Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 19.09.2019
Data (2019-09-19)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 22435
<<< 161-180 181-200 201-220 221-240 241-260 261-280 281-300 301-320 321-340 341-360 361-380 >>> 

Dokument Tytuł Data
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 36.6733.2/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie odgałęzienia bocznego kanalizacji sanitarnej planowanej w pasie drogowym ulicy Elektrycznej w Toruniu (części dz. nr 23/3, 145, obręb 33). 20.08.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 21.2.6733/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej do 1 kV oświetleniowej wraz z budową słupów oświetleniowych w pasie drogowym ul. Waryńskiego w Toruniu (działki nr 25, 61 i część działki nr 16/2, obręb 19 oraz działki nr 185, 217, 218, 219, 220, 229, 230 oraz część działki nr 216, obręb 55) 20.08.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 467.6740/2019Obwieszczenie PMT o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: "nadbudowa istniejących masztów antenowych przy ul. Mickiewicza 116 w Toruniu (dz. 254 - obręb 7)" 19.08.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 99/2019Informuję, że PGE Toruń S.A. z siedzibą przy ul. Ceramicznej 6 w Toruniu, reprezentowana przez Pana Janusza Szynala – Bene – Bud Firma Inżynieryjna Janusz Szynal z siedzibą przy ul. Wschodniej 41a w Toruniu dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia budowy osiedlowej sieci cieplnej Dn 600 w ul. Łukowej, drodze dojazdowej do ul. Łukowej, ul. M. Skłodowskiej – Curie wraz z budową przyłącza dla potrzeb Szpitala Psychiatrycznego przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 29 i drodze dojazdowej do ul. M. Skłodowskiej – Curie (dz. nr 218, 219/1, 219/2, 261, 302, 303, 304, 305, 306, 310, 311, 317, 468/18, 468/21 z obrębu 49) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1186). 19.08.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 346/2019Wydział Ochrony Ludności Urzędu Miasta Torunia w ramach postępowania o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż równowartość w złotych 30 000 euro, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi przeglądu masztów: 1) maszt o wysokości 22m, stojący na budynku przy ul.Legionów 70/76; 2) maszt o wysokości 21m, stojący na budynku przy ul. Okólnej 169. 16.08.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 345/2019Wydział Ochrony Ludności Urzędu Miasta Torunia w ramach postępowania o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż równowartość w złotych 30 000 euro, zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usługi przeglądu serwisowego zasilania gwarantowanego oraz urządzeń UPS: 1) - 2 szt. UPS GreenForce 20 kVA; 2) - 2 szt. agregatów prądotwórczych firmy FG Wilson z silnikiem Perkins P30E; 3) - Zespół UPS Fideltronik 16.08.2019
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 111/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia, z dnia 16.08.2019r.w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do wydzierżawienia. WGN.6845.176.2019.EB 16.08.2019
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 110/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia, w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do wydzierżawienia.WGN.6845.175.2019.EB 16.08.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 104/2019Data zgromadzenia: 24.08.2019 r.
Godzina zgromadzenia: 21.00 - 23.00
Miejsce zgromadzenia:
Rozpoczęcie zgromadzenia: Rynek Nowomiejski, Toruń
Przejazd: Rynek Nowomiejski, ul. Browarna, ul. Piernikarska, ul. św. Jakuba, ul. Wola Zamkowa, Plac św. Katarzyny, ul. Dąbrowskiego, ul. PCK, ul. Podgórna, ul. Szosa Chełmińska, ul. Trasa Średnicowa Północna, ul. Legionów, ul. Żwirki i Wigury, ul. Grudziądzka, ul. Podgórna, ul. Kościuszki, ul. Chrobrego, ul. Plac Pokoju Toruńskiego, ul. Sobieskiego, ul. Prądzyńskiego, ul. Targowa, ul. Antczaka, ul. Waryńskiego, Plac Pokoju Toruńskiego, ul. Dobrzyńska, Plac św. Katarzyny, ul. św. Katarzyny, Rynek Nowomiejski
Zakończenie: Rynek Nowomiejski, Toruń.
