Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 23.01.2018
Data (2018-01-23)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 18654
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 8/2018Data zgromadzenia:21.01.2018
Godzina zgromadzenia:13.00-15.00
Miejsce zgromadzenia:zbieg ulic Żwirki i Wigury i Św.Józefa
18.01.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 5/2018Przetarg nieograniczony na wyłonienie zarządcy miejskiej instytucji kultury pod nazwą Centrum Kultury „Dwór Artusa” w Toruniu. 18.01.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 4/2018Przetarg nieograniczony na zarządzanie samorządową instytucją kultury pod nazwą Toruńska Agenda Kulturalna 18.01.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 3/2018Przetargu nieograniczony na wyłonienie zarządcy miejskiej instytucji kultury pod nazwą Centrum Kultury Zamek Krzyżacki w Toruniu. 18.01.2018
Interpelacje, wnioski, zapytaniaZapytania i wnioski złożone przez radnych miasta Torunia podczas 45. sesji (28.12.2017 r.)wraz z odpowiedziami. 18.01.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 23/2018Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wycięcie krzewów i drzew wraz z wywiezieniem i uporządkowaniem terenu. 17.01.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 22/2018Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie projektu technicznego dylatacji w celu wyeliminowania drgań przenoszonych przez grunt na budynek przy ul. Sienkiewicza 35 w Toruniu 17.01.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 21/2018Wydział Ochrony Ludności Urzędu Miasta Toruń w ramach postępowania o udzielnie zamówienia o wartości mniejszej niż równowartość w złotych 30 000 euro, zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług serwisowych w okresie od 01 lutego 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., Systemu Monitoringu Wizyjnego miasta Torunia. 17.01.2018
Zarządzenie PMT 17/2018zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowych do oceny ofert zgłoszonych w otwartych konkursach ofert na wykonanie zadań publicznych gminy w 2018 r. oraz w latach 2018-2020 17.01.2018
Zarządzenie PMT 16/2018w sprawie powołania członków Rady Społecznej ds. Konsultacji Społecznych na lata 2018-2019 17.01.2018
Zarządzenie PMT 15/2018w sprawie przeprowadzenia naboru na dwa wolne stanowiska urzędnicze 17.01.2018
Zarządzenie PMT 14/2018w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze 17.01.2018
Informacje o środowisku 1/2018Ogłoszenie Prezydenta Miasta Torunia o możliwości zapoznania się w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Konstytucji 3 Maja, Olimpijskiej i Kusocińskiego w Toruniu, prognozą oddziaływania na środowisko. 17.01.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 1/2018Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych Centra Innowacyjnej Edukacji (tzw. Minikoperniki), podprojekt „Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul. W. Łokietka w Toruniu na potrzeby Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, instytucji kultury prowadzącej innowacyjną edukację w regionie kujawsko-pomorskim”. 17.01.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 20/2018Wydział Sportu i Rekreacji Urzędu Miasta Torunia składa zapytanie ofertowe dotyczące zabezpieczenia medycznego szkolnych zawodów sportowych, prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń, które rozgrywane będą w miesiącach: styczeń – czerwiec oraz wrzesień - grudzień 2018 r. – łącznie ok. 1.200 godzin. 16.01.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 19/2018Wydział Sportu i Rekreacji Urzędu Miasta Torunia składa zapytanie ofertowe dotyczące wykonania medali sportowych, które zostaną przeznaczone jako nagrody dla uczniów biorących udział we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Gminę Miasta Toruń w 2018 roku. 16.01.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 17/2018Biuro Projektów Informatycznych Urząd Miasta Torunia 87-100 Toruń ul. Wały gen. Sikorskiego 8 zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na przedłużenie licencji na okres 1 roku dla: a) Barracuda NG Firewall VF500 NG Malware Protection b) Barracuda NG Firewall VF500 NG Advanced Threat Detection c) Barracuda NG Firewall VF500 z serwisem EU 16.01.2018
Zarządzenie PMT 13/2018zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji 16.01.2018
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 7/2018Data zgromadzenia:21.01.2018 r.
Godzina zgromadzenia: 13.00 - 13.30
Miejsce zgromadzenia: ul. Wały Generała Sikorskiego 8, przy Urzędzie Miasta
16.01.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 7/2018Informuję, że Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31/35 w Toruniu, reprezentowana przez Pana Grzegorza Kostulskiego – Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów, dokonała zgłoszenia przebudowy (wymiany) sieci wodociągowej w ul. Droga Trzeposka w Toruniu wraz z przyłączami oraz budowa odcinków sieci (odgałęzień bocznych) kanalizacji sanitarnej (dz. nr 17, 20/3 (powstała w wyniku podziału dz. nr 20/2), 20/4, 21, 22/1 (powstała w wyniku podziału dz. nr 22), 22/2, 27/1 (powstała w wyniku podziału dz. nr 27), 28/1 (powstała w wyniku podziału dz. nr 28), 30/2, 30/3, 31, 118, 147/3 (powstała w wyniku podziału dz. nr 147/1), 153, 155 z obrębu 56) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zmianami). 16.01.2018


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A