Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 14.08.2020

Liczba wejść na stronę: 13212520
Data (2020-08-14)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 24691
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 >>> 

Dokument Tytuł Data
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 43.1.6733/2020obwieszczenie zawiadamiające o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów dotyczących postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na montażu dwóch elektronicznych punktów (wyświetlaczy) informacyjnych na terenie położonym przy ul. Przedzamcze 3 w Toruniu (działka nr 140/2 i 143, obręb 16) 11.08.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 42.1.6733/2020obwieszczenie zawiadamiające o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów dotyczących postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie budynku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na terenie położonym przy ul. Mickiewicza 10-16 w Toruniu (działki nr 187, 189/2, 189/3, 190, 192/1, 196, 197/1, 198, 199/2 obręb 13) 11.08.2020
Inne dokumenty 39/2020Informacja o wynikach szkolenia Ośrodków Szkolenia Kierowców- II kwartał 2020, Rejestr ośrodków szkolenia kierowców. 11.08.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 30.4.6733/2020Obwieszczenie zawiadamiające, że w dniu 10 sierpnia 2020 r. zostało wydane postanowienie znak: WAiB.6733.1.30.221.2020.PŻ prostujące oczywistą omyłkę w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 04 czerwca 2020 r. znak WAiB.6733.11.30.22.2020.PŻ KŻ polegającej na budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej (części działek nr 35/11, 35/22, 35/54, 48/4, 48/35, obr. 58) w celu przyłączenia do niej budynków usytuowanych przy ul. Szosa Lubicka 150, 1582, 154, ul. Ślaskiego 1, 3, 5 i ul. Konstytucji 3 Maja 17 w Toruniu 11.08.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 457/2020Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia (WGK), w związku z podjęciem działań mających na celu uzyskanie informacji o rynku potencjalnych dostawców usługi w branży projektowej obejmującej przedmiot zamówienia, zaprasza do złożenia oferty cenowej netto i brutto na: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (wykonawczej) dla zadania budowy schodów terenowych od placu zabaw „Misiaczek” przy ul. Szosa Lubicka do ul. Winnica w Toruniu. 10.08.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 456/2020Biuro Projektów Informatycznych Urząd Miasta Torunia 87-100 Toruń ul. Wały gen. Sikorskiego 8 zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na: przeprowadzenia specjalistycznych badań i testów dostępności cyfrowej (audytu) stron internetowych 10.08.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 139/2020Informuję, że w dniu 07.08.2020 organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia spółki PGE Toruń S.A. z siedzibą przy ul. Ceramicznej 6 w Toruniu dot. budowy sieci i przyłączy cieplnych do budynków mieszkalnych przy ul. Strobanda/ Grasera w Toruniu (obręb 30 - działki nr 130, 132/2, 170, 173/7, 173/8) – zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333). Obszar oddziaływania obejmuje działki nr: 130, 132/2, 170, 173/7, 173/8 - obręb 30 10.08.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 138/2020Informuję, że w dniu 04.08.2020 organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia spółki PGE Toruń S.A. z siedzibą przy ul. Ceramicznej 6 w Toruniu dot. budowy nowej sieci ciepłowniczej ze źródła ciepła EC1 przy ul. Ceramicznej 6 w kierunku północnym i wschodnim wraz z przebudową istniejącej zakładowej sieci cieplnej kanałowej i napowietrznej - pierścień Bielawy - Skarpa - zadanie 2 (etap V - spinka północna) ul. Ceramiczna 6, ul. Na Uboczu, ul. Na Uboczu 10 (obręb 42, działki nr 69/36, 69/37, 74, 88, 122/18, 122/141 obręb 42) – zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami). Obszar oddziaływania obejmuje działki nr: 69/36, 69/37, 74, 88/4, 122/18, 122/141, 72/10, 99/20, 99/40, 99/18, 122/139, 122/23, 122/130 - obręb 42 10.08.2020
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 88/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia, w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do wydzierżawienia.WGN.6845.116.2020.EB, WGN.6845.186.2020.EB 10.08.2020
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 63/2020Data zgromadzenia: 13.08.2020 r.
Godzina zgromadzenia: 18:00-19:30
Miejsce zgromadzenia: Rynek Staromiejski, przy pomniku M. Kopernika. Przejście ulicą Szeroką, Królowej Jadwigi do Rynku Nowomiejskiego i powrót tą samą trasą do pomnika M. Kopernika.
10.08.2020
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 62/2020Data zgromadzenia: 15.08.2020 r.
Godzina zgromadzenia: 17:00-18:00
Miejsce zgromadzenia: Rynek Staromiejski, obok pomnika Mikołaja Kopernika.
10.08.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 35.6220.2019.5/2020obwieszczenie PMT o wydanej decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "budowa budynku usługowo - mieszkalnego przy ul. Żwirki i Wigury 55 w Toruniu (dz. nr 284/5 - obręb 37)" 10.08.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 17.6220.3/2020obwieszczenie PMT o wydanej decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "budowa hali magazynowo - produkcyjnej i budynku biurowego przy ul. Fortecznej 7 w Toruniu (dz. nr 191/11 - obręb 30)" 10.08.2020
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 61/2020Data zgromadzenia: 10.08.2020 r.
Godzina zgromadzenia: 18:00 - 19:00
Miejsce zgromadzenia: ul. Rynek Staromiejski, przy pomniku Mikołaja Kopernika
08.08.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 455/2020Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia prosi o składanie ofert na realizację zadania pn. Śmieci na tzw. osiedlu JAR – wypracowanie rozwiązań służących utrzymaniu czystości w lesie przy tzw. osiedlu JAR. 07.08.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 454/2020Biuro Ogrodnika Miejskiego Urzędu Miasta Torunia, w związku z podjęciem działań w zakresie uzyskania informacji o rynku potencjalnych wykonawców w branży obejmującej przedmiot planowanego zamówienia oraz w celu dokonania analizy cen rynkowych, zwraca się z prośbą o przedstawienie ceny wykonania dokumentacji pn.: "Koncepcja zabezpieczenia przed powodzią dla istniejącej zabudowy osiedla Kaszczorek w gm. Toruń", co wynika z realizacji obowiązków nałożonych na Gminę Miasta Toruń w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 października 2016r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły(Dz.U. z 2016 r., poz. 1841.). 07.08.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 453/2020Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia zaprasza do składania ofert na zakup i dostarczenie jednorazowych, bezpudrowych rękawiczek nitrylowych. 07.08.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 452/2020Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn.: „Likwidacja przedeptu i wykonanie trawnika oraz budowa chodnika do placu zabaw przy ul. 63 Pułku Piechoty 77-79 oraz Okólnej 11-11A ” 07.08.2020
Zarządzenie PMT 171/2020w sprawie zasad premiowania kierowników gminnych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej 07.08.2020
Zarządzenie PMT 170/2020w sprawie zasad premiowania kierowników niektórych gminnych jednostek organizacyjnych 07.08.2020


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A