Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 21.07.2019

Liczba wejść na stronę: 10329742
Data (2019-07-21)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 21876
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 181-200 201-220 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zgłoszenie z projektem budowlanym 80/2019Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia spółki Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31-35, reprezentowanej przez Pana Grzegorza Kostulskiego – kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów dot. budowy odcinka kanalizacji sanitarnej – odgałęzienia bocznego do posesji przy ul. Wiosennej 29/Czystej 21 w Toruniu (dz. nr 686 – obręb 35) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186). 02.07.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 34.1.6733/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania materiału i wydanych uzgodnieniach w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN 15kV na terenie położonym przy ul. Łódzkiej w Toruniu (działki nr 409/2, 410, 411/1, 438 i 439 obręb 68). 02.07.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 25.6733.1/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania materiału i wydanych uzgodnieniach w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej do 1 kV oświetleniowej wraz z budową słupów oświetleniowych, na terenie położonym przy ul. Żwirki i Wigury w Toruniu (działki nr 492, 493, 591 i części działek nr 494, 495, 496, obręb 37 oraz część działki nr 569, obręb 38). 02.07.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 13.6733.1/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania materiału i wydanych uzgodnieniach w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji transformatorowej na terenie położonym przy ul. Łaziennej 15-17 w Toruniu (części działek nr 13, 10/3 i 10/4 obręb 16). 02.07.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 7.3.6733/2019Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu o zawiadomieniu i podaniu do publicznej wiadomości, że została wydana decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu (SKO.72.70.2019), którą utrzymano zaskarżoną decyzję w mocy. 02.07.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 293/2019Biuro Toruńskiego Centrum Miasta zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę 5000 kart plastikowych niespersonalizowanych dwustronnie zadrukowanych zgodnie z projektem Zamawiającego. 01.07.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 292/2019Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na zaprojektowanie, wykonanie, dostarczenie i montaż tablicy informacyjnej/pamiątkowej dla projektu pn.: „Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. 01.07.2019
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 90/2019Ogłoszenie Prezydenta Miasta Torunia o przetargu ustnym nieograniczonym na przekazanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Toruniu przy ul. Bulwar Filadelfijski. WGN.6845.28.2019.ANP. 01.07.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 79/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji - budowa osiedla budynków mieszkalnych wielorodzinnych – etap 2, na terenie nieruchomości przy ul. Hubego 10, 12, 14, 16 w Toruniu,(dz. nr 200/2, 201 z obrębu 30). 01.07.2019
Postępowania administracyjne z udziałem powyżej 20 stron 6833.11.1.2017/2019Zawiadomienie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość położoną w Toruniu przy ul. Winnica, oznaczoną jako działki geodezyjne nr 140/14 i nr 140/22, przejętą na rzecz Gminy Miasta Toruń na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Torunia z dnia 27 czerwca 2017 r. znak: WAiB.6740.15.5.6.2017 KJ, WAiB 141/V/2000(2) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn: „Budowa ulicy Winnica w Toruniu – Etap II”. 28.06.2019
Zarządzenie PMT 198/2019w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze 28.06.2019
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 89/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia Nr WGN.6840.13.2015.EK z dnia 28.06.2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do sprzedaży (dot. ul. Warzywnej 17). 28.06.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 82/2019Przetarg nieograniczony na dostawę pierwszego wyposażenia w zakresie komputerów i sprzętu elektronicznego w ramach zadania pn: Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Storczykowej w Toruniu. 28.06.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 38.1.6733/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów dotyczących postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ul. Mohna w Toruniu (części działek nr 504, 508/2, obręb 37) na potrzeby posesji położonej przy ul. Mohna 18A. 28.06.2019
Interpelacje, wnioski, zapytaniaWnioski złożone przez radnych miasta Torunia podczas 8. sesji (27.06.2019 r.). 28.06.2019
Interpelacje, wnioski, zapytaniaUzupełnienie odpowiedzi na wnioski z 7. sesji RMT. 28.06.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 291/2019Wydział Środowiska i Zieleni UMT zaprasza do złożenia oferty nna wykonanie ogrodzenia o długości ok. 90 mb wzdłuż granicy działki nr 607 obręb 70 przy ul. Poznańskiej 27.06.2019
Zarządzenie PMT 197/2019zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 im. Wandy Szuman w Toruniu 27.06.2019
Zarządzenie PMT 196/2019w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu 27.06.2019
Zarządzenie PMT 195/2019w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze 27.06.2019


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A