Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 14.08.2020

Liczba wejść na stronę: 13212724
Data (2020-08-14)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 24691
<<< 141-160 161-180 181-200 201-220 221-240 241-260 261-280 281-300 301-320 321-340 341-360 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zarządzenie PMT 143/2020w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 31 w Toruniu przy ul. Dziewulskiego 41b 15.07.2020
Zarządzenie PMT 142/2020w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Toruniu przy ul. Legionów 210 15.07.2020
Zarządzenie PMT 141/2020w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 15 w Toruniu przy ul. Bażyńskich 22 15.07.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 437/2020Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienie publicznego i składania ofert na „Usługę doradczą w zakresie wsparcia w przygotowaniu i realizacji zadania polegającego na zaprojektowaniu i wykonaniu systemu informacji o wolnych stanowiskach postojowych w okolicach Zespołu Staromiejskiego w Toruniu.” 14.07.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 99/2020Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Toruńskich Wodociągów sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31/35 reprezentowanej przez Pana Władysława Majewskiego – Prezesa oraz Pana Sławomira Wesołowskiego - Prokurenta dla inwestycji polegającej na budowie odcinka kanalizacji sanitarnej – odgałęzienia bocznego do posesji numer 117 A przy ul. Włocławskiej w Toruniu (dz. nr 415 w obrębie 68), zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami). Obszar oddziaływania: 415, 413/3 – obręb 68 14.07.2020
Kontrole wewnętrzne 2/2020Kontrola - MDK. 14.07.2020
Kontrole zewnętrzne 1/2020Kontrola Wojewody - MOPR. 14.07.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 436/2020Biuro Ogrodnika Miejskiego UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn. "Och! Jak zielono! Dbamy o nasze otoczenie" przy ul. Szosa Chełmińska 161-163 w Toruniu. 13.07.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 435/2020Biuro Ogrodnika Miejskiego UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn. "Pielęgnacja drzew w celu ograniczenia zasięgu jemioły pospolitej w otoczeniu Starówki tj. w granicach historycznego układu urbanistycznego Bydgoskiego Przedmieścia i Rybaków w Toruniu". 13.07.2020
Zarządzenie PMT 140/2020w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Wydziału Inwestycji i Remontów w Urzędzie Miasta Torunia 13.07.2020
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 96/2020Komunikat Prezydenta Miasta Torunia w sprawie wprowadzenia nowego sposobu składania przez organizacje pozarządowe uproszczonych ofert dot. realizacji zadań publicznych gminy (na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie). 13.07.2020
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 72/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 13.07.2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń przeznaczonej do sprzedaży (WGN.6840.2.44.2018.KW - ul. W.Broniewskiego 90) 13.07.2020
Patronaty 62/2020PLAŻA GOTYKU TORUŃ 2020 13.07.2020
Petycje 30/2020Petycja w sprawie kontynuowania Miejskiego Programu Stypendialnego dla studentów toruńskich uczelni oraz obniżenia kryterium średniej ocen dla studentów ubiegających się o to stypendium. 13.07.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 20.6220.1/2020Obwieszczenie PMT o wydanej decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „budowa sieci ciepłowniczej o średnicy DN200, pomiędzy magistralą ciepłowniczą DN900 przy ul. Równinnej, a przyłączem ciepłowniczym do budynku hali magazynowej nr 2 przy ul. Równinnej 24 w Toruniu (dz. nr 229/6, 229/8, 33/13 – obręb 44)” 13.07.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 9.6220.1.3/2020obwieszczenie PMT o wydanej decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Nadbudowa garażu wielopoziomowego dla Centrum Handlowego Copernicus przy ul. Żółkiewskiego 15 w Toruniu (dz. 469/11, 469/12, 478 – obręb 49)” 13.07.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 98/2020Informuję, że organ w dniu 09.07.2020 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia spółki Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31/35 w Toruniu, reprezentowanej przez Pana Grzegorza Kostulskiego, dot. zamiaru rozpoczęcia budowy wodociągu i kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami bocznymi w ulicy Kartuskiej (obręb 53, działki nr 243/5, 244/5, 245/5) – zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zmianami) 10.07.2020
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 94/2020Prezydent Miasta Torunia ogłasza nabór wniosków na zadania służące OCHRONIE ZASOBÓW WODNYCH, polegające na gromadzeniu i wykorzystaniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania - w ramach pilotażowego programu obowiązującego w 2020 r. 10.07.2020
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 93/2020Prezydent Miasta Torunia informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych "Jak urządzić południową część Rynku Nowomiejskiego". Konsultacje odbywają się w dniach: 10 lipca – 21 sierpnia 2020 r. 10.07.2020
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 71/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 22.06.2020 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do sprzedaży.WGN.6840.4.12.2019.BŚ 10.07.2020


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A