Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 23.02.2019
Data (2019-02-23)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 20877
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 181-200 >>> 

Dokument Tytuł Data
Uchwała RMT 54/2019zmieniająca uchwałę w sprawie „Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Toruń”. 07.02.2019
Uchwała RMT 53/2019w sprawie desygnowania przedstawicieli Rady Miasta Torunia do udziału w pracach Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia, kadencji 2017 – 2019. 07.02.2019
Uchwała RMT 52/2019w sprawie budżetu obywatelskiego w Toruniu. 07.02.2019
Uchwała RMT 51/2019w sprawie wprowadzenia pilotażowego programu „System biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej w Toruniu”. 07.02.2019
Uchwała RMT 50/2019w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Odległa, Przelot i Ostra w Toruniu. 07.02.2019
Uchwała RMT 49/2019w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Park Handlowy Zieleniec” dla obszaru położonego pomiędzy ulicą Broniewskiego i ulicą Szosa Bydgoska w Toruniu. 07.02.2019
Zarządzenie PMT 42/2019zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 27 im. gen. Elżbiety Zawackiej w Toruniu 07.02.2019
Zarządzenie PMT 41/2019w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze 07.02.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 18/2019Data zgromadzenia:10.02.2019
Godzina zgromadzenia:13.00-15.00
Miejsce zgromadzenia:zbieg ulic Św.Józefa i Żwirki i Wigury
07.02.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 16/2019Informuję, że Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie odcinka kanalizacji sanitarnej – odgałęzienia bocznego do posesji nr 132 przy ul. Rypińskiej w Toruniu (dz. nr 181/6 w obrębie 69) zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 07.02.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 15/2019Informuję, że organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. w Toruniu, działających poprzez pełnomocnika – Pana Janusza Janiaka, dotyczącego zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowej dla potrzeb posesji przy ul. Końcowej 6-10 w Toruniu (dot. dz. nr 68/11, 73/3, 230/4 obręb 3) zgodnie z art. 30 a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 07.02.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 11/2019Przetarg nieograniczony na digitalizację dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (PZGiK), utworzenie bazy danych BDOT500, modernizacja ewidencji gruntów i budynków (EGiB) oraz przeprowadzenie działań harmonizujących zbiory danych miasta Torunia w ramach projektu: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” dofinansowanego z Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 07.02.2019
Inne dokumenty 1/2019Obwieszczenie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu o pierwszej licytacji nieruchomości położonej w Toruniu przy ulicy Waryńskiego 7. 07.02.2019
Stanowisko RMT 1/2019w sprawie przygotowania cyklu wydarzeń pod wspólnym tytułem „Rok 2020 rokiem stulecia powrotu Torunia do wolnej Polski”. 07.02.2019
Zarządzenie PMT 40/2019w sprawie nabycia pomieszczenia pomocniczego usytuowanego w budynku przy ul. Bydgoskiej 92 w Toruniu 06.02.2019
Zarządzenie PMT 39/2019zmieniające zarządzenie nr 316 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 19 października 2016 r. w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania projektu "Fort Doświadczeń - adaptacja zabytkowego budynku Fortu św.Jakuba w Toruniu na cele kulturalne" 06.02.2019
Zarządzenie PMT 38/2019zmieniające zarządzenie nr 63 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie powołania Zespołu roboczego ds. przygotowania dokumentacji aplikacyjnej dla projektu "Bydgoska 500-52" 06.02.2019
Zarządzenie PMT 37/2019zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowych do oceny ofert zgłoszonych w otwartych konkursach ofert na wykonanie zadań publicznych gminy w 2019 r. oraz w latach 2019-2021 06.02.2019
Zarządzenie PMT 36/2019w sprawie powołania na rok 2019 komisji do oceny wniosków o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków na terenie Gminy Miasta Toruń 06.02.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 14/2019Informuję, że Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. w Toruniu, działające poprzez pełnomocnika – Pana Janusza Janiaka, dokonały zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie odcinka kanalizacji sanitarnej – odgałęzienia bocznego do posesji nr 16 przy ul. Dojazd w Toruniu (dot. dz. nr 33/11, 34/8 obręb 54) zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 06.02.2019


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A