Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 26.09.2020
Data (2020-09-26)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 24956
<<< 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 181-200 201-220 221-240 241-260 261-280 281-300 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zamówienia poza ustawą PZP 472/2020Biuro Projektów Informatycznych Urząd Miasta Torunia 87-100 Toruń ul. Wały gen. Sikorskiego 8 zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na: TYP A (punk dostępowy zewnętrzny równoważny z AP-7662-680B30 wraz z odpowiednim zestawem montażowym (naściennym) zgodnie z specyfikacją (załącznik 1) – 1 sztuka 02.09.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 471/2020Biuro Projektów Informatycznych Urząd Miasta Torunia 87-100 Toruń ul. Wały gen. Sikorskiego 8 zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na: Usługa wsparcia technicznego świadczona przez okres 12 miesięcy przez cały okres trwania umowy. Usługa wsparcia technicznego w zakresie: a) Bieżąca analiza logów systemowych na nadzorowanych urządzeniach/systemach wraz z podjęciem działań zmierzających do informowania administratora UMT o wykrytych problemach b) Opracowywanie zaleceń w zakresie rekonfiguracji/rozbudowy infrastruktury IT. c) Aktualizacja oprogramowania systemowego nadzorowanych urządzeń i systemów 02.09.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 470/2020Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków Urzędu Miasta Torunia, w celu oszacowania wartości zamówienia zwraca się z prośbą o podanie ceny opracowania, wykonania, dostarczenia i montażu 19 szt. tablic tyflograficznych w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. 02.09.2020
Zarządzenie PMT 180/2020zarządzenie w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Szkoły Podstawowej nr 27 im. gen. Elżbiety Zawackiej w Toruniu 02.09.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 157/2020Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia PGE TORUŃ S.A. przy ul. Ceramicznej 6 reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Wiesława Kusińskiego dla inwestycji polegającej na budowie sieci i przyłączy cieplnych do budynków mieszkalnych przy ul. Matejki, Gałczyńskiego w Toruniu (dz. nr 17/2, 18/1, 18/2, 19/2, 16/7, 16/5, 16/6, 16/8, 27/1, 27/2 – obr. 9) zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333). 02.09.2020
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 75/2020Data zgromadzenia:5.09.2020r.
Godzina zgromadzenia:11.00-20.00
Miejsce zgromadzenia:Droga Starotoruńska 1-3,przejście od Sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji do gmachu WSKSiM.
02.09.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 47.1.6733/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania materiału i wydanych uzgodnieniach w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na „budowie wielopoziomowego parkingu w systemie park & ride wraz z zagospodarowaniem terenu” przy ul. Dziewulskiego w Toruniu (części działek nr 74/1, 74/2, 9, 12 obręb 52 oraz część działki nr 62 obręb 58). 02.09.2020
Inne dokumenty 41/2020Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 sierpnia 2020 r. o wydaniu decyzji zatwierdzającej opracowanie pt:Projekt robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich do projektu posadowienia odcinka linii kolejowej LK207. 02.09.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 469/2020Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zwraca się z prośbą o dostarczenie oferty cenowej na sprawowanie nadzoru autorskiego dla inwestycji „Adaptacja kamienicy przy ul. Bydgoskiej 50-52 w Toruniu na cele kulturalne oraz społecznie użyteczne”. 01.09.2020
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 74/2020Data zgromadzenia: 5.09.2020 r.
Godzina zgromadzenia: 18:30-20:00
Miejsce zgromadzenia: Rynek Staromiejski, przy pomniku Mikołaja Kopernika
01.09.2020
Informacje o środowisku 23/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o możliwości zapoznania się w siedzibie Urzędu Miasta Torunia przy ul. Grudziądzkiej 126 B (parter) z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ul. Poznańskiej i gen. Józefa Hallera w Toruniu, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 01.09.2020
Informacje o środowisku 22/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o możliwości zapoznania się w siedzibie Urzędu Miasta Torunia, ul. Grudziądzka 126B (parter) – z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ul. Okólnej, ul. Łódzkiej i ul. Zimowej w Toruniu, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 01.09.2020
Zagospodarowanie przestrzenne 6/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulic: Batorego, Dworcowej i Kościuszki w Toruniu, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 01.09.2020
Zarządzenie PMT 179/2020w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Toruniu 31.08.2020
Zarządzenie PMT 178/2020w sprawie powołania dyrektora samorządowej instytucji kultury - Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej 31.08.2020
Zarządzenie PMT 172/2020zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu do opracowania planu operacyjnego funkcjonowania miasta Torunia w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny 31.08.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 156/2020Informuję, że organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia Jacka Korzeniowskiego, dot. budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej do posesji przy ul. Słowackiego 50 w Toruniu (obręb 8, działka nr 170). Obszar oddziaływania: działka nr 170 z obrębu 8. 31.08.2020
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 73/2020Data zgromadzenia: 5.09.2020 r.
Godzina zgromadzenia: 16.30-18.30
Miejsce zgromadzenia:
Rozpoczęcie: parking Toruń Plaza,
Przejazd: parking Toruń Plaza, ul. Szosa Okrężna do ulicy Polnej. Następnie grupa uda się ul. Szosa Chełmińska do ścieżki rowerowej w kierunku Barbarki a następnie do Nadleśnictwa Olek,
Zakończenie: Barbarka do Nadleśnictwa Olek.
31.08.2020
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 72/2020Data zgromadzenia: 5.09.2020 r.
Godzina zgromadzenia: 16.00-18.00
Miejsce zgromadzenia:
Rozpoczęcie: parking Toruń Plaza,
Przejazd: parking Toruń Plaza, ul. Szosa Okrężna do ulicy Polnej. Następnie grupa uda się ul. Szosa Chełmińska do ścieżki rowerowej w kierunku Barbarki a następnie do Nadleśnictwa Olek,
Zakończenie: Barbarka do Nadleśnictwa Olek.
31.08.2020
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 71/2020Data zgromadzenia: 05.09.2020 r.
Godzina zgromadzenia: 16:00-18:00
Miejsce zgromadzenia: ul. Panny Marii koło kościoła WNMP
Trasa Przejścia: przemarsz od ul. Panny Marii, Rynkiem Staromiejskim, koło kościoła św. Ducha, zakończenie przy pomniku Mikołaja Kopernika.
31.08.2020


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A