Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 29.10.2020

Liczba wejść na stronę: 13840525
Data (2020-10-29)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 25188
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zgłoszenie z projektem budowlanym 220/2020Informuję, że Pani Genowefa Rejmanowska, reprezentowana przez Panią Małgorzatę Zajkowską, w dniu 23 października 2020 r. dokonała zgłoszenia budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej dla potrzeb posesji przy ul. Turkusowej 25 w Toruniu (dz. nr 811/4, 820 – obręb 66) - zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). Obszar oddziaływania: dz. nr 811/4, 820 – obręb 66 27.10.2020
Inne dokumenty 48/2020Informacja o wynikach szkolenia Ośrodków Szkolenia Kierowców- III kwartał 2020, Rejestr ośrodków szkolenia kierowców. 27.10.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 529/2020Biuro Projektów Informatycznych Urząd Miasta Torunia 87-100 Toruń ul. Wały gen. Sikorskiego 8 zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na zakup i dostarczenie: • EGuest-lic-5AP do serwera ExtremeGuest 26.10.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 528/2020Biuro Projektów Informatycznych Urząd Miasta Torunia 87-100 Toruń ul. Wały gen. Sikorskiego 8 zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na zakup i dostarczenie: • Drukarka laserowa monochromatyczna – 3 szt. • Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe – 1 szt. • Kserokopiarka – 1 szt. • Podkładki pod nadgarstki do klawiatury – 11 szt. zgodnie z załaczoną specyfikacją 26.10.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 527/2020Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków Urzędu Miasta Torunia w celu oszacowania wartości zamówienia zwraca się z prośbą o podanie ceny wyprodukowania i emisji spotów radiowych w rozgłośni o zasięgu ponadregionalnym, promujących projekt „Toruńska Starówka – ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO – etap II” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. 26.10.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 219/2020Informuję, że Pan Ryszard Białkowski reprezentowany przez pełnomocnika Panią Jadwigę Radzimierską, dokonał zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej dla lokalu użytkowego w budynku przy ul. Prostej 13 w Toruniu (działki nr 261 z obrębu 15) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 26.10.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 218/2020Informuję, że Pani Małgorzata Stepper, dokonała zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Agrestowej 36 w Toruniu (dz. nr 169, obręb 35) zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 26.10.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 49.1.6733/2020obwieszczenie zawiadamiające o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów dotyczących postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV dla zasilania ogólnodostępnej stacji ładowania pojazdów na terenie położonym przy pl. św. Katarzyny 1, ul. Gregorkiewicza, ul. Dąbrowskiego 2a w Toruniu (części działek nr 118/1, 131, 85/5 obręb 18) 26.10.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 32.6220.2019.5/2020obwieszczenie PMT o wystąpieniu do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o uzgodnienie przedsięwzięcia pn.: "Toruńska Kolej Gondolowa "ORBITA" w Toruniu - ul. św. Jakuba - Kujawska" w związku z przebiegiem części inwestycji przez teren rezerwatu przyrody Kępa Bazarowa 26.10.2020
Zarządzenie PMT 229/2020zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu pracy Urzędu Miasta Torunia 23.10.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 217/2020Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia spółki Murapol Real Estate S.A., z siedzibą przy ul. Partyzantów 49 w Bielsku – Białej, reprezentowanej przez Pana Dariusza Pyrzewskiego, dla inwestycji polegającej na budowie przyłączy i sieci wodociągowych, przyłączy i sieci kanalizacji sanitarnej, przyłączy i sieci kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem dróg wewnętrznych i parkingów oraz instalacją hydrantową przy ul. Strobanda 16 w Toruniu (dz. nr 187, 170, 183 – obręb 30) – etap I (budynki 1, 2, 3, 4) - zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). Obszar oddziaływania: dz. nr 187, 170, 183 – obręb 30 23.10.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 216/2020Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia spółki Murapol Real Estate S.A., z siedzibą przy ul. Partyzantów 49 w Bielsku – Białej, reprezentowanej przez Pana Dariusza Pyrzewskiego, dla inwestycji polegającej na przyłączy i sieci wodociągowych, przyłączy i sieci kanalizacji sanitarnej, przyłączy i sieci kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem dróg wewnętrznych i parkingów oraz instalacją hydrantową przy ul. Strobanda 16 w Toruniu (dz. nr 187, 170 – obręb 30) – etap II (budynki 5, 6, 7, 8, 9) - zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333). Obszar oddziaływania: dz. nr 187, 170 – obręb 30 23.10.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 215/2020Informuję, iż organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia Pani Marii Smyk z dnia 24 września 2020 r. (wpływ do organu 25 września 2020 r.), dot. rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej dla lokalu mieszkalnego nr 1 przy ul. Wyrzyska 16 w Toruniu (działka nr 368 z obrębu 70) – zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). Obszar oddziaływania dz. 368 – obręb 70 23.10.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 48.1.6733/2020obwieszczenie zawiadamiające o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów dotyczących postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV dla zasilania ogólnodostępnej stacji ładowania pojazdów na terenie położonym przy ul. Poniatowskiego w Toruniu (części działek nr 188/1, 220 obręb 18) 23.10.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 27.6220.4/2020Informacja PMT o prowadzonej ocenie oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "budowa hali produkcyjnej wraz z instalacją do produkcji taśmy chłonnej i z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Przelot 37 w Toruniu (dz. 74/3, 74/4 - obręb 54)" 23.10.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 176740.15.1/2020obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn: „Rozbudowa ulicy Dwernickiego w Toruniu”– dz. nr 567/1 Tp, 600, 601, 611/1 Tp w obrębie 66 oraz dz. nr 877, 881/3 Tp, 882/1 Tp, 883, 884/1 Tp, 886, 887, 893, 896, 909/1 Tp w obrębie 67 (Tp numer działki po projektowanym podziale). Obowiązek budowy i przebudowy innych dróg publicznych: dz. nr 612 w obr. 66 oraz dz. nr 926, 874 w obr. 67 (ulica Lipnowska). 23.10.2020
Interpelacje, wnioski, zapytaniaWnioski złożone przez radnych miasta Torunia podczas 23. sesji (22.10.2020 r.). 23.10.2020
Instalacje emitujące pola elektromagnetyczne 6222.40/2020Stacja bazowa telefonii komórkowej TOR1034 A, Toruń, ul. Wyszyńskiego 19. 22.10.2020
Uchwała RMT 509/2020w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 5 października 2020 r. na Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu. 22.10.2020
Uchwała RMT 508/2020w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 16 sierpnia 2020 r. na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu. 22.10.2020


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A