Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Środa, 25.04.2018
Data (2018-04-25)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 19100
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zamówienia w trybie ustawy PZP 57/2018Przetarg nieograniczony na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej zadania pn.: „Szkoła Podstawowa na osiedlu mieszkaniowym JAR w Toruniu”. 21.04.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 51/2018Przetarg nieograniczony na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej zadania pn.: część 1: Remont elewacji sali gimnastycznej oraz klubu ucznia na terenie Zespołu Szkół nr 10, Plac Św. Katarzyny 9 w Toruniu. część2: Termomodernizacja budynku Generałówki Centrum Kultury Zamek Krzyżacki przy ul. Przedzamcze 3 w Toruniu, część 3: Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych nr 13 przy ul. Targowej 36/38 w Toruniu. 21.04.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 181/2018Biuro Projektów Informatycznych Urząd Miasta Torunia 87-100 Toruń ul. Wały gen. Sikorskiego 8 zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na: zaprojektowanie, wdrożenie i uruchomienie usługi Active Directory Domain Services obejmującej swoim zasięgiem całość infrastruktury Zamawiającego 20.04.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 180/2018Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienie publicznego i składanie ofert na „Przygotowanie dokumentacji projektowej – minimum projektu budowlanego – umożliwiającej na jej podstawie realizację zadania pn. „Budowa infrastruktury teletechnicznej w ul. Przy Kaszowniku na potrzeby połączenia szafy sterowniczej SIP z nowymi peronami autobusowymi”. 20.04.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 61/2018Przetarg nieograniczony na świadczenie usługi asysty technicznej i konserwacji oprogramowania użytkowego Zintegrowanego Systemu Informatycznego wspomagającego pracę wydziałów UMT – systemu Otago. 20.04.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 53/2018Przetarg nieograniczony na na zagospodarowanie terenu Przedszkola Miejskiego nr 13 przy ul. Konstytucji 3 Maja 14 w Toruniu. 20.04.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 50/2018Informuję, że Miejski Zarząd Dróg w Toruniu, z siedziba przy ul. Grudziądzkiej 159, reprezentowany przez pełnomocnika Pana Zbigniewa Dorau, w dniu 18 kwietnia 2018 r. dokonał zgłoszenia budowy odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ul. Andersa w Toruniu (dz. nr 680, 700, 702, 766/1, 766/2, 767/1, – obręb 74) - zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zmianami). 20.04.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 49/2018przetarg nieograniczony na Ocieplenie – termomodernizacja Centrum Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych „Młody Las” przy ul. Sienkiewicza 12 w Toruniu”. 20.04.2018
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 47/2018Data zgromadzenia: 22.04.2018 r.
Godzina zgromadzenia: 13.00 - 15.00
Miejsce zgromadzenia: zbieg ulic Żwirki i Wigury i ul. Św. Józefa
20.04.2018
Interpelacje, wnioski, zapytaniaUzupełnienia wcześniejszych odpowiedzi. 20.04.2018
Uchwała RMT 860/2018w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 19 marca 2018r. na Dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Torunia. 19.04.2018
Uchwała RMT 859/2018w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 26 marca 2018r. 19.04.2018
Uchwała RMT 858/2018w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie podziału obszaru województwa kujawsko-pomorskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 19.04.2018
Uchwała RMT 857/2018zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2018. 19.04.2018
Uchwała RMT 856/2018w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata 2018-2042. 19.04.2018
Uchwała RMT 855/2018w sprawie podziału Gminy Miasta Toruń na stałe obwody głosowania. 19.04.2018
Uchwała RMT 854/2018w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn.: „Wszystkie dzieci równe są – poszerzenie ofert zajęć dodatkowych wyrównujących szanse edukacyjne niepełnosprawnych przedszkolaków w Toruniu”. 19.04.2018
Uchwała RMT 853/2018w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn: „Rozbudowa i przebudowa Żłobka Miejskiego nr 1 przy ul. Bażyńskich 24-26 w Toruniu, Żłobka Miejskiego Nr 2 przy ul. Piskorskiej 9 w Toruniu, Żłobka Miejskiego Nr 3 przy ul. Konstytucji 3 Maja 16 w Toruniu” 19.04.2018
Uchwała RMT 852/2018w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3a, stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń wchodzącego w skład nieruchomości budynkowej położonej przy Rynku Nowomiejskim 25 w Toruniu. 19.04.2018
Uchwała RMT 851/2018w sprawie sprzedaży lokalu niemieszkalnego nr 17 stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń położonego przy ul. Mickiewicza 89 w Toruniu. 19.04.2018


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A