Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 19.09.2019
Data (2019-09-19)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 22435
<<< 201-220 221-240 241-260 261-280 281-300 301-320 321-340 341-360 361-380 381-400 401-420 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zamówienia poza ustawą PZP 341/2019Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do składania ofert na wykonanie przebudowy zadaszenia przy podjeździe i wejściu głównym do budynku A Miejskiej Przychodni Specjalistycznej przy ul. Uniwersyteckiej 17 w Toruniu. 13.08.2019
Zarządzenie PMT 252/2019w sprawie powołania składów komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 13.08.2019
Zarządzenie PMT 251/2019w sprawie powołania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu 13.08.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 100/2019Data zgromadzenia: 18.08.2019
Godzina zgromadzenia: 13.00 - 15.00
Miejsce zgromadzenia: zbieg ulic Św. Józefa i Żwirki i Wigury
13.08.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 96/2019Informuję, że PGE Toruń S.A. z siedzibą przy ul. Ceramicznej 6 w Toruniu, reprezentowana przez Pana Wiesława Kusińskiego, dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia budowy sieci ciepłowniczej i przyłącza cieplnego do budynku hali przy ulicy Równinnej 24 w Toruniu (dz. nr 120/4 z obrębu 40, dz. nr 82, 83/12, 83/11, 83/13, 83/14, 83/4, 83/16 z obrębu 41, dz. nr 32/12, 32/13, 70/30, 33/13, 229/8, 229/6, 33/15, 33/17, 33/16, 33/10, 32/15 z obrębu 44) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186). 13.08.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 94/2019Przetarg nieograniczony na dostawę fabrycznie nowych pojemników do zbierania odpadów komunalnych 13.08.2019
Informacje o środowisku 29/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o możliwości zapoznania się w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu, ul. Grudziądzka 126B (budynek Urzędu Miasta Torunia, pok. 314) z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Bema-Gałczyńskiego" w Toruniu, wraz z prognozą. 13.08.2019
Informacje o środowisku 28/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o możliwości zapoznania się w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu, ul. Grudziądzka 126B (III piętro, pokój 310) z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Grudziądzkiej, Stalowej, Batorego i Polnej w Toruniu wraz z prognozą. 13.08.2019
Inne dokumenty 25/2019Obwieszczenie - Wojewoda Kujawsko-Pomorski zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek pełnomocnika spółki ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Toruniu, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, polegającej na skrzyżowaniu linii kablowych SN 15 kV zasilania podstawowego i rezerwowego sieci trakcyjnej JAR z linią kolejową nr 246 Tomń Wschodni - Olek, planowane między km 4,4 i 4,5 na działce nr 162, obręb 0033, pomiędzy km 4,9 i 5,0 na działce nr 143, obręb 0033 oraz dwa skrzyżowania z terenem kolejowym pomiędzy km 4,7 i 4,8 na działkach nr 161 i 162, obręb 0033 Miasto Toruń. 13.08.2019
Inne dokumenty 24/2019Obwieszczenie - Wojewoda Kujawsko-Pomorski zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek pełnomocnika spółki ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Toruniu, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym polegającej na skrzyżowaniu linii kablowej SN 15kV z linią kolejową nr 18 Kutno-Piła Gł. pomiędzy km 105,2 i 105,3, na działce nr ewid. 442, obręb 0068 Miasto Toruń. 13.08.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 340/2019Wydział Środowiska i Zieleni UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację opracowania metodyki ograniczania populacji jemioły na terenie miasta Torunia. 12.08.2019
Petycje 10/2019Petycja w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Torunia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów. 12.08.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 339/2019Wydział Ochrony Ludności Urzędu Miasta Torunia, w związku z podjęciem działań w zakresie uzyskania informacji o rynku potencjalnych wykonawców w branży obejmującej przedmiot zamówienia, prosi o podanie ceny brutto na dostawę, podłączenie, uruchomienie i konfigurację: 1. Dwóch dodatkowych półek DELL Power Vault MD3060e 6GB SAS 4U-20 drive Dense Expansion Enclosure RKMNT; 2. Dwóch dodatkowych serwerów rackowych Dell PowerEdge R440; 3. Licencjonowane przeszkolenie jednego pracownika z zakresu rozszerzonego administrowania platformą Genetec Security Center 5.7. 09.08.2019
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 109/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 09.08.2019r.w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do wydzierżawienia.WGN.6845.332.2018.EB 09.08.2019
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 108/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 09.08.2019r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do wydzierżawienia. WGN.6845.206.2019.EB, WGN.6845.209.2019.EB 09.08.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 102/2019Przetarg nieograniczony na zagospodarowanie terenu wraz z budową placu zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 10 przy ul. Rydygiera 12 w Toruniu”. 09.08.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 99/2019Data zgromadzenia:15.08.2019
Godzina zgromadzenia:17.00 - 18.00
Miejsce zgromadzenia:Rynek Staromiejski,obok pomnika Mikołaja Kopernika
09.08.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 98/2019Data zgromadzenia: 10.08.2019
Godzina zgromadzenia: 14:00 - 16:00
Miejsce zgromadzenia: pod pomnikiem Mikołaja Kopernika
Uwaga: Organizator zgromadzenia przesłał zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia na nieaktualnym wzorze zawiadomienia.
W zwrotnej wiadomości e - mail organizator został poproszony o ponowne przesłanie zawiadomienia na aktualnym formularzu dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej.
09.08.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 95/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydaniu w dniu 8 sierpnia 2019 r. decyzji nr WAiB.6740.11.549.249.2019.ZP, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla inwestycji obejmującej: wykonanie otworu drzwiowego w mieszkaniu nr 6 w istniejącym budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Przybyłów 1 w Toruniu (działka nr 53/29 z obrębu 52 w jednostce ewidencyjnej 046301_1 Toruń). 09.08.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 38.6220.1.2017/2019Informacja PMT o prowadzonej ocenie oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "budowa nowej galwanizerni z linią galwaniczną do pokrywania elementów ze stali i tworzyw sztucznych z oczyszczalnią ścieków przy ul. Chrzanowskiego 33 w Toruniu (dz. 260/18, 260/28 - obręb 46)" 09.08.2019


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A