Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 30.03.2020
Data (2020-03-30)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 23832
<<< 321-340 341-360 361-380 381-400 401-420 421-440 441-460 461-480 481-500 501-520 521-540 >>> 

Dokument Tytuł Data
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 9/2020obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 24 stycznia 2020r.(WGN.6840.1.22.2017.IW) w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń przeznaczonych do sprzedaży (ul. Pera Jonssona 4). 24.01.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 9/2020Informuję, że w dniu 23 stycznia 2020 r. spółka Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31-35, reprezentowana przez Pana Grzegorza Kostulskiego – kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów, dokonała zgłoszenia budowy kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami bocznymi do granicy posesji w ul. Kartuskiej w Toruniu - dz. nr 212/1, 212/16, 212/17, 214/7, 215/22, 712 – obr. 53– zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami). 24.01.2020
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 8/2020Otwarty konkurs ofert na realizację zadania polegającego na prowadzeniu w roku 2020 mieszkania chronionego wspieranego dla nie więcej niż 7 osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub stopniem umiarkowanym, w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję, oraz niewidomych (konkurs nr 37). 24.01.2020
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 8/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 24 stycznia 2020r. (WGN.6840.1.57.2017.IW) w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń przeznaczonych do sprzedaży (ul. Akacjowa 19 m. 1). 24.01.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 8/2020Informuję, że w dniu 23 stycznia 2020 r. spółka Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31-35, reprezentowana przez Pana Grzegorza Kostulskiego – kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów, dokonała zgłoszenia budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami bocznymi w ul. Przyjaciół w Toruniu (dz. nr 193/12, 234 – obr. 61) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami). 24.01.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 7/2020Informuję, że w dniu 23 stycznia 2020 r. spółka Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31-35, reprezentowana przez Pana Grzegorza Kostulskiego – kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów, dokonała zgłoszenia budowy odgałęzień bocznych kanalizacji sanitarnej do nieruchomości o adresie ul. Sadowej 57A – przy ulicy Morelowej w Toruniu (dz. nr 110/9, 111/5 – obr. 28) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami). 24.01.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 5.6220.21.2019.1/2020Obwieszczenie PMT o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji z dnia 10 listopada 2017 r. znak: WAiB.6220.11.13.27.2017 AG stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa pierścienia „Bielawy – Skarpa” od źródła EC1 do komory S16s – projekt podstawowy – odcinek nowej sieci ciepłowniczej ze źródła ciepła EC1 przy ul. Ceramicznej 6 w kierunku północnym i wschodnim do budynków położonych przy ul. Przy Lesie 4a, Ceglana 29b, Projektowana 12 (do miejsca wpięcia w istniejący ciepłociąg w punkcie BF) – zadanie 2 (etap V)” – przy ul. Ceramicznej, Na Uboczu (dz. nr 69/36, 69/37, 72/10, 74, 88, 99/4, 99/15, 99/27, 99/40, 99/44, 99/50, 122/10, 122/18, 122/23, 122/130, 207, 122/139, 122/141 – obręb 42) w zakresie: - zmiany lokalizacji – częściowo nowej trasy sieci ciepłowniczej – nowy przebieg sieci ciepłowniczej przez działki nr 69/36, 69/37, 72/10, 99/15, 99/46, 122/23, 206/4 oraz na części działek 74, 88, 99/49, 99/50, 99/51, 122/18, 122/130, 122/139, 122/141, 203/2 – obręb 42, - zmiany długości sieci cieplnej, 24.01.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 16/2020Gmina Miasta Toruń, Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji prosi o składanie ofert na usługę transportową świadczoną na rzecz Gminy Miasta Toruń w okresie 17 lutego - 25 marca 2020 r. 23.01.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 15/2020Wydział Środowiska i Ekologii Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę wykonania i dostawy następujących skrzynek lęgowych: - 20 szt. skrzynek lęgowych dla ptaków typu J - 80 szt. skrzynek lęgowych dla ptaków typu B - 50 szt. skrzynek lęgowych dla ptaków typu D. Pożądany termin realizacji: 10 dni od dnia zlecenia. 23.01.2020
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 11/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 23 stycznia 2020r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do wydzierżawienia.WGN.6845.239.2019.EB, WGN.6845.283.2019.EB 23.01.2020
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 10/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 23.01.2020r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do użyczenia.WGN.6850.37.2019.EB 23.01.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 8/2020obwieszczenie zawiadamiające, że: w dniu 23 stycznia 2020 r. wystosowano pismo, znak: WAiB.6740.1.1027.156.2019 do Miejskiego Konserwatora Zabytków z prośbą o uzgodnienie przedsięwzięcia z wniosku Aldi Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Niedźwiedziniec 10 w Chorzowie, z dnia: 11 października 2019 r., L.dz. 10128/2019 w przedmiocie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji: zmiana sposobu użytkowania budynku dawnej ujeżdżalni koni na budynek usługowo-handlowy wraz z jego rozbudową oraz budową parkingu przy ul. Kościuszki 55/Batorego 31/35 w Toruniu, działka nr 280/2, obręb 4. 23.01.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 7/2020Obwieszczenie PMT o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: „Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu” 23.01.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 6/2020wycofanie wniosku Pani Elżbieta Skulmowska zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego parterowego oraz budowę budynku garażowego wolno stojącego przy ul. Okólnej 172a w Toruniu (działka nr 701, obręb 67) 23.01.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 5/2020budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego parterowego oraz budowa budynku garażowego wolno stojącego przy ul. Okólnej 172a w Toruniu (działka nr 701, obręb 67) 23.01.2020
Zarządzenie PMT 20/2020w sprawie powołania Zespołu Kwalifikującego, działającego w imieniu Gminy Miasta Toruń do wskazania osób zawierających umowy najmu lokali mieszkalnych w zasobie mieszkaniowym Toruńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Toruniu przy ul. Watzenrodego 15 oraz 15A w ramach programu "Mieszkania na wynajem dla osób starszych i niepełnosprawnych 22.01.2020
Zarządzenie PMT 19/2020w sprawie ustanowienia służebności przesyłu 22.01.2020
Zarządzenie PMT 18/2020w sprawie ustalenia regulaminu II ustnego przetargu ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Toruniu przy ul. Projektowanej CLXXXIV 3, w rejonie ulicy Przelot, stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu 22.01.2020
Zarządzenie PMT 17/2020w sprawie ustalenia regulaminu II ustnych przetargów ograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Toruniu przy ul. projektowanej CLXXXIV 5-13, w rejonie ulicy Przelot, stanowiących własność Gminy Miasta Toruń oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargów 22.01.2020
Zarządzenie PMT 16/2020w sprawie ustalenia Regulaminu I przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w Toruniu, przy ul. Pera Jonssona 4, stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu 22.01.2020


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A