Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 29.10.2020

Liczba wejść na stronę: 13840661
Data (2020-10-29)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Zamówienia poza ustawą PZP

Ilość dokumentów: 4054
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zamówienia poza ustawą PZP 534/2020Biuro Ogrodnika Miejskiego UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na uszczelnienie odcinka obudowy murowanej kanału A Strugi Toruńskiej na długości ok. 20 m w trybie awarii. 29.10.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 533/2020Wydział Edukacji Urzędu Miasta Torunia zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na przeprowadzenie szkolenia dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń. Tematyka szkolenia: „Opracowanie i wdrożenie procedur reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń fizycznych w przedszkolu, szkole i placówce oświatowej. Odpowiedzialność za zapewnianie bezpieczeństwa uczniów w kontekście sytuacji kryzysowych”. 29.10.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 532/2020Biuro Projektów Informatycznych zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty cenowej na zakup licencji VoIP dla Alcatel-Lucent OmniPCX™ Communication Servers. 28.10.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 531/2020 Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i docieplenie fundamentów budynku filii książnicy kopernikańskiej przy ul. Falata 35 – 37 w Toruniu. 28.10.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 530/2020Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do składania ofert na dostawę i montaż 3 szt. masztów flagowych na terenie Muzeum Twierdzy Toruń przy ul. Wały gen. Sikorskiego Toruniu. 27.10.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 529/2020Biuro Projektów Informatycznych Urząd Miasta Torunia 87-100 Toruń ul. Wały gen. Sikorskiego 8 zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na zakup i dostarczenie: • EGuest-lic-5AP do serwera ExtremeGuest 26.10.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 528/2020Biuro Projektów Informatycznych Urząd Miasta Torunia 87-100 Toruń ul. Wały gen. Sikorskiego 8 zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na zakup i dostarczenie: • Drukarka laserowa monochromatyczna – 3 szt. • Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe – 1 szt. • Kserokopiarka – 1 szt. • Podkładki pod nadgarstki do klawiatury – 11 szt. zgodnie z załaczoną specyfikacją 26.10.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 527/2020Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków Urzędu Miasta Torunia w celu oszacowania wartości zamówienia zwraca się z prośbą o podanie ceny wyprodukowania i emisji spotów radiowych w rozgłośni o zasięgu ponadregionalnym, promujących projekt „Toruńska Starówka – ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO – etap II” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. 26.10.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 526/2020Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, w związku z podjęciem działań mających na celu uzyskanie informacji o rynku potencjalnych dostawców usługi w branży obejmującej przedmiot zamówienia, zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę przechowywania na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych z dróg Gminy Miasta Toruń (GMT) w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2020.0.110 t.j.) wraz z usługą kompleksowej obsługi procedury od ustalenia właściciela pojazdu, przez wydawanie pojazdów właścicielom po postępowanie z pojazdem w przypadku jego nieodebrania przez właściciela oraz windykacji należności na rzecz GMT. 21.10.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 525/2020Biuro Obsługi Urzędu zaprasza do złożenia oferty cenowej, na sukcesywne wykonywanie materiałów takich jak: teczki, papier korespondencyjny – listowniki, koperty, papier okolicznościowy – dyplomy, wizytówki, zgodnie z wizualizacją w Urzędzie Miasta Torunia. 19.10.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 524/2020Biuro Kadr i Płac Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej celem rozpoznania rynku na przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi arkusza kalkulacyjnego Excel dla pracowników Urzędu Miasta Torunia. 19.10.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 523/2020W związku z planowanym wszczęciem postępowania na realizację zadania pn.: „Przegląd dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Torunia w zakresie organizacji ruchu” w celu zbadania rynku potencjalnych wykonawców z branży obejmującej przedmiot zamówienia Wydział Gospodarki Komunalnej zwraca się z prośbą o przesłanie informacji o cenie, za którą bylibyście Państwo gotowi wykonać przedmiotową usługę. 19.10.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 522/2020Wydział Promocji i Turystyki Urzędu Miasta Torunia w celu oