Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 12.12.2017
Data (2017-12-12)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Zamówienia poza ustawą PZP

Ilość dokumentów: 2752
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zamówienia poza ustawą PZP 664/2017Wydział Gospodarki Komunalnej UMT zaprasza do składania ofert na "Ustawienie 20 szt. koksowników w 17 lokalizacjach". 12.12.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 663/2017Wydział Gospodarki Komunalnej, Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części z terenów gminnych oraz odbieranie z terenu siedziby Straży Miejskiej przy u. Grudziądzkiej 157 w Toruniu zwłok zwierząt, które zostały poddane eutanazji przez lekarza weterynarii, sprawującego opiekę weterynaryjną nad zwierzętami dostarczonymi do diagnostyki przez działający w Straży Miejskiej w Toruniu EKO – PATROL. 12.12.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 662/2017Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, zaprasza do złożenia oferty na konserwacja i utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń zabawowych na miejskich placów zabaw oraz konserwację i utrzymanie elementów małej architektury – stoły do ping ponga, stoły do gry w piłkarzyki, stoły do gry w szachy, stoły i ławki, altany rekreacyjne. 12.12.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 661/2017Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi polegającej na korekcie językowej, edytorskiej oraz składzie części tekstu "Programu Rewitalizacji Torunia do roku 2023" (projekt współfinansowany ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 - konkurs dotacji na przygotowanie lub aktualizację programów rewitalizacji). 11.12.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 660/2017Urząd Miasta Torunia – Wydział Geodezji i Kartografii prosi o podanie ceny wykonania usługi za przedmiot zamówienia w 2018 roku na podstawie umowy, która będzie zawarta w styczniu 2018 roku: Wprowadzenie treści 4000 aktów notarialnych, 4000 zawiadomień z ksiąg wieczystych, decyzji, wyciągów z operatów szacunkowych do systemu ewidencji gruntów i budynków EWID 2007 wersja 9.0 oraz uzupełnienie rejestru cen wartości nieruchomości zgodnie z wymogami prawa geodezyjnego i kartograficznego i instrukcją obsługi ww. oprogramowania wraz z „wpięciem” wprowadzonych dokumentów do odpowiednich segregatorów ewidencji gruntów i budynków 11.12.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 659/2017Rozeznanie rynku w związku z planowanym zamówieniem publicznym nieprzekraczającym wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro, polegającym na całodobowym świadczeniu w roku 2018 na terenie miasta Torunia interwencyjnych usług weterynaryjnych w przypadku pojawienia się zwierząt wolnożyjących(dzikich) zakłócających porządek publiczny lub stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkiego. 11.12.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 658/2017Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usługi w zakresie usuwania pojazdów z dróg oraz prowadzenia parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z dróg w przypadkach, o których mowa w art. 130a ust. 1 lub 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym. 11.12.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 657/2017Wydział Gospodarki Komunalnej UMT zaprasza do składania ofert na "Wydzierżawienie szaletu miejskiego na ul. Rynek Staromiejski 1 oraz ul. Przedzamcze 7". 08.12.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 656/2017Biuro Obsługi Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na sukcesywne wykonywanie materiałów promocyjnych takich jak: teczki, papier korespondencyjny - listowniki, koperty, papier okolicznościowy - dyplomy, wizytówki, zgodnie z wizualizacją obowiązującą w Urzędzie Miasta Torunia. 08.12.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 655/2017Wydział Inwestycji i Remontów prosi o złożenie oferty cenowej na budowę nowego wjazdu z bramą w ZSO nr 2 przy ul. Kos. Kościuszkowskich 6 w Toruniu. 08.12.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 654/2017Wydział Inwestycji i Remontów prosi o złożenie oferty cenowej na wykonanie optymalizacji kosztów dla projektu budowlano - wykonawczego branży elektrycznej pod nazwą "Wymiana oświetlenia w budynku przy ul. Smoczej 11/13 w Toruniu". 08.12.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 653/2017Biuro Obsługi Urzędu zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty cenowej na najem 9 terminali płatniczych wraz z obsługą techniczną i rozliczeniem wpłat dokonywanych za pomocą kart płatniczych w okresie 01.01.2018 - 31.12.2018. 07.12.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 652/2017Wydział Inwestycji i Remontów prosi o złożenie oferty cenowej na wykonanie optymalizacji dla projektu branży sanitarnej dla zadania pn. "Termomodernizacja wraz z robotami towarzyszącymi budynku przy ul. Smoczej 11 w Toruniu. 06.12.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 651/2017Urząd Miasta Torunia – Biuro Obsługi Urzędu zaprasza do złożenia oferty cenowej, w celu zakupu 1 szt. kopertownicy. 05.12.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 650/2017Biuro Rady Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację usługi streamingu IP - przesyłania informacji multimedialnej w oparciu o transmisję danych oraz wsparcie w zakresie konfigurowania sterowania kamerami systemu sesji w 2018 r. 05.12.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 649/2017Urząd Miasta Torunia - Wydział Gospodarki Nieruchomościami prosi o podanie ceny usługi polegającej na świadczeniu usług geodezyjnych na podstawie umów zawartych w 2018 roku na potrzeby Gminy Miasta Toruń. 05.12.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 648/2017Urząd Miasta Torunia - Wydział Gospodarki Nieruchomościami prosi o podanie ceny usługi polegającej na świadczeniu usług geodezyjnych na podstawie umów zawartych w 2018 roku na potrzeby Skarbu Państwa. 05.12.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 647/2017Urząd Miasta Torunia - Biuro Obsługi Urzędu zaprasza do złożenia oferty cenowej celem rozpoznania rynku na zakup i sukcesywną dostawę materiałów elektrycznych dla Urzędu Miasta Torunia. 30.11.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 646/2017Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi polegającej na korekcie językowej, edytorskiej oraz składzie tekstu "Programu Rewitalizacji Torunia do roku 2023" współfinansowanego ze środków europejskich Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 29.11.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 645/2017Urząd Miasta Torunia - Biuro Obsługi Urzędu uprzejmie informuje, że nosi się z zamiarem zakupu 11 sztuk niszczarek zgodnie z przedmiotem zamówienia. 29.11.2017


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A