Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 01.10.2020
Data (2020-10-01)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 24997
<<< 281-300 301-320 321-340 341-360 361-380 381-400 401-420 421-440 441-460 461-480 481-500 >>> 

Dokument Tytuł Data
Petycje 31/2020Petycja w sprawie przekazania 1% dochodów z tytułu podatku od nieruchomości na Rady Szkoły. 04.08.2020
Informacje o środowisku 17/2020Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2 - 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) informuję o możliwości zapoznania się w siedzibie Urzędu Miasta Torunia przy ul. Grudziądzkiej 126 B (parter) z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Stara Droga, Łódzka i Stawki Południowe w Toruniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisk oraz wymaganymi przez przepisy załącznikami i stanowiskami innych organów. 04.08.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 3906740/2020Informacja o wydanym postanowieniu znak: WAiB.6740.1.390.1470.2020 MKa z dnia 31.07.2020 r. w sprawie wydania pozwolenia na budowę dla inwestycji: "Przebudowa sieci elektroenergetycznej SN-15 kV oraz nn-0,4 kV wraz z przebudową słupowej stacji transformatorowej SN/nn T901605 „Zagrodowa” i budową złącz kablowych SN-15 kV i nn-0,4 kV przy ul. Przy Grobli, Nieszawskiej, Kluczyki, Dworskiej i Zagrodowej w Toruniu" (dz. nr 116, 117, 170, 171, 172, 173, 175, 214, 174, 167, 156, 168, 176, 184, 157, 185, 238, 241, 246, 247, 248, 249 obręb 63, dz. nr 189/2, 190/2, 177, 178/2, 164/2, 163/2 obręb 64) 03.08.2020
Zarządzenie PMT 167/2020w sprawie blokowania planowanych wydatków budżetu miasta w 2020 roku 03.08.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 130/2020Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia spółki Centrum Kulturalno – Kongresowe Jordanki Sp. z o.o., z siedzibą przy Al. Solidarności 1-3 w Toruniu, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Piotra Szeflera, dla inwestycji polegającej na budowie odgałęzienia kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem i instalacją wewnętrzną w budynku do odprowadzenia ścieków sanitarnych z restauracji CKK Jordanki przy Al. Solidarności 1-3 w Toruniu (dz. nr 6/10, 7/3, 7/1– obręb 14) zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami). Obszar oddziaływania: dz. nr 6/10, 7/3, 7/1– obręb 14 03.08.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 129/2020Informuję, że Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Rybaki 31/35 w Toruniu, w dniu 29 lipca 2020 r. dokonały zgłoszenia budowy fragmentów kanalizacji sanitarnej do posesji przy ul. Strzałowej 46 i 48 w Toruniu (dz. nr 555/1, 833, 838 – obręb 66) - zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami). Obszar oddziaływania: dz. nr 555/1, 833, 838, 559/2, 559/3 – obręb 66 03.08.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 128/2020Informuję, iż organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o., dot. budowy i przebudowy (wymianie) przewodu wodociągowego DN 150 i DN 100 w ulicy Szosa Okrężna i ulicy Brzechwy w Toruniu (dz. nr 4/1 w obrębie 1, dz. nr 32, 127/1, 127/2, 157) – zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami). 03.08.2020
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 101/2020Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 29 listopada 2019 r. przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w zakresie wspierania rozwoju kultury i ochrony jej dóbr oraz podtrzymywania tradycji narodowej (II Tura). 03.08.2020
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 83/2020Obwieszczenia Prezydenta Miasta Torunia z dnia 03.08.2020r. w sprawie wywieszenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń przeznaczonych do sprzedaży wraz ze sprzedażą ułamkowych części gruntu.WGN.7125.1.79,90.2019.KŁ 03.08.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 819.6740.2019.31/2020Obwieszczenie PMT o wydaniu w dniu 31 lipca 2020r., decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego jako bezprzedmiotowe w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: Instalacja urządzeń (anteny sektorowe, antena radioliniowa i moduły radiowe), w tym podantenowych konstrukcji wsporczych (maszty, wsporniki), na istniejącym obiekcie budowlanym oraz instalacja wolnostojących szaf teletechnicznych wraz z nadbudową komina, przy ul. Zbożowej 122 w Toruniu – 32348 Toruń Zbożowa” (dz. nr 47/1 – obr. 29 jednostka ewidencyjna 046301_1 TORUŃ). 31.07.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 447/2020Biuro Ogrodnika Miejskiego UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie czyszczenia powierzchni dotykowych sprzętu i wyposażenia z użyciem detergentu i dezynfekcji na 66 placach zabaw w Toruniu. 31.07.2020
Zarządzenie PMT 166/2020w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Toruniu 31.07.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 127/2020Informuję, że w dniu 29 lipca 2020 r. spółka Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31-35, reprezentowana przez Pana Waldemara Daraża – Zastępcę Prezesa ds. Eksploatacji, dokonała zgłoszenia budowy odcinka kanalizacji sanitarnej - odgałęzienia bocznego do posesji przy ul. Jeleniej 55 w Toruniu (dz. nr 793 – obr. 31) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami). 31.07.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 126/2020Informuję, że w dniu 29 lipca 2020 r. spółka Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31-35, reprezentowana przez Pana Waldemara Daraża – Zastępcę Prezesa ds. Eksploatacji, dokonała zgłoszenia budowy odcinka kanalizacji sanitarnej do posesji przy ul. Mohna 20 w Toruniu (dz. nr 504 – obr. 37) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami). 31.07.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 125/2020Informuję, że w dniu 29.07.2020 r. spółka Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31/35 w Toruniu, dokonała zgłoszenia przebudowy i budowy kanału ogólnospławnego DN 150 do posesji przy ul. Bydgoskiej 8 w Toruniu (obręb 13, działki nr 261 i 272)– zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zmianami) 31.07.2020
Zamówienia w trybie ustawy PZP 71/2020Przetarg nieograniczony na wykonania zadania pn.: „Przebudowa toalety miejskiej na Rynku Nowomiejskim w Toruniu”. 31.07.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 47.6733/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na „budowie wielopoziomowego parkingu w systemie park & ride wraz z zagospodarowaniem terenu” przy ul. Dziewulskiego w Toruniu (części działek nr 74/1, 74/2, 9, 12 obręb 52 oraz część działki nr 62 obręb 58). 31.07.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 44.2.6733/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej do nieruchomości przy ul. Brzozowej 23a w Toruniu (działka nr 149 oraz części działek nr 148/1, 152, 178 obręb 50) 31.07.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 124/2020Informuję, że Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31/35 w Toruniu, dokonały zgłoszenia budowy i przebudowy (wymiany) przewodu wodociągowego DN 150 i DN100 w ulicy Szosa Okrężna i Brzechwy w Toruniu (działka nr 4/1 z obrębu 1 oraz działki nr 32, 127/1, 127/2, 157 z obrębu 34) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami). 30.07.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 123/2020Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Toruńskich Wodociągów sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31/35 reprezentowanych przez Pana Waldemara Daraża – Zastępcę Prezesa ds. Eksploatacji oraz Pana Władysława Majewskiego – Prezesa, dla inwestycji polegającej na budowie, odcinka kanalizacji sanitarnej – odgałęzienia bocznego dla posesji przy ul. Strobanda i Watzenrodego 10A w Toruniu (dz. nr 170 – obr. 30) zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami). Obszar oddziaływania: dz. 170, 173/8 – obr. 30. 30.07.2020


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A