Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 18.06.2018
Data (2018-06-18)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 19430
<<< 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 181-200 201-220 221-240 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zamówienia w trybie ustawy PZP 86/2018Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach opieki zdrowotnej w Toruniu”, w ramach którego Wykonawca zrealizuje instalację fotowoltaiczną na budynku w ramach części zamówienia : Część 1:Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika, ul. Batorego 17/19, Część 2: Miejska Przychodnia Specjalistyczna, ul. Uniwersytecka 17, Część 3: Miejska Przychodnia Specjalistyczna, ul. Łyskowskiego 15, Część 4: Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy, ul. Ligi Polskiej 8. UWAGA: JEDZ w wersji elektronicznej. 25.05.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 85/2018Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Toruniu”, w ramach którego Wykonawca zrealizuje instalację fotowoltaiczną na budynku w ramach części zamówienia: część 1: Budynek użyteczności publicznej, ul. Grudziądzka 126 b, część 2: Szkoła Podstawowa nr 28, ul. Przy Skarpie 13, część 3: III Liceum Ogólnokształcące, ul. Raszei 1, część 4: Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Łyskowskiego 28, część 5: Przedszkole Miejskie Nr 15, ul. Bażyńskich 22. UWAGA: JEDZ w wersji elektronicznej 25.05.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 84/2018Przetarg nieograniczony na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowlanej ze wszystkimi elementami wykonawczymi zadania pn. Część 1: Dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych Szkoły Podstawowej nr 31 przy ul. Dziewulskiego 41 w Toruniu wraz z modernizacją oświetlenia i budową placu zabaw. Część 2:. Dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych III Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Raszei 1 w Toruniu wraz z modernizacją oświetlenia w sali gimnastycznej oraz zagospodarowaniem terenu. Część3: Zewnętrzne schody ewakuacyjne, koncepcja sali gimnastycznej i zagospodarowanie terenu w Zespole Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych przy ul. Św. Józefa 26 w Toruniu. 25.05.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 82/2018Przetarg nieograniczony na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowlanej ze wszystkimi elementami wykonawczymi zadania pn. Część 1: Kompleksowy remont kuchni w Szkole Podstawowej nr 32 przy ul. Kosynierów Kościuszkowskich 11 w Toruniu. Część 2:. Kompleksowy remont kuchni w budynku Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1-5 w Toruniu. 25.05.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 235/2018Wydział Inwestycji i Remontów prosi o złożenie oferty cenowej na wykonanie koncepcji dla zadania pn. "Adaptacja budynku przy ul. Podgórskiej 2 w Toruniu. 24.05.2018
Zarządzenie PMT 154/2018w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Torunia 24.05.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 80/2018Przetarg nieograniczony na remont budynku Miejskiej Przychodni Specjalistycznej przy ul. Uniwersyteckiej 17 w Toruniu. 24.05.2018
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 73/2018Data zgromadzenia: 27.05.2018 r.
Godzina zgromadzenia: 15:00-16:00
Miejsce zgromadzenia: Wały Gen. Sikorskiego 8 - przy Urzędzie Miasta
24.05.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 72/2018Informuję, że ENERGA – Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Toruniu, działająca poprzez pełnomocnika – Pana Wiesława Radzikowskiego, dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4 kV przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie w Toruniu (dot. dz. nr 67/3, 102/2, 135/10, 135/11, 135/12, 136/20, 136/24, 136/25, 136/26, 136/30, 142, 144 obręb 47) - zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zmianami). 24.05.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 71/2018Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia spółki Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Toruniu przy ul. Gen. Bema 128 w Toruniu, reprezentowanej przez Pana Grzegorza Chrapkowskiego – E.J. Czubaj s.c. dotyczącego zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie linii kablowej nn – 0,4kV dla zasilania działek nr 168, 191/9, 217/5 przy ul. Fortecznej w Toruniu (dz. nr 190, 192, 191/9, 217/5, 168 obręb 30) zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zmianami) 24.05.2018
Informacje o środowisku 8/2018Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o przystąpieniu do opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Jordanki" dla obszaru położonego w rejonie ulic: Wały gen. Sikorskiego, Czerwona Droga i al. św. Jana Pawła II w Toruniu (zgodnie z uchwałą Nr 864/18 RMT z dnia 17 maja 2018 r.). 24.05.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 234/2018Wydział Inwestycji i Remontów prosi o złożenie oferty cenowej na kompleksową weryfikację dokumentacji projektowo - kosztorysowych zlecanych do opracowania w ramach "Przygotowania nowych zadań inwestycyjnych". 23.05.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 233/2018Biuro Toruńskiego Centrum Miasta zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi polegającej na opracowaniu graficznym i przygotowaniu wydruków materiałów informacyjnych o Programie lojalnościowym „Moja starówk@”, z uwzględnieniem potrzeb osób z dysfunkcjami wzroku 23.05.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 232/2018Wydział Ochrony Ludności Urzędu Miasta Torunia, w związku z podjęciem działań w zakresie uzyskania informacji o rynku potencjalnych wykonawców w branży obejmującej przedmiot zamówienia, prosi o podanie ceny brutto na realizację wymiany 19 kamer analogowych obrotowych na kamery IP w Toruniu. 23.05.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 231/2018Biuro Toruńskiego Centrum Miasta prosi o przedstawienie oferty cenowej wraz propozycją programu przeprowadzenia jednodniowej akcji promującej wolontariat lokalny i europejski, w ramach projektu HOP! Hearts Open People 23.05.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 230/2018Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, zaprasza do złożenia oferty cenowej malowanie oraz naprawę urządzeń zabawowych na miejskich placach zabaw 23.05.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 229/2018Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, zaprasza do złożenia oferty cenowej na korektę koron drzew oraz wycięcie chwastów i trawy wraz z wywiezieniem gałęzi, trawy i uporządkowaniem terenu. 23.05.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 228/2018Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie doposażenia placów zabaw znajdującego się na terenie GMT. 23.05.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 227/2018Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie i montaż 2 szt. elementów małej architektury w kształcie półkoła - „parkletów” na ul. Olszewskiego w Toruniu. 23.05.2018
Zarządzenie PMT 153/2018w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji projektu pn. "Struga Toruńska wraz z rekultywacją zbiornika Kaszownik i rewitalizacją ich otoczenia, na odcinku od ul. St. Batorego do wylotu ze zbiornika Kaszownik w Toruniu" 23.05.2018


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A