Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 23.02.2019
Data (2019-02-23)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 20877
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zamówienia w trybie ustawy PZP 13/2019Przetarg nieograniczony na przebudowę i remont pomieszczeń w budynkach przy ul. Słowackiego 114 i 118A w Toruniu na potrzeby MOPR. 18.02.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 23/2019Data zgromadzenia: 19.02.2019
Godzina zgromadzenia: 13.30 - 15.30
Miejsce zgromadzenia: Toruń, Plac Teatralny
16.02.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 22/2019Data zgromadzenia: 18.02.2019
Godzina zgromadzenia:15.30 - 17.30
Miejsce zgromadzenia: Toruń, Plac Teatralny
16.02.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 81/2019Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na rozbiórkę murowanego piętrowego budynku mieszkalnego o pow. ok.79 m2 z dachem dwuspadowym krytym dachówką ceramiczną, parterowego murowanego pomieszczenia gospodarczego o pow. ok. 9 m2 oraz dwóch murowanych garaży z dachem drewnianym krytym papą przy ul. Bielańskiej 56 w Toruniu. 15.02.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 21/2019Informuję, że Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31-35 w Toruniu, reprezentowana przez Pana Grzegorza Kostulskiego – Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów, dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z dwoma odgałęzieniami bocznymi w ul. św. Mikołaja w Toruniu (dz. nr 568/2 z obrębu 3; dz. nr 595 z obrębu 10) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 15.02.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 4.6733/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ul. Mohna w Toruniu (część działki nr 504, obręb 37) na potrzeby posesji przy ul. Mohna 18A. 15.02.2019
Sprawozdania 1/2019Sprawozdanie zbiorcze z realizacji zobowiązań z tytułu świadczenia podstawowych usług publicznych komunikacji miejskiej w Toruniu w 2018 roku 15.02.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 80/2019Wydział Promocji i Turystyki Urzędu Miasta Torunia w ramach procedury rozeznania wartości zamówienia zwraca się z prośbą o dokonanie wstępnej wyceny aranżacji wnętrz pomieszczeń pawilonów nr 1 i 2 14.02.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 79/2019Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty na rozbiórkę murowanego parterowego budynku mieszkalnego o pow. ok. 51 m2 z dachem drewnianym krytym papą oraz parterowego drewnianego pomieszczenia gospodarczego ok. 5 m2 przy ul. Winnica 59 w Toruniu. 14.02.2019
Zarządzenie PMT 52/2019zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Biura Kadr i Płac w Urzędzie Miasta Torunia 14.02.2019
Zarządzenie PMT 51/2019w sprawie zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Torunia dotyczącego terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów do oddziałów sportowych klas wyższych niż klasa pierwsza oraz oddziałów dwujęzycznych w szkole podstawowej w roku szkolnym 2019/2020 14.02.2019
Zarządzenie PMT 50/2019w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze 14.02.2019
Zarządzenie PMT 49/2019w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze 14.02.2019
Zarządzenie PMT 48/2019w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze 14.02.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 21/6740.1063.2018/2019Informacja o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej, przewodu wody surowej wraz z kanalizacją teletechniczną w ramach realizacji zadania pn.: „Uzbrojenie terenów na osiedlu JAR w Toruniu” – etap III w ul.: H. Strobanda, Ł. Watzenrodego, J. Heweliusza, E. Halleya, J. Rybińskiego i w drodze dojazdowej między ul. Ł. Watzenrodego i ul. J. Rybińskiego, H. Kaźmierczak – Płońskiej w Toruniu (dz. nr 4/2, 5/2, 12/2, 33/2, 34/2, 41/2, 42/2, 42/4, 111, 112, 115, 117, 118, 125, 126, 127/2, 130, 133/3 (powstała w wyniku podziału dz. nr 133), 133/4 (powstała w wyniku podziału dz. nr 133), 134, 141, 144, 150, 152, 154, 161/1 (powstała w wyniku podziału dz. nr 161), 161/2 (powstała w wyniku podziału dz. nr 161), 161/3 (powstała w wyniku podziału dz. nr 161), 164, 170, 107 z obrębu 30). 14.02.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 20/2019Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Toruńskich Wodociągów sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31/35 reprezentowanej przez Pana Grzegorza Kostulskiego – Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów dla inwestycji pn. budowa odcinka kanalizacji sanitarnej – odgałęzienia bocznego do posesji przy ul. Figowej 17-19 w Toruniu – dz. nr 13/12, 15/4 w obrębie 28, zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 14.02.2019
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 15/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 14 lutego 2019r. WGN.6840.1.8.22017.IW w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do sprzedaży (ul. Mickiewicza 89 lok. 17) 14.02.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 78/2019Wydział Promocji i Turystyki Urzędu Miasta Torunia w ramach procedury rozeznania wartości zamówienia zwraca się z prośbą o dokonanie wstępnej wyceny dostawy 5 łódek typu Bat Wiślany wraz z wyposażeniem. 13.02.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 77/2019Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wycięcie drzew wraz z wywiezieniem i uporządkowaniem terenu. 13.02.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 76/2019Wydział Promocji i Turystyki Urzędu Miasta Torunia prosi o złożenie oferty cenowej na wykonanie Projektu wyposażenia pomieszczeń z wyceną przygotowaną na podstawie analizy rynku i spisu pomieszczeń wg załącznika nr 1 dla Projektu „Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego pod kątem rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na potrzeby związane z obsługą ruchu turystycznego generowanego przez rzekę” 13.02.2019


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A