Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Środa, 02.12.2020

Liczba wejść na stronę: 14115074
Data (2020-12-02)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 25422
<<< 101-120 121-140 141-160 161-180 181-200 201-220 221-240 241-260 261-280 281-300 301-320 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zamówienia poza ustawą PZP 537/2020Biuro Rady Miasta Urzędu Miasta Torunia zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na usługę udostępnienia w sieci internet aplikacji niezbędnej do przeprowadzenia sesji Rady Miasta Torunia w trybie zdalnym, zlokalizowanej na serwerze Wykonawcy wraz z administrowaniem tym serwerem, określonej w zakresie usługi, która będzie realizowana od 1 stycznia 2021r. do 31.12.2021r. 02.11.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 227/2020Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Pani Małgorzaty Stoppel, dla inwestycji polegającej na budowie wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Agrestowej 36 w Toruniu (dz. nr 169, obręb 35) – zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 02.11.2020
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 107/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia WGN.6840.14.2016.EK z dnia 02.11.2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do sprzedaży (Lubicz Dolny - działki nr 17/39, 17/40, 17/41). 02.11.2020
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 94/2020Data zgromadzenia: 5.11.2020 r.
Godzina zgromadzenia: 14:00-17:00
Miejsce zgromadzenia: Al. Solidarności 1-3/Plac Grzegorza Ciechowskiego. Przejście z Al. Solidarności 1-3 do Placu Teatralnego ulicą Chełmińską do pomnika M. Kopernika. Powrót ulicą Chełmińską do Placu Teatralnego. Zakończenie - Plac Teatralny 2.
02.11.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 66.6733/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie wewnętrznego dźwigu osobowego (o wysokości przewyższającej wysokość istniejącego budynku), budowie schodów zewnętrznych i pochylni dla osób niepełnosprawnych przy Młodzieżowym Domu Kultury na terenie położonym przy ul. Przedzamcze 11 w Toruniu (części działek nr 76/2, 180, obręb 16) 02.11.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 35.6220.2./2020obwieszczenie PMT o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zbieranie odpadów na terenie nieruchomości przy ul. Żółkiewskiego 35a w Toruniu (dz. nr 403, 404, 405/4 – obręb 49)” 02.11.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 18.6220.2019.1/2020Informacja PMT o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "pole golfowe z infrastrukturą, budynkiem usługowym, budynkiem technicznym i układem komunikacyjnym przy ul. Szosa Bydgoska w Toruniu" 02.11.2020
Instalacje emitujące pola elektromagnetyczne 6222.43/2020Stacja bazowa telefonii komórkowej TOR1037 A, Toruń, ul. Kosynierów Kościuszkowskich 13. 30.10.2020
Instalacje emitujące pola elektromagnetyczne 6222.44/2020Stacja bazowa telefonii komórkowej BT42072 TORUŃ ZACHÓD. 30.10.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 536/2020Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej zaprasza do złożenia oferty na zakup opasek monitorujących aktywność w ramach zadania realizowanego ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 finansowanego przez Ministra Zdrowia pn. „Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością”. 30.10.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 535/2020Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej zaprasza do złożenia oferty na zakup książek kulinarnych w ramach zadania realizowanego ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 finansowanego przez Ministra Zdrowia pn. „Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością”. 30.10.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 226/2020Obwieszczenie o wydanej decyzji odmawiająca wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: „Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z częścią handlowo – usługową nieprzekraczającą 30% powierzchni całkowitej budynku oraz budynku garażowo – gospodarczego, z wykorzystaniem brył istniejących obiektów budowlanych (przerwana budowa) przy ul. Bartkiewiczówny 69 w Toruniu” (dz. nr 131/2 z obrębu 38). 30.10.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 225/2020Informuję, że spółka Toruńskie Wodociągi sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31/35, reprezentowana przez pełnomocnika Pana Jerzego Piotrowiaka dokonała zgłoszenia budowy odcinków sieci wodociągowej i odgałęzień bocznych sieci kanalizacji sanitarnej w ul. gen. Stefana Grota Roweckiego i ul. Okólnej w Toruniu do posesji przy ul. Artyleryjskiej 9B oraz do planowanego punktu socjalnego dla kierowców przy ul. Strzałowej (dz. nr 140, 138, 139 obr. 73; dz. nr 219, 223, 225/4, 226, 232, 233, 142, 165, 187, 186/1, 186/2, 186/4, 186/5, 290/2 obr. 66; dz. nr 687 obr. 67) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 30.10.2020
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 106/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia WGN.6840.28.2014.EK z dnia 30.10.2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do sprzedaży (ul. Ciekawa 8, 4 i Przelot 23). 30.10.2020
Inne dokumenty 49/2020Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodno prawnego na odprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska. 30.10.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 4.6220.1/2020Obwieszczenie o wydanej decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "budowa hali produkcyjno - magazynowej i budynku administracyjno - socjalnego przy ul. Płaskiej 14A w Toruniu (dz. 85/9 - obr. 45) 30.10.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 534/2020Biuro Ogrodnika Miejskiego UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na uszczelnienie odcinka obudowy murowanej kanału A Strugi Toruńskiej na długości ok. 20 m w trybie awarii. 29.10.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 533/2020Wydział Edukacji Urzędu Miasta Torunia zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na przeprowadzenie szkolenia dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń. Tematyka szkolenia: „Opracowanie i wdrożenie procedur reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń fizycznych w przedszkolu, szkole i placówce oświatowej. Odpowiedzialność za zapewnianie bezpieczeństwa uczniów w kontekście sytuacji kryzysowych”. 29.10.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 224/2020Informuję, iż w dniu 29.10.2020 r. organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 42, 85-097 Bydgoszcz, dot. zamiaru budowy sieci gazowej o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa na terenie: obręb 28 - działki nr 170/10, 194, obręb 30 - działki nr 46/3, 46/4, 47/1, 124, 112, 125, 111, 4/2, 5/2, 118, 133/4, 134, 42/4, 154, 33/2, 34/2, 41/2, 42/2, 150, 144, 141, obręb 27 - działka nr 17/22 przy ul. Ugory, Edmunda Halleya, Jana Heweliusza, Jana Keplera, Łukasza Watzenrodego, Galileusza w Toruniu – zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zmianami) 29.10.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 46.2.6733/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej SN 15 kV na terenie położonym przy ul. Nieszawskiej, Zagrodowej w Toruniu (działki nr 279, 301, 278/1, 431/1, 439/1, 379/1, 399/1, 398/1, 397/1, 380/1 oraz części działek nr 275, 299 obręb 63) 29.10.2020


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A