Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 07.04.2020
Data (2020-04-07)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 23882
<<< 201-220 221-240 241-260 261-280 281-300 301-320 321-340 341-360 361-380 381-400 401-420 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zgłoszenie z projektem budowlanym 16/2020Informuję, że w dniu 18 lutego 2020 r. spółka Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31/35 w Toruniu, reprezentowane przez Pana Sebastiana Durdę, dokonała zgłoszenia budowy kolektora deszczowego K-1 w ul. Chrobrego w Toruniu, wraz z zabezpieczeniem obudowy wykopu komór startowych D-1, D-2 (działki nr 71, 72 z obrębu 11) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zmianami) 21.02.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 15/2020Informuję, że Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31/35 w Toruniu, reprezentowane przez Pana Sebastiana Durdę, dokonały zgłoszenia budowy kolektora deszczowego K-1 w ul. Chrobrego w Toruniu, wraz z zabezpieczeniem obudowy wykopu komór startowych i odbiorczych D3, D5, D6 (działki nr 51, 138 z obrębu 11) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami). 21.02.2020
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 41/2020Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w roku 2020 w zakresie DZIAŁAŃ NA RZECZ INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ ORAZ ROZWIJANIA KONTAKTÓW I WSPÓŁPRACY MIĘDZY SPOŁECZEŃSTWAMI - II TURA (konkurs nr 39). 20.02.2020
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 23/2020Data zgromadzenia: 23.02.2020 r.
Godzina zgromadzenia: 12:00-16:00
Miejsce zgromadzenia: Rynek Nowomiejski
20.02.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 3.6220.1/2020Obwieszczenie PMT o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa ulicy Olęderskiej w Toruniu (dz. nr 80, 113, 112/8, 121, 122, 477, 129/1, 155, 280, 289, 298/17, 298/18, 156, 152 – obręb 68; dz. nr 110, 114, 161, 150, 181/6 – obręb 69)” 20.02.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 53/2020Biuro Ogrodnika Miejskiego Urzędu Miasta Torunia, w celu dokonania analizy cen rynkowych i oszacowania wartości zamówienia, zwraca się z prośbą o przedstawienie ceny na opracowanie merytoryczne, zaprojektowanie, wykonanie, dostarczenie i montaż plansz edukacyjnych, będących elementem tablic informacyjnych, zlokalizowanych na terenach zieleni w mieście Toruń: JAR, Park Glazja, Park Tysiąclecia, stanowiących obszary objęte pracami projektów realizowanych przez Gminę Miasta Toruń w ramach Działania 2.5 „Poprawa jakości środowiska miejskiego” - Oś priorytetowa II - Programu Operacyjnego Ochrona i Środowisko 2014-2020. 19.02.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 52/2020Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę opracowania projektu stałej organizacji ruchu drogowego dla ul. Osiedlowej w Toruniu. 19.02.2020
Patronaty 32/2020XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. "Teoretyczne i praktyczne aspekty pedagogiki medialnej" 19.02.2020
Patronaty 31/2020XV edycja Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego "Ozdoby Wielkanocne" 19.02.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 51/2020Biuro Ogrodnika Miejskiego UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie 4 serii pomiarów współrzędnych płaskich i wysokości punktów dla 16 reperów powierzchni poziomej oczepu umocnienia prawego brzegu Wisły w Toruniu na odcinku 1460 m od mostu kolejowego do mostu drogowego oraz sporządzenie dokumentacji z każdej serii pomiarowej. 18.02.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 50/2020Biuro Ogrodnika Miejskiego UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie cięć sanitarnych i korygujących drzew w pasach drogowych i na zieleńcach w Toruniu. 18.02.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 49/2020Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienie publicznego i składanie ofert na „Usługę eksperckiej oceny rozwiązań projektowych dla Zakresu III opracowania wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Modernizacja linii kolejowej nr 353 na odcinku Toruń Główny – Toruń Wschodni wraz z infrastrukturą dworcową oraz budową nowych przystanków kolejowych w Toruniu – BiT City II 18.02.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 48/2020Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na zabudowanie górnych przestrzeni nad ścianami i bramą boksu śmietnikowego przy ul. Hurynowicz 2 dz. nr 54/1 z obr 36. 18.02.2020
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 40/2020Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Torunia w dniu 29 listopada 2019 r. na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w roku 2020 w zakresie przedsięwzięć rewitalizacyjnych na obszarze rewitalizacji Bydgoskiego Przedmieścia, Podgórza i Starego Miasta. 18.02.2020
Zarządzenie PMT 32/2020w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń położonej w Toruniu przy ul. Wschodniej 25, służebnością przesyłu. 18.02.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 17.6733/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie skateparku w ramach inwestycji: „rozbudowa wielopokoleniowej przestrzeni rekreacyjnej dla Mieszkańców Miasta Torunia zlokalizowanej na Błoniach Nadwiślańskich przy przystani Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu” (działka nr 343/5, obręb 12, położona przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki 3b) 18.02.2020
Informacje o środowisku 4/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o możliwości zapoznania się w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu, ul. Grudziądzka 126B (budynek Urzędu Miasta Torunia, pokój 312 i 314) w dni powszednie w godz. od 10.00 do 14.00 z uchwalonymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego (wymienionymi w ogłoszeniu). 18.02.2020
Informacje o środowisku 3/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o możliwości zapoznania się w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu, ul. Grudziądzka 126B (III piętro, pokój 310) z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie: Podgórskiej, Strzałowej i Stara Droga w Toruniu wraz z prognozą. 18.02.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 47/2020Biuro Ogrodnika Miejskiego UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na wymianę piasku w piaskownicach na miejskich placach zabaw w Toruniu. 17.02.2020
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 39/2020Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 29 listopada 2019 r. przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w roku 2020 w zakresie zdrowia publicznego - określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2 "Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi". 17.02.2020


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A