Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 16.11.2019

Liczba wejść na stronę: 11110921
Data (2019-11-16)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 22838
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 >>> 

Dokument Tytuł Data
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 169/2019Prezydent Miasta Torunia ogłasza konkurs na prowadzenie od 1 kwietnia do 31 października 2020 r. mobilnych punktów małej gastronomii na terenie Zespołu Staromiejskiego w Toruniu w następujących lokalizacjach: Plac Rapackiego – dwa punkty,ul. Fosa Staromiejska – jeden punkt, Plac 18- stycznia – jeden punkt, Skwer Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej – jeden punkt 06.11.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 161/2019Data zgromadzenia: 9.11.2019 r.
Godzina zgromadzenia: 11:00-12:00
Miejsce zgromadzenia: Bulwar Filadelfijski. Przejście-start przystań AZS, przejście bulwarem i powrót do przystani AZS.
06.11.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 146/2019Obwieszczenie Prezydenta Miast Torunia o wydanych dokumentach w sprawie wniosku o pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym z infrastrukturą na terenie przy ul. Grudziądzkiej 51A w Toruniu 06.11.2019
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 134/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 06.11.2019r.w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń przeznaczonych do sprzedaży, wraz ze sprzedażą ułamkowych części gruntu.WGN.7125.1.117.2018.KŁ, WGN.7125.1.118.KŁ WGN.7125.1.98.2018.KŁ,WGN.7125.1.18.2019.KŁ, 06.11.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 54.6733/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie Specjalistycznego Szpitala Miejskiego o zadaszony podjazd dla karetek celem utworzenia szpitalnego oddziału ratunkowego (SOR) na terenie położonym przy ul. Batorego 17-19 w Toruniu (działka nr 86/15, obręb 11) 06.11.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 45.6733.1/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanym postanowieniu w sprawie zawieszenia postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia ulicy Dybowskiej w Toruniu (kablowa sieć oświetleniowa oraz słupy oświetleniowe) na działkach nr 75/1, 75/2, 78/1, 78/2 obręb 65 oraz na działce nr 140 obręb 64 06.11.2019
Patronaty 200/2019Seminarium naukowe pt. "Geneza i ewolucja krajobrazów polodowcowych" z okazji jubileuszu 70-lecia urodzin oraz 45-lecia pracy naukowej Prof. dr hab. Leona Andrzejewskiego 05.11.2019
Patronaty 198/2019IV Międzynarodowy Kongres Bezpieczeństwa W Trosce O Bezpieczne Jutro. Reminiscencje i zamierzenia 05.11.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 145/2019Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31/35 w Toruniu w sprawie zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej – odgałęzienia bocznego do posesji przy ul. Włocławskiej 233-235 (dz. nr 114, 149 w obrębie 76) 05.11.2019
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 133/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 05.11.2019r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń przeznaczonych do wydzierżawienia. WGN.6845.261.2019.EB, WGN.6845.262.2019.EB 05.11.2019
Inne dokumenty 47/2019Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie nowego obiektu budowlanego-rozbudowy hali magazynowej- na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią. 05.11.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 449/2019Biuro Projektów Informatycznych Urząd Miasta Torunia 87-100 Toruń ul. Wały gen. Sikorskiego 8 zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na: zaprojektowanie, budowę i wdrożenie portalu otwartych danych Miasta Torunia. 04.11.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 448/2019Biuro Projektów Informatycznych Urząd Miasta Torunia 87-100 Toruń ul. Wały gen. Sikorskiego 8 zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na: zakup i wdrożenie systemu zarządzania siecią lokalną wraz z niezbędnymi licencjami i kontrolą dostępu do sieci NAC. 04.11.2019
Patronaty 197/2019II Konkurs kolęd i pastorałek 04.11.2019
Patronaty 196/2019Profilaktyka pozytywna w praktyce szkoły 04.11.2019
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 168/2019W dniu 29 października 2019r. Parafialny oddział Akcji Katolickiej przy parafii Św. Antoniego z siedzibą przy ul. Św. Antoniego 4 w Toruniu złożył ofertę realizacji zadania publicznego pn. „Przedświątecznie w Antoniku ” w ramach zadania publicznego z zakresu działalności przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 04.11.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 145/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji odmawiającej pozwolenia na przebudowę fragmentu elewacji w zakresie dwóch otworów, okiennego i drzwiowego, w parterze budynku wielorodzinnego przy ul. Łyskowskiego 18a w Toruniu (działka nr 49/60 z obrębu 51 w jednostce ewidencyjnej 046301_1 Toruń) 04.11.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 144/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z placem zabaw, drogami osiedlowymi z miejscami postojowymi naziemnymi, ciągami pieszymi, infrastrukturą techniczną, zjazdami, na terenie przy ul. Okólnej 12 w Toruniu – działka nr 1/90 z obrębu 75, część działek nr 1/56 (ul. gen. Władysława Andersa) i 1/89 (ul. Okólna) z obrębu 75 oraz część działki nr 808 (ul. Okólna) z obrębu 70 04.11.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 144/2019Informuję, że PGE Toruń S.A. z siedzibą przy ul. Ceramicznej 6 w Toruniu, reprezentowana przez Panią Ewelinę Bagińską – Dworak, dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia budowy sieci cieplnej zasilającej obszar Abisynii w ul.: Przeskok, Działowa, Przelot w Toruniu (dz. nr 144/29, 147/2, 146/7, 146/1, 150/6, 150/5, 150/7, 148, 162/14, 163/2, 165/3, 177/2, 176/1, 176/2, 175/2, 132/3, 132/13, 132/14, 91/2 z obrębu 54) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami). 04.11.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 143/2019Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31-35 w Toruniu, reprezentowanej przez Pana Grzegorza Kostulskiego – Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów dot. budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej (odgałęzienia bocznego) w ul. Kanałowej w Toruniu, dla potrzeb posesji nr 16 (dz. nr 821/2 z obrębu 43) – zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami). 04.11.2019


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A