Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 23.01.2020
Data (2020-01-23)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 23380
<<< 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 181-200 201-220 221-240 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zarządzenie PMT 399/2019w sprawie Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie miasta Torunia 31.12.2019
Zarządzenie PMT 398/2019w sprawie Systemu Wczesnego Ostrzegania o zagrożeniach na terenie miasta Torunia 31.12.2019
Zarządzenie PMT 397/2019w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Wydziału Inwestycji i Remontów w Urzędzie Miasta Torunia 31.12.2019
Zarządzenie PMT 396/2019zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Biura Rady Miasta Torunia 31.12.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 190/2019Obwieszczenie PMT o wydanej decyzji WAiB.6740.21.1099.126.2019.IBJ o pozwoleniu na budowę dla inwestycji obejmującej zmianę decyzji z dnia 16 kwietnia 2018 r., znak: WAiB.6740.21.1051.36.2018.IBJ, będącej zmianą pozwolenia na budowę z dnia 24 czerwca 2014 r., znak: WAiB.6740.13.268.71. 2013. KK.IBJ, WAiB-163/IV/80 tom IV/1, dotyczącego zmiany sposobu użytkowania wraz z rozbudową, nadbudową i przebudową budynku na cele usługowo-mieszkalne oraz budową niezbędnej infrastruktury technicznej przy ul. Żwirki i Wigury 55 w Toruniu (działka nr 284/2 z obrębu 37). 31.12.2019
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 155/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia WGN.6840.2.16.2017.KK z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do sprzedaży. 31.12.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 59.6733/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie telekomunikacyjnego obiektu budowlanego nr GTO TORUŃ OSIKOWA 15 46217 planowanego w Toruniu przy ul. Osikowej 15 (część dz. nr 127 obręb 50) 31.12.2019
Inne dokumenty 55/2019Obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 14 grudnia 2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 273. 31.12.2019
Postępowania administracyjne z udziałem powyżej 20 stron 53431.1.449.2019/2019Na podstawie art. 49 a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 27.12.2019 r. została wydana decyzja nr WSA.5343.1.449.2019.PM o umorzeniu postępowania w sprawie wymeldowania z miejsca pobytu stałego w Toruniu przy ul. Warszawskiej 10-12. 30.12.2019
Patronaty 280/2019MENTOR TORUŃ CUP 30.12.2019
Patronaty 236/2019Toruński Głos Profilaktyki 30.12.2019
Patronaty 235/2019"Koncert Charytatywny dla toruńskiego lekarza dr Pawła Drojeckiego" 30.12.2019
Patronaty 234/2019II Ogólnopolski Mityng Pamięci Ireny Szewińskiej U16 i U14 30.12.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 29.6220.1/2019obwieszczenie PMT o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "remont wraz z rozbudową dróg wewnętrznych i parkingów przy ul. Dziewulskiego 21 i 23 w Toruniu (dz. nr 71/9, 71/10, 71/31 - obręb 52 30.12.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 204/2019Data zgromadzenia:08.01.2020
Godzina zgromadzenia:06.00-20.00
Miejsce zgromadzenia:Mickiewicza 33/39, skwer przy Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.
29.12.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 515/2019Biuro Toruńskiego Centrum Miasta prosi o złożenie oferty cenowej na wykonanie 3 parkletów wraz z montażem, demontażem i przechowaniem 28.12.2019
Zarządzenie PMT 395/2019w sprawie powołania Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia, kadencji 2020-2022 28.12.2019
Patronaty 233/2019Kompetencje 4.0 Edukacja-Nauka-Biznes 28.12.2019
Patronaty 232/2019Konferencje EXPO-ANDRE 28.12.2019
Patronaty 231/2019XI Międzyszkolny Konkurs Kolędy i Piosenki Bożonarodzeniowej 28.12.2019


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A