Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Środa, 21.04.2021

Liczba wejść na stronę: 15279914
Data (2021-04-21)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 26337
<<< 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 181-200 201-220 221-240 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zgłoszenie z projektem budowlanym 141/2021Informuję, iż organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Pani Małgorzaty Bartkowskiej dot. budowy wewnętrznej instalacji gazowej dla potrzeb lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku przy ul. Jęczmiennej 3 w Toruniu (działka nr 89/2 z obrębu 18) – zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 02.04.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 140/2021Informuję, że dnia 31 marca 2021 r. organ administracji architektoniczno – budowlanej wniósł sprzeciw do zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Tarnowskiej 21 w Toruniu (dz. nr 25, obręb 53, jednostka ewidencyjna 046301_1 TORUŃ). 02.04.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 139/2021Informuję, iż organ wydał zaświadczenie Pani Stefanii Moraczewskiej o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia wewnętrznej instalacji gazowej dla potrzeb budynku warsztatowego przy ul. Białej 5 w Toruniu (działka nr 71, 69 z obrębu 71) – zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 02.04.2021
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 101/2021Urząd Miasta Torunia – Biuro Obsługi Urzędu zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu w trybie zapytania o cenę na sprzedaż i dostawę 4 foteli dyspozytorskich dla Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. 02.04.2021
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 100/2021Biuro Projektów Informatycznych Urząd Miasta Torunia 87-100 Toruń ul. Wały gen. Sikorskiego 8 zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na sprzedaż i dostarczenie laptopów o parametrach minimalnych zgodnie z załączoną specyfikacją. 02.04.2021
Zagospodarowanie przestrzenne 6/2021Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Jordanki" dla obszaru położonego w rejonie ulic: Wały gen. Sikorskiego, Czerwona Droga i al. św. Jana Pawła II w Toruniu. 02.04.2021
Instalacje emitujące pola elektromagnetyczne 6222.20/2021Stacja bazowa BT42684 TORUŃ WAPIENNA. 01.04.2021
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 139/2021Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami usługowymi w parterze oraz garażem podziemnym przy ulicy Grudziądzkiej 75 w Toruniu" (dz. nr 381 z obrębu 3). 01.04.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 138/2021Informuję, iż organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Pana Marcina Zalewskiego i Pani Bogny Zalewskiej reprezentowanych przez pełnomocnika Pana Marcina Dąbrowskiego polegających na wykonaniu wewnętrznej instalacji gazowej dla potrzeb lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku wielorodzinnym przy ul. plac Św. Katarzyny 13 w Toruniu (działka nr 139 z obrębu 18) – zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 01.04.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 137/2021Informuję, iż organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy, reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Jadwigę Radzimierską dot. budowy gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE z przyłączem gazu średniego ciśnienia dn 32 PE do budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Turystycznej 112C w Toruniu (działki nr 505/10, 510/6 z obrębu 61) – zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 01.04.2021
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 99/2021Urząd Miasta Torunia prosi o złożenie ofert cenowych (netto + VAT) na wykonanie opracowania zawierającego symulację perspektyw dalszej działalności spółki Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. z o.o. oraz możliwych strategii postępowania właścicielskiego wobec spółki. 01.04.2021
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 98/2021Urząd Miasta Torunia prosi o złożenie ofert cenowych (netto + VAT) na wykonanie opracowania zawierającego strategię właścicielską Gminy Miasta Toruń wobec spółki z jej udziałem (Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.) wraz z określeniem scenariuszy dalszego postępowania. 01.04.2021
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 97/2021Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań pn.: „Dokumentacja projektowa windy osobowej w I LO przy ul. Zaułek Prosowy 1” „Dokumentacja projektowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy wejściach do części przedszkolnej Szkoły Podstawowej nr 16 przy ul. Dziewulskiego 2”. 01.04.2021
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 96/2021Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań pn.: „Dokumentacja projektowa rewitalizacji terenu zewnętrznego Przedszkola Miejskiego nr 15 przy ul. Bażyńskich 22” „Dokumentacja projektowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej na działkach św. Józefa przy ul. Osiedlowej”. 01.04.2021
Zarządzenie PMT 76/2021zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Wydziału Spraw Administracyjnych w Urzędzie Miasta Torunia 01.04.2021
Zarządzenie PMT 75/2021w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Wydziału Ochrony Ludności w Urzędzie Miasta Torunia 01.04.2021
Zarządzenie PMT 74/2021w sprawie ustalenia celów jakościowych realizowanych w roku 2021 w Urzędzie Miasta Torunia 01.04.2021
Zarządzenie PMT 73/2021w sprawie powołania członków komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydanta na stanowisko dyrektora Teatru "Baj Pomorski" w Toruniu 01.04.2021
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 61/2021Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadania Gminy Miasta Toruń w roku 2021 w zakresie DZIAŁALNOŚCI WSPOMAGAJĄCEJ ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH POPRZEZ UTWORZENIE I PROWADZENIE PUNKTU PN. "MAJSTERKOWNIA" (konkurs nr 30/2021). 01.04.2021
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 60/2021Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w roku 2021 w trybie powierzenia wykonania zadania w zakresie UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA (konkurs nr 29/2021). 01.04.2021


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A