) – zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zmianami). 29.05.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 79/2018Informuję, że spółka Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31-35, reprezentowana przez Pana Grzegorza Kostulskiego – kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów, dokonała zgłoszenia budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla potrzeb posesji przy ul. Częstochowskiej 7 w Toruniu (dz. nr 295/5 – obręb 53) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zmianami). 29.05.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 243/2018Biuro Projektów Informatycznych Urząd Miasta Torunia 87-100 Toruń ul. Wały gen. Sikorskiego 8 zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na wykonanie projektu wdrożenia bezprzewodowych punktów dostępowych Wi-Fi, sprzedaży i wdrożenia urządzeń obsługujących bezprzewodowe punkty dostępowe Wi-Fi wraz z przeprowadzeniem instruktażu stanowiskowego. 28.05.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 242/2018Urzędu Miasta Torunia Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków w celu oszacowania wartości zamówienia zwraca się z prośbą o podanie ceny za wykonanie i dostarczenie tablic FORTECZNY SZLAK TWIERDZY TORUŃ (zgodnie z załączonym projektem) wraz z montażem. 28.05.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 241/2018Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie nawierzchni bezpiecznej piaskowej na placu zabaw znajdującym się przy ul. Zbożowej dz. nr 198/2, 199/2 obr. 28 w Toruniu. 28.05.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 240/2018Wydział Promocji i Turystyki UMT zaprasza do składania ofert dotyczących wydruku mapek w nakładzie 130.000 sztuk. 28.05.2018
Zarządzenie PMT 160/2018w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu - dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Toruniu 28.05.2018
Zarządzenie PMT 159/2018w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 7 w Toruniu przy ulicy Gen. Bema 66 28.05.2018
Zarządzenie PMT 158/2018w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 19 w Toruniu przy ulicy Dziewulskiego 41 c 28.05.2018


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A