Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 26.09.2020
Data (2020-09-26)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 24956
<<< 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 181-200 201-220 221-240 241-260 261-280 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zamówienia poza ustawą PZP 475/2020Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków zwraca się z prośbą o przesłanie informacji cenowej (cena netto i brutto) dotyczącej wykonania usługi usunięcia graffiti z budynków i budowli w Zespole Staromiejskim w Toruniu i w części strefy buforowej UNESCO. 07.09.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 161/2020Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia MStyl Milenia Jurkiewicz z siedzibą w Toruniu przy ul. Goplany 27, dla inwestycji polegającej na budowie odcinka kanalizacji sanitarnej – odgałęzienie boczne do posesji przy ul. Częstochowskiej 1 w Toruniu (dz. nr 294/2 – obr. 53) zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333). Obszar oddziaływania: 294/2, 294/9 – obr. 53. 07.09.2020
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 93/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń przeznaczonej do wydzierżawienia.WGN.6845.124.2020.ANP 07.09.2020
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 92/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do sprzedaży wraz ze sprzedażą ułamkowych części gruntu. WGN.7125.1.5.2020.KŁ i inne 07.09.2020
Zamówienia w trybie ustawy PZP 76/2020Przetarg nieograniczony na budowę windy w budynku Urzędu Miasta Torunia przy ul. Batorego 40 w Toruniu. 07.09.2020
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 76/2020Data zgromadzenia:13.09.2020
Godzina zgromadzenia:15.00-17.00
Miejsce zgromadzenia:Rynek Staromiejski,przy pomniku Mikołaja Kopernika.
07.09.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 43.2.6733/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na montażu dwóch elektronicznych punktów (wyświetlaczy) informacyjnych na terenie położonym przy ul. Przedzamcze 3 w Toruniu (działka nr 140/2 i 143, obręb 16) 07.09.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 42/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na terenie położonym przy ul. Mickiewicza 10-16 w Toruniu (działki nr 187, 189/2, 189/3, 190, 192/1, 196, 197/1, 198, 199/2 obręb 13) 07.09.2020
Kontrole wewnętrzne 4/2020Centrum Kształcenia Zawodowego w Toruniu 07.09.2020
Kontrole wewnętrzne 3/2020kontrola w Szkole Podstawowej Nr 10 w Toruniu 07.09.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 474/2020Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, w związku z podjęciem działań mających na celu uzyskanie informacji o rynku potencjalnych dostawców usługi obejmującej przedmiot zamówienia, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi usuwania i holowania pojazdów z dróg Gminy Miasta Toruń w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1i2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym. 04.09.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 473/2020Wydział Inwestycji i Remontów prosi o złożenie oferty cenowej na wykonanie przeciwwilgociowej i docieplenie fundamentów budynku filii Książnicy Kopernikańskiej przy ul. Fałata 35-37 w Toruniu. 04.09.2020
Zarządzenie PMT 182/2020w sprawie wyznaczenia koordynatora i zespołu do spraw zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 04.09.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 160/2020Informuję, że PGE Toruń S.A. z siedzibą przy ul. Ceramicznej 6 w Toruniu, reprezentowana przez Pana Wiesława Kusińskiego, dokonała zgłoszenia budowy sieci i przyłączy cieplnych do budynków hal przy ul. Kociewskiej 26 w Toruniu (działka nr 131/27, 131/17, 131/20, 131/21, 131/22, 131/23 z obrębu 40) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333). 04.09.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 70.6220.2016.1/2020Informacja PMT o wydanej decyzji o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn.: "rewitalizacja Małej Wisły" na terenie działek nr 1, 2, 3, 18, 17, 13, 42, 47, 68, 63, 70, 71, 43, 16/1, 16/2, 16/3 (powstałe z podziału działki nr 16), 59, 62, 64 z obrębu 65; działki nr 5 z obrębu 67 oraz działki nr 12 z obr. 66 04.09.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 30.6220.2/2020obwieszczenie PMT o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:„przetwarzanie odpadów gruzu na terenie działek 209/7 i 162/44 z obrębu 45 przy ul. Szymańskiego 12 i M. Skłodowskiej – Curie 95A w Toruniu” 04.09.2020
Zarządzenie PMT 181/2020zarządzenie w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 7 w Toruniu 03.09.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 159/2020Informuję, że w dniu 31.08.2020 r. spółka Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. zgłosiła zamiar budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami kanalizacji sanitarnej (odgałęzienia boczne) w ul. Władysława Łokietka (obręb 43 - działki nr 539/1, 540/1, 540/2, 544/1, 544/4 oraz obręb 48 - działki nr 20/1, 57, 58, 59, 71, 193, 194) - zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333). 03.09.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 158/2020Informuję, że w dniu 31.08.2020 r. Józef Fedorowski zgłosił zamiar budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej od studni kanalizacyjnej do granicy działki w ulicy Glinieckiej (działka nr 155, obręb 68) - zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333). 03.09.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 156/2020Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji p.n.: budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Łódzkiej 29a w Toruniu, na działce nr 131, 132 i 133 z obrębu 73. 03.09.2020


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A