Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 21.07.2019

Liczba wejść na stronę: 10329752
Data (2019-07-21)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 21876
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 >>> 

Dokument Tytuł Data
Petycje 8/2019Petycja o uznanie roku 2023 "Rokiem zabytkowych drewnianych stropów Torunia". 17.07.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 8.6220.2/2019Obwieszczenie uzupełniające PMT o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: „budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z placem zabaw, drogami osiedlowymi z miejscami postojowymi naziemnymi, ciągami pieszymi, infrastrukturą techniczną, zjazdami na dz. 1/90 w obrębie 75 oraz część dz. 1/56, 1/89 w obrębie 75 i część dz. 807, 808 w obrębie 70 przy ul. Okólnej w Toruniu” 17.07.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 308/2019Wydział Środowiska i Zieleni UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn. "Zielona Oaza" – wykonanie zagospodarowania na bazie projektu koncepcyjnego. 16.07.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 89/2019Data zgromadzenia:01.08.2019
Godzina zgromadzenia:18.00-19.00
Miejsce zgromadzenia:Rynek Staromiejski,przy pomniku Mikołaja Kopernika.
16.07.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 89/2019Informuję, że Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31-35 w Toruniu, reprezentowana przez Pana Grzegorza Kostulskiego – Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów, dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia budowy sieci wodociągowej w ul. 63 Pułku Piechoty i ul. Trzcinowej w Toruniu (dz. nr 119, 813, 820, 825 z obrębu 70; dz. nr 721, 725 z obrębu 74) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1186). 16.07.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 88/2019Informuję, że Pan Piotr Janowski, dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem oraz przyłącza wodociągowego dla posesji przy ul. Tarnowskiej w Toruniu (dz. nr 49/37 z obrębu 53) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1186). 16.07.2019
Inne dokumenty 21/2019Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 13 czerwca 2019 r. dotyczące wydania pozwolenia wodnoprawnego znak: GD.ZUZ.5.421.78.2019.NR na szczególne korzystanie z wód tj. odwadnianie gruntów oraz wykonanie urządzenia wodnego jakimi są igłofiltry w celu tymczasowego obniżenia poziomu wód gruntowych za pomocą igłofiltrów na czas budowy kanalizacji deszczowej w ramach zadnia "Rozbudowa ul. Mazowieckiej w Toruniu". 16.07.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 307/2019Biuro Kadr i Płac Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia ofert na świadczenie usług dostępu do obiektów sportowo-rekreacyjnych dla pracowników Urzędu Miasta Torunia w okresie od 01.10.2019r.do 30.09.2020r. 15.07.2019
Zarządzenie PMT 220/2019w sprawie działań proekologicznych w Urzędzie Miasta Torunia 15.07.2019
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 97/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 15.07.2019r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń przeznaczonych do sprzedaży wraz ze sprzedażą ułamkowych części gruntu. WGN.7125.1.74.2018r., WGN.7125.1.87.2019.KŁ 15.07.2019
Postępowania administracyjne z udziałem powyżej 20 stron 81/2019Zawiadomienie Prezydenta Miasta Torunia o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość położoną w Toruniu przy ulicy Winnica, oznaczoną geodezyjnie jako działki nr 157/8 i nr 167/6 z obrębu 57, przejętą na rzecz Gminy Miasta Toruń na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Torunia z dnia 27 czerwca 2017 r. znak: WAiB.6740.15.5.6.2017 KJ, WAiB 141/V/2000(2) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn: „Budowa ulicy Winnica w Toruniu – Etap II”. 15.07.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 37.1.6733/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania materiału i wydanych uzgodnieniach w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej SN 15 kV zasilania podstawowego i rezerwowego sieci trakcyjnej JAR na terenie położonym przy ul. Polnej, Rolniczej i Inżynierskiej (działki nr 160/39, 160/42, 170/2 oraz części działek nr 142/15, 142/21, 151/63, 151/69, 160/5, 160/40, 170/1, obręb 33). 15.07.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 26.3.6733/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci elektroenergetycznej kablowej do 1 kV oświetleniowej oraz słupów oświetleniowych na terenie położonym przy ul. Mohna w Toruniu (działki nr 88/4, 89/2, 90/2, 91/2, 92/2, 173/36 obręb 38 oraz części działek nr 294, 504, obręb 37 i działek nr 128/6, 173/38, 173/44, 173/22, 409/1, 409/4, 411, 412/3, 414, 712/1, 135/24 obręb 38). 15.07.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 306/2019Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do składania ofert na wykonanie parkingu o nawierzchni gruntowej przy boisku wielofunkcyjnym przy ul. Droga Starotoruńska w Porcie Drzewnym w Toruniu. 12.07.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 305/2019Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku na miejskim placu zabaw przy ul Wojska Polskiego 31-36 w Toruniu. 12.07.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 304/2019Wydział Ewidencji i Zezwoleń Urzędu Miasta Torunia, w ramach postępowania o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż równowartość w złotych 30 000 euro, zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usługi dokonania pomiarów odległości 12.07.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 88/2019Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. Zdrowy mikroklimat na Barbarce – budowa tężni solankowej przy ul. Przysieckiej 13 w Toruniu . 12.07.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 88/2019Data zgromadzenia: 20.07.2019 r.
Godzina zgromadzenia: 17:00 - 20:00
Miejsce zgromadzenia: Rektorat UMK,ul.Gagarina 11 Dnia 18.07.2019 r. o g.13:30 jeden z organizatorów zgromadzenia poinformował drogą elektroniczną, że odwołuje planowane na 20.07 zgromadzenie w trybie uproszczonym.
12.07.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 87/2019Informuję, że PGE Toruń S.A. z siedzibą przy ul. Ceramicznej 6 w Toruniu, reprezentowana przez Pana Wiesława Kusińskiego, w dniu 10 czerwca 2019 r. wycofała wniosek dot. zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia budowy sieci cieplnej z przyłączami do budynków mieszkalnych przy ul.: Matejki i Gałczyńskiego w Toruniu (dz. nr 13/4, 16/10, 16/5, 16/6, 16/7, 16/8, 16/9, 17/2, 18/1, 18/2, 19/2, 27/1, 27/2, 28 z obrębu 9). 12.07.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 15.6733.1/2019Obwieszczenie PMT (zakończenie zbierania materiału) w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego budowie sieci elektroenergetycznej kablowej do 1 kV oświetleniowej wraz z budową słupów oświetleniowych na terenie położonym przy ul. Łąkowej 2-32, 36-36C, 44 oraz w pasie drogowym ul. Łąkowej i Jeśmanowicza w Toruniu (dz. nr 23/8, 43/2, 44/1, 44/5, 54/1, 176 oraz części dz. nr 23/11, 23/13, 23/15, 23/18, 44/4, 48/8, 49/5, 54/2, 175, 177, 327/20 z obrębu 4). 12.07.2019


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A