Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 18.10.2019

Liczba wejść na stronę: 10927774
Data (2019-10-18)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 22653
<<< 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 181-200 201-220 221-240 241-260 261-280 281-300 >>> 

Dokument Tytuł Data
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 467.6740.2/2019Obwieszczenie PMT o przekazaniu odwołania do Wojewody Kujawsko - Pomorskiego od decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: "nadbudowa istniejących masztów antenowych przy ul. Mickiewicza 116 w Toruniu (dz. nr 254 - obr. 7)" 24.09.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 399/2019Wydział Środowiska i Zieleni UMT zaprasza do złożenia oferty na naprawę ławek i wymianę koszy na śmieci na skwerze przed Cinema City 24.09.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 398/2019Biuro Projektów Informatycznych Urząd Miasta Torunia 87-100 Toruń ul. Wały gen. Sikorskiego 8 zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na: A. oprogramowanie do zarządzania środowiskiem Active Directory B. wsparcie techniczne realizowane w ramach umowy w zakresie wyjaśnień, funkcjonalności konfiguracji, itp. w okresie 3 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru. 24.09.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 397/2019 Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do składania ofert na wykonanie przebudowy zadaszenia przy podjeździe i wejściu głównym do budynku A Miejskiej Przychodni Specjalistycznej przy ul. Uniwersyteckiej 17 w Toruniu. Zakres zadania nie obejmuje rozbiórki istniejącego zadaszenia i wykonania stropodachu przejazdowego w miejscu istniejącego otworu luku załadunkowego na dziedzińcu przychodni. 24.09.2019
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 143/2019Prezydent Torunia ogłasza informację o przedłużonym naborze kandydatów do Rady Społecznej ds. Konsultacji Społecznych, kadencji 2020-2021. 24.09.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 120/2019Przetarg nieograniczony na świadczenie usługi asysty technicznej i konserwacji Zintegrowanego Systemu Informatycznego wspomagającego pracę wydziałów Urzędu Miasta Torunia „Otago” -zmiana terminu składania ofert na 4.10.2019 r. 24.09.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 119/2019Przetarg nieograniczony na dostarczenie i posadzenie 116 szt. drzew wraz z ich trzyletnią pielęgnacją. 24.09.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 117/2019Przetarg nieograniczony na dostarczenie i posadzenie 177 szt. drzew wraz z ich trzyletnią pielęgnacją. 24.09.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 13.6220.5/2019obwieszczenie PMT o sprostowaniu postanowienia z dnia 05.08.2019 r. i decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko z dnia 10.09.2019 r. dla przedsięwzięcia pn.: "zmiana sposobu użytkowania hali magazynowej nr 5 na halę do produkcji kontenerów poliestrowych przy ul. Wielki Rów 40B w Toruniu" w zakresie nazwy Inwestora 24.09.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 396/2019Biuro Obsługi Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na dostawę oleju opałowego lekkiego do kotłowni olejowej w budynku Urzędu Miasta Torunia przy ulicy Wały gen. Sikorskiego 25. 23.09.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 395/2019 Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na rozbiórkę murowanego parterowego budynku mieszkalnego z dachem drewnianym krytym blachą falistą o pow. ok.23 m2, oraz budynku gospodarczo - garażowego parterowego, murowanego o pow. 17 m2; z dachem drewnianym krytym papą przy ul. Winnica 49 w Toruniu. Zakres rozbiórki obejmuje demontaż ogrodzenia stalowego z siatki oraz chodnika betonowego o pow. 52 m2. Budynek niezamieszkały, niepodpiwniczony, instalacje wody i energii elektrycznej odłączone. 23.09.2019
Zarządzenie PMT 304/2019zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 10 w Toruniu 23.09.2019
Zarządzenie PMT 303/2019zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 16 w Toruniu 23.09.2019
Zarządzenie PMT 302/2019zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 15 w Toruniu 23.09.2019
Zarządzenie PMT 301/2019zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 14 w Toruniu 23.09.2019
Zarządzenie PMT 300/2019zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 13 w Toruniu 23.09.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 144/2019Data zgromadzenia: 29.09.2019 r.
Godzina zgromadzenia: 15.00 - 18.00
Miejsce zgromadzenia:
Rozpoczęcie zgromadzenia: Rynek Staromiejski
Przemarsz: „Rynek Staromiejski, ul. Szeroka, ul. Mostowa, Bulwar Filadelfijski, Przystań AZS i powrót tą samą trasą na Rynek Staromiejski.
Zakończenie: Rynek Staromiejski
23.09.2019
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 122/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 23.09.2019r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń przeznaczonych do sprzedaży, wraz ze sprzedażą ułamkowych części gruntu. WGN.7125.1.14.2019.KŁ,WGN.7125.1.55.2019.KŁ,WGN.7125.1.115.2017.KŁ,WGN.7125.1.18.2019.KŁ,WGN.7125.1.1.2019.KŁ,WGN.7125.1.52.2018.KŁ,WGN.7125.1.52.2018.KŁ,WGN.7125.1.199.2017.KŁ 23.09.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 112/2019obwieszczenie informujące, że w dniu 20 września 2019 r. zostało wydane postanowienie, znak: WAiB.6740.1.685.1735.2019.RO wzywające wnoszącego podanie do dokonania uzupełnień w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji obejmującej: przebudowę fragmentu elewacji w zakresie dwóch otworów: okiennego i drzwiowego, w parterze budynku wielorodzinnego przy ul. Łyskowskiego 18A w Toruniu, na terenie dz. nr 49/60 z obrębu 51 w jednostce ewidencyjnej 046301_1 Toruń, prowadzone na wniosek Pana Sebastiana Drzewuckiego zam. przy ul. Tłoczka 10B/35 w Toruniu oraz pismo, znak: WAiB.6740.1.685.1736.2019.RO przekazujące uwagi stron postępowania do ww. inwestycji. 23.09.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 111/2019Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 42 w Bydgoszczy, reprezentowana przez Panią Jadwigę Kaniewską dot. budowy sieci gazowej średniego ciśnienia przy ul. Przy Skarpie i ul. Gaikowej w Toruniu (dz. nr12, 24, 17/1, obręb 61) – zgodnie z art. 30a pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami). 23.09.2019


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A