Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 15.11.2019

Liczba wejść na stronę: 11105378
Data (2019-11-15)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Zarządzenia Prezydenta

Ilość dokumentów: 6851
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zarządzenie PMT 354/2019zmieniające zasady rachunkowości dla Urzędu Miasta Torunia 08.11.2019
Zarządzenie PMT 353/2019w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko dyrektora Żłobka Miejskiego Nr 2 w Toruniu 08.11.2019
Zarządzenie PMT 352/2019w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na prowadzenie przez organizacje pozarządowe, prowadzące działalność pożytku publicznego, punktów nieodpłatnej pomocy prawnej,nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. 06.11.2019
Zarządzenie PMT 351/2019w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku 2020, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Toruń 06.11.2019
Zarządzenie PMT 350/2019w sprawie ustalenia Regulaminu II ustnego przetargu ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Toruniu przy ul. Częstochowskiej (działka nr 274/6) oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu 06.11.2019
Zarządzenie PMT 349/2019w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Toruniu przy ul. S. Batorego 06.11.2019
Zarządzenie PMT 347/2019zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2019 30.10.2019
Zarządzenie PMT 346/2019w sprawie nabycia przez Gminę Miasta Toruń nieruchomości gruntowej położonej w Toruniu przy ulicy Zagrodowej 30.10.2019
Zarządzenie PMT 345/2019w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko Wydziału Środowiska i Ekologii 28.10.2019
Zarządzenie PMT 344/2019w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej w Urzędzie Miasta Torunia 24.10.2019
Zarządzenie PMT 343/2019w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Wydziału Rozwoju i Programowania Europejskiego Urzędu Miasta Torunia 24.10.2019
Zarządzenie PMT 342/2019w sprawie określenia zasad umieszczania w planie finansowym jednostek oświatowych środków na pokrycie części wydatków związanych z organizowaniem przez te jednostki w trakcie trwania ferii zimowych lub letnich w roku 2010 wypoczynku dzieci i młodzieży 23.10.2019
Zarządzenie PMT 341/2019zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia do realizacji Programu "Moje Podwórko" 23.10.2019
Zarządzenie PMT 340/2019w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego określenia imiennego składu Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Toruniu 23.10.2019
Zarządzenie PMT 339/2019w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Wydziału Środowiska i Ekologii w Urzędzie Miasta Torunia 23.10.2019
Zarządzenie PMT 338/2019w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Biura Ogrodnika Miejskiego w Urzędzie Miasta Torunia 23.10.2019
Zarządzenie PMT 337/2019zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta Torunia 23.10.2019
Zarządzenie PMT 336/2019w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Wydziału Księgowości w Urzędzie Miasta Torunia 18.10.2019
Zarządzenie PMT 335/2019w sprawie powołania składu Komisji Stypendialnej rozpatrującej wnioski o przyznanie w 2019 roku stypendium w ramach Miejskiego Programu Stypendialnego dla studentów toruńskich uczelni wyższych 16.10.2019
Zarządzenie PMT 334/2019w sprawie powołania zespołu ds. opracowania wniosku aplikacyjnego w konkursie na przeprowadzenie pilotażu dotyczącego utworzenia centrum usług społecznych 16.10.2019


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A