Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 29.10.2020

Liczba wejść na stronę: 13840539
Data (2020-10-29)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 25189
<<< 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 181-200 201-220 221-240 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zamówienia poza ustawą PZP 517/2020Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do składania ofert na wykonanie prac związanych z usunięciem wad niecki wodnego placu zabaw na „Piernikowym Miasteczku” przy ul. Podmurnej 62/68 w Toruniu 12.10.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 516/2020Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i docieplenie fundamentów budynku filii książnicy kopernikańskiej przy ul. Falata 35 – 37 w Toruniu. 12.10.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 200/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o dokonanym zawiadomieniu stron postępowania o wszczęciu postępowania, o zawiadomieniu stron o zebraniu materiału dowodowego oraz o przekazaniu do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego ponaglenia w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: „Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z częścią handlowo – usługową nieprzekraczającą 30% powierzchni całkowitej budynku oraz budynku garażowo – gospodarczego, z wykorzystaniem brył istniejących obiektów budowlanych (przerwana budowa) przy ul. Bartkiewiczówny 69 w Toruniu” (dz. nr 131/2 z obrębu 38). 12.10.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 200/2020Informuję, iż organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Pana Pawła Wierzbowskiego z dnia 22 września 2020 r. (wpływ do organu 23 września 2020 r.), dot. wykonania wewnętrznej instalacji gazowej wewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Ceramicznej 1 w Toruniu (działki nr 188/4 z obrębu 42) – zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 12.10.2020
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 123/2020Prezydent Miasta Torunia w ramach obchodów Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu ogłasza konkurs fotograficzny pn. „Dbam o przyrodę nie poruszam się samochodem”. 12.10.2020
Petycje 41/2020w sprawie zmiany zasad powoływania rad okręgów, podziału okręgu Wrzosy oraz zwiększenia efektywności działań promocyjnych rad okręgów. 12.10.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 18.6220.2/2020Obwieszczenie PMT o zakończeniu zbierania dowodów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "budowa samoobsługowej stacji sprzedaży paliw płynnych i samoobsługowej myjni samochodowej przy ul. Polnej / Legionów w Toruniu" 12.10.2020
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 91/2020Data zgromadzenia: 14.10.2020 r.
Godzina zgromadzenia: 11.00-17.00
Miejsce zgromadzenia: Rynek Staromiejski u wlotu Szerokiej.
Dnia 14.10.2020 o godz.8:47, organizator odwołał zaplanowane na dzisiaj zgromadzenie.
11.10.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 199/2020Informuję, że Pani Mirosława Korpal, dokonała zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Kamiennej 3 w Toruniu (dz. nr 34/14, obręb 54) zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 09.10.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 198/2020Informuję, że Pan Jarosław Zgurzyński, dokonał zgłoszenia wykonania wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Wiśniowieckiego 33 w Toruniu (działka nr 954 z obrębu 32) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 09.10.2020
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 122/2020Wyniki IV naboru ofert, trwającego do 30.09.2020 r., dla konkursu nr 19 - Dofinansowanie wkładu własnego do projektów realizujących zadania własne Gminy Miasta Toruń finansowanych z funduszy Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych oraz z funduszy krajowych. 09.10.2020
Zamówienia w trybie ustawy PZP 86/2020Przetarg nieograniczony na wykonania zadania pn.: „Przebudowa toalety miejskiej na Rynku Nowomiejskim w Toruniu”. 09.10.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 197/2020Informuję, iż organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia firmy Jeronimo Martins Polska S.A. reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Zbigniewa Rąbalskiego, dot. wykonania wewnętrznej instalacji gazowej wewnątrz użytkowanego budynku handlowo – usługowego (lokalu handlowo - usługowego „Biedronka”) przy ul. Teligi 7 w Toruniu (działki nr 15/19 z obrębu 59) – zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 08.10.2020
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 121/2020Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 15.09.2020 r. na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w zakresie rozwoju sportu w okresie od 1.10.2020 r. do 31.12.2020 roku w kategorii senior. Rodzaj zadania:szkolenie sportowe, organizacja i udział toruńskich drużyn piłki nożnej mężczyzn w rozgrywkach seniorskich w III lidze. (Konkurs nr 45). 08.10.2020
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 120/2020Prezydent Torunia ogłasza nabór tematów do Planu konsultacji społecznych na 2021 r. Swoje propozycje mogą zgłaszać mieszkańcy, rady okręgów oraz organizacje pozarządowe, w terminie do 6 listopada 2020 r. 08.10.2020
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 90/2020Data zgromadzenia:14.10.2020
Godzina zgromadzenia:12.00-14.00
Miejsce zgromadzenia:Mickiewicza 9-przed Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych.
08.10.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 46.1.6733/2020obwieszczenie zawiadamiające o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów dotyczących postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej SN 15 kV na terenie położonym przy ul. Nieszawskiej, Zagrodowej w Toruniu (działki nr 279, 301, 278/1, 431/1, 439/1, 379/1, 399/1, 398/1, 397/1, 380/1 oraz części działek nr 275, 299 obręb 63) 08.10.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 515/2020Biuro Obsługi Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na sukcesywną dostawę wody mineralnej dla Urzędu Miasta Torunia w terminie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. 07.10.2020
Zarządzenie PMT 221/2020zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zasad udostępniania dróg wewnętrznych na organizację wydarzeń plenerowych 07.10.2020
Zarządzenie PMT 219/2020zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zasad umieszczania szyldów reklam wolnostojących nośników reklamowych na drogach wewnętrznych zespołu staromiejskiego w Toruniu 07.10.2020


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A