Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 26.01.2021

Liczba wejść na stronę: 14480451
Data (2021-01-26)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Zarządzenia Prezydenta

Ilość dokumentów: 7196
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zarządzenie PMT 9/2021zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania i wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w Urzędzie Miasta Torunia 19.01.2021
Zarządzenie PMT 7/2021zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu najmu lokali użytkowych, garaży, powierzchni pod reklamę oraz nieruchomości lub ich części stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, którymi gospodaruje Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu 14.01.2021
Zarządzenie PMT 6/2021w sprawie ustalenia regulaminu II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 16 stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń wchodzącego w skład budynku położonego w Toruniu przy ul. Mickiewicza 72A oraz powołania komisji do przeprowadzenia przetargu 13.01.2021
Zarządzenie PMT 5/2021zmieniające zarządzenie PMT nr 258, z dnia 18.11.2020 r. dotyczące zmiany zarządzenia w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania "Programu Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy dla Miasta Torunia na lata 2021-2027" 13.01.2021
Zarządzenie PMT 4/2021w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków na stanowisku dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 18 w Toruniu 12.01.2021
Zarządzenie PMT 3/2021w sprawie odwołania dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 18 w Toruniu 11.01.2021
Zarządzenie PMT 2/2021w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu miasta na rok 2021 łączenie z planem finansowym Urzędu Miasta Torunia, oraz planem finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, oraz nadania uprawień kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych 05.01.2021
Zarządzenie PMT 1/2021w sprawie powołania komisji konkursowych do oceny ofert zgłoszonych w otwartych konkursach ofert na wykonanie zadań publicznych gminy w 2021 r. 05.01.2021
Zarządzenie PMT 288/2020zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2020 31.12.2020
Zarządzenie PMT 287/2020w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu najmu lokali użytkowych, garaży, powierzchni pod reklamy oraz nieruchomości lub ich części stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, którymi gospodaruje Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu 30.12.2020
Zarządzenie PMT 286/2020w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku 2021, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Toruń 23.12.2020
Zarządzenie PMT 285/2020w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań Gminy Miasta Toruń w zakresie rozwoju sportu w 2021 roku oraz regulaminu jej pracy 23.12.2020
Zarządzenie PMT 284/2020w sprawie ustalenia regulaminu I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu gospodarczego nr 9, stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń wchodzącego w skład budynku położonego przy ul. Rypińskiej 2-4/Podgórskiej 21-23 w Toruniu oraz powołania komisji do przeprowadzenia przetargu 23.12.2020
Zarządzenie PMT 283/2020zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Biura Rady Miasta Torunia 23.12.2020
Zarządzenie PMT 282/2020w sprawie określenia zasad umieszczania w planie finansowym jednostek oświatowych środków na pokrycie części wydatków związanych z organizowaniem wypoczynku dzieci i młodzieży przez te jednostki w trakcie trwania ferii zimowych lub letnich w roku 2021 17.12.2020
Zarządzenie PMT 281/2020w sprawie powołania składów komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 16.12.2020
Zarządzenie PMT 280/2020w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w roku 2020 w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w latach 2021-2023 16.12.2020
Zarządzenie PMT 279/2020w sprawie obciążenia służebnością gruntową nieruchomości położonej w Toruniu przy ul. Poznańskiej 124, stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń 16.12.2020
Zarządzenie PMT 278/2020w sprawie ustalenia regulaminu I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Toruniu przy ul. Poznańskiej 118 oraz powołania komisji do przeprowadzenia przetargu 16.12.2020
Zarządzenie PMT 277/2020w sprawie ustalenia regulaminu III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1A wraz z pomieszczeniami przynależnymi stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń wchodzącego w skład nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Rybaki 53 w Toruniu oraz powołania komisji do przeprowadzenia przetargu 09.12.2020


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A