Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 18.04.2019

Liczba wejść na stronę: 9704570
Data (2019-04-18)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 21263
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 181-200 201-220 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 39/2019Data zgromadzenia: 3.05.2019 r.
Godzina zgromadzenia: 13.00 - 15.00
Miejsce zgromadzenia:
Rozpoczęcie zgromadzenia: skrzyżowanie ul. Grudziądzkiej i ul. Żwirki i Wigury na wysokości Brico Marche, Toruń
Przejście: od skrzyżowania ul. Grudziądzkiej i ul. Żwirki i Wigury na wysokości Brico Marche przed siedzibę Radia Maryja
04.04.2019
Sprawozdania 2/2019Sprawozdanie z konsultacji społecznych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń w 2018 r. 04.04.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 157/2019Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia prosi o złożenie oferty cenowej na zaprojektowanie i wykonanie montażu płaskorzeźby z metalu. 03.04.2019
Zarządzenie PMT 110/2019w sprawie ustalenia regulaminu I przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż lokali mieszkalnych nr 7 i nr 1, stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, wchodzących w skład budynków przy ul. Akacjowej 5 i ul. Akacjowej 9 w Toruniu oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargów 03.04.2019
Zarządzenie PMT 109/2019w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Toruniu przy ul. PCK 03.04.2019
Zarządzenie PMT 108/2019w sprawie ustalenia regulaminu I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu niemieszkalnego nr 7 stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń wchodzącego w skład nieruchomości budynkowej położonej przy ul. Kochanowskiego 3 w Toruniu oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu 03.04.2019
Zarządzenie PMT 107/2019w sprawie ustalenia regulaminu I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3, stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń wchodzącego w skład nieruchomości budynkowej położonej przy ul. Poznańskiej 87A w Toruniu oraz powołania komisji do przeprowadzenia przetargu 03.04.2019
Zarządzenie PMT 106/2019w sprawie ustalenia Regulaminu drugiego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w Toruniu, przy ul. Pera Jonssona 4, stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu 03.04.2019
Zarządzenie PMT 105/2019w sprawie ustalenia regulaminu trzech ustnych przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w Toruniu, w rejonie ulic: Szosa Bydgoska i Pera Jonssona, stanowiących własność Gminy Miasta Toruń oraz powołania komisji do przeprowadzenia przetargów 03.04.2019
Zarządzenie PMT 104/2019zmieniające zarządzenie w sprawie wynagradzania dyrektorów gminnych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej 03.04.2019
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 48/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 02.04.2019r.w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do wydzierżawienia. WGN.6845.97.2019.EB 03.04.2019
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 47/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 02.04.2019r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do sprzedaży, wraz ze sprzedazą ułamkowych części gruntu. WGN.7125.1.177.2017.KŁ WGN.7125.1.185.2017.KŁ WGN.7125.1.175.2017.KŁ 03.04.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 43/2019OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA TORUNIA O WYDANIU DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ dla inwestycji -rozbudowa Centrum Logistycznego w Toruniu przy ul. Przelot 39(dz. nr 75/10, obręb 54, jednostka ewidencyjna 046301_1 TORUŃ) 03.04.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 18.6733/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie odgałęzienia bocznego kanalizacji sanitarnej na terenie położonym przy ul. Poznańskiej 7, Podgórskiej 2 oraz w pasie drogowym ul. Idzikowskiego w Toruniu (cz. dz. nr 413, 415, 425, obręb 64). 03.04.2019
Inne dokumenty 5/2019Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie przebudowy istniejącego rowu R-9 zlokalizowanego na działce 300/1 obręb 53 Bielawy w Toruniu. 03.04.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 156/2019Biuro Obsługi Urzędu, Referat Obsługi Informatycznej zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na sprzedaż i dostarczenie 10 szt. zestawów komputerowych. 02.04.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 155/2019 Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do składania ofert na wykonanie i montaż repliki rzeźby niedźwiedzia ze Ślęży wraz z cokołem betonowym w sąsiedztwie kamiennego kręgu u zbiegu ul. Olsztyńskiej i ul. Przeskok w Toruniu. (dz nr. 144/28, obręb 54). 02.04.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 154/2019Wydział Gospodarki Komunalnej UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie wymiany urządzeń zabawowych na miejskich placach zabaw znajdujących się przy ul. Wojska Polskiego 31-35 i ul. Okólnej 169 w Toruniu. 02.04.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 42/2019Informuję, że organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia Pana Grzegorza Nikołajskiego i Pani Agaty Nikołajskiej, dotyczącego zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej – odgałęzienia bocznego do nieruchomości przy ul. Krętej 28 w Toruniu (dot. dz. nr 837, 737 obręb 63) zgodnie z art. 30 a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 02.04.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 41/2019Przetarg nieograniczony na wykonania zadania pn.„Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu tj. modernizacja 3 sal dydaktycznych na potrzeby pracowni kształcenia w zawodzie technik weterynarii w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska przy ul. Batorego 43/49 w Toruniu”. 02.04.2019


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A