Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Środa, 02.12.2020

Liczba wejść na stronę: 14115182
Data (2020-12-02)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 25422
<<< 141-160 161-180 181-200 201-220 221-240 241-260 261-280 281-300 301-320 321-340 341-360 >>> 

Dokument Tytuł Data
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 54.6733/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w celu odprowadzania ścieków sanitarnych z Gminy Lubicz do Torunia, planowanej w Toruniu pomiędzy ulicami Leśny Trakt i Szosa Lubicka, na częściach działek nr 21, 2010/12, 2010/11, 2006/3, 2006/2, 2006/1 obręb 59. 28.10.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 40.6220.1/2020Obwieszczenie PMT o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „budowa hali produkcyjnej – utworzenie zakładu przetwarzania odpadów tworzyw sztucznych na terenie działek 149/4 i 149/5 z obrębu 45 przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 75GA w Toruniu”i 28.10.2020
Instalacje emitujące pola elektromagnetyczne 6222.41/2020Stacja bazowa telefonii komórkowej TOR1054 A, Toruń, ul. Jodłowa. 27.10.2020
Instalacje emitujące pola elektromagnetyczne 6222.42/2020Stacja bazowa BT44880 TORUŃ BUMAR. 27.10.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 530/2020Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do składania ofert na dostawę i montaż 3 szt. masztów flagowych na terenie Muzeum Twierdzy Toruń przy ul. Wały gen. Sikorskiego Toruniu. 27.10.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 223/2020Informacja o wydaniu zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ENERGA – Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Toruniu, z siedzibą przy ul. Gen. Bema 128 w Toruniu dot. zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4 kV przy ul. Przelot i Świdnickiej w Toruniu (inwestycja przewidziana do realizacji na dz. nr 132/4, 132/13, 132/16,132/31, 132/30, 132/29, 132/28, 132/27, 132/26, 132/25, 132/35, 132/53, 132/54 obręb 54) 27.10.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 222/2020Informuję, iż organ, wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Pani Katarzyny Stawskiej, dot. wykonania wewnętrznej instalacji gazowej dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Elbląskiej 24 w Toruniu (działka nr 597 z obrębu 53) – zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 27.10.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 221/2020Informuję, iż po uzupełnieniu wniosku organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Pani Joanny Tatara dot. wykonania wewnętrznej instalacji gazowej dla budynków usługowo – handlowo – produkcyjno – magazynowych przy ul. Równinnej 8, 8A, 8B w Toruniu (działka nr 129/74, 129/16, 115/12 z obrębu 45) – zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 27.10.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 220/2020Informuję, że Pani Genowefa Rejmanowska, reprezentowana przez Panią Małgorzatę Zajkowską, w dniu 23 października 2020 r. dokonała zgłoszenia budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej dla potrzeb posesji przy ul. Turkusowej 25 w Toruniu (dz. nr 811/4, 820 – obręb 66) - zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). Obszar oddziaływania: dz. nr 811/4, 820 – obręb 66 27.10.2020
Inne dokumenty 48/2020Informacja o wynikach szkolenia Ośrodków Szkolenia Kierowców- III kwartał 2020, Rejestr ośrodków szkolenia kierowców. 27.10.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 529/2020Biuro Projektów Informatycznych Urząd Miasta Torunia 87-100 Toruń ul. Wały gen. Sikorskiego 8 zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na zakup i dostarczenie: • EGuest-lic-5AP do serwera ExtremeGuest 26.10.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 528/2020Biuro Projektów Informatycznych Urząd Miasta Torunia 87-100 Toruń ul. Wały gen. Sikorskiego 8 zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na zakup i dostarczenie: • Drukarka laserowa monochromatyczna – 3 szt. • Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe – 1 szt. • Kserokopiarka – 1 szt. • Podkładki pod nadgarstki do klawiatury – 11 szt. zgodnie z załaczoną specyfikacją 26.10.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 527/2020Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków Urzędu Miasta Torunia w celu oszacowania wartości zamówienia zwraca się z prośbą o podanie ceny wyprodukowania i emisji spotów radiowych w rozgłośni o zasięgu ponadregionalnym, promujących projekt „Toruńska Starówka – ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO – etap II” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. 26.10.2020
Zarządzenie PMT 231/2020w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miasta Torunia 26.10.2020
Zarządzenie PMT 230/2020zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta Torunia 26.10.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 219/2020Informuję, że Pan Ryszard Białkowski reprezentowany przez pełnomocnika Panią Jadwigę Radzimierską, dokonał zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej dla lokalu użytkowego w budynku przy ul. Prostej 13 w Toruniu (działki nr 261 z obrębu 15) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 26.10.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 218/2020Informuję, że Pani Małgorzata Stepper, dokonała zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Agrestowej 36 w Toruniu (dz. nr 169, obręb 35) zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 26.10.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 49.1.6733/2020obwieszczenie zawiadamiające o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów dotyczących postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV dla zasilania ogólnodostępnej stacji ładowania pojazdów na terenie położonym przy pl. św. Katarzyny 1, ul. Gregorkiewicza, ul. Dąbrowskiego 2a w Toruniu (części działek nr 118/1, 131, 85/5 obręb 18) 26.10.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 32.6220.2019.5/2020obwieszczenie PMT o wystąpieniu do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o uzgodnienie przedsięwzięcia pn.: "Toruńska Kolej Gondolowa "ORBITA" w Toruniu - ul. św. Jakuba - Kujawska" w związku z przebiegiem części inwestycji przez teren rezerwatu przyrody Kępa Bazarowa 26.10.2020
Zarządzenie PMT 229/2020zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu pracy Urzędu Miasta Torunia 23.10.2020


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A