Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 23.01.2018
Data (2018-01-23)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 18654
<<< 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 181-200 201-220 221-240 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zamówienia poza ustawą PZP 675/2017Wydział Ochrony Ludności Urzędu Miasta Torunia zaprasza do składania ofert na całodobowe świadczenie w roku 2018 na terenie miasta Torunia interwencyjnych usług weterynaryjnych w przypadku pojawienia się zwierząt wolnożyjących (dzikich) zakłócających porządek publiczny lub stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkiego. 20.12.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 674/2017Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia prosi o złożenie ofert na realizację usługi: obsługa fotograficzna wydarzeń i imprez odbywających się na terenie miasta Torunia. 20.12.2017
Zarządzenie PMT 378/2017zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2017 20.12.2017
Zarządzenie PMT 377/2017w sprawie powołania komisji ds. stypendiów sportowych na 2018 rok oraz ustalenia trybu jej pracy 20.12.2017
Zarządzenie PMT 376/2017w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań Gminy Miasta Toruń w zakresie rozwoju sportu w 2018 roku oraz regulaminu jej pracy 20.12.2017
Zarządzenie PMT 375/2017w sprawie określenia zasad dofinansowania w roku 2018 wypoczynku dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń, zorganizowanego w trakcie trwania ferii zimowych lub letnich 20.12.2017
Zarządzenie PMT 374/2017w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w otwartych konkursach ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w latach 2018-2020 20.12.2017
Zarządzenie PMT 373/2017w sprawie powołania Sądu konkursowego do konkursu jednoetapowego, realizacyjnego na zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż Alei św. Jana Pawła II w Toruniu, pomiędzy Placem Artylerii Polskiej i ul. Mikołaja Kopernika, obejmujących Skwer Lucjana Broniewicza i Plac Mariana Rapackiego 20.12.2017
Zamówienia w trybie ustawy PZP 237/2017Przetarg nieograniczony na usługę wparcia serwisowego dla urządzeń sieciowych firmy Cisco, będących własnością Gminy Miasta Toruń - nowy termin składania ofert: 4 stycznia 2018 godz 12:00 20.12.2017
Zamówienia w trybie ustawy PZP 227/2017Przetarg nieograniczony na: wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn. „Wieża widokowa na skarpie Drwęcy”. 20.12.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 673/2017Biuro Projektów Informatycznych Urząd Miasta Torunia 87-100 Toruń ul. Wały gen. Sikorskiego 8 zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na: usługę administrowania systemu OTAGO w roku kalendarzowym 2018. 19.12.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 672/2017Biuro Obsługi Urzędu zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty cenowej na najem 9 terminali płatniczych wraz z obsługą techniczną i rozliczeniem wpłat dokonywanych za pomocą kart płatniczych w okresie 01.01.2018 - 31.12.2018. 19.12.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 671/2017Biuro Obsługi Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na sukcesywne wykonywanie materiałów promocyjnych takich jak: teczki, papier korespondencyjny - listowniki, koperty, papier okolicznościowy - dyplomy, wizytówki, zgodnie z wizualizacją obowiązującą w Urzędzie Miasta Torunia. 19.12.2017
Zarządzenie PMT 372/2017zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do przeprowadzania analiz oświadczeń majątkowych 19.12.2017
Zgłoszenie z projektem budowlanym 180/2017Informuję, że organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia ENERGA – Operator S.A. Oddział w Toruniu, działającej poprzez pełnomocnika – Pana Tomasza Dzięcioła, dotyczącego zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na rozbiórce stacji transformatorowej „Kozacka 1” typu MSTt 20/630 oraz budowie małogabarytowej prefabrykowanej stacji transformatorowej „Kozacka 1” typu MBST 20/630 wraz z przebudową linii kablowych SN 15 kV i nN 0,4 kV, przy ul. Kozackiej 21 w Toruniu (dz. nr 425/9 – obr. 38) 19.12.2017
Informacje o środowisku 23/2017Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o przystąpieniu do opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: 1) dla obszaru położonego w rejonie ulic: Polnej, Batorego, Pod Dębową Górą, Wielki Rów i Kraińskiej w Toruniu (zgodnie z Uchwałą Nr 749/17 Rady Miasta Torunia z dnia 14 grudnia 2017r.); 2) dla obszaru położonego w rejonie Urzędu Celnego i Toruńskiej Giełdy przy ulicy Towarowej w Toruniu (zgodnie z Uchwałą Nr 750/17 Rady Miasta Torunia z dnia 14 grudnia 2017r.); 3) dla obszaru położonego u zbiegu ulic św. Józefa i św. Klemensa w Toruniu (zgodnie z Uchwałą Nr 751/17 Rady Miasta Torunia z dnia 14 grudnia 2017r.). 19.12.2017
Zamówienia w trybie ustawy PZP 232/2017Przetarg nieograniczony na termomodernizację budynku UMT przy ul. Batorego 38-40 w Toruniu wraz z modernizacją oświetlenia, fotowoltaniką i przebudową schodów zewnętrznych i budową platformy dla niepełnosprawnych. 18.12.2017
Interpelacje, wnioski, zapytaniaZapytania i wnioski złożone przez radnych miasta Torunia podczas 43. sesji (23.11.2017 r.)wraz z odpowiedziami. 18.12.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 670/2017Biuro Projektów Informatycznych Urzędu Miasta Torunia, zwraca się z prośbą o przygotowanie i złożenie oferty cenowej na Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia 15.12.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 669/2017Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację w 2018 roku specjalistycznych badań w zakresie uzależnienia od alkoholu osób skierowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Toruniu. 15.12.2017


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A