Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 23.02.2019
Data (2019-02-23)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 20877
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zamówienia poza ustawą PZP 75/2019Wydział Środowiska i Zieleni UMT w ramach procedury rozeznania wartości zamówienia zwraca się o prośbą o dokonanie wstępnej wyceny na realizację zadania: "Dostawa i rozładunek 150 szt. worków do podlewania drzew w Toruniu". 13.02.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 74/2019Wydział Gospodarki Komunalnej UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie remontu siedzisk drewnianych znajdujących się przy fontannie Cosmopolis ul. Fosa Staromiejska w Toruniu. 13.02.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 73/2019Wydział Gospodarki Komunalnej UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie 1 rocznej okresowej kontroli miejskich placów zabaw zgodnie z art. 62 Prawa Budowlanego. 13.02.2019
Zarządzenie PMT 47/2019w sprawie ustalenia regulaminu I ustnych przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Toruniu przy ul. Ciekawej 4-8 i Przelot 23-23A stanowiących własność Gminy Miasta Toruń oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargów 13.02.2019
Zarządzenie PMT 46/2019w sprawie ustalenia regulaminu I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu niemieszkalnego nr 17 wraz z pomieszczeniem przynależnym, stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń wchodzącego w skład nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Mickiewicza 89 w Toruniu oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu 13.02.2019
Zarządzenie PMT 45/2019w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji projektu pn. "Rewitalizacja elementów układu wodnego w Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu wraz z wykonaniem systemu zasilania w wodę w układzie przepływowym" 13.02.2019
Zarządzenie PMT 44/2019w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 13.02.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 21/2019Data zgromadzenia: 17.02.2019 r.
Godzina zgromadzenia: 13:00-15:00
Miejsce zgromadzenia: Zbieg ulic Św. Józefa i Żwirki i Wigury
13.02.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 15/2019Przetarg nieograniczony na wykonywanie usługi kompleksowego sprzątania pomieszczeń w obiektach Urzędu Miasta Torunia, wokół nich oraz wykonywanie drobnych napraw konserwatorskich (ślusarskich, stolarskich, hydraulicznych itp.) oraz innych prac 13.02.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 72/2019Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, zaprasza do złożenia oferty cenowej na malowanie wraz z uzupełnieniem brakujących lub uszkodzonych szczeblin w ławkach znajdujących się w ciągu ul. Mickiewicza w Toruniu. 12.02.2019
Zarządzenie PMT 43/2019w sprawie ustalenia stawek czynszu dla lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Toruń 12.02.2019
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 14/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia, w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń przeznaczonych do wydzierżawienia. WGN 6845.9.2019.EB 12.02.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 14/2019Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. Budowa alejek na cmentarzu przy ul. Wybickiego w Toruniu. 12.02.2019
Interpelacje, wnioski, zapytaniaUzupełnienie odpowiedzi na wnioski i zapytania z 3. sesji RMT. 12.02.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 20/2019Data zgromadzenia:13.02.2019
Godzina zgromadzenia:17.00-19.00
Miejsce zgromadzenia:Rynek Staromiejski,przy pomniku Mikołaja Kopernika.
11.02.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 19/2019Informuję, że ENERGA – Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Toruniu, ul. gen. Bema 128 w Toruniu, reprezentowana przez Pana Mirosławę Zielińską, w dniu 7 lutego 2019 r. dokonała zgłoszenia budowy linii elektroenergetycznej kablowej n.n. do zasilania zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych przy ul. Czachowskiego 10 w Toruniu (dz. nr 721, 722, 729, 730, 739 – obręb 71) - zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 11.02.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 18/2019Informuję, że organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. w Toruniu, działających poprzez pełnomocnika – Pana Janusza Janiaka, dotyczącego zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie odcinka kanalizacji sanitarnej – odgałęzienia bocznego do posesji nr 16 przy ul. Dojazd w Toruniu (dot. dz. nr 33/11, 34/8 obręb 54) zgodnie z art. 30 a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 11.02.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 17/2019Informuję, że Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31-35 w Toruniu, reprezentowana przez Pana Grzegorza Kostulskiego – Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów, dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej (– odgałęzienia bocznego) dla posesji zlokalizowanej przy ul. Cedrowej 21 / ul. Palmowa w Toruniu (dz. nr 31 z obrębu 47) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 11.02.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 16/2019Przetarg nieograniczony na świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu schroniska dla bezdomnych zwierząt w Toruniu, przy ul. Przybyszewskiego 3-5. 11.02.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 71/2019Biuro Obsługi Urzędu, Referat Obsługi Informatycznej zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na przeprowadzenie inwentaryzacji zasobów IT w serwerowni w Wydziale Geodezji i Kartografii UMT. 08.02.2019


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A