Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 09.07.2020

Liczba wejść na stronę: 12955576
Data (2020-07-09)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 24403
<<< 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 181-200 201-220 221-240 241-260 >>> 

Dokument Tytuł Data
Uchwała RMT 404/2020w sprawie likwidacji placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego – Dom Rodzinny przy ul. Smoczej 11/13 w Toruniu. 18.06.2020
Uchwała RMT 403/2020w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych, poradni psychologiczno – pedagogicznych prowadzonych na terenie miasta Torunia przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miasta Toruń oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. 18.06.2020
Uchwała RMT 402/2020w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom szkół, nauczycielom, pełniącym inne stanowisko kierownicze w szkole, a także nauczycielom którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela któremu powierzono stanowisko kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42. ust. 3 Karty Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kształcenia na odległość oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość - w szkołach prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń. 18.06.2020
Uchwała RMT 401/2020w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na zadania służące ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu i wykorzystaniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania, realizowane na terenie Gminy Miasta Toruń – program pilotażowy na rok 2020. 18.06.2020
Uchwała RMT 400/2020zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, realizowanych na terenie Gminy Miasta Toruń. 18.06.2020
Uchwała RMT 399/2020w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Miejskiej Przychodni Specjalistycznej w Toruniu. 18.06.2020
Uchwała RMT 398/2020w sprawie wskazania radnych do udziału w Komitecie Rewitalizacji na terenie Gminy Miasta Toruń. 18.06.2020
Uchwała RMT 397/2020w sprawie zmiany umowy o wspólnym utworzeniu i współprowadzeniu państwowej instytucji kultury pod nazwą Europejskie Centrum Filmowe CAMERIMAGE. 18.06.2020
Uchwała RMT 396/2020w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Torunia z tytułu wykonania budżetu miasta Torunia za rok 2019. 18.06.2020
Uchwała RMT 395/2020w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Torunia oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta Torunia za rok 2019. 18.06.2020
Uchwała RMT 394/2020w sprawie udzielenia wotum zaufania Prezydentowi Miasta Torunia. 18.06.2020
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 84/2020Komunikat Prezydenta Miasta Torunia z dnia 17.06.2020 r. w sprawie wprowadzenia nowego sposobu składania ofert w ogłoszonych i trwających otwartych konkursach na realizację zadań publicznych gminy przez organizacje pozarządowe. 18.06.2020
Zamówienia w trybie ustawy PZP 59/2020Przetarg nieograniczony na sprawowanie nadzoru nad prawidłowym wykonaniem prac geodezyjnych wynikających z „Aneksu do harmonogramu prac” stanowiącego załącznik do umowy nr BPI.271.1.2019, dotyczącego digitalizacji dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (PZGiK), utworzenia bazy danych BDOT500, modernizacji ewidencji gruntów i budynków (EGiB) oraz przeprowadzenia działań harmonizujących zbiory danych miasta Torunia UWAGA!przedmiotowe postępowanie zostało omyłkowo wszczęte w procedurze "krajowej". Prawidłowym miejscem publikacji ogłoszenia o przetargu jest Suplement Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. 18.06.2020
Obwieszczenie RMT 36/2020w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Regulaminu Konsultacji Społecznych. 18.06.2020
Obwieszczenie RMT 35/2020w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości nowo wybudowanych budynków mieszkalnych. 18.06.2020
Obwieszczenie RMT 34/2020w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny. 18.06.2020
Obwieszczenie RMT 33/2020w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za postój pojazdów samochodowych oraz opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania w mieście Toruniu. 18.06.2020
Obwieszczenie RMT 32/2020w sprawie ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy. 18.06.2020
Inne dokumenty 31/2020Obwieszczenie Zastępcy Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 10 czerwca 2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego. 18.06.2020
Obwieszczenie RMT 31/2020w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych, garaży, powierzchni pod reklamę oraz nieruchomości lub ich części stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, którymi gospodaruje Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu. 18.06.2020


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A