Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 30.03.2020

Liczba wejść na stronę: 12052262
Data (2020-03-30)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 23835
<<< 361-380 381-400 401-420 421-440 441-460 461-480 481-500 501-520 521-540 541-560 561-580 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zamówienia poza ustawą PZP 12/2020Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, kierując się potrzebą zorganizowania 2-dniowej konferencji w ramach cyklicznych spotkań Forum Organizatorów Transportu (FOT), zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Organizację konferencji FOT” i składania ofert z ceną na usługę obejmującą m.in. zapewnienie miejsc noclegowych, catering oraz salę konferencyjną. 17.01.2020
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 7/2020Prezydent Miasta Torunia informuje, że posiada do rozdysponowania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości pow. 18% alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, dla punktów sprzedaży usytuowanych na terenie okręgów: Rubinkowo, Wrzosy oraz Staromiejskie. 17.01.2020
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 6/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 17.01.2020r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń przeznaczonych do wydzierżawienia.WGN.6845.226.2019.EB, WGN.6845.15.2020.EB 17.01.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 5/2020Obwieszczenie PMT o wydaniu decyzji o zmianie decyzji z dnia 28 marca 2018 r. znak: WAiB.6740.12.1070.59.2017.MSx o pozwoleniu na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Targowej 6, 8, 10 w Toruniu, w zakresie zmiany projektu zagospodarowania terenu, w tym m.in. rozszerzenie terenu inwestycji oraz wprowadzenie etapowania inwestycji 17.01.2020
Zamówienia w trybie ustawy PZP 5/2020Przetarg nieograniczony na wsparcie serwisowe dla urządzeń sieciowych firmy Cisco System Inc - nowy termin składania ofert-30-01 17.01.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 4/2020Wydział Architektury i Budownictwa zaprasza do złożenia ofert na sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu miasta Torunia w roku 2020 17.01.2020
Interpelacje, wnioski, zapytaniaWnioski złożone przez radnych miasta Torunia podczas 14. sesji (16.01.2020 r.). 17.01.2020
Uchwała RMT 330/2020w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 28 listopada 2019r. o objęcie strefą B płatnego parkowania parkingów wybudowanych w 2019 roku przy ul. Grudziądzkiej 62 i 53 oraz ul. Gregorkiewicza / Przy Kaszowniku. 16.01.2020
Uchwała RMT 329/2020zmieniająca uchwałę w sprawie bonifikat od opłat jednorazowych za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów, stanowiących dotychczas własność Gminy Miasta Toruń. 16.01.2020
Uchwała RMT 328/2020zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia dla dróg publicznych wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m² pasa drogowego w mieście Toruniu. 16.01.2020
Uchwała RMT 327/2020w sprawie ustanowienia okolicznościowych uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Toruniu. 16.01.2020
Uchwała RMT 326/2020w sprawie przyjęcia Planu Konsultacji Społecznych na 2020 r. 16.01.2020
Uchwała RMT 325/2020w sprawie przystąpienia do realizacji programu pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. 16.01.2020
Uchwała RMT 324/2020w sprawie przyjęcia planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w roku 2020. 16.01.2020
Uchwała RMT 323/2020w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Gminy Miasta Toruń i Powiatu Toruńskiego za 2019 rok. 16.01.2020
Uchwała RMT 322/2020w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położnych przy ul. Grudziądzkiej i ul. Celniczej, w rejonie Centralnego Cmentarza Komunalnego w Toruniu. 16.01.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 35.6220.1.2019/2020Obwieszczenie PMT o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „rozbudowa budynku usługowo – mieszkalnego przy ul. Żwirki i Wigury 55 w Toruniu (dz. nr 284/5 – obręb 37)” 16.01.2020
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 11/2020Data zgromadzenia: 2.02.2020 r.
Godzina zgromadzenia: 13:00-15:00
Miejsce zgromadzenia: Zbieg ulic św. Józefa i Żwirki i Wigury
16.01.2020
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 10/2020Data zgromadzenia: 19.01.2020 r.
Godzina zgromadzenia: 13:00-15:00
Miejsce zgromadzenia: Zbieg ulic św. Józefa i Żwirki i Wigury
16.01.2020
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 9/2020Data zgromadzenia: 18.01.2020 r.
Godzina zgromadzenia: 11:00-12:00
Miejsce zgromadzenia: Przystań AZS, przejście Bulwarem Filadelfijskim i powrót do Przystani AZS
16.01.2020


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A