Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 23.01.2018
Data (2018-01-23)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 18654
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zamówienia poza ustawą PZP 9/2018Wydział Ochrony Ludności urzędu Miasta Torunia zaprasza do składania ofert na całodobowe świadczenie w roku 2018 na terenie miasta Torunia interwencyjnych usług weterynaryjnych w przypadku pojawienia się zwierząt wolnożyjących (dzikich) zakłócających porządek publiczny lub stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkiego. 08.01.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 8/2018Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia zwraca się z prośbą o przesłanie oferty cenowej na opracowanie Strategii Polityki Zdrowotnej dla miasta Torunia na lata 2018-2025. 08.01.2018
Zarządzenie PMT 8/2018w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze 05.01.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 7/2018Wydział Środowiska i Zieleni, w ramach procedury rozeznania rynku, zwraca się z prośbą o dokonanie wstępnej wyceny na realizację zadania: "Kompleksowa organizacja jednodniowego seminarium dotyczącego niskiej emisji" 05.01.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 6/2018Rozeznanie rynku związane z planowanym zamówieniem publicznym, o wartości mniejszej niż równowartość w złotych 30 000 euro, na świadczenie w okresie od 1 lutego 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. usług serwisowych Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Torunia. 05.01.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 3/2018Informuję, że ENERGA – Operator S.A. Oddział w Toruniu, działająca poprzez pełnomocnika – Pana Tomasza Dzięcioła, dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na rozbiórce stacji transformatorowej „Pralnia” typu MUw 20/400 oraz budowie małogabarytowej prefabrykowanej stacji transformatorowej „Pralnia” typu MBST 20/630 wraz z przebudową linii kablowych SN 15 kV, przy ul. Szosa Lubicka 15F w Toruniu (dz. nr 140/2 – obr. 56) 05.01.2018
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 2/2018Data zgromadzenia: 07.01.2018 r.
Godzina zgromadzenia: 13:00-15:00
Miejsce zgromadzenia: zbieg ulic Św. Józefa i Żwirki i Wigury
04.01.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 2/2018Informuję o braku sprzeciwu organu do zgłoszenia Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. przy ul. Rybaki 31/35 w Toruniu reprezentowanej przez Pana Grzegorza Kostulskiego – Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów dotyczących zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót polegających na wykonaniu obudowy studni głębinowej, ogrodzenia strefy ochrony bezpośredniej, utwardzenia drogi dojazdowej dla otworu nr 4, budowy przewodu wodociągowego od studni nr 4 do włączenia w istniejącą sieć wodociągową w rejonie studni nr 2, budowę sieci energetycznej i światłowodowej na odcinku od studni nr 2 do studni nr 4 oraz przebudowę linii zasilających i sterowniczych na Ujęciu Wody w Czerniewicach (na terenie dz. nr 173/1, 173/2, 218, 219/3, 220, 497, 498, 499, 500, 512, 514, 515 obr. 76). 04.01.2018
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 1/2018Data zgromadzenia: 13.01.2018 r.
Godzina zgromadzenia: 17:00-19:00
Miejsce zgromadzenia: Rynek Staromiejski, przy pomniku M. Kopernika
04.01.2018
Zarządzenie PMT 7/2018w sprawie dnia wolnego od pracy za święto przypadające w dniu 6.01.2018 r. 03.01.2018
Zarządzenie PMT 6/2018zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu konkursu jednoetapowego, ideowo-koncepcyjnego dla zadania pt. "Zagospodarowanie prawobrzeża Wisły w Toruniu na terenach położonych od Przystani AZS do Portu Drzewnego", powołania Sądu konkursowego oraz zatwierdzenia Regulaminu pracy Sądu konkursowego 03.01.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 5/2018Wydział Inwestycji i Remontów prosi o złożenie oferty cenowej na wykonanie optymalizacji dla projektu branży sanitarnej dla zadania pn. "Termomodernizacja wraz z robotami towarzyszącymi budynku przy ul. Smoczej 11 w Toruniu. 03.01.2018
Zarządzenie PMT 5/2018zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu konkursu jednoetapowego, ideowo-koncepcyjnego dla zadania pt."Zagospodarowanie lewobrzeża Wisły w Toruniu na terenach położonych od Kępy Bazarowej wraz z terenem Majdanów i Zamku Dybowskiego", powołania Sądu konkursowego oraz zatwierdzenia Regulaminu pracy Sądu konkursowego 03.01.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 4/2018Wydział Architektury i Budownictwa zaprasza do złożenia ofert na sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu miasta Torunia w roku 2018 03.01.2018
Zarządzenie PMT 4/2018w sprawie ustalenia Regulaminu II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Toruniu przy ul. Brzoskwiniowej 45 oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu 03.01.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 3/2018Wydział Inwestycji i Remontów prosi o złożenie oferty cenowej na wykonanie optymalizacji kosztów dla projektu budowlano - wykonawczego branży elektrycznej pod nazwą "Wymiana oświetlenia w budynku przy ul. Smoczej 11/13 w Toruniu". 03.01.2018
Zarządzenie PMT 3/2018w sprawie ustalenia Regulaminu II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Toruniu przy ul. Wiosennej 29/Czystej 21 oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu 03.01.2018
Zarządzenie PMT 2/2018w sprawie dokonania zamiany nieruchomości gruntowych pomiędzy Gminą Miasta Toruń, a Młodzieżową Spółdzielnia Mieszkaniową 03.01.2018
Zarządzenie PMT 1/2018w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu miasta na rok 2018 łącznie z planem finansowym Urzędu Miasta Torunia, oraz planem finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, oraz nadania uprawnień kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych 03.01.2018
Interpelacje, wnioski, zapytaniaZapytania i wnioski złożone przez radnych miasta Torunia podczas 44. sesji (14.12.2017 r.)wraz z odpowiedziami. 03.01.2018


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A