Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 14.08.2020

Liczba wejść na stronę: 13212772
Data (2020-08-14)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 24691
<<< 161-180 181-200 201-220 221-240 241-260 261-280 281-300 301-320 321-340 341-360 361-380 >>> 

Dokument Tytuł Data
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 70/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 10.07. 2020 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do sprzedaży.WGN.7125.2.2.2020.BŚ 10.07.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 44.1.6733/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania materiału i wydanych uzgodnieniach w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej do nieruchomości przy ul. Brzozowej 23a w Toruniu (działka nr 149 oraz części działek nr 148/1, 152, 178 obręb 50). 10.07.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 39.6733/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na „lokalizacji obiektu budowlanego nr BYD016”, w zakres której wchodzi budowa masztu telekomunikacyjnego z systemem antenowym wraz z poziomymi i pionowymi drogami kablowymi, na budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Jamontta 3-3B w Toruniu (działka nr 64/39, obręb 52), w ramach zadania pn. „Modernizacja policyjnych sieci radiowych w 13 miastach i aglomeracjach miejskich do systemu standardu ETSI TETRA”. 10.07.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 22.3.6733/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania materiału i wydanych uzgodnieniach w sprawie: wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w celu odprowadzania ścieków sanitarnych z Gminy Lubicz do Torunia, na terenie położonym w miejscowości Toruń – przy ul. Leśny Trakt na działkach nr 25/1 i 21 obręb 59 oraz na części działki nr 1 obręb 62, w miejscowości Lubicz Dolny (gmina Lubicz) – na części działki nr 397/1, na części działki nr 2008/20 oraz na części działki nr 413/8 obręb Lubicz Dolny oraz w miejscowości Nowa Wieś (gmina Lubicz) na części działki nr 59, na części działki nr 60/1 oraz części działki nr 60/5 obręb Nowa Wieś. 10.07.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 7.6740.15.2/2020Obwieszczenie PMT o wydanej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "rozbudowa ulicy Niesiołowskiego w Toruniu" 10.07.2020
Kontrole wewnętrzne 1/2020Teatr Baj Pomorski kontrola od 30.03.2020 - 08.04.2020 10.07.2020
Instalacje emitujące pola elektromagnetyczne 6222.08/2020Instalacja radiokomunikacyjna(46090N!)TOWIMOR NEW(GTO_TORUN_DRSTAROTORUN5) 09.07.2020
Instalacje emitujące pola elektromagnetyczne 6222.09/2020Instalacja radiokomunikacyjna(46031N!)NA SKARPIE GTO_TORUN_WYSZYNSKIEGO7) 09.07.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 263.6740.1/2020obwieszczenie PMT o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: „BT43898 - Rozbudowa obiektu teletechnicznego BT43898 wraz z remontem masztu polegającym na wymianie mocowań odciągów prętowych oraz wymianie śrub przy ul. Działowskiego 8 w Toruniu” (dz. nr 61/2 z obrębu 52). 09.07.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 99/2020Informacja Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę obejmującej zmianę pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.:„Budowa hal magazynowo – usługowych z miejscami postojowymi, drogami wewnętrznymi, przyłączem wody i kanalizacji przy ul. Równinnej 24, 24A, 26 w Toruniu”, dz. nr 83/16, 83/18 obr. 41 oraz dz. nr 119, 120/1, 120/3, 120/4 i 120/5 obr. 40, 09.07.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 98/2020Informacja Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.:„Budowa hal magazynowo – usługowych z miejscami postojowymi, drogami wewnętrznymi, przyłączem wody i kanalizacji przy ul. Równinnej 24, 24A, 26 w Toruniu”, dz. nr 83/16, 83/18 obr. 41 oraz dz. nr 119, 120/1, 120/3, 120/4 i 120/5 obr. 40, 09.07.2020
Zamówienia w trybie ustawy PZP 66/2020Przetarg nieograniczony na wykonania zadania pn.: „Przebudowa toalety miejskiej na Rynku Nowomiejskim w Toruniu”. 09.07.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 11.6220.3/2020obwieszczenie PMT o wydanej decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „odprowadzanie ścieków sanitarnych z Gminy Lubicz do przepompowni przy ul. Sieradzkiej w Toruniu (dz. nr 21, 2010/12, 2010/11, 2006/3, 2006/2, 2006/1 – obręb 59; dz. nr 290, 284/1, 284/4, 287/4, 287/1, 280/7, 280/5, 280/1 – obręb 53)” 09.07.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 10.6220.1/2020obwieszczenie PMT o wydanej decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Pozyskiwanie, odzysk, zbieranie, przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne o kodach: 070213, 070514, 070599, 120105, 150102, 150105 przy ul. Płaskiej 24-36 w Toruniu (dz. nr 148/8, 148/14, 148/6, 32/11 – obręb 45)” 09.07.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 434/2020Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na prowadzenie zajęć z zakresu aktywności fizycznej w ramach realizacji "Programu zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim". 08.07.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 433/2020Biuro Obsługi Urzędu, Referat Obsługi Informatycznej zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie oferty na świadczenie usługi w gotowość do naprawy oraz naprawę istniejącej infrastruktury Gminy Miasta Toruń w postaci kabli światłowodowych wraz z pasywną infrastrukturą towarzysząca 08.07.2020
Zarządzenie PMT 139/2020w sprawie przyjęcia służebności gruntowej w obrębie ul. W. Broniewskiego 90 08.07.2020
Zarządzenie PMT 138/2020w sprawie zmiany zarządzenia dot. ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach położonych w obrębie ulicy Gagarina 08.07.2020
Zarządzenie PMT 137/2020w sprawie powołania Zespołu ds. monitoringu i aktualizacji Planu Adaptacji miasta Torunia do zmian klimatu do roku 2030 08.07.2020
Zarządzenie PMT 136/2020w sprawie wyznaczenia likwidatora oraz określenia harmonogramu likwidacji i szczegółowego zakresu zadań i obowiązków likwidacyjnych placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego - Dom Rodzinny przy ul. Smoczej 11/13 w Toruniu 08.07.2020


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A