Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 22.10.2018
Data (2018-10-22)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 20115
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zamówienia poza ustawą PZP 397/2018Biuro Obsługi Urzędu, Referat Obsługi Informatycznej zwraca się z prośbą o przesłanie w trybie badania rynku propozycji cenowej na zadanie pn. "Budowa przyłączy światłowodowych do jednostek publicznych GMT" 01.10.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 396/2018Wydział Inwestycji i Remontów prosi o złożenie oferty na budowę wieży widokowej na skarpie Drwęcy w Toruniu, ul. Międzyrzecze 16. 01.10.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 161/2018Przetarg nieograniczony na zagospodarowanie terenu Przedszkola Miejskiego nr 13 przy ul. Konstytucji 3 Maja 14 w Toruniu. 01.10.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 127/2018Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia Państwa Doroty i Krzysztofa Kowalskich dotyczącego nadbudowy poddasza(konstrukcji dachu budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Radosnej 5 w Toruniu (dz. nr 529, obręb 76, jednostka ewidencyjna 046301_1 TORUŃ) – zgodnie z art. 30 ust 1 pkt 1 w zawiązku z art. 29 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 01.10.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 126/2018Informuję, że spółka P.G.E. Toruń S.A. z siedzibą w Toruniu przy ul. Ceramicznej 6, reprezentowana przez Pana Janusza Szynala – Firma Inżynieryjna Bene-Bud, dokonała zgłoszenia budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej – ul. Ugory/ Polna w Toruniu, dla potrzeb terenów Agencji Mienia Wojskowego (AMW) z siedzibą w Bydgoszczy (dz. nr: 78/1 – obręb 30, dz. nr 757/5, 757/33, 757/2, 753/2 – obręb 32). 01.10.2018
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 5/2018Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń przeznaczonych do sprzedaży wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu (WGN.7125.1.67,69,78,154,165.2017.KŁ) 01.10.2018
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 4/2018Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń przeznaczonych do sprzedaży wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu (WGN.7125.1.91,100,141,160.2017.KŁ) 01.10.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 936/2018Wydział Gospodarki Komunalnej UMT, zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację usługi "usunięcia z terenu Gminy Miasta Toruń odpadów wielkogabarytowych i innych odpadów towarzyszących i ich dostarczenia do ZUOK w Toruniu". 28.09.2018
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 136/2018Data zgromadzenia:30.09.18
Godzina zgromadzenia:15.00-16.00
Miejsce zgromadzenia:Wały Gen.Sikorskiego 8,przy Urzędzie Miasta.
28.09.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 125/2018Informuję, że Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie odcinka kanalizacji sanitarnej – odgałęzienia bocznego do Sądu Rejonowego przy ul. Jagiellońskiej w Toruniu (dz. nr 769/4 w obrębie 10) zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 28.09.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 124/2018Informuję, że spółka Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31-35, reprezentowana przez Pana Grzegorza Kostulskiego – kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów, dokonała zgłoszenia budowy odcinka kanalizacji sanitarnej – odgałęzienia bocznego do posesji przy ul. Romantycznej 5 w Toruniu (dz. nr 94/10 – obr. 78) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 28.09.2018
Uchwała RMT 939/2018w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z kontroli procedur wyceny nieruchomości za wybrany rok – WGN. 27.09.2018
Uchwała RMT 938/2018zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2018. 27.09.2018
Uchwała RMT 937/2018w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata 2018-2042. 27.09.2018
Uchwała RMT 936/2018w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu, obowiązujących w 2019 r. 27.09.2018
Uchwała RMT 935/2018zmieniająca uchwałę w sprawie „Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Toruń”. 27.09.2018
Uchwała RMT 934/2018w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz Innych Uzależnień na rok 2019. 27.09.2018
Uchwała RMT 933/2018w sprawie określenia wysokości dotacji celowej dla niepublicznych podmiotów prowadzących żłobki na obszarze Gminy Miasta Toruń na rok 2019. 27.09.2018
Uchwała RMT 932/2018w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Toruniu pomiędzy Gminą Miasta Toruń a osobą prawną. 27.09.2018
Uchwała RMT 931/2018w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody w pasie drogowym przy ul. Wiązowej. 27.09.2018


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A