Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 29.10.2020

Liczba wejść na stronę: 13840747
Data (2020-10-29)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Zarządzenia Prezydenta

Ilość dokumentów: 7127
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zarządzenie PMT 229/2020zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu pracy Urzędu Miasta Torunia 23.10.2020
Zarządzenie PMT 228/2020w sprawie czynności podejmowanych dla zabezpieczenia mieszkańców przed zagrożeniami w okresie zimy 20.10.2020
Zarządzenie PMT 227/2020w sprawie ustalenia Regulaminu ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Toruniu przy ul. Jana Heweliusza 13-15b i ul. Jana Keplera 46-56 oraz powołania komisji do przeprowadzenia przetargu 14.10.2020
Zarządzenie PMT 226/2020w sprawie ustalenia regulaminu I ustnych przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Toruniu przy ul. Jana Keplera 58 i ul. Jana Heweliusza 17, stanowiących własność Gminy Miasta Toruń oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargów 14.10.2020
Zarządzenie PMT 225/2020w sprawie powołania na rok 2021 komisji do oceny wniosków o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków na terenie Gminy Miasta Toruń 14.10.2020
Zarządzenie PMT 224/2020zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania "Strategii rozwiązywania problemów społecznych dla miasta Torunia na lata 2021-2027" 14.10.2020
Zarządzenie PMT 221/2020zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zasad udostępniania dróg wewnętrznych na organizację wydarzeń plenerowych 07.10.2020
Zarządzenie PMT 219/2020zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zasad umieszczania szyldów reklam wolnostojących nośników reklamowych na drogach wewnętrznych zespołu staromiejskiego w Toruniu 07.10.2020
Zarządzenie PMT 218/2020zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu najmu/dzierżawy terenu dróg wewnętrznych 07.10.2020
Zarządzenie PMT 217/2020zmieniające zarządzenie w sprawie podziału zadań działów Urzędu Miasta Torunia i Miejskiego Zarządu Dróg na drogach wewnętrznych 07.10.2020
Zarządzenie PMT 216/2020w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego określenia imiennego składu Miejskiego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Toruniu 07.10.2020
Zarządzenie PMT 214/2020zarządzenie w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Przedszkola Miejskiego ne 3 w Toruniu 02.10.2020
Zarządzenie PMT 213/2020w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości położonej przy ul. Osadniczej 01.10.2020
Zarządzenie PMT 212/2020w sprawie ustalenia regulaminu II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7, stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń wchodzącego w skład budynku położonego w Toruniu przy ul. Mostowej 5 oraz powołania komisji do przeprowadzenia przetargu 01.10.2020
Zarządzenie PMT 211/2020w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie ustalenia regulaminu określającego organizację zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń 30.09.2020
Zarządzenie PMT 210/2020w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej spółki Klub Sportowy Toruń Hokejowa Spółka Akcyjna 30.09.2020
Zarządzenie PMT 209/2020w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej spółki Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu 30.09.2020
Zarządzenie PMT 208/2020w sprawie powołania dyrektora instytucji kultury - Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu" w Toruniu 30.09.2020
Zarządzenie PMT 207/2020sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2020 roku. 30.09.2020
Zarządzenie PMT 206/2020w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Biura Projektów Informatycznych w Urzędzie Miasta Torunia 28.09.2020


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A