Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 05.12.2020
Data (2020-12-05)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 25435
<<< 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 181-200 201-220 221-240 241-260 261-280 281-300 >>> 

Dokument Tytuł Data
Informacje o środowisku 28/2020Ogłoszenie Prezydenta Miasta Torunia o przystąpieniu do opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulic: Ciekawej i Gminnej w Toruniu (zgodnie z uchwałą Nr 486/20 Rady Miasta Torunia z dnia 22 października 2020 r.). 06.11.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 24.6220.3/2020obwieszczenie PMT o wystąpieniu o uzgodnienie realizacji przedsięwzięcia pn.: „eksploatacja złoża wód termalnych z utworów jury dolnej przy ul. Droga Starotoruńska w Toruniu (dz. nr 213/8, 213/7, 213/6, 213/4, 213/1, 124/11, 124/13, 124/9, 122/1, 123/1, 121/2, 121/8, 121/7, 137/3, 63/3, 62/3, 57, 213/2, 130, 128, 205, 206 – obręb 22)” 06.11.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 18.6220.3/2020obwieszczenie PMT o wydanej decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „budowa samoobsługowej stacji sprzedaży paliw płynnych i samoobsługowej myjni samochodowej przy ul. Polnej / Legionów w Toruniu (dz. nr 12/1, 23/11, 12/2, 23/12 – obręb 33)” 06.11.2020
Zagospodarowanie przestrzenne 10/2020Ogłoszenie Prezydenta Miasta Torunia o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulic: Ciekawej i Gminnej w Toruniu (zgodnie z uchwałą nr 486/20 Rady Miasta Torunia z dnia 22 października 2020r.) 06.11.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 544/2020Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienie publicznego i składanie ofert na prowadzenie działań profilaktycznych polegających na odkażaniu tzw. przestrzeni publicznej na terenie miasta Torunia. 05.11.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 543/2020Biuro Rady Miasta Torunia zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na usługę transkrypcji i nakładania napisów na nagrania audio – wideo sesji Rady Miasta Torunia, która będzie realizowana w 2021 roku. Wspólny słownik zamówień publicznych (CPV): 05.11.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 542/2020Biuro Rady Miasta Torunia zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na realizację usługi streamingu IP - przesyłania informacji multimedialnej w oparciu o transmisję danych oraz wsparcie w zakresie konfigurowania sterowania kamerami systemu sesji w 2021 roku według warunków określonych w niniejszym zapytaniu. 05.11.2020
Zarządzenie PMT 252/2020w sprawie wprowadzenia dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta Torunia 05.11.2020
Zarządzenie PMT 251/2020zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 1 im. Wandy Szuman w Toruniu 05.11.2020
Zarządzenie PMT 250/2020zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu pracy Urzędu Miasta Tounia 05.11.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 231/2020Informacja Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji nr WAiB.6740.13.788.75.2020.WS o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: „Budowa parkingu wielopoziomowego w systemie "Park & Ride" oraz zajezdni autobusowej wraz z instalacjami wewnętrznymi i wentylacją mechaniczną, rozbiórką: budynku administracyjnego, 2 kiosków, wc, 2 wiat przystankowych oraz 3 słupów reklamowych, budową: zewnętrznej instalacji wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, instalacji elektroenergetycznej i teletechnicznej, przebudową: instalacji elektroenergetycznej i teletechnicznej, likwidacją: przyłącza ciepłowniczego, instalacji wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, instalacji elektroenergetycznej i teletechnicznej, budową układu komunikacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Dziewulskiego 38 / Szosa Lubicka w Toruniu (dz. nr 74/1, 74/2 z obrębu 52). 05.11.2020
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 110/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń przeznaczonych do użyczenia. WGN.6850.19.2020.EB 05.11.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 62.6733.1/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania materiału i wydanych uzgodnieniach w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie ciągu pieszego łączącego ul. Bolta z ul. Ligii Polskiej w Toruniu (części działek nr 59/19 i 59/17, obręb 59). 05.11.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 13.6740.15.2/2020Obwieszczenie PMT o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 2 listopada 2020 r., znak: WAiB.6740.15.13.10.2020.MB z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności dla inwestycji pn. „Budowa ulicy Kusocińskiego w Toruniu” zlokalizowanej na działkach nr 15/33, 26/8, 15/34 Tp – obręb 59 (Tp numer działki po projektowanym podziale). Obowiązek budowy i przebudowy innych dróg publicznych: dz. nr 15/27 – obr. 59 (ulica Olimpijska. Ograniczone korzystanie z nieruchomości: 15/35 w obrębie 59 (numer działki po projektowanym podziale działki nr 130), 24/3, 26/16 w obrębie 59. 05.11.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 541/2020Biuro Ogrodnika Miejskiego UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn. "Rewaloryzacja skwerku pod blokiem PCK 21-25 - budżet obywatelski". 04.11.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 540/2020Biuro Projektów Informatycznych Urząd Miasta Torunia 87-100 Toruń ul. Legionów 220 zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty cenowej na zakup 3 szt. telefonów IP, 3 licencji licencji VoIP oraz na rozbudowę oprogramowania dla Alcatel-Lucent OmniPCX™ Communication Servers. 04.11.2020
Zarządzenie PMT 249/2020zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2020 04.11.2020
Zarządzenie PMT 247/2020w sprawie ustalenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 wraz z pomieszczeniami przynależnymi, stanowiacego własność Gminy Miasta Toruń wchodzącego w skład budynku położonego w Toruniu przy Rynku Nowomiejskim 25 oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu 04.11.2020
Zarządzenie PMT 246/2020w sprawie ustalenia regulaminu I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6B, stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń wchodzącego w skład budynku położonego w Toruniu przy ul. Jagiellońskiej 25A oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu 04.11.2020
Zarządzenie PMT 245/2020w sprawie ustalenia regulaminu II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 8 wraz z pomieszczeniami przynależnymi, stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń wchodzącego w skład budynku położonego w Toruniu przy ul. Królowej Jadwigi 26/ Strumykowej 2 oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu 04.11.2020


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A