Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 04.12.2020
Data (2020-12-04)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 25435
<<< 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 181-200 201-220 221-240 241-260 >>> 

Dokument Tytuł Data
Inne dokumenty 50/2020Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Toruniu o pierwszej licytacji nieruchomości nr KWTO1T/00076454/0. 12.11.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 166740.15.1/2020obwieszczenie PMT o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn: „Rozbudowa ulicy Olęderskiej w Toruniu”– dz. nr 113/2 Tp, 113/4 Tp, 112/8, 121, 122, 477, 129/1, 156, 152 w obrębie 68; dz. nr 110, 114/1 Tp, 161, 150 w obrębie 69(Tp numer działki po projektowanym podziale).Obowiązek budowy i przebudowy innych dróg publicznych: dz. nr 155 (ul. Gliniecka), 80 (ul. Otłoczyńska), w obrębie 68 oraz dz. nr 181/6 (ul. Rypińska) w obrębie 69. Ograniczone korzystanie z nieruchomości: 112/12, 112/11, 112/6, 298/17, 298/18, 280, 75, 289 w obrębie 68. 12.11.2020
Instalacje emitujące pola elektromagnetyczne 6222.45/2020Stacja bazowa BT44075 TORUŃ PÓŁNOC. 10.11.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 547/2020Biuro Projektów Informatycznych Urząd Miasta Torunia 87-100 Toruń ul. Wały gen. Sikorskiego 8 zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na dostarczenie i wdrożenie wraz z konfiguracją: • system monitorowania sieci zgodnie z załączoną specyfikacją. • szkolenie powdrożeniowe 10.11.2020
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 133/2020Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2023 r. zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy dla nie mniej niż 188 osób z zaburzeniami psychicznymi (Konkurs nr 48). 10.11.2020
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 132/2020Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2021-2022 zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej: prowadzenie na terenie Gminy Miasta Toruń całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego do 14 miejsc dla dzieci powyżej 10 roku życia (Konkurs nr 47) 10.11.2020
Zamówienia w trybie ustawy PZP 95/2020Przetarg nieograniczony na dostawę fabrycznie nowego motoambulansu wraz z zabudową oraz sprzętu i wyposażenia medycznego dla motoambulansu . 10.11.2020
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 95/2020Data zgromadzenia: 12.11.2020 r.
Godzina zgromadzenia: 14.00-17.00
Miejsce zgromadzenia: Początek na placu Świętej Katarzyny i przejście ulicą Szeroką i Chełmińską kończąc pod Urzędem Marszałkowskim
10.11.2020
Patronaty 90/2020III Międzyszkolny Konkurs Języka Angielskiego - IX LO 10.11.2020
Patronaty 89/2020II Krajowa Konferencja Diagnostyki Obrazowej Chorób Reumatycznych 10.11.2020
Patronaty 88/2020Koncert MatBud Dzieciom - Budujemy Nowy Dom 10.11.2020
Patronaty 87/2020Wojewódzki Konkurs Katarzynkowy OP PTTK 10.11.2020
Patronaty 86/2020Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tofifest - Biuro Kultury 10.11.2020
Patronaty 85/2020Artus Festival 2020 10.11.2020
Patronaty 84/2020Fundacja Światło - 15-lecie konferencja naukowa 10.11.2020
Patronaty 83/2020Cykl Grand Prix Torunia w Szachach Szybkich 10.11.2020
Patronaty 82/2020Idę po zdrowie - Fundacja Leśna Droga 10.11.2020
Patronaty 81/2020Jubileusz X-lecia Stowarzyszenia Hospicjum Światło 10.11.2020
Patronaty 80/2020IX Kongres Transportu Publicznego i Inteligentnego Miasta 10.11.2020
Patronaty 79/2020Giganci Programowania - Koduj z Gigantami 10.11.2020


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A