Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 23.01.2018
Data (2018-01-23)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 18654
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 181-200 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zamówienia poza ustawą PZP 2/2018Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia prosi o podanie oferty cenowej na wykonanie usługi składu, łamania graficznego i przygotowania do druku jedenastu wydań miesięcznika: Toruńskiego Informatora Kulturalno-Artystycznego "Ikar" w 2018 r. 02.01.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 1/2018Wydział Inwestycji i Remontów zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie badań archeologicznych dla zadań remontowych. 02.01.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 1/2018Informuję, że ENERGA – Operator S.A. Oddział w Toruniu, działająca poprzez pełnomocnika – Pana Marka Siegierta, dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na dyslokacji (obejmującej demontaż istniejącej i budowę nowej) stacji transformatorowej 15/0,4 kV „Technikum Samochodowe” wraz z częściową zmianą trasy linii kablowych SN i nn dla rozwiązania kolizji z projektowanym zagospodarowaniem terenu dz. nr 124/2 w obrębie 1 przy ul. Św. Józefa 23-35 w Toruniu (dz. nr 124/2, 119, 117, 116, 147 w obrębie 1) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz.1332 ze zmianami) 02.01.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 239/2017Konkurs: "Opracowanie koncepcji plastycznej ekspozycji stałej oraz pokazów multimedialnych w Koszarach Bramy Chełmińskiej (fort B66) w Toruniu”. 03.01.2018
Zarządzenie PMT 388/2017zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2017 29.12.2017
Zarządzenie PMT 387/2017w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze 29.12.2017
Zarządzenie PMT 386/2017w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze 29.12.2017
Uchwała RMT 790/2017w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok. 28.12.2017
Uchwała RMT 789/2017w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z kontroli inwestycji (budowy) ul. Krośnieńskiej. 28.12.2017
Uchwała RMT 788/2017w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z kontroli inwestycji (budowy) ul. Częstochowskiej. 28.12.2017
Uchwała RMT 787/2017zmieniająca uchwałę w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta Torunia. 28.12.2017
Uchwała RMT 786/2017zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zakazu handlu okrężnego na terenie miasta Torunia. 28.12.2017
Uchwała RMT 785/2017w sprawie przystąpienia do opracowania i wdrożenia Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu. 28.12.2017
Uchwała RMT 784/2017w sprawie wskazania radnych do udziału w Radzie Społecznej ds. Konsultacji Społecznych. 28.12.2017
Uchwała RMT 783/2017w sprawie przyjęcia Planu Konsultacji Społecznych na 2018 r. 28.12.2017
Uchwała RMT 782/2017w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu połaci dachowej na nieruchomości przy ul. Sienkiewicza 34 w Toruniu, będącej w trwałym zarządzie V Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu. 28.12.2017
Uchwała RMT 781/2017w sprawie zmiany imienia Szkole Podstawowej Nr 7 w Toruniu. 28.12.2017
Uchwała RMT 780/2017w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 35 w Toruniu. 28.12.2017
Uchwała RMT 779/2017w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie miasta Toruń przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miasta Toruń oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. 28.12.2017
Uchwała RMT 778/2017w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Toruńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu. 28.12.2017


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A