Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 19.02.2019
Data (2019-02-19)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Zarządzenia Prezydenta

Ilość dokumentów: 6539
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zarządzenie PMT 43/2019w sprawie ustalenia stawek czynszu dla lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Toruń 12.02.2019
Zarządzenie PMT 42/2019zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 27 im. gen. Elżbiety Zawackiej w Toruniu 07.02.2019
Zarządzenie PMT 41/2019w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze 07.02.2019
Zarządzenie PMT 40/2019w sprawie nabycia pomieszczenia pomocniczego usytuowanego w budynku przy ul. Bydgoskiej 92 w Toruniu 06.02.2019
Zarządzenie PMT 39/2019zmieniające zarządzenie nr 316 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 19 października 2016 r. w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania projektu "Fort Doświadczeń - adaptacja zabytkowego budynku Fortu św.Jakuba w Toruniu na cele kulturalne" 06.02.2019
Zarządzenie PMT 38/2019zmieniające zarządzenie nr 63 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie powołania Zespołu roboczego ds. przygotowania dokumentacji aplikacyjnej dla projektu "Bydgoska 500-52" 06.02.2019
Zarządzenie PMT 37/2019zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowych do oceny ofert zgłoszonych w otwartych konkursach ofert na wykonanie zadań publicznych gminy w 2019 r. oraz w latach 2019-2021 06.02.2019
Zarządzenie PMT 36/2019w sprawie powołania na rok 2019 komisji do oceny wniosków o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków na terenie Gminy Miasta Toruń 06.02.2019
Zarządzenie PMT 35/2019zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Wydziału Kultury 01.02.2019
Zarządzenie PMT 34/2019zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Biura Kontroli Urzędu Miasta Torunia 31.01.2019
Zarządzenie PMT 33/2019w sprawie powołania składu komisji doraźnej do oceny pod względem formalnym zgłoszeń kandydatów do Rady Seniorów Miasta Torunia 30.01.2019
Zarządzenie PMT 32/2019zmieniające Zarządzenie nr 222 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie powołania Zespołu monitorującego realizację Strategii rozwoju miasta Torunia do roku 2020 z uwzględnieniem perspektywy rozwoju do 2028 30.01.2019
Zarządzenie PMT 31/2019zmieniające Zarządzenie Nr 329 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 26 października 2016 r. w sprawie powołania Zespołu monitorującego Projekty realizowane przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej lub innych środków zewnętrznych o podobnym Charakterze 30.01.2019
Zarządzenie PMT 30/2019w sprawie zamiany lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy ul. Fosa Staromiejska 28 i przy ul. Szczytnej 5/7 w Toruniu 30.01.2019
Zarządzenie PMT 28/2019zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia, kadencji 2017-2019 28.01.2019
Zarządzenie PMT 27/2019w sprawie powołania składu komisji ds. oceny projektów zajęć pozalekcyjnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń 21.01.2019
Zarządzenie PMT 26/2019zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji na terenie Gminy Miasta Toruń w latach 2018-2021 21.01.2019
Zarządzenie PMT 25/2019w sprawie ustalenia Regulaminu kolejnego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Toruniu przy ul. Białej 1C oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu 21.01.2019
Zarządzenie PMT 24/2019w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego 18.01.2019
Zarządzenie PMT 23/2019w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu - dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Toruniu 18.01.2019


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A