Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 16.11.2019

Liczba wejść na stronę: 11110816
Data (2019-11-16)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 22838
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 181-200 >>> 

Dokument Tytuł Data
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 46.2.6733/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej oświetleniowej wraz z budową słupów oświetleniowych (oświetlenie chodnika dla pieszych – dojście do budynku wielorodzinnego) na terenie położonym przy ul. Tłoczka l0b w Toruniu (części działek nr 58/35, 58/36, 59/19, obręb 59 oraz część działki nr 86, obręb 61) 04.11.2019
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 167/2019Wyniki IV naboru ofert trwającego do 30.09.2019 r. konkursu "Dofinansowanie wkładu własnego do projektów realizujących zadania własne Gminy Miasta Toruń finansowanych z funduszy Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych o podobnym charakterze oraz z funduszy krajowych". 31.10.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 143/2019Obwieszczenie PMT o podjęciu postępowania i wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dnia 31.10.2019 r. w sprawie podziału mieszkania na dwa lokale w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy alei 700-lecia 12/44, 45 w Toruniu. 31.10.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 142/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydaniu postanowienia zawieszającego postępowanie w sprawie wydania pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Grunwaldzkiej 15 wraz z rozbiórką istniejącego budynku mieszkalnego na terenie działek nr  121/1, 121/2, 121/3, 122/1, 122/2 w obrębie 2,  jedn. ewidencyjna 046301_1 Toruń (adres działek: ul. Grunwaldzka 15, 15a), prowadzone na wniosek Pana Ryszarda Urbańskiego prowadzącego działalność  pn. URBAŃSKI Przedsiębiorstwo Budowlane z siedzibą przy ul. Chrobrego 151 w Toruniu 31.10.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 142/2019Zaświadczam o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu lub nałożenia obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę do zgłoszenia MSTYL Milenia Jurkiewicz, dot. budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej dla potrzeb posesji przy ul. Brzoskwiniowej 45 w Toruniu (dz. nr 69/2, 72/32 z obrębu 28) – zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami). 31.10.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 28.6220.2.2018/2019Obwieszczenie PMT o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „prowadzenie działalności w zakresie zbierania oraz przetwarzania odpadów – prowadzenie zakładu przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego przy ul. St. Szymańskiego 16 w Toruniu (dz. 154/9 – obręb 45)” 31.10.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 447/2019Urząd Miasta Torunia - Biuro Obsługi Urzędu zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na kompletną usługę świadczoną na następujących warunkach: dostarczenie sygnału internetowego przez Wykonawcę w jednym punkcie styku z siecią w węźle w Toruniu ul. Legionów 70 lub dowolnym miejscu styku z siecią światłowodową Gminy Miasta Torunia... 30.10.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 446/2019Urząd Miasta Torunia - Biuro Obsługi Urzędu zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na asystę techniczną i konserwację systemu teleinformatycznego EWID 2007 działającego w Urzędzie Miasta Torunia. 30.10.2019
Zarządzenie PMT 347/2019zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2019 30.10.2019
Zarządzenie PMT 346/2019w sprawie nabycia przez Gminę Miasta Toruń nieruchomości gruntowej położonej w Toruniu przy ulicy Zagrodowej 30.10.2019
Patronaty 195/2019Zawody pływackie "Pływam na medal" 30.10.2019
Patronaty 193/2019Koncert Jubileuszowy z okazji 20-lecia Chóru Astrolabium 30.10.2019
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 166/2019W dniu 23 października 2019r. Fundacja Parasol z siedzibą przy ul. Piskorskiej 1a/14 w Toruniu złożył ofertę realizacji zadania publicznego pn. „Europejski Tydzień Testowania HIV w Toruniu ” w ramach zadania publicznego z zakresu działalności przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 30.10.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 160/2019Data zgromadzenia: 17.11.2019 r.
Godzina zgromadzenia: 13:00 - 15:00
Miejsce zgromadzenia: zbieg ulic św. Józefa i Żwirki i Wigury
30.10.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 159/2019Data zgromadzenia: 3.11.2019 r.
Godzina zgromadzenia: 13:00 - 15:00
Miejsce zgromadzenia: zbieg ulic św. Józefa i Żwirki i Wigury
30.10.2019
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 132/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 30.10.2019r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości , stanowiących własność Gminy Miasta Toruń , przeznaczonych do sprzedaży, wraz ze sprzedaza ułamkowych cześci gruntu.WGN.7125.1.124.2018.KŁ, WGN.7125.1.115.2018.KŁ,WGN.7125.1.130.2018.KŁ,WGN.7125.1.131.2018.KŁ, WGN.7125.1.78 2018.KŁ,WGN.7125.1.84.2018.KŁ. WGN.7125.1.17.2019.KŁ 30.10.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 132/2019Zamówienie publiczne w trybie art. 138o ustawy Pzp na świadczenie usług ochrony fizycznej budynków, ochrony w formie monitorowania systemu sygnalizacji włamania oraz konserwacji systemów alarmowych w obiektach Urzędu Miasta Torunia 30.10.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 445/2019Urząd Miasta Torunia - Biuro Obsługi Urzędu zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na dołączenie sieci lokalnej UMT do sieci Internet, zestawienie łącza do ustalonego punktu styku z światłowodową siecią UMT... 29.10.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 444/2019Urząd Miasta Torunia - Biuro Obsługi Urzędu zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na przedłużenie wsparcia technicznego oprogramowania Energy Logserver. 29.10.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 443/2019Urząd Miasta Torunia - Biuro Obsługi Urzędu zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na asystę techniczną wraz subskrypcją aktualizacji systemu FastGIS na 2 stanowiskach PC, na okres od 01.01.2020 do 31.12.2020. 29.10.2019


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A