Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 30.03.2020
Data (2020-03-30)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 23836
<<< 221-240 241-260 261-280 281-300 301-320 321-340 341-360 361-380 381-400 401-420 421-440 >>> 

Dokument Tytuł Data
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 11/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydaniu pozwolenia na budowę dla inwestycji - zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych F, G, H z garażami podziemnymi z infrastrukturą, na terenie nieruchomości przy ul. Włocławskiej 11 w Toruniu (dz. nr 435/2, 435/1, 434 i 436 z obrębu 66). 12.02.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 10.6740.25.2019.4/2020Obwieszczenie PMT o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji z dnia 30 stycznia 2020 r. znak: WAiB.6740.25.10.1.2019 KJ zmieniającej ostateczną decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 23 lipca 2018 r. znak: WAiB.6740.15.3.4.2018 KJ dla inwestycji pn.: „Uzbrojenie terenów na osiedlu JAR w Toruniu – Etap III – Budowa ulicy H. Strobanda, Łukasza Watzenrodego, J. Heweliusza, E. Halleya, J. Rybińskiego, J. Keplera w Toruniu” 12.02.2020
Zamówienia w trybie ustawy PZP 9/2020Przetarg nieograniczony na dostawę wyposażenia dla pracowni zawodowych w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu w ramach projektu „Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu” w ramach Poddziałania 6.3.2. Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego - nowy termin składania ofert . 12.02.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 3.6220.21.2019.2/2020Obwieszczenie PMT o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 15 marca 2019 r. znak: WAiB.6220.11.22.8.2018 AG, dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa Centrum Logistycznego przy ul. Przelot 39 w Toruniu (dz. 75/10 obręb 54)” 12.02.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 50.6220.2.2016/2020Informacja PMT o prowadzonej ocenie oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "przebudowa i budowa nabrzeża pionowego brzegu północnego Portu Zimowego na odcinku 450mb przy ul. Popiełuszki w Toruniu (dz. 134, 142, 324/5, 343/8, 343/10, 343/11, 136, 137, 320/1, 343/4, 149, 344, 320/2, 150, 351, 143, 343/7, 343/12 - obr. 12; dz. 2 - obr. 20; dz. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 18, 19, 20, 21 - obr. 64)" 11.02.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 42/2020Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty pracy w Miejskim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. 11.02.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 41/2020Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty pracy w Miejskim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. 11.02.2020
Zarządzenie PMT 30/2020w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego 36. HALOWYCH MISTRZOSTW EUROPY W LEKKIEJ ATLETYCE - TORUŃ 2021 11.02.2020
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 18/2020Data zgromadzenia: 01.03.2020 r.
Godzina zgromadzenia: 16:00 - 18:30
Miejsce zgromadzenia: Pomnik Żołnierzy Wyklętych na skwerze
przed Muzeum Etnograficznym przy al. Solidarności
11.02.2020
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 17/2020Prezydent Miasta Torunia informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych "HPV odporni" w sprawie Programu profilaktyki zdrowotnej "HPV odporni" do roku 2025. 11.02.2020
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 17/2020Data zgromadzenia: 14.02.2020 r.
Godzina zgromadzenia: 17:15-17:45
Miejsce zgromadzenia: Rynek Staromiejski, przy pomniku Mikołaja Kopernika.
11.02.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 12/2020Informuję, że w dniu 3 lutego 2020 r. Pan Maciej Kowalski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PPWBiI "Koma" Maciej Kowalski z siedzibą przy ul. Chrobrego 14 w Toruniu dokonał zgłoszenia budowy odcinka sieci i przyłącza kanalizacji sanitarnej na działkach nr 292/4, 301/2, 301/3 z obrębu 53 – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zmianami) 11.02.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 1.6220.21.2019.2/2020Obwieszczenie PMT o przekazaniu uzupełnionej karty informacyjnej do uzgodnień dla prowadzonego postępowania w sprawie zmiany decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą przy ul. Strobanda w Toruniu (dz. nr 187 - obr. 30)" 11.02.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 40/2020Wydział Ochrony Ludności Urzędu Miasta Torunia, w związku z podjęciem działań w zakresie uzyskania informacji o rynku potencjalnych dostawców w branży obejmującej przedmiot zamówienia, prosi o podanie ceny brutto (oddzielnie dla każdego zadania) na: 1. dostawę, do miejskiego systemu monitoringu wizyjnego 15 kamer szybkoobrotowych; 2. dostawę, do osiedlowego systemu monitoringu wizyjnego 25 kamer DS-2CD2643G0-IZS; 3. dostawę do monitoringu wizyjnego na osiedlu Solanki 15 kamer, 7 rejestratorów, 8 dysków i 15 uchwytów słupowych dla kamer. 10.02.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 39/2020 Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do składania ofert na wykonanie kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarami robót oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych na roboty polegające na usunięciu wad w dwóch budynkach mieszkalnych wielorodzinnych: przy ul. Rolniczej 9 a oraz Olsztyńskiej 130 w Toruniu 10.02.2020
Zamówienia w trybie ustawy PZP 10/2020Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych na na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym. 10.02.2020
Zamówienia w trybie ustawy PZP 8/2020Przetarg nieograniczony na adaptację pomieszczeń Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich przy ul. Osikowej 15 w Toruniu na kształcenie praktyczne w zawodzie technik hotelarstwa i usług turystycznych -„Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu”. 10.02.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 38/2020Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na rozbiórkę dwóch budynków przy ul. Poznańskiej 173 07.02.2020
Patronaty 23/2020Koncert- Piosenki od Serca dla Ducha 07.02.2020
Patronaty 22/2020Halowe Mistrzostwa Polski w Lekkiej Atletyce U20 i U18 07.02.2020


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A