Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 26.09.2020
Data (2020-09-26)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 24956
<<< 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 181-200 201-220 221-240 241-260 >>> 

Dokument Tytuł Data
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 39067402/2020Informacja o wydanym postanowieniu znak: WAiB.6740.1.390.1746.2020 MKa z dnia 08.09.2020 r. przedłużającego termin uzupełnienia wniosku w sprawie wydania pozwolenia na budowę dla inwestycji: "Przebudowa sieci elektroenergetycznej SN-15 kV oraz nn-0,4 kV wraz z przebudową słupowej stacji transformatorowej SN/nn T901605 „Zagrodowa” i budową złącz kablowych SN-15 kV i nn-0,4 kV przy ul. Przy Grobli, Nieszawskiej, Kluczyki, Dworskiej i Zagrodowej w Toruniu" (dz. nr 116, 117, 170, 171, 172, 173, 175, 214, 174, 167, 156, 168, 176, 184, 157, 185, 238, 241, 246, 247, 248, 249 obręb 63, dz. nr 189/2, 190/2, 177, 178/2, 164/2, 163/2 obręb 64) 09.09.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 476/2020Urząd Miasta Torunia – Wydział Geodezji i Kartografii prosi o podanie ceny brutto wykonania usługi: 1. Wykonawca w ramach uzupełnienie bazy BDOT 500, GESUT miasta Torunia poprzez przetworzenie materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci cyfrowej zobowiązuje się do zeskanowania materiałów geodezyjnych w ilości około 30 000 kart formatu A4 – A0 z Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – pomiary sytuacyjno – wysokościowe z lat 2011-2020. Zamawiający przewiduje zlecenie za kwotę 9 900,00 złotych brutto. Proszę podać cenę brutto zeskanowania 1 sztuki materiału geodezyjnego w formacie A4- A0 oraz łączną ilości sztuk materiałów geodezyjnych, których zobowiązuje się Wykonawca do zeskanowania za ww. kwotę. 09.09.2020
Zarządzenie PMT 183/2020w sprawie powołania Zespołu doradczego Prezydenta Miasta Torunia do rozpatrzenia wniosków o przyznanie nagród Prezydenta Miasta Torunia w roku 2020 dla nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń 09.09.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 169/2020Informuję, że w dniu 03.09.2020 r. spółka Toruńskie Zakłady Urządzeń Okrętowych "Towimor" S.A. z siedzibą w Toruniu przy ul. Droga Starotoruńska 5, dokonała zgłoszenia budowy sieci sanitarnej i wodociągowej na terenie zakładu Towimor S.A. W Toruniu (obręb 22, działki nr 112/29, 112/25, 112/22, 112/31, 112/4, 112/32, 112/8, 112/28, 112/21, 112/20, 112/9, 112/24, 112/33, 112/34, 112/23, 96/43, 96/34, 96/33, 96/23) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) 09.09.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 168/2020Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Toruńskich Wodociągów sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31/35 reprezentowanej przez Pana Waldemara Daraża – Zastępcę Prezesa ds. Eksploatacji oraz Pana Władysława Majewskiego – Prezesa dla inwestycji polegającej na budowie odcinka kanalizacji sanitarnej – odgałęzienia bocznego dla posesji przy ul. Równinnej 17 A w Toruniu (dz. nr 57 w obrębie 45) zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333). Obszar oddziaływania: dz. nr 57 – obręb 45; dz. nr 224/33 – obr. 44. 09.09.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 167/2020Informuję, że w dniu 7 lipca 2020 r. spółka Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31-35, reprezentowana przez Pana Władysława Majewskiego –Prezesa Toruńskich Wodociągów, dokonała zgłoszenia budowy fragmentu kanalizacji sanitarnej do posesji przy dla ul. Ostrołęckiej 27 w Toruniu (dz. nr 198/12 obręb 53) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333). 09.09.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 166/2020Informuję, że w dniu 7 lipca 2020 r. spółka Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31-35, reprezentowana przez Pana Władysława Majewskiego –Prezesa Toruńskich Wodociągów, dokonała zgłoszenia budowy fragmentu kanalizacji sanitarnej dla potrzeb ROD „Żuraw” w Toruniu (dz. nr 283, 284 obręb 68) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333). 09.09.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 165/2020Informuję, że Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31/35 w Toruniu, dokonały zgłoszenia budowy fragmentów kanalizacji sanitarnej do posesji przy ul. Łącznej 34 i Czachowskiego 7 w Toruniu (działki nr 699, 730 z obrębu 71) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333). 