16.08.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 103/2019Data zgromadzenia: 7.09.2019 r.
Godzina zgromadzenia: 12.00 - 14.00
Miejsce zgromadzenia:
Rozpoczęcie: Nadwiślańskie Błonia, ul. ks. Jerzego Popiełuszki
Przejście: „Nadwiślańskie Błonia, ul. ks. Jerzego Popiełuszki, ul. Bulwar Filadelfijski, ul. Wola Zamkowa, ul. Świętego Jakuba, ul. Bulwar Filadelfijski, ul. ks. Jerzego Popiełuszki, ul. Rybaki, Park Miejski, ul. Stanisława Przybyszewskiego, Park Miejski, ul. Rybaki, ul. ks. Jerzego Popiełuszki, Nadwiślańskie Błonia”
Zakończenie: Nadwiślańskie Błonia.
16.08.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 100/2019Przetarg nieograniczony na wykonania zadania pn.: „Przebudowa, rozbudowa i remont ze zmianą sposobu użytkowania budynku garażowo – gospodarczego na Klub Ucznia na terenie I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Zaułek Prosowy 1 w Toruniu”. 16.08.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 98/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę zespołu wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej – etap 2 – budynek T3 na terenie przy ul. Targowej 12-12A, 16, 18 w Toruniu (obręb 56, działki nr 253, 252, 145/2) 16.08.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 97/2019Przetarg nieograniczony na wykonania zadania pn.: „Gminny Program Rewitalizacji - Zagospodarowanie przestrzeni przy Szkole Podstawowej nr 11 przy ul. Gagarina 36 w Toruniu”. 16.08.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 97/2019Informuję, że w dniu 12.08.2019 r., Pani Elżbieta Bielecka dokonała zgłoszenia zamiaru rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego o ogród zimowy przy ul. Dekerta 22 w Toruniu, na terenie dz. nr 536 z obrębu 10 w jednostce ewidencyjnej 046301_1 Toruń, – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.). 16.08.2019
Inne dokumenty 27/2019Obwieszczenie - Działając zgodnie z art. 400 ust. 7 i art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.- Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.), Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku informuje o wszczęciu, na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowej S.A., postępowania administracyjnego w przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przewodów w rurociągach osłonowych pod dnem rzeki Toruńska Struga w km 14±450, na działce nr 67 obręb Lipniczki, gm. Łysomice, wzdłuż linii kolejowej nr 353 w km od 147±000 do 147±100 w ramach projektu "Budowa Infrastruktury Systemu ERTMS/GSM-R na Liniach Kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS". 16.08.2019
Inne dokumenty 26/2019Obwieszczenie - Na podstawie art. 400 ust. 7 oraz art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości informuję o wszczęciu, na żądanie Strony, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z myjni samochodowej oraz ścieków technologicznych z terenu stacji paliw Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. nr 4271 przy ul. Polnej 10, nr działki 2/4, obręb 35, w miejscowości Toruń. 16.08.2019
Interpelacje, wnioski, zapytaniaOdpowiedzi na wnioski radnych z 9. sesji RMT 16.08.2019
Interpelacje, wnioski, zapytaniaUzupełnienie odpowiedzi na wnioski z 8. sesji RMT. 16.08.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 102/2019Data zgromadzenia: 25.08.2019 r.
Godzina zgromadzenia: 12:00-13:00
Miejsce zgromadzenia: Przy budynku Kurii Diecezjalnej ulica Łazienna 18
15.08.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 344/2019Wydział Gospodarki Komunalnej UMT ogłasza: Konkurs na opracowanie scenariusza kampanii promocyjnej dla Gminy Miasta Toruń w zakresie selektywnej zbiórki odpadów na lata 2020-2022 14.08.2019


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A