Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 07.04.2020
Data (2020-04-07)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 23882
<<< 181-200 201-220 221-240 241-260 261-280 281-300 301-320 321-340 341-360 361-380 381-400 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zamówienia poza ustawą PZP 58/2020Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do składania ofert na wykonanie kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarami robót oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych na roboty polegające na usunięciu wad w dwóch budynkach mieszkalnych wielorodzinnych: przy ul. Rolniczej 9 a oraz Olsztyńskiej 130 w Toruniu 25.02.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 57/2020Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i składanie ofert na usługę obejmującą druk oraz dostawę wezwań do zapłaty opłaty dodatkowej oraz kontrolek 25.02.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 56/2020Biuro Ogrodnika Miejskiego Urzędu Miasta Torunia, w celu dokonania analizy cen rynkowych i oszacowania wartości zamówienia, zwraca się z prośbą o przedstawienie ceny usługi polegającej na wykonaniu studium wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie i wymaganymi załącznikami dla projektu pn. „Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu – 3 etap”, wpisanego do Gminnego Programu Rewitalizacji pn. Program Rewitalizacji Torunia do roku 2023. 25.02.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 21.6733/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej (część działki nr 92/9 obr. 59) w celu przyłączenia do niej budynków usytuowanych przy ul. Witosa 3, 5 i 7 w Toruniu 25.02.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 19.6733/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ul. Sowińskiego w Toruniu (działka nr 28, obręb 19) 25.02.2020
Zamówienia w trybie ustawy PZP 13/2020Przetarg nieograniczony na na dostarczenie i posadzenie 284 szt. drzew wraz z ich trzyletnią pielęgnacją. 25.02.2020
Inne dokumenty 10/2020Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Toruniu o drugiej licytacji nieruchomości nr KWTO1T/00030527/9 z dnia 14 lutego 2020 r. 25.02.2020
Informacje o środowisku 5/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o przystąpieniu do opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położnych przy ul. Grudziądzkiej i ul. Celniczej, w rejonie Centralnego Cmentarza Komunalnego w Toruniu (Uchwała Nr 322/20 Rady Miasta Torunia z dnia 16 stycznia 2020 r.) 25.02.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 55/2020Wydział Ochrony Ludności Urzędu Miasta Torunia przedstawia zapytanie ofertowe dotyczące rozeznania rynku związanego z planowanym zamówieniem publicznym, o wartości mniejszej niż równowartość w złotych 30 000 euro, na świadczenie usług i konserwacji oraz napraw urządzeń alarmowych miejskiego systemu ostrzegania i alarmowania w okresie od 1 maja 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. 24.02.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 54/2020Wydział Ochrony Ludności przedstawia ogłoszenie dotyczące rozeznania rynku związanego z planowanym zamówieniem publicznym, o wartości mniejszej niż równowartość w złotych 30 000 euro, na świadczenie w okresie od 1 maja 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. usług serwisowych Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Torunia. 24.02.2020
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 42/2020Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 29 listopada 2019 r. przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w zakresie wspierania rozwoju kultury i ochrony jej dóbr oraz podtrzymywania tradycji narodowej. 24.02.2020
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 24/2020Data zgromadzenia: 1.03.2020 r.
Godzina zgromadzenia: 12.00-14.00
Miejsce zgromadzenia:
Rozpoczęcie zgromadzenia: stadion miejski przy ul. Bema, Toruń
stadion miejski przy ul. Bema – lasek w pobliżu Hali Arena Toruń – przejście dla pieszych przy klubie Od Nowa – teren kampusu UMK – las w rejonie kampusu UMK i powrót tą samą drogą.
24.02.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 23.6220.2.2018/2020obwieszczenie PMT o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Skup i przetwarzanie folii na regranulaty przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 75R w Toruniu (dz. 115/55, 115/75 – powstała z podziału działki 115/56, 211/3, 211/11 obręb 45)” 24.02.2020
Zamówienia w trybie ustawy PZP 12/2020Przetarg nieograniczony na remont i uszczelnienie kanału A Strugi Toruńskiej odcinek S2-S4”. 24.02.2020
Patronaty 36/2020VII Międzynarodowy Kongres Azjatycki 21.02.2020
Patronaty 35/2020XVII Konkurs Interpretacji Teatralnej 21.02.2020
Zarządzenie PMT 35/2020w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Wydziału Komunikacji w Urzędzie Miasta Torunia 21.02.2020
Zarządzenie PMT 34/2020w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Wydziału Ewidencji i Zezwoleń w Urzędzie Miasta Torunia 21.02.2020
Patronaty 33/2020Zjazd Wiosenny Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego 2020 21.02.2020
Zarządzenie PMT 33/2020zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Biura Kontroli w Urzędzie Miasta Torunia 21.02.2020


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A