Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 29.10.2020

Liczba wejść na stronę: 13840762
Data (2020-10-29)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 25191
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 >>> 

Dokument Tytuł Data
Uchwała RMT 490/2020zmieniająca uchwałę w sprawie wydzierżawienia gruntów, położonych w Toruniu przy ul. Dybowskiej 10-12, 14-20, Pl. Armii Krajowej 6,7 i ul. Przy Grobli 2, stanowiących własność Gminy Miasta Toruń. 22.10.2020
Uchwała RMT 489/2020w sprawie bonifikat od ceny sprzedaży przez Gminę Miasta Toruń na rzecz najemców lokali mieszkalnych: nr 6 przy ul. Hurynowicz 6, nr 2 i nr 5 przy ul. Hurynowicz 8, nr 9 przy ul. Hurynowicz 20, nr 7 przy ul. Hurynowicz 10, nr 5 przy ul. Hurynowicz 12; nr 4, nr 29, nr 33 nr 57 przy ul. Krasińskiego 114, nr 7 przy ul. Olsztyńskiej 132 w Toruniu. 22.10.2020
Uchwała RMT 488/2020w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży przez Gminę Miasta Toruń lokalu mieszkalnego nr 25 usytuowanego w budynku położonym przy ul. Krętej 74 w Toruniu. 22.10.2020
Uchwała RMT 487/2020w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Lubicka i Szosa Lubicka w Toruniu. 22.10.2020
Uchwała RMT 486/2020w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulic: Ciekawej i Gminnej w Toruniu. 22.10.2020
Uchwała RMT 485/2020w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rudak B” dla obszaru położonego przy ul. Rypińskiej 44-54 w Toruniu. 22.10.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 214/2020Informuję, że Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. Zbożowej 41-45 w Toruniu, reprezentowana przez Pana Krzysztofa Trawińskiego DIVITA Zarządzanie Nieruchomościami dokonała zgłoszenia wykonania remontu kotłowni gazowej wraz z przebudową instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Zbożowej 41 - 45 w Toruniu (działka nr 92/7 z obrębu 28) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 22.10.2020
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 128/2020Prezydent Miasta Torunia ogłasza nabór do komisji konkursowej opiniującej ofert złożone w otwartym konkursie ofert na prowadzenie przez organizacje pozarządowe, prowadzące działalność pożytku publicznego punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w okresie od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r. 22.10.2020
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 127/2020Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na prowadzenie przez organizacje pozarządowe, prowadzące działalność pożytku publicznego, dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, dwóch punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz prowadzenie edukacji prawnej w ośmiu punktach w okresie od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021 r. na terenie Gminy Miasta Toruń. 22.10.2020
Obwieszczenie RMT 41/2020w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Zakładowi Pielęgnacyjno – Opiekuńczemu im. ks. J. Popiełuszki w Toruniu. 22.10.2020
Obwieszczenie RMT 40/2020w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy: ulica Świdnicka. 22.10.2020
Obwieszczenie RMT 39/2020w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Specjalistycznemu Szpitalowi Miejskiemu im. M. Kopernika w Toruniu 22.10.2020
Obwieszczenie RMT 38/2020w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom szkół, nauczycielom, pełniącym inne stanowisko kierownicze w szkole, a także nauczycielom którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela któremu powierzono stanowisko kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42. ust. 3 Karty Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kształcenia na odległość oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość - w szkołach prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń. 22.10.2020
Obwieszczenie RMT 37/2020w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, realizowanych na terenie Gminy Miasta Toruń. 22.10.2020
Rejestry, ewidencje, archiwaEwidencja stowarzyszeń zwykłych. 22.10.2020
Instalacje emitujące pola elektromagnetyczne 6222.34/2020Instalacja radiokomunikacyjna -(46014N!) ATRA (GTO_TORUN_CHROBREGO117) 21.10.2020
Instalacje emitujące pola elektromagnetyczne 6222.39/2020Stacja bazowa BT42608 TORUŃ KOŚCIUSZKI. 21.10.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 526/2020Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, w związku z podjęciem działań mających na celu uzyskanie informacji o rynku potencjalnych dostawców usługi w branży obejmującej przedmiot zamówienia, zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę przechowywania na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych z dróg Gminy Miasta Toruń (GMT) w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2020.0.110 t.j.) wraz z usługą kompleksowej obsługi procedury od ustalenia właściciela pojazdu, przez wydawanie pojazdów właścicielom po postępowanie z pojazdem w przypadku jego nieodebrania przez właściciela oraz windykacji należności na rzecz GMT. 21.10.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 213/2020Informuję, że Pan Piotr Marczak dokonał zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 5 w budynku przy ul. Jęczmiennej 8 (dz. nr 182 obr. 17) 21.10.2020
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 104/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 20.10.2020r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wraz z ułamkową częścią gruntu Znak: WGN.7125.1.30.2020.KŁ i inne 21.10.2020


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A