Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 23.02.2019
Data (2019-02-23)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 20877
<<< 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 181-200 201-220 221-240 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 17/2019Data zgromadzenia: 19.02.2019 r.
Godzina zgromadzenia: 11:00-13:00
Miejsce zgromadzenia: ul. Wały Gen.Sikorskiego 8, przy Urzędzie Miasta
01.02.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 10/2019Informuję, że organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia ENERGA – Operator S.A. Oddział w Toruniu, działającej poprzez pełnomocnika – Pana Rafała Drygalskiego, dotyczącego zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie sieci kablowej nn dla zasilania dz. nr 298/26, 298/28, 298/30, 298/32, 298/34, 298/36, 298/38, 298/39, 298/40, 312/7, 298/60, 298/58, 298/56, 298/54, 298/52, 298/50, 298/48, 298/46, 298/47, 298/49, 298/51, 298/53, 298/55, 298/57, 302/6, 302/5 przy ul. Golubskiej i Rypińskiej w Toruniu (dot. dz. nr 298/15, 298/26, 298/28, 298/30, 298/32, 298/34, 298/36, 298/38, 298/39, 298/40, 298/41, 298/46, 298/47, 298/48, 298/49, 298/50, 298/51, 298/52, 298/53, 298/54, 298/55, 298/56, 298/57, 298/58, 298/60, 298/62, 302/5, 302/6, 302/21, 307/4, 308/3, 312/5, 312/7, 300, 299, 291/7 obręb 68) zgodnie z art. 30 a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 01.02.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 9/2019Informuję, że w dniu 31.01.2019 r. Pani Hanna Górecka i Pan Jan Górecki, za pośrednictwem pełnomocnika Pana Artura Borkowicza, wycofali wniosek zgłoszenia zamiaru rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego o dwa balkony przy ul. Przesmyk 2 w Toruniu, na terenie dz. nr 805 z obrębu 63 w jednostce ewidencyjnej 046301_1 Toruń. 01.02.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 57/2019Wydział Środowiska i Zieleni UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania interwencyjnej wycinki drzew wraz z frezowaniem pni w pasach drogowych oraz na terenach zieleni w Toruniu. 31.01.2019
Zarządzenie PMT 34/2019zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Biura Kontroli Urzędu Miasta Torunia 31.01.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 16/2019Data zgromadzenia:14.02.2019
Godzina zgromadzenia: 17.30 -18.00
Miejsce zgromadzenia: Rynek Staromiejski przy pomniku Mikołaja Kopernika
31.01.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 11.6740.15/2019Obwieszczenie PMT o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn: Budowa drogi dojazdowej do posesji przy ul. Ugory w Toruniu na działkach oznaczonych numerami: Obręb 28 działki 194, 170/10 Obręb 27 działki 18/3, 19/2, 20/2 (działki po podziale), 17/22 (działka przejmowana w całości) Obręb 30 działka 46/3 (działka po podziale) oraz działki przeznaczone do czasowego zajęcia: dz nr. 18/4 (z podziału działki 18/1), 19/3 (z podziału działki 19/1), 20/3 (z podziału działki 20/1) oraz działki 17/6, 17/7 obręb 27. 31.01.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 10/2019Przetarg nieograniczony na adaptację pomieszczeń na cele filii bibliotecznych Książnicy Miejskiej przy ul. Fałata 35/37 w Toruniu. 31.01.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 8/2019Informuję, że Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. w Toruniu, działające poprzez pełnomocnika – Pana Janusza Janiaka, dokonały zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowej dla potrzeb posesji przy ul. Końcowej 6-10 w Toruniu (dot. dz. nr 68/11, 73/3, 230/4 obręb 3) zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 31.01.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 56/2019Biuro Obsługi Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty na usługę pełnienia funkcji inspektora ds. ochrony przeciwpożarowej w obiektach Urzędu Miasta Torunia. 30.01.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 55/2019Biuro Obsługi Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty na usługę opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla Urzędu Miasta Torunia. 30.01.2019
Zarządzenie PMT 33/2019w sprawie powołania składu komisji doraźnej do oceny pod względem formalnym zgłoszeń kandydatów do Rady Seniorów Miasta Torunia 30.01.2019
Zarządzenie PMT 32/2019zmieniające Zarządzenie nr 222 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie powołania Zespołu monitorującego realizację Strategii rozwoju miasta Torunia do roku 2020 z uwzględnieniem perspektywy rozwoju do 2028 30.01.2019
Zarządzenie PMT 31/2019zmieniające Zarządzenie Nr 329 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 26 października 2016 r. w sprawie powołania Zespołu monitorującego Projekty realizowane przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej lub innych środków zewnętrznych o podobnym Charakterze 30.01.2019
Zarządzenie PMT 30/2019w sprawie zamiany lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy ul. Fosa Staromiejska 28 i przy ul. Szczytnej 5/7 w Toruniu 30.01.2019
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 11/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 28.01.2019r, w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do sprzedaży, wraz ze sprzedażą ułamkowych części gruntu- WGN.7125.1.150.2017 30.01.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 54/2019Wydział Ochrony Ludności Urzędu Miasta Torunia. w związku z podjęciem działań w zakresie uzyskania informacji o rynku potencjalnych dostawców w branży obejmującej przedmiot zamówienia, prosi o podanie ceny brutto na dostawę 19 kamer szybkoobrotowych oraz 7 uchwytów słupowych do kamer. 29.01.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 53/2019Wydział Ochrony Ludności Urzędu Miasta Torunia, w związku z podjęciem działań w zakresie uzyskania informacji o rynku potencjalnych wykonawców w branży obejmującej przedmiot zamówienia, prosi o podanie ceny brutto wykonania opracowania dokumentacji projektowej. 29.01.2019
Interpelacje, wnioski, zapytaniaOdpowiedzi na wnioski i zapytania radnych z 3. sesji RMT 29.01.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 52/2019Biuro Toruńskiego Centrum Miasta zwraca się z prośba o złożenie oferty cenowej zaprojektowanie, zakup wraz z dostawą, montażem oraz rocznym serwisem 1 solarnej ławki, wyposażonej w ładowarki USB 28.01.2019


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A