09.09.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 164/2020Informuję, że Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31/35 w Toruniu, dokonała zgłoszenia budowy fragmentu kanalizacji sanitarnej do posesji przy ul. Gołębiej 20 w Toruniu (działki nr 346 z obrębu 55) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333). 09.09.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 163/2020Zgodnie z art. 30 a pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333) informuję, że tut. organ w dniu 8 września 2020 r. decyzją znak: WAiB.6743.33.42.105.2020 AG wniósł sprzeciw do zgłoszenia - złożonego przez Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31-35 w Toruniu, z dnia 24 lipca 2020 r. (l.dz. 7147/2020) - dotyczącego budowy odcinka kanalizacji sanitarnej – odgałęzienia bocznego dla posesji przy ul. Chrobrego 64 w Toruniu (dz. nr 188 – obręb 43) 09.09.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 34.6220.1./2020obwieszczenie PMT o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "budowasieci i przyłączy cieplnych do budynków kompleksu szkolnego przy ul. Plac św. Katarzyny 9 w Toruniu (dz. nr 115/1, 131 - obręb 18)" 09.09.2020
Interpelacje, wnioski, zapytaniaOdpowiedzi na wnioski radnych z 20. sesji RMT 09.09.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 162/2020Informuję, że organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy, dot. budowy sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączami gazu na działkach nr 198/1, 331, 196, 197, 204/2, 204/1, 205/1, 206/1, 97, 102/1, 102/2, 96/8, 100/2, 101, 154/3, 113, 83, 108, w obrębie 39, ul. Kraińska, ul. Wielki Rów, jedn. ewid. 046301_1 Toruń. Obszar oddziaływania: obręb 39 - działki nr 198/1, 331, 196, 197, 204/2, 204/1, 205/1, 206/1, 97, 102/1, 102/2, 96/8, 100/2, 101, 154/3, 113, 83, 108. 08.09.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 157/2020Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji p.n.: budowa zespołu dziewięciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi, zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą towarzyszącą, na terenie nieruchomości przy ul. Strobanda 16 w Toruniu (dz. nr 187 z obrębu 30) – Etap I: budynek 1, 2, 3, 4. 08.09.2020
Zamówienia w trybie ustawy PZP 77/2020Przetarg nieograniczony na remont Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ulicy Przybyszewskiego w Toruniu. 08.09.2020
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 77/2020Data zgromadzenia: 25.09.2020 r.
Godzina zgromadzenia: 12:00 - 13:30
Miejsce rozpoczęcia zgromadzenia: ul. Rynek Staromiejski, pod pomnikiem Mikołaja Kopernika
Trasa przejścia: ul. Szeroka- ul. Królowej Jadwigi- ul. Rynek Nowomiejski – obejście Kościoła Ewangelickiego pw. Trójcy Świętej (skręt w prawo na wysokości skrzyżowania z ul. Sukienniczą) - powrót do ul. Królowej Jadwigi (na wysokości ulicy Prostej) - ul. Szeroka - ul. Rynek Staromiejski, pod pomnikiem Mikołaja Kopernika
Miejsce zakończenia zgromadzenia: ul. Rynek Staromiejski, pod pomnikiem Mikołaja Kopernika
08.09.2020
Zamówienia w trybie ustawy PZP 75/2020Przetarg nieograniczony na wykonania zadania pn.: „Przebudowa toalety miejskiej na Rynku Nowomiejskim w Toruniu”. 08.09.2020
Informacje o środowisku 24/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o możliwości zapoznania się w siedzibie Urzędu Miasta Torunia przy ul. Grudziądzkiej 126B (parter) z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonego w rejonie ulic: Batorego, Dworcowej i Kościuszki w Toruniu, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 08.09.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 136740.15.1/2020obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn: „Budowa ulicy Kusocińskiego w Toruniu” zlokalizowanej na działkach nr 15/33, 26/8, 15/34 Tp – obręb 59 (Tp numer działki po projektowanym podziale) Obowiązek budowy i przebudowy innych dróg publicznych: dz. nr 15/27 – obr. 59 (ulica Olimpijska) Ograniczone korzystanie z nieruchomości: 15/35 w obrębie 59 (numer działki po projektowanym podziale działki nr 15/31), 24/3, 26/16 w obrębie 59. 08.09.2020
Instalacje emitujące pola elektromagnetyczne 6222.25/2020Stacja bazowa BT44074 TORUŃ PODGÓRZ. 07.09.2020


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A