Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 23.02.2019
Data (2019-02-23)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 20877
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 181-200 201-220 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zgłoszenie z projektem budowlanym 13/2019Informuję, że spółka Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31-35, reprezentowana przez Pana Grzegorza Kostulskiego – kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów, dokonała zgłoszenia przebudowy przewodu wodociągowego w ul. Łódzkiej i Powstańców Wielkopolskich w Toruniu wraz z przyłączami do posesji przy ul. Łódzkiej 54A, 58 oraz przy ul. Powstańców Wielkopolskich 89 w Toruniu (dz. nr 139/5, 198, 117, 126, 127 – obr. 74, dz. nr 394 w obr. 66) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 06.02.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 12/2019Informuję, że spółka Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31-35, reprezentowana przez Pana Grzegorza Kostulskiego – kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów, dokonała zgłoszenia budowy odcinka kanalizacji sanitarnej – odgałęzienia bocznego dla posesji przy ul. Figowej 17-19 w Toruniu (dz. nr 13/12, 15/4 – obr. 28) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 06.02.2019
Informacje o środowisku 11/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o możliwości zapoznania się w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 126B, pok. 314, z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Fantazyjnej, Międzyrzecze i rzeki Drwęcy w Toruniu, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 06.02.2019
Informacje o środowisku 10/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o możliwości zapoznania się w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu ul. Grudziądzka 126B pok. nr 308 z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie Urzędu Celnego i Toruńskiej Giełdy przy ulicy Towarowej w Toruniu, prognozą oddziaływania na środowisko. 06.02.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 68/2019Wydział Środowiska i Zieleni Urzędu Miasta Torunia, w związku z podjęciem działań w zakresie uzyskania informacji o rynku potencjalnych wykonawców w branży obejmującej przedmiot planowanego zamówienia oraz w celu dokonania analizy cen rynkowych i oszacowania wartości zamówienia, zwraca się z prośbą o przedstawienie ceny wykonania zadania pn. Rewitalizacja elementów układu wodnego w Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu wraz z wykonaniem systemu zasilania w wodę w układzie przepływowym (projekt nr RPKP.04.06.02-04-0007/18), realizowanego przez Gminę Miasta Toruń dla Poddziałania 4.6.2 Wsparcie ochrony zasobów kultury w ramach ZIT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. 05.02.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 67/2019Biuro Toruńskiego Centrum Miasta prosi o złożenie oferty cenowej na wykonanie nasadzeń zieleni niskiej wraz z podlewaniem i pielęgnacją roślin na parkletach na terenie zespołu staromiejskiego, w okresie od 15 marca do 15 listopada 2019 r. 05.02.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 66/2019Biuro Obsługi Urzędu, Referat Obsługi Informatycznej zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na zakup 20 szt. modułów baterii SYBTU1-PLP do UPS MGE Galaxy 3500 15 kVA i ich wymianę w 2 zasilaczach znajdujących się w różnych lokalizacjach Urzędu. 05.02.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 65/2019 Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do składania ofert na dostawę i montaż 3 szt. masztów flagowych na terenie przy ul. Poznańskiej w Toruniu(dz. nr 32/13 obręb 77). 05.02.2019
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 13/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia WGN.6840.5.7.2017.IW z dnia 5 lutego 2019r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do zbycia (ul. Szczytna 5/7 m.8) 05.02.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 64/2019Wydział Gospodarki Nieruchomościami zwraca się z prośbą o podanie oferty cenowej na świadczeniu usług geodezyjnych w 2019 r. w zakresie gruntów stanowiących własnosć Skarbu Państwa zgodnie ze wskazaną w zamówieniu specyfikacją. 04.02.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 63/2019Wydział Gospodarki Nieruchomościami zwraca się z prośbą o podanie oferty cenowej na świadczeniu usług geodezyjnych w 2019 r. w zakresie gruntów stanowiących własnosć Gminy Miasta Toruń zgodnie ze wskazaną w zamówieniu specyfikacją. 04.02.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 62/2019Wydział Inwestycji i Remontów UMT prosi o złożenie oferty cenowej na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą "Rekonstrukcja pomnika ku czci Żołnierzy Wojsk Balonowych w Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu" 04.02.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 61/2019Wydział Gospodarki Komunalnej zaprasza do złożenia oferty cenowej na wycięcie drzew wraz z wywiezieniem i uporządkowaniem terenu. 04.02.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 60/2019Biuro Toruńskiego Centrum Miasta Urzędu Miasta Torunia prosi o przedstawienie oferty cenowej wraz z propozycją scenariusza przeprowadzenia edukacyjnej imprezy plenerowej dla dzieci pn. „Imieniny prof. Filutka” 04.02.2019
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 12/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 04.02.2019r, w sprawie wywieszania wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do sprzedaży, wraz z ułamkowa częścią gruntu- WGN.7125.1.132,96,133,110.2017.KŁ 04.02.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 12/2019Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym 04.02.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 11/2019Informuję, że organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia ENERGA – Operator S.A. Oddział w Toruniu, działającej poprzez pełnomocnika – Pana Sylwestra Lewandowskiego, dotyczącego zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie linii kablowej elektroenergetycznej nn i rozbiórki linii napowietrznej nn (pierwotnie inwestycja pod nazwą: wymiana i budowa kabla/zmiana sposobu zasilania nn ST.FORT obw. 04 do ZK1-106464) przy ul. Szosa Okrężna w Toruniu (dot. dz. nr 61/3, 61/6, 69/12, 64/1, 65/7, 65/9, 65/10, 65/12, 65/13, 65/14, 66, 67, 81/5, 85 obręb 23; dz. nr 141/2 obręb 21) zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 04.02.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 59/2019Wydział Sportu i Rekreacji Urzędu Miasta Torunia składa zapytanie ofertowe dotyczące zabezpieczenia medycznego szkolnych zawodów sportowych, prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń, które rozgrywane będą w miesiącach: styczeń – czerwiec oraz wrzesień - grudzień 2019 r. – łącznie ok. 1.000 godzin. 01.02.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 58/2019Wydział Sportu i Rekreacji Urzędu Miasta Torunia przedstawia zapytanie ofertowe dotyczące wyceny zakupu 115 kompletów* pucharów, które zostaną przeznaczone jako nagrody dla uczniów biorących udział we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Gminę Miasta Toruń w 2019 roku. 01.02.2019
Zarządzenie PMT 35/2019zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Wydziału Kultury 01.02.2019


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A