Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 14.08.2020

Liczba wejść na stronę: 13212813
Data (2020-08-14)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 24691
<<< 181-200 201-220 221-240 241-260 261-280 281-300 301-320 321-340 341-360 361-380 381-400 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zgłoszenie z projektem budowlanym 97/2020Informuję, że 08.07.2020 r. organ wydał decyzję wnoszącą sprzeciw do zgłoszenia spółki Geotermia Toruń Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Droga Starotoruńska 3, 87-100 Toruń dotyczącego zamiaru budowy sieci ciepłowniczej od ciepłowni Geotermalnej do obiektów WSKSiM, zakładów TOWIMOR S.A. oraz Term Toruńskich” – w zakresie etapu II tj. odcinka od miejsca lokalizacji przyłącza Sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II do miejsca przyłączenia Hotelu Akademickiego WSKSiM wraz z wykonaniem przyłącza (obręb 22, działki nr 129/4, 124/2, 120/6, 120/9, 120/10) 08.07.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 96/2020Informuję, że 01.07.2020 r. organ wydał decyzję wnoszącą sprzeciw do zgłoszenia spółki TEDIMEX Sp. j. Maria Karwowska Tadeusz Karwowski z siedzibą: ul. Marii Skłodowskiej – Curie 97A, 87-100 Toruń dotyczącego zamiaru budowy przyłącza wodociągowego i fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej dla budynku mieszkalnego przy ul. Słowackiego 50 w Toruniu (obręb 8 - działki nr 170, 151) 08.07.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 95/2020Informacja Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę - Zmiana pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych – ETAP I: Budynek E, Budynek F, Budynek G wraz z infrastrukturą tj. parkingami, drogami wewnętrznymi, zjazdem, oświetleniem terenu, instalacjami zewnętrznymi – kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodnej oraz instalacjami wewnętrznymi – elektrycznymi, c. o., wodno – kanalizacyjnymi przy ul. Poznańskiej 294E, 294F, 294G, 294J w Toruniu, dz. nr 47/1, 47/2, 47/3, 47/4, 47/6, 47/7, 47/8, 47/9, 47/10 (przed podziałem działka nr 32/11 i 32/14) oraz dz. nr 32/13 obręb 77. 08.07.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 95/2020Informuję, że Jacek Korzeniowski dokonał zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej do posesji przy ul. Słowackiego 50 w Toruniu (obręb 8, działki nr 170) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zmianami) 08.07.2020
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 92/2020Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą w trybie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej na realizację w 2020 r. „Programu szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Torunia po 65 roku życia na lata 2015-2020.” 08.07.2020
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 91/2020Lista osób, z którymi zawarto w 2020 r. umowy najmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Toruń (stan na dzień 30.06.2020) 08.07.2020
Zamówienia w trybie ustawy PZP 67/2020Przetarg nieograniczony na budowę tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną przy ul. Wojska Polskiego 13-21 i 33-34 w Toruniu. 08.07.2020
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 50/2020Data zgromadzenia: 15.07.2020 r.
Godzina zgromadzenia: 17.00 - 18.00
Miejsce zgromadzenia: Rynek Staromiejski przy pomniku Mikołaja Kopernika
08.07.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 12.6740.15.2019.4/2020obwieszczenie PMT o wydanej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Budowa ulicy Twardej w Toruniu" 08.07.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 6740315/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia, że w dniu 6 lipca 2020 r. zostało wydane postanowienie znak: WAiB.6740.3.315.46.2020.IBJ zawieszające z urzędu postępowanie w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: Nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. św. A. Boboli 37 w Toruniu (działka nr 37 z obrębu 38), prowadzonej na wniosek EXPOBUD sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Czarlińskiego 15 w Toruniu 07.07.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 432/2020Wydział Gospodarki Komunalnej zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na świadczenie merytorycznych usług eksperta ds. doradztwa, celem oszacowania wartości zamówienia tego rodzaju usługi oraz terminu jego realizacji 07.07.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 431/2020Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i składanie ofert na usługę obejmującą druk oraz dostawę wezwań do zapłaty opłaty dodatkowej oraz kontrolek 07.07.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 4066740.1/2020Obwieszczenie PMT o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę obejmujace zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę z dnia 24 lutego 2020 r., znak: WAiB.6740.12.1211.26.2019.ML, dot. zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego obejmującego rozbudowę stacji paliw SHELL o trzystanowiskową myjnię ręczną, wewnętrzny układ komunikacyjny, przebudowę i rozbudowę instalacji zewnętrznej ks, kd, wodociągowej, energetycznej nn, budowę instalacji gazowej, przebudowę sieci energetycznej sn, wymianę zbiorników LPG naziemnych na podziemny (10 m3), domontaż bilbordu reklamowego na terenie nieruchomości przy ul. Szosa Lubicka 5-9 w Toruniu, na działce nr 196/6, 197/6 z obrębu 56 wydaną na rzecz SHELL Polska sp. zo.o., w zakresie przebiegu instalacji gazowej z miejsca przyłączenia do obiektu myjni ręcznej zlokalizowanej na terenie stacji paliw SHELL oraz o poszerzenie terenu utwardzonego (jezdnego w pd-zach części działki o powierzchni 3,3 m2). 07.07.2020
Zamówienia w trybie ustawy PZP 64/2020Pełnienie kompleksowych nadzorów inwestorskich. 07.07.2020
Patronaty 61/202014. Festiwal Rocka Progresywnego im. Tomasza Beksińśkiego 07.07.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 41.1.6733/2020obwieszczenie zawiadamiające o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów dotyczących postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ul. Włocławskiej w Toruniu (działka nr 32/2 i część działki nr 117 obręb 78) na potrzeby posesji położonej przy ul. Włocławskiej 260 07.07.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 32.1.6733/2020obwieszczenie zawiadamiające o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów dotyczących postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN-15kV na terenie położonym przy ul. Płaskiej, Równinnej w Toruniu (działki nr 65/20, 203/4, 203/6 oraz części działek nr 65/21, 203/3 obręb 45) 07.07.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 467.6740.2019.5/2020obwieszczenie PMT o przekazaniu odwołań od decyzji z dnia 8 czerwca 2020 r. o pozwoleniu na budowę dla „Nadbudowy istniejących masztów antenowych przy ul. Mickiewicza 116 w Toruniu (dz. nr 254– obr. 7)”, wydanej po uchyleniu przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego w Bydgoszczy decyzją z dnia 5 grudnia 2019., znak: WIR.VIII.7840.1.223.2019.AC decyzji Prezydenta Miasta Torunia z dnia 14 sierpnia 2019 r. 06.07.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 430/2020Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia ofert cenowych na dostawę pierwszego wyposażenia w ramach zadania pn.: "Budowa Żłobka Miejskiego przy ul. Andersa 21 w Toruniu". 06.07.2020
Zarządzenie PMT 135/2020w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Torunia 06.07.2020


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A