Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 09.07.2020
Data (2020-07-09)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 24405
<<< 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 181-200 201-220 221-240 241-260 261-280 281-300 >>> 

Dokument Tytuł Data
Petycje 23/2020Petycja w sprawie Gminnego programu opieki nad zabytkami miasta Torunia. 17.06.2020
Interpelacje, wnioski, zapytaniawnioski międzysesyjne wraz z odpowiedziami. 17.06.2020
Informacje o środowisku 15/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o przystąpieniu do opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wieża ciśnień” dla terenu położonego przy ul. Letniej w Toruniu (uchwała nr 379/20 z dnia 14 maja 2020 r.) 16.06.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 2.6220.21.2019.6/2020obwieszczenie PMT o wydanej decyzji zmieniającej ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "budowa centrum magazynowo - produkcyjnego z częściami socjalno - biurowymi i towarzyszącą infrastrukturą przy ul. Przelot 66, 66A, 74-76 / Ostrej 5 w Toruniu 16.06.2020
Instalacje emitujące pola elektromagnetyczne 622212/2020Stacja bazowa telefonii komórkowej BT 42072 TORUŃ ZACHÓD, ul.Gagarina 132-138 15.06.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 467.6740.2019.4/2020obwieszczenie PMT o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę dla nadbudowy istniejących masztów antenowych przy ul. Mickiewicza 116 w Toruniu (dz. 254 - obręb 7) po uchyleniu przez Wojewodę Kujawsko - Pomorskiego decyzji PMT z 14.08.2019 r. znak: WAiB.6740.11.467.259.2019 AG 15.06.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 407/2020Wydział Gospodarki Komunalnej zaprasza do złożenia oferty celem rozeznania rynku na prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych dla projektu pn. „Poprawa infrastruktury przystanków autobusowych w Toruniu poprzez budowę systemu informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym oraz modernizację przystanków” 15.06.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 87/2020Informuję, że Gmina Miasta Toruń z siedzibą przy ul. Wały Gen. Sikorskiego 8 w Toruniu, działająca poprzez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą przy ul. Gen. Bema 23/29 w Toruniu dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV dla zadania pn.: „Budowa oświetlenia placu rekreacyjno – sportowego w miejscowości Toruń – Czerniewice” przy ul. Włocławskiej i Zdrojowej w Toruniu (dz. nr 512, 499, 500, 264, 271 obręb 76) 15.06.2020
Zamówienia w trybie ustawy PZP 57/2020 Przetarg nieograniczony na wykonania zadania pn.: „Przebudowa toalety miejskiej na Rynku Nowomiejskim w Toruniu”. 15.06.2020
Zamówienia w trybie ustawy PZP 55/2020Przetarg nieograniczony na wykonanie wielobranżowych dokumentacji projektowych zadań pn. :„Winda przy budynku Urzędu Miasta Torunia przy ul. Wały gen. Sikorskiego 25”.oraz „Winda osobowa i pochylnia dla osób niepełnosprawnych dla budynku Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Przedzamcze 11-15”. 15.06.2020
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 43/2020Data zgromadzenia: 17.06.2020 r.
Godzina zgromadzenia: 18:00 - 19:00
Miejsce zgromadzenia: ul. Rynek Staromiejski, przy pomniku Mikołaja Kopernika
15.06.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 27.6220.1/2020obwieszczenie PMT o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "budowa hali produkcyjnej wraz z instalacją do produkcji taśmy chłonnej i z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Przelot 37 w Toruniu (dz. 74/3, 74/4 - obręb 54)" 15.06.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 26.6220.1/2020obwieszczenie PMT o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "budowa hali przemysłowej przy ul. M. Skłodowskiej - Curie 65 w Toruniu (dz. 123/49 - obręb 44)" 15.06.2020
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 42/2020Data zgromadzenia: 16.06.2020
Godzina zgromadzenia: 09.30-11.30
Miejsce zgromadzenia: ul.Rynek Staromiejski
13.06.2020
Zarządzenie PMT 99/2020zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu nadzorującego wdrożenie procedur związanych z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 12.06.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 86/2020Informuję, że PGE Toruń S.A. z siedzibą przy ul. Ceramicznej 6 w Toruniu, reprezentowana przez Pana Wiesława Kusińskiego, dokonała zgłoszenia budowy sieci i przyłączy cieplnych do budynków mieszkalnych przy ul. Witosa 3, 5, 7 w Toruniu (działka nr 92/9 z obrębu 59) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami). 12.06.2020
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 82/2020Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w roku 2020 w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa poprzez REALIZACJĘ FESTIWALU WISŁY W TORUNIU. 12.06.2020
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 62/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia w sprawie podania do publicznej wiadomości, wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do wydzierżawienia. WGN.6845.l48.2020.EB 12.06.2020
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 61/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia, w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do wydzierżawienia.WGN.6845.147.2020.EB 12.06.2020
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 59/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 12.06.2020r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń przeznaczonych do wydzierżawienia.WGN.6845.57.2019.EB 12.06.2020


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A