Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 22.06.2021

Liczba wejść na stronę: 15963074
Data (2021-06-22)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 26843
<<< 201-220 221-240 241-260 261-280 281-300 301-320 321-340 341-360 361-380 381-400 401-420 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 45/2021Data zgromadzenia: 15.06.2021 r.
Godzina zgromadzenia: 08:00-22:00
Miejsce zgromadzenia: Rynek Staromiejski, pomnik Mikołaja Kopernika.
Trasa przejścia: przy Rynku Staromiejskim, Kościół NMP, Kościół Św. Ducha, pomnik Kopernika 15.06 o godz.10.28 organizator rozwiązał zgromadzenie
16.05.2021
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 44/2021Data zgromadzenia: 18.05.2021 r.
Godzina zgromadzenia: 14:00-15:30
Miejsce zgromadzenia: ul.Piekary 51
16.05.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 238/2021Informuję, że Pani Alicja Mucharska poprzez pełnomocnika Pana Janusza Szynala, dokonała zgłoszenia przebudowy i rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej dla lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Poznańskiej 107 w Toruniu (dz. nr 328 z obrębu 70) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r., poz. 1333). 14.05.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 237/2021Informuję, że PGE Toruń S.A. z siedzibą przy ul. Ceramicznej 6 w Toruniu, dokonały zgłoszenia budowy sieci i przyłączy cieplnych do budynków mieszkalnych przy ul. Hubego 19 i 19A w Toruniu (działki nr 196, 251, z obrębu 30) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r., poz. 1333). 14.05.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 236/2021Informuję, że International Transport Z. Jaskot sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie 83A w Toruniu, dokonały zgłoszenia instalacji gazowej dla budynku usługowego przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie 83A w Toruniu (działki nr 142/81 z obrębu 45) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r., poz. 1333). 14.05.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 235/2021Informuję, że Pani Elżbieta Śniedziewska, reprezentowana przez Panią Katarzynę Wojciechowską dokonała zgłoszenia robót budowlanych polegających na rozbudowie i przebudowie wewnętrznej instalacji gazowej dla potrzeb lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku wielorodzinnym przy ul. Szymanowskiego 16 w Toruniu (działka nr 162 z obrębu 13) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 14.05.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 234/2021Informuję, iż organ, wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Pani Katarzyny Jaskulskiej reprezentowanej przez Panią Krystynę Jaskulską, dot. przebudowy i rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej dla potrzeb lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku przy ul. Akacjowej 3 w Toruniu (działka nr 98 z obrębu 70) – zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 14.05.2021
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 147/2021Wydział Ochrony Ludności zaprasza do złożenia oferty cenowej netto i brutto na "opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do wybudowania i uruchomienia nowych punktów kamerowych systemu dozoru wizyjnego miasta Torunia na obszarze Czerniewic i Podgórza w roku 2021" 14.05.2021
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 146/2021Urząd Miasta Torunia – Wydział Geodezji i Kartografii prosi o podanie ceny wykonania usługi: Wykonawca w ramach przetworzeniach materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci cyfrowej zobowiązuje się do zeskanowania materiałów geodezyjnych w ilości 38 000 kart formatu A4 – A1 z Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – pomiary sytuacyjno – wysokościowe z lat 2018-2021. 14.05.2021
Zarządzenie PMT 102/2021zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. wsparcia procesu przygotowania konkursu architektonicznego na zaprojektowanie Europejskiego Centrum Filmowego Camerimagew 14.05.2021
Zagospodarowanie przestrzenne 11/2021Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Inżynierskiej, Rolniczej i Traktorowej w Toruniu, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 14.05.2021
Interpelacje, wnioski, zapytaniaWnioski złożone przez radnych miasta Torunia podczas 30. sesji (13.05.2021 r.). 14.05.2021
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 6740139/2/2021Obwieszczenie PMT o tym że w dniu 12 maja 2021 r. została wydana decyzja znak: WAiB.6740.21.139.32.2021.IBJ zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę dla Nowe Torpo Sp. z o.o., sp. komandytowa z siedzibą przy ul. Broniewskiego 4 l.103 w Toruniu obejmujące zmianę decyzji z dnia 31 grudnia 2019 r., znak: WAiB.6740.21.1099.126.2019 IBJ, WAiB-163/V/80, będącej zmianą decyzji z dnia 16 kwietnia 2018 r., znak: WAiB.6740.21.1051.36.2018.IBJ będącej zmianą pozwolenia na budowę z dnia 24 czerwca 2014 r., znak: WAiB.6740.13.268.71. 2013. KK.IBJ, WAiB-163/IV/80 tom IV/1, dotyczącej zmiany sposobu użytkowania wraz z rozbudową, nadbudową i przebudową budynku na cele usługowo-mieszkalne oraz budową niezbędnej infrastruktury technicznej przy ul. Żwirkii Wigury 55 w Toruniu (działka nr 284/2 z obrębu 37). 13.05.2021
Uchwała RMT 643/2021zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2021. 13.05.2021
Uchwała RMT 642/2021w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata 2021-2050. 13.05.2021
Uchwała RMT 641/2021w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w spółkach Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu Sp. z o.o., Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki Sp. z o.o. i Toruńska Infrastruktura Sportowa Sp. z o.o. 13.05.2021
Uchwała RMT 640/2021w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zamiarze i przyczynach połączenia samorządowych instytucji kultury: Toruńska Agenda Kulturalna oraz Centrum Kultury „Zamek Krzyżacki” w Toruniu. 13.05.2021
Uchwała RMT 639/2021zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym i sposobu ustalania opłat dodatkowych. 13.05.2021
Uchwała RMT 638/2021w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku. 13.05.2021
Uchwała RMT 637/2021w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej działającej w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym im. ks. Jerzego Popiełuszki w Toruniu. 13.05.2021


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A