Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Środa, 21.04.2021

Liczba wejść na stronę: 15280786
Data (2021-04-21)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 26338
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 >>> 

Dokument Tytuł Data
Uchwała RMT 628/2021w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 24 lutego 2021 r. na Dyrektora Muzeum Okręgowego w Toruniu. 15.04.2021
Uchwała RMT 627/2021w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 13 lutego 2021r. 15.04.2021
Uchwała RMT 626/2021w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 2 grudnia 2020r. 15.04.2021
Uchwała RMT 625/2021w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 28 lutego 2021r. 15.04.2021
Uchwała RMT 624/2021w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń położonych w Toruniu przy ul. Morwowej 2-22 i ul. Równinnej 30. 15.04.2021
Uchwała RMT 623/2021zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych, garaży, powierzchni pod reklamę oraz nieruchomości lub ich części stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, którymi gospodaruje Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu. 15.04.2021
Uchwała RMT 622/2021zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umów najmu lokali mieszkalnych w ramach pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania. 15.04.2021
Uchwała RMT 621/2021zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia śródmiejskiej strefy płatnego parkowania i stref płatnego parkowania na terenie miasta Torunia, stawek opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w tych strefach i wysokości opłat dodatkowych za postój bez wniesienia należnej opłaty oraz sposobu ich pobierania. 15.04.2021
Uchwała RMT 620/2021w sprawie szczegółowych warunków udzielania świadczeń pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym uczniom uczęszczającym do szkół w Toruniu, form i zakresu tych świadczeń oraz trybu postępowania w tych sprawach. 15.04.2021
Uchwała RMT 619/2021zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu obywatelskiego w Toruniu. 15.04.2021
Uchwała RMT 618/2021w sprawie przyznania w roku 2021 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków na terenie Gminy Miasta Toruń. 15.04.2021
Uchwała RMT 617/2021w sprawie wskazania przedstawiciela podmiotu tworzącego do składu komisji konkursowej, powołanej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora ds. Lecznictwa Miejskiej Przychodni Specjalistycznej w Toruniu. 15.04.2021
Uchwała RMT 616/2021w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wieża ciśnień” dla terenu położonego przy ul. Letniej w Toruniu. 15.04.2021
Uchwała RMT 615/2021w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Czereśniowej, Osikowej, Kasztanowej i Rydygiera w Toruniu. 15.04.2021
Uchwała RMT 614/2021zmieniająca uchwałę w sprawie powołania okręgów będących jednostkami pomocniczymi Gminy Miasta Toruń oraz nadania im statutów i uchwał w sprawie utworzenia okręgów będących jednostkami pomocniczymi Gminy Miasta Toruń oraz nadania im statutów w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. 15.04.2021
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 107/2021Biuro Ogrodnika Miejskiego Urzędu Miasta Torunia, zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn.: „Wykonanie 5 letniej okresowej kontroli obiektów małej architektury umieszczonych na miejskich placach zabaw zgodnie z art. 62 ust.1 pkt.2 ustawy Prawo Budowlane”. 15.04.2021
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 26/2021Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 15.04.2021 r. WGN.6840.1.2.2018.EK w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do sprzedaży (ul. Świdnicka 5 i 9-13). 15.04.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 165/2021Informuję, iż organ w dniu 13 kwietnia 2021 r. wniósł sprzeciw do zgłoszenia Pani Elżbiety Śniedziewskiej, dot. wykonania wewnętrznej instalacji gazowej dla potrzeb lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku wielorodzinnym przy ul. Szymanowskiego 16 w Toruniu (działka nr 162 z obrębu 13)– zgodnie z art. 30a pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 14.04.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 164/2021Informuję, iż organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy, reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Agnieszkę Bajerowską dot. budowy gazociągu ś/c 63 PE z przyłączami 32 PE w ulicy Mazowieckiej w Toruniu – ETAP II (działki nr 348, 453/12, 1048/1 z obrębu 43) – zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 14.04.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 163/2021Informuję, iż organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy, reprezentowanej pełnomocnika Panią Agnieszkę Bajerowską dot. budowy gazociągu ś/c 63 PE z przyłączami 32 PE w ulicy Mazowieckiej w Toruniu – ETAP I (działki nr 1066, 1068, 1069, 1070, 1059/2, 343/2, 348, 352/1, 355/1, 358, 360, 369/7, 369/8, 481, 482/1, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 936/1, 1059/3, 1081 z obrębu 43) – zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 14.04.2021


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A