Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Środa, 25.04.2018
Data (2018-04-25)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 19100
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 >>> 

Dokument Tytuł Data
Uchwała RMT 850/2018w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń wchodzącego w skład nieruchomości budynkowej położonej przy ul. Poznańskiej 87A w Toruniu. 19.04.2018
Uchwała RMT 849/2018w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Toruniu pomiędzy Gminą Miasta Toruń, a Skarbem Państwa. 19.04.2018
Uchwała RMT 848/2018w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości przy ul. Szosa Bydgoska i Kępa Cegielnia. 19.04.2018
Uchwała RMT 847/2018w sprawie zmiany programu gospodarczego pn. „Program Budowy Dróg Lokalnych na lata 2017 – 2019”. 19.04.2018
Uchwała RMT 846/2018w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nieszawska” dla obszaru położonego przy zachodniej granicy miasta pomiędzy ul. Nieszawską i rzeką Wisłą w Toruniu. 19.04.2018
Uchwała RMT 845/2018w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Odległa, Przelot i Ostra w Toruniu. 19.04.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 179/2018Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, zaprasza do złożenia oferty cenowej na korektę koron drzew, wycięcie drzewa, frezowanie korzenia drzewa oraz zebranie gałęzi, śmieci, zagrabienie liści wraz z wywiezieniem i uporządkowaniem terenu 19.04.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 178/2018Biuro Obsługi Urzędu Miasta Torunia zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty cenowej celem rozpoznania rynku na zakup i montaż klimatyzacji w budynkach przy ul.Legionów 220 i Bydgoskiej 5. 19.04.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 177/2018Wydział Prawny we współpracy z Wydziałem Edukacji prosi o składanie ofert na obsługę prawną. 19.04.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 176/2018Wydział Inwestycji i Remontów prosi o złożenie oferty cenowej na wykonanie prac zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową pn. "Interdyscyplinarny ogród szkolny na terenie Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Bema 66 w Toruniu". 19.04.2018
Apel RMT 7/2018o kontynuowanie działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego – pieszych i rowerzystów 19.04.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 175/2018Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia prosi o złożenie ofert na realizację dzieła: przygotowanie gotowych do publikacji materiałów filmowych, dokumentujących wydarzenia i imprezy odbywające się na terenie miasta Torunia oraz działalność toruńskiego samorządu. 18.04.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 49/2018Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia spółki Toruńskie Wodociągi sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, przy ul. Rybaki 31-35, reprezentowanej przez Pana Grzegorza Kostulskiego – Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów – dot. budowy odgałęzienia kanalizacji sanitarnej dla potrzeb posesji, przy ul. Rypińskiej 134 w Toruniu (dz. nr 158,183/3 – obr. 69) 18.04.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 48/2018Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31/35 w Toruniu, reprezentowanej przez Pana Grzegorza Kostulskiego – Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów w Toruniu dot. budowy sieci wodociągowej w ul. Bażyńskich w Toruniu – spięcie istniejących przewodów (dz. nr 150/1, 11/5, 196 z obrębu 11) – zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zmianami). 18.04.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 42/2018Przetarg nieograniczony na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej zadania pn.: Projekt sali gimnastycznej przy SP nr 11 ul. Jurija Gagarina 36 w Toruniu ( dz. 53, 80, 82/3, 74/1, 79/1 obr.19 oraz inne, które wynikną np. z warunków przyłączenia do infrastruktury zewnętrznej ). 18.04.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 174/2018Biuro Obsługi Urzędu Miasta Torunia zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie oferty cenowej na obsługę serwisową systemu Selwin WEB. 17.04.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 173/2018Wydział Inwestycji i Remontów prosi o złożenie oferty cenowej na rozbiórkę budynku mieszkalnego przy ul. Batorego 67A w Toruniu. 17.04.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 60/2018Przetarg nieograniczony na świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Urzędu Miasta Torunia oraz jednostek organizacyjnych GMT w sieci telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych oraz modemów i routerów mobilnego Internetu 17.04.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 59/2018Przetarg nieograniczony na pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla inwestycji: „Muzeum Twierdzy Toruń – adaptacja budynku Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne w ramach „Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. 17.04.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 50/2018Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie remontu nawierzchni alejek w Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu. 17.04.2018


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A