Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 05.12.2020
Data (2020-12-05)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 25435
<<< 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 181-200 201-220 221-240 241-260 261-280 >>> 

Dokument Tytuł Data
Patronaty 78/2020XIII Ogólnopolski Zlot Rowerowy PTTK 10.11.2020
Patronaty 77/2020Biznes po męsku Studenckie Forum Business Centre Club 10.11.2020
Patronaty 76/2020Gospodarka 4.0 Wyzwania dla Biznesu i Nauki. Regionalne Forum Innowacji. Forum Przedsiębiorczości Akademickiej 10.11.2020
Patronaty 75/2020XII Dziękczynienie w Rodzinie 10.11.2020
Patronaty 74/2020XVI KONFERENCJA naukowo techniczna zieleń miejska 10.11.2020
Patronaty 73/2020VI Ogólnopolski Szczyt Gospodarczy – OSG 2020 10.11.2020
Patronaty 72/202013 Międzynarodowy Festiwal Sztuki na Bilbordach Art Moves 10.11.2020
Patronaty 71/2020Bal Wysokich 2020 10.11.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 58.1.6733/2020obwieszczenie zawiadamiające o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów dotyczących postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN-15kV na terenie położonym przy ul. Port Drzewny, Szosa Bydgoska w Toruniu (działki nr 53, 65 oraz części działek nr 42, 49, 50/1, 50/3, 50/4, 52, 64, 66, 23, 28, 43, 54 obręb 22) 10.11.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 725/2020obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia, że w dniu 9 listopada 2020 r. zostało wydane postanowienie znak: WAiB.6740.1.725.2246.2020.IBJ wzywające FASTERM Budownictwo spółka z o.o. spółka komandytowa, ul. Warszawska 63 87-123 Głogowo (gm. Obrowo), do usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego (Etap I) oraz dwa budynki jednorodzinne dwulokalowe w zabudowie bliźniaczej (Etap II) wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Włocławskiej 33 w Toruniu (dz. nr 466 z obrębu 28). 09.11.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 235/2020Informuję, że spółka PEKABEX BET S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Rybaki 31/35, reprezentowana przez Pana Andrzeja Prokopskiego dokonała zgłoszenia budowy tymczasowego przyłącza kablowego 15 kV z słupową stacją transformatorową 15/0,4 kV – przy ul. Okólnej 12 w Toruniu (dz. nr 1/90, 1/56, 1/92 – obr. 75) zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 09.11.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 546/2020Biuro Ogrodnika Miejskiego UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na bagrowanie komory jazu na dopływie Strugi Toruńskiej na odcinku 70 m od krawędzi dna doku jazu do przepustu pod ul. Olsztyńską w Toruniu. 06.11.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 545/2020Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do składania ofert na wykonanie rozbiórki budynku mieszkalnego przy ul. Bydgoskiej 74 w Toruniu. 06.11.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 234/2020Informuję, że Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 42 w Bydgoszczy, reprezentowana przez Panią Agnieszkę Bajerowską, w dniu 5 listopada 2020 r. dokonała zgłoszenia budowy gazociągu ś/c 63PE z przyłączami 32PE w ulicy Osadniczej w Toruniu (dz. nr 95, 96, 97, 98, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 388, 389 – obręb 69) - zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 06.11.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 233/2020Informuję, iż organ, po uzupełnieniu wniosku wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia firmy Industrial Trade S.A. reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Annę Ptaszek dot. przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej dla potrzeb lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Słowackiego 51 w Toruniu (działka nr 110/1 z obrębu 8) – zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 06.11.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 232/2020Informuję, że Pani Anna Ładyńska dokonała zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Porzeczkowej 24 w Toruniu (działka nr 270 z obrębu 35) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 06.11.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 231/2020Informuję, że Pani Bożena Bąska dokonała zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej dla potrzeb lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku przy ul. Sienkiewicza 18 w Toruniu (działka nr 55 z obrębu 8) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 06.11.2020
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 108/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 6 listopada 2020r. znak WGN.6840.2.22.2017.IW w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń przeznaczonych do sprzedaży (ul. Szosa Bydgoska). 06.11.2020
Zamówienia w trybie ustawy PZP 98/2020Przetarg nieograniczony na rekultywacje terenów trawników w Toruniu poprzez nasadzenie roślin ozdobnych. 06.11.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 83.6730.4/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na: zmianie sposobu użytkowania budynku mieszkalnego wielorodzinnego na hostel oraz lokalizacji tarasu na dachu budynku, na terenie położonym przy ul. Chopina 26 w Toruniu (działki nr 276, 278, 279, 280, 281 oraz części działek 274, 275/2 obręb 13). 06.11.2020


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A