Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 28.01.2020

Liczba wejść na stronę: 11585049
Data (2020-01-28)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 23422
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 7.1.6733/6733obwieszczenie zawiadamiające o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów dotyczących postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV na terenie położonym przy ul. Głowackiego na potrzeby posesji przy ul. Grudziądzkiej 51A w Toruniu (działki nr 522/5, 523/2, 521/1, 520/1, 598/2 i 580/1 oraz części działek nr 522/6, 790 i 581/6, obręb 10) 04.04.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 1.2.6733/6733Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji ogólnospławnej w pasie drogowym ul. Dworcowej w Toruniu (część działki nr 199, obręb 48) na potrzeby posesji położonej przy ul. Dworcowej 5D 22.03.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 53/2109Informuję, że spółka Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Toruniu przy ul. Gen. Bema 128 w Toruniu, reprezentowana przez Pana Sylwestra Lewandowskiego – ESPRO Sp. z o.o. – dokonała zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4Kv przy ul. Lubickiej w Toruniu (dz. nr 231, 342, 330, 327, 325, 312/4, 314, 313/3, 315 obr. 55 oraz dz. 6, 34/4, 34/7, 233/1, 233/2 obr. 57) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 22.05.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 26/2020Wydział Budżetu i Planowania Finansowego Urzędu Miasta Torunia zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na: nadanie i/lub aktualizację ratingu krajowego i międzynarodowego miasta Torunia 28.01.2020
Inne dokumenty 5/2020Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 stycznia 2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego. 28.01.2020
Zamówienia w trybie ustawy PZP 4/2020Przetarg nieograniczony na sporządzanie i dostarczenie operatów szacunkowych zawierających opinie o wartości nieruchomości na potrzeby gospodarowania zasobem nieruchomości Gminy Miasta Toruń i Skarbu Państwa. 28.01.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 25/2020I. Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia prosi o złożenie oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadaszenia pneumatycznego pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej ze sztuczną trawą oraz małego budynku magazynowego dla zadaszenia w okresie poza zimowym w lokalizacji ul. Przy Skarpie w Toruniu. 27.01.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 4.6733/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie fragmentu sieci kanalizacji ogólnospławnej do nieruchomości przy ul. Sobieskiego 41a w Toruniu (działki nr 53/1, 53/2 oraz części działek nr 51, 52/1, 52/2, 65, 69, obręb 55) 27.01.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 3.6733/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr 284 i 295 położonych przy ul. Otłoczyńskiej w Toruniu na potrzeby Rodzinnych Ogródków Działkowych Żuraw położonych przy ul. Otłoczyńskiej 17-29 27.01.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 2.6733/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji transformatorowej na terenie położonym przy ul. Wola Zamkowa 2A w Toruniu (działka nr 61/7 i część działki nr 61/6 obręb 17) 27.01.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 1.6733/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na „przebudowie i rozbudowie sieci trakcyjnej z konstrukcjami wsporczymi wraz z usunięciem kolizji w ul. Chopina w Toruniu” na działkach nr nr 261, 290, 293/2, 295/1, 296/1, 297/1, 298/1, 307/1, 310/1, 312/3, 312/4, 314/1, 314/2, 315, 320, 321, 322, 323, 324, 329, 330, 332, 333 z obrębu 13 oraz na działce nr 265 z obrębu 12. 27.01.2020
Interpelacje, wnioski, zapytaniaUzupełnienie odpowiedzi na wnioski z 13. sesji RMT. 27.01.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 24/2020Biuro Ogrodnika Miejskiego UMT zaprasza do złożenia oferty na interwencyjna wycinka drzew wraz z frezowaniem pni w pasach drogowych oraz na terenach zieleni w Toruniu 24.01.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 23/2020Biuro Ogrodnika Miejskiego UMT zaprasza do złożenia oferty na konserwacja wału przeciwpowodziowego, rowu odpływowego wód powodziowych z zawala oraz przepustu wałowego na tym rowie w rejonie ulicy Przybyszewskiego w Toruniu 24.01.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 22/2020Biuro Ogrodnika Miejskiego UMT zaprasza do złożenia oferty na wykonanie jednego przeglądu okresowego pompy LFP INFRA IF 1000/150T przepompowni wód gruntowych w Forcie IV w Toruniu. 24.01.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 21/2020Biuro Ogrodnika Miejskiego UMT zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie kontroli w zakresie wynikającym z art.62 ust.1 pkt 1 z zachowaniem wymagań określonych w art.62 ust.4 oraz przepisów Rozdziału 2 ustawy Prawo budowlane, tj. kontroli okresowej, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska 24.01.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 20/2020Biuro Ogrodnika Miejskiego UMT zaprasza do złożenia oferty na prowadzenie konserwacji i nadzoru nad funkcjonowaniem przepompowni wód melioracyjnych w Forcie IV, w okresie luty – grudzień 2020r. 24.01.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 19/2020Biuro Ogrodnika Miejskiego UMT zaprasza do złożenia oferty na wykonanie 2 akcji deratyzacji wzdłuż prawego i lewego brzegu koryta Strugi Toruńskiej na odcinku od ul. St. Batorego do ujścia Strugi do Wisły (wyloty kanałów A i B) w Toruniu. 24.01.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 18/2020Biuro Ogrodnika Miejskiego UMT zaprasza do złożenia oferty na wykonanie 4 serii pomiarów współrzędnych płaskich i wysokości punktów dla 16 reperów powierzchni poziomej oczepu umocnienia prawego brzegu Wisły w Toruniu, na odcinku 1460 m od mostu kolejowego do mostu drogowego 24.01.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 17/2020Biuro Projektów Informatycznych Urząd Miasta Torunia 87-100 Toruń ul. Wały gen. Sikorskiego 8 zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na: 1) przedłużenie obecnie posiadanych 500 licencji: ESET Endpoint Antivirus NOD32 Suite na okres 1 rok 2) przedłużenie obecnie posiadanych 50 licencji: ESET Endpoint Security Suite na okres 1 rok 3) przedłużenie obecnie posiadanych 10 licencji: ESET Endpoint Security for Mobile na okres 1 rok 24.01.2020


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A