Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 23.01.2020
Data (2020-01-23)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 23380
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 >>> 

Dokument Tytuł Data
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 2/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. budowa Centrum magazynowo - produkcyjnego z częściami socjalno - biurowymi i towarzyszącą infrastrukturą, w tym: hala A, hala B z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą, na terenie nieruchomości przy ul. Przelot 66-66a, 74-76 w Toruniu (dz. nr 79/2, 79/7, 79/8, 80/7, 80/8, 80/14, 81/1 i 81/3 z obrębu 54). 14.01.2020
Inne dokumenty 1/2020Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Dariusza Zimnego o drugiej licytacji nieruchomości nr KW TO1T/00082758/6 z dnia 30.12.2019 r. 14.01.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 26.6220.2019/2020obwieszczenie PMT o wydanej decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "punkt do zbierania i przeładunku złomu przy ul. Lipnowskiej 25-29 w Toruniu (dz. 919 - obręb 67)" 13.01.2020
Zarządzenie PMT 9A/2020zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowych do oceny ofert zgłoszonych w otwartych konkursach ofert na wykonanie zadań publicznych gminy w 2020 r. oraz w latach 2020-2022 13.01.2020
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 8/2020Data zgromadzenia: 18.01.2020 r.
Godzina zgromadzenia: 16:00 - 20:00
Miejsce zgromadzenia: okolice ul. Mostowej 13/15
13.01.2020
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 7/2020Data zgromadzenia: 17.01.2020 r.
Godzina zgromadzenia: 16:00 - 20:00
Miejsce zgromadzenia: okolice ul. Mostowej 13/15
13.01.2020
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 6/2020Data zgromadzenia: 19.01.2020 r.
Godzina zgromadzenia: 16:00 - 20:00
Miejsce zgromadzenia: róg ulicy Szerokiej i Mostowej
13.01.2020
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 5/2020Lista osób, z którymi zostały zawarte umowy najmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Toruń na dzień 31.12.2019 r. 13.01.2020
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 5/2020Data zgromadzenia: 15.01.2020 r.
Godzina zgromadzenia: 17:00 - 18:30
Miejsce zgromadzenia: Rynek Staromiejski, przy pomniku Mikołaja Kopernika
13.01.2020
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 4/2020Otwarty konkurs ofert na wykonanie w roku 2020 zadania publicznego polegającego na prowadzeniu i zapewnieniu miejsc całodobowych okresowego pobytu w ośrodku wsparcia dla maksymalnie 10 mieszkańców Torunia opuszczających zakłady karne (konkurs nr 36) 10.01.2020
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 4/2020Data zgromadzenia: 20.01.2020 r.
Godzina zgromadzenia: 10.00 - 11.30
Miejsce zgromadzenia:
Rozpoczęcie: ul. Krasińskiego 45/47 –SP nr 13, Toruń
Przejście: wyjście społeczności szkolnej ze szkoły, ul Krasińskiego 45/47 i przejście chodnikiem: ul. Krasińskiego, Matejki, Bydgoska, Pl. Rapackiego, ul. Różana, Rynek Staromiejski, Flash mob Trzynastki” - wypuszczenie balonów, zatańczenie Poloneza i powrót do szkoły tą samą trasą
Zakończenie: ul. Krasińskiego 45/47 –SP nr 13, Toruń.
10.01.2020
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 3/2020Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 21 listopada 2019r. przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie w roku 2020 zadania publicznego polegającego na organizowaniu i świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 10.01.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 8/2020Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację w 2020 roku specjalistycznych badań w zakresie uzależnienia od alkoholu osób skierowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Toruniu. 09.01.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 7/2020Biuro Ogrodnika Miejskiego UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizacje zadania pn. „Konserwacja i utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń zabawowych na miejskich placach zabaw oraz konserwacja i utrzymanie elementów małej architektury – stoły do ping ponga, stoły do gry w piłkę nożną, stoły do gry w szachy, stoły i ławki, altany rekreacyjne”. 09.01.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 6/2020Biuro Ogrodnika Miejskiego UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn. „Sprzątanie 65 miejskich placów zabaw i terenów rekreacyjnych przy wymienionych placach zabaw w Toruniu”. 09.01.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 5/2020Wydział Inwestycji i Remontów zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie badań wody w basenach zlokalizowanych w obiektach należących do Gminy Miasta Toruń w następujących lokalizacjach: 09.01.2020
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 2/2020Prezydent Miasta Torunia podaje do publicznej wiadomości Raport końcowy z konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji pn. "Program Rewitalizacji Torunia do roku 2023" wraz z projektem Programu zawierającym uwzględnione uwagi. Konsultacje społeczne w tej sprawie były prowadzone w dniach od 5 grudnia 2019 r. do 4 stycznia 2020 r. 09.01.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 34.6220.1.2019/2020obwieszczenie PMT o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn.: "budowa kompleksu rekreacyjnego wraz z urządzeniami sportowymi na osiedlu JAR w Toruniu (dz. 165 - obręb 30)" 08.01.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 27.6220.2.2019/2020obwieszczenie PM o wydanej decyzji umarzającej jako bezprzedmiotowe postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "budowa budynku handlowo - usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą Retail Park "South" i Retail Park "North" przy ul. Olsztyńskiej w Toruniu (dz. nr 670/6 - obręb 53)" 08.01.2020
Zarządzenie PMT 9/2020w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za lokale użytkowe 08.01.2020


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A