Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 16.11.2019

Liczba wejść na stronę: 11110813
Data (2019-11-16)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 22838
<<< 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 181-200 201-220 221-240 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zarządzenie PMT 343/2019w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Wydziału Rozwoju i Programowania Europejskiego Urzędu Miasta Torunia 24.10.2019
Patronaty 190/2019Dyktando Toruńskie miejski konkurs ortograficzny w ramach obchodów 100. rocznicy powrotu Torunia do Polski 24.10.2019
Patronaty 189/2019Wojewódzki konkurs interdyscyplinarny o Wielkich Polakach "św. Jan Paweł II na tle historii Polski w XX i XXI wieku" 24.10.2019
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 163/2019Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków Urzędu Miasta Torunia ogłasza, że przyjmuje wnioski o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków położonym na terenie Gminy Miasta Toruń, które mają być wykonane w roku 2020 lub zostały przeprowadzone w roku 2019. 24.10.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 155/2019Data zgromadzenie: 27.10.2019
Godzina zgromadzenia: 12.30 - 14.30
Miejsce zgromadzenia: starówka, przy pomniku Mikołaja Kopernika
24.10.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 141/2019Informuję, że ENERGA – Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Toruniu z siedzibą przy Pl. F. Skarbka 7/9 w Toruniu dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie stanowiska słupowego linii napowietrznej nn-0,4 kV przy ul. Przelot 39 w Toruniu (dz. nr 75/10 obręb 54) 24.10.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 140/2019Zaświadczam o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu lub nałożenia obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę do zgłoszenia Pani Magdaleny Manickiej, dot. budowy sieci odcinka sieci kanalizacji sanitarnej (odgałęzienia bocznego) dla potrzeb posesji przy ul. Glinieckiej 9 w Toruniu (dz. nr 155 z obrębu 68) – zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami). 24.10.2019
Inne dokumenty 45/2019Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie informuje o wszczęciu na żądanie Strony postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące obiektu mostowego- polegające na rozbudowie istniejącego mostu im. J. Piłsudskiego na rzece Wisła, w ramach realizacji przedsięwzięcia pn.:"Rozbudowa mostu drogowego im. J. Piłsudskiego w Toruniu" 24.10.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 819.6740/2019Obwieszczenie PMT o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę z dnia 22 października 2019 r., znak: WAiB.6740.13.819.107.2019.KJ obejmującej: Instalację urządzeń (anteny sektorowe, antena radioliniowa i moduły radiowe), w tym podantenowych konstrukcji wsporczych (maszty, wsporniki), na istniejącym obiekcie budowlanym oraz instalacja wolnostojących szaf teletechnicznych wraz z nadbudową komina, przy ul. Zbożowej 122 w Toruniu – 32348 Toruń Zbożowa” (dz. nr 47/1 – obr. 29 jednostka ewidencyjna 046301_1 TORUŃ). 23.10.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 435/2019Biuro Obsługi Urzędu prosi o złożenie oferty cenowej na wykonanie systemu alarmowego oraz systemu CCTV w budynku przy ul. Batorego 38/40. 23.10.2019
Zarządzenie PMT 342/2019w sprawie określenia zasad umieszczania w planie finansowym jednostek oświatowych środków na pokrycie części wydatków związanych z organizowaniem przez te jednostki w trakcie trwania ferii zimowych lub letnich w roku 2010 wypoczynku dzieci i młodzieży 23.10.2019
Zarządzenie PMT 341/2019zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia do realizacji Programu "Moje Podwórko" 23.10.2019
Zarządzenie PMT 340/2019w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego określenia imiennego składu Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Toruniu 23.10.2019
Zarządzenie PMT 339/2019w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Wydziału Środowiska i Ekologii w Urzędzie Miasta Torunia 23.10.2019
Zarządzenie PMT 338/2019w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Biura Ogrodnika Miejskiego w Urzędzie Miasta Torunia 23.10.2019
Zarządzenie PMT 337/2019zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta Torunia 23.10.2019
Patronaty 187/201934. Toruńskie Spotkania Teatrów Jednego Aktora 23.10.2019
Patronaty 186/2019Gospodarka 4.0 Wyzwania dla Biznesu i Nauki. Regionalne Forum Innowacji oraz Forum Przedsiębiorczości Akademickiej 23.10.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 55.6733/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego dla potrzeb Pracowni Rezonansu Magnetycznego na terenie położonym przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 w Toruniu (część działki nr 34/3 obr. 59). 23.10.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 43.2.6733/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku Urzędu Miasta Torunia o windę zewnętrzną na terenie położonym przy ul. Batorego 38/40 w Toruniu (działki nr 171/1, 171/2 z obrębu 48) 23.10.2019


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A