Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 18.10.2019

Liczba wejść na stronę: 10927765
Data (2019-10-18)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 22653
<<< 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 181-200 201-220 221-240 241-260 261-280 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zamówienia poza ustawą PZP 402/2019Urząd Miasta Torunia – Biuro Obsługi Urzędu prosi o złożenie oferty cenowej na wykonanie rocznych przeglądów budynków Urzędu Miasta Torunia – zgodnie z art. 62 Prawo budowlane. 26.09.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 401/2019Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie ogrodzenia miejskiego placu zabaw przy ul. Wybickiego dz nr 576/3, 576/4, 578/7, 578/9, 615/2,612/4,612/6 obr 3 pow 355,73 m²,którego zarządcą jest Gmina Miasta Toruń. 26.09.2019
Zarządzenie PMT 312/2019zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji rozpatrującej wnioski o przyznanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym uczniom uczęszczającym do szkół w Toruniu 26.09.2019
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 145/2019W dniu 23 września 2019r. Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Autyzmem w Toruniu z siedzibą przy ul. Pająkowskiego w Toruniu złożyło ofertę realizacji zadania publicznego pn. „AUTYZM STOP – program skutecznej pomocy terapeutycznej - kontynuacja” w ramach zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 26.09.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 145/2019Data Zgromadzenia :12.10.2019
Godzina zgromadzenia: 12.00 - 14.00
Miejsce zgromadzenia: ul.Żeglarska, Rynek Staromiejski, ul. Różana
26.09.2019
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 144/2019Prezydent Miasta Torunia informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych „Toruń wspiera osoby z niepełnosprawnością” w sprawie aktualizacji „Programu Działań Miasta Torunia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością na lata 2014 – 2023”. 26.09.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 112/2019Informuję, że w dniu 24 września 2019 r. Pani Aleksandra Górecka i Pan Dariusz Górecki, dokonali zgłoszenia budowy odcinka kanalizacji sanitarnej – odgałęzienia bocznego wraz z przyłączem dla potrzeb posesji przy ul. Relaksowej 5 w Toruniu (dz. nr 257, 284 – obr. 76) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami). 26.09.2019
Inne dokumenty 34/2019Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19.09.2019r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych dla inwestycji pn.:" Budowa garażu typu lekkiego dla 155mm sh "KRAB"- zadanie 11832", na terenie Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia, przy ulicy Okólnej 36 w Toruniu, na nieruchomości oznaczonej nr ewid.:1/67, obręb 0075 Toruń. 26.09.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 400/2019 Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do składania ofert na wykonanie dostawy i montażu bariery drogowej przy budynkach zlokalizowanych przy ul. Kościuszki 79 i Łokietka 1 w Toruniu. (Należy wykonać barierę drogową U-12a z poprzeczką, śr. rury 48,3 mm, ocynkowaną ogniowo i malowaną proszkowo na kolor szary. Całkowita długość bariery to 18 mb. Barierę montować w gruncie przy istniejącym krawężniku chodnika). 25.09.2019
Zarządzenie PMT 311/2019w sprawie ustalenia Regulaminu ustnych przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Toruniu przy ul. Łukasza Watzenrodego 32 i 34, ul. Jana Rybińskiego 5, ul. Łukasza Watzenrodego 33 i ul. Jana Heweliusza 4-6 oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargów 25.09.2019
Zarządzenie PMT 310/2019w sprawie powołania Zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowej na roboty oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania: "Modernizacja linii kolejowej nr 353 na odcinku Toruń Główny - Toruń Wschodni wraz z infrastrukturą dworcową oraz budową nowych przystanków kolejowych w Toruniu - BiT City II 25.09.2019
Zarządzenie PMT 309/2019w sprawie ustalenia regulaminu I przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż dwóch lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi, stanowiących własność Gminy Miasta Toruń wchodzących w skład nieruchomości budynkowej położonej w Toruniu przy ul. Królowej Jadwigi 26/Strumykowej 2 oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu 25.09.2019
Zarządzenie PMT 308/2019w sprawie ustalenia regulaminu II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 9 wraz z pomieszczeniami przynależnymi, stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń wchodzącego w skład nieruchomości budynkowej położonej w Toruniu przy ul. Przedzamcze 20/ul. wielkie Garbary 23 oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu 25.09.2019
Zarządzenie PMT 306/2019w sprawie ustalenia Regulaminu I przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, położonych w Toruniu przy ul. Gen. Władysława Andersa 18, 20 /Okólnej 103 oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu 25.09.2019
Zarządzenie PMT 305/2019zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2019 25.09.2019
Patronaty 175/2019Seminarium dla profesjonalistów z okazji 60-lecia Izby Wytrzeźwień w Toruniu 25.09.2019
Patronaty 174/2019Artus Festival 2019 25.09.2019
Patronaty 173/2019Mistrzostwa Polski Seniorów w Taekwondo Olimpijskim 25.09.2019
Patronaty 172/2019Parada Aniołów Wolności 25.09.2019
Informacje o środowisku 30/2019„Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o przystąpieniu do opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Stara Droga, Łódzka i Stawki Południowe w Toruniu (Uchwała nr 185/19 Rady Miasta Torunia z dnia 12 września 2019 r.)”. 25.09.2019


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A