Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 22.06.2021

Liczba wejść na stronę: 15963040
Data (2021-06-22)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 26843
<<< 161-180 181-200 201-220 221-240 241-260 261-280 281-300 301-320 321-340 341-360 361-380 >>> 

Dokument Tytuł Data
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 12.1.6733/2021obwieszczenie zawiadamiające o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów dotyczących postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE z odgałęzieniem bocznym 32 PE na terenie położonym przy ul. Batorego w Toruniu (dz. nr 15, 5; obręb 43) 20.05.2021
Treść decyzji podlegających publikacji 3/2021Decyzja odmawiająca ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn.: „Toruńska Kolej Gondolowa „ORBITA” w Toruniu - ul. św. Jakuba - Kujawska w Toruniu (dz. nr 77/1, 65/1, 65/2, 64/3, 64/2, 60/2, 61/1, 64/1, 60/3 – obręb 17; dz. nr 191 – obręb 18; dz. nr 3/5 – obręb 20; dz. nr 78/2, 78/1, 50/4, 50/1, 48, 50/5, 42, 43, 41/2, 38/2, 40/4, 39, 29 – obręb 65)” 20.05.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 247/2021Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia, spółki PGE Toruń S.A. z siedzibą przy ul. Ceramicznej 6 w Toruniu reprezentowanej przez Panią Agnieszkę Ottka, dla inwestycji polegającej na budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem do budynku przy ul. Pistacjowej 10-14 w Toruniu (dz. nr 211, 68, 62/1, 67/1, 69/2, 69/22, 72/33, 5/13, 1/16 obr. 28) – zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.). Obszar oddziaływania: dz. nr 211, 68, 62/1, 67/1, 69/2, 69/22, 72/33, 5/13, 1/16 obr. 28 19.05.2021
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 162/2021Biuro Obsługi Urzędu zaprasza do złożenia oferty na ułożenie wykładziny homogenicznej obiektowej PCV oraz heterogenicznej obiektowej PCV w pomieszczeniach Urzędu Miasta Torunia. 19.05.2021
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 161/2021Biuro ogrodnika Miejskiego UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania: "Zieleń ozdobna przy ul. Zdrojowej"- budżet obywatelski 19.05.2021
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 160/2021Biuro Ogrodnika Miejskiego UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn. "Cięcia pielęgnacyjne drzew w pasach drogowych i na terenach zieleni w Toruniu". 19.05.2021
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 159/2021Biuro Ogrodnika Miejskiego UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na zaprojektowanie i wykonanie automatycznej instalacji kroplującej do nawadniania grupy krzewów i rabat oraz słupka zraszającego z podstawą betonową na powierzchni utwardzonej na terenie miasta Torunia. 19.05.2021
Zarządzenie PMT 105/2021w sprawie procedury wydzielenia lokali z mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Toruń, które przeznaczone będą na wynajem jako pomieszczenia tymczasowe 19.05.2021
Zarządzenie PMT 104/2021w sprawie ustalenia regulaminu II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 wraz z pomieszczeniami przynależnymi, stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń, wchodzącego w skład nieruchomości budynkowej położonej przy ul. Akacjowej 19 w Toruniu oraz powołania komisji do przeprowadzenia przetargu 19.05.2021
Zarządzenie PMT 103/2021w sprawie ustalenia regulaminu II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Toruniu przy ul. Poznańskiej 118 oraz powołania komisji do przeprowadzenia przetargu 19.05.2021
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 43/2021Obwieszczenie Prezydenta miasta Torunia z dnia 19.05.2021 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do sprzedaży(WGN.6840.4.8.2020.BŚ- ul. T.Kościuszki 53C). 19.05.2021
Treść decyzji podlegających publikacji 2/2021Decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych na osiedlu mieszkaniowym Dębowa Góra przy ul. Batorego w Toruniu (dz. nr 141, 142, 143, 144, 145/2, 209/10, 327, 328/3, 209/8, 211/2, 213, 214/2 – obręb 39)” 19.05.2021
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 1.6220.21.1/2021Obwieszczenie PMT o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko z dnia 26 listopada 2018 r. znak: WAiB.6220.11.16.17.2018 AG, dla przedsięwzięcia pn.: „budowa garaży, parkingów samochodowych, w tym na potrzeby planowanych, realizowanych i zrealizowanych przedsięwzięć o obszarze większym niż 0,5 ha przy ul. Okólnej i Włocławskiej w Toruniu” teren inwestycji: dz. nr 396/6, 290/4, 292/4, 396/10, 435/2, 396/12, 396/14, 396/15, 290/1, 290/2, 428 – obręb 66) 19.05.2021
Instalacje emitujące pola elektromagnetyczne 6222.25/2021Stacja bazowa BT42642 TORUŃ SOWIŃSKIEGO. 18.05.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 246/2021Informuję, że w dniu 14 maja 2021 r. Pani Anna Wróblewska i Pan Grzegorz Wróblewski dokonali zgłoszenia przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Agatowej 3 w Toruniu (dz. nr 28/17 obręb 66, jednostka ewidencyjna 046301_1 TORUŃ. 18.05.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 245/2021Informuję, iż organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Gminy Miasta Toruń reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Piotra Szeflera dot. odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z terenu Przedszkola Miejskiego nr 18 przy ul. Grasera w Toruniu do Stawu Kapitana polegające na budowie kanałów deszczowych i wylotu do Stawu Kapitana (działka nr 178, 182 z obrębu 30)– zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 18.05.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 244/2021Informuję, iż organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31/35 w Toruniu reprezentowanych przez pełnomocnika Pana Piotra Karwowskiego dot. budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Olęderskiej w Toruniu (działki nr 122, 121, 156 z obrębu 68) – zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 18.05.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 243/2021Informuję, że Pani Alicja Wrzesińska dokonała zgłoszenia podłączenia do wewnętrznej instalacji gazowej nowego kondensacyjnego dwufunkcyjnego kotła gazowego dla co i cwu dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Cyprysowej 14 w Toruniu (działka nr 69 z obrębu 51) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 18.05.2021
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 158/2021Biuro Obsługi Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na sukcesywną dostawę tonerów, tuszy do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla Urzędu Miasta Torunia. 18.05.2021
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 157/2021Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, zaprasza do złożenia ofert cenowych na usługę polegającą na bieżącej obsłudze działań informacyjno-edukacyjnych WGK UM Toruń w zakresie gospodarki odpadami, a w szczególności prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi, w tym zapobiegania ich powstawaniu, prawidłowej segregacji i recyklingu. 18.05.2021


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A