Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 26.02.2017
Data (2017-02-26)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Zarządzenia Prezydenta

Ilość dokumentów: 5752
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zarządzenie PMT 42/2017 w sprawie przeprowadzania kontroli zgodności przebiegu imprez masowych z warunkami określonymi w wydanych przez Prezydenta Miasta Torunia zezwoleniach na przeprowadzenie imprez masowych 17.02.2017
Zarządzenie PMT 41/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad premiowania kierowników niektórych gminnych jednostek organizacyjnych 17.02.2017
Zarządzenie PMT 40/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta Torunia 17.02.2017
Zarządzenie PMT 39/2017 zarządzenie zmieniające w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze audytora wewnętrznego w Urzędzie Miasta Torunia 17.02.2017
Zarządzenie PMT 38/2017 w sprawie powołania w 2017 roku komisji do oceny wniosków o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 15.02.2017
Zarządzenie PMT 37/2017 w sprawie wykreślenia obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Miasta Toruń 15.02.2017
Zarządzenie PMT 36/2017 zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2017 15.02.2017
Zarządzenie PMT 35/2017 w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze 10.02.2017
Zarządzenie PMT 34/2017 w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze 09.02.2017
Zarządzenie PMT 33/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert zgłoszonych w otwartych konkursach ofert na wykonanie zadań publicznych w okresie od 1.04.2017 r. - do 31.12.2017 r. w zakresie wspierania integracji i aktywizacji mieszkańców i przedsiębiorców obszaru Toruńskiego Centrum Miasta oraz w 2017 r. pn. Wigilia dla mieszkańców na Rynku Nowomiejskim w Toruniu 08.02.2017
Zarządzenie PMT 32/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Społecznej ds. rozwoju społeczno-gospodarczego zespołu staromiejskiego w Toruniu 08.02.2017
Zarządzenie PMT 31/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia procedury zawierania partnerstw projektowych pomiędzy Gminą Miasta Toruń i organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 08.02.2017
Zarządzenie PMT 30/2017 w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Miasta Toruń lokali obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 08.02.2017
Zarządzenie PMT 29/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia regulaminu przyznawania Statuetki Sowy 01.02.2017
Zarządzenie PMT 28/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań gminy w latach 2017-2019 w zakresie bezpieczeństwa na wodach w granicach administracyjnych miasta Torunia (II nabór) 01.02.2017
Zarządzenie PMT 27/2017 zarządzenia zmieniające w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze audytora wewnętrznego w Urzędzie Miasta Torunia 27.01.2017
Zarządzenie PMT 26/2017 w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Torunia 26.01.2017
Zarządzenie PMT 25/2017 w sprawie powołania Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia, kadencji 2017-2019 26.01.2017
Zarządzenie PMT 24/2017 w sprawie oznaczenia podmiotów, w których organizowane będą prace społecznie użyteczne w 2017 r. 25.01.2017
Zarządzenie PMT 23/2017 uchylające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania systemu wdrożenia, a następnie realizacji w Gminie Miasta Toruń rozwiązań wskazanych w rządowym projekcie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci 25.01.2017


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A