Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 13.07.2020

Liczba wejść na stronę: 12978521
Data (2020-07-13)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 24416
<<< 241-260 261-280 281-300 301-320 321-340 341-360 361-380 381-400 401-420 421-440 441-460 >>> 

Dokument Tytuł Data
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 72/2020Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 10 grudnia 2019 r. przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w roku 2020 w zakresie ochrony zwierząt wolno żyjących. 21.05.2020
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 50/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 21.05.2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń przeznaczonej do sprzedaży (WGN.6840.1.54.2018.EK - ul. A. Antczaka 10). 21.05.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 35.6730/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka kanalizacji ogólnospławnej (odgałęzienie boczne) na działkach nr 22 i 66 obręb 8, w celu przyłączenia nieruchomości położonych przy ul. Mickiewicza 70 i 70A w Toruniu. 21.05.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 389/2020Wydział Budżetu i Planowania Finansowego Urzędu Miasta Torunia zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert cenowych na sporządzenie skonsolidowanego bilansu Gminy Miasta Toruń za rok 2019 wraz z pełną dokumentacją opisową. 20.05.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 388/2020Biuro Projektów Informatycznych Urząd Miasta Torunia 87-100 Toruń ul. Wały gen. Sikorskiego 8 zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na system przeznaczony do planowania i realizacji budżetu jednostek administracji samorządowej według załączonej specyfikacji. 20.05.2020
Zarządzenie PMT 81/2020w sprawie ustalenia regulaminu przetargów ustnych nieograniczonych na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Toruniu przy ul Bulwar Filadelfijski 20.05.2020
Zarządzenie PMT 80/2020zmieniające wysokości minimalnych stawek czynszów za dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących mienie Gminy Miasta Toruń w 2020 r. 20.05.2020
Zarządzenie PMT 79/2020w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego określenia imiennego składu Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Toruniu 20.05.2020
Zarządzenie PMT 78/2020w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w roku 2020 20.05.2020
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 51/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia, w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do wydzierżawienia.WGN>6845.115.2020.EB, WGN.6845.102.2020.EB, WGN.6845.39.2020.EB+ 20.05.2020
Instalacje emitujące pola elektromagnetyczne 6222.05/2020Stacja bazowa telefonii komórkowej TOR1048 B, Toruń, ul.Chabrowa 22 19.05.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 81/2020Informuję, że spółka TEDIMEX Sp. j. Maria Karwowska Tadeusz Karwowski z siedzibą przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie 97A w Toruniu, dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia budowy przyłącza wodociągowego i fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego przy ul. Słowackiego 50 w Toruniu (obręb 8, działki nr 170, 151) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zmianami) 19.05.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 80/2020Informuję, że spółka Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31/35 w Toruniu, reprezentowana przez Pana Grzegorza Kostulskiego, dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia budowy wodociągu i kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami bocznymi w ulicy Kartuskiej (obręb 53, działki nr 243/5, 244/5, 245/5) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zmianami) 19.05.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 7.6740.15.1/2020Obwieszczenie PMT o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "rozbudowa ulicy Niesiołowskiego w Toruniu" 19.05.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 387/2020Biuro Projektów Informatycznych Urząd Miasta Torunia 87-100 Toruń ul. Wały gen. Sikorskiego 8 zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na sprzedaż i dostarczenie laptopów o parametrach minimalnych (w ramach projektu „Zdalna Szkoła plus”, zgodnie z załączoną specyfikacją. 18.05.2020
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 71/2020Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 23 stycznia 2020 r. przez Prezydenta Miasta Torunia na realizację w roku 2020 zadania polegającego na prowadzeniu mieszkania chronionego wspierania dla nie więcej niż 7 osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. 18.05.2020
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 49/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 18 maja 2020r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń przeznaczonych do sprzedaży (WGN.6840.1.28.2019.IW - ul. Jaroczyńskiego 5 m. 6 18.05.2020
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 48/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 18 maja 2020r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń przeznaczonych do sprzedaży (WGN.6840.1.31.2019.IW - ul. Konopnickiej 18 m.5) 18.05.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 30.2.6733/2020obwieszczenie zawiadamiające o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów dotyczących postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej (części działek nr 35/11, 35/22, 35/54, 48/4, 48/35 obr. 59) w celu przyłączenia do niej budynków usytuowanych przy ul. Szosa Lubicka 150, 152, 154, ul. Ślaskiego 1, 3, 5 i ul. Konstytucji 3 Maja 17 w Toruniu 18.05.2020
Zamówienia w trybie ustawy PZP 49/2020Przetarg nieograniczony na wykonanie wielobranżowych dokumentacji projektowych zadań pn. :„Winda przy budynku Urzędu Miasta Torunia przy ul. Wały gen. Sikorskiego 25”.oraz „Winda osobowa i pochylnia dla osób niepełnosprawnych dla budynku Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Przedzamcze 11-15”. 16.05.2020


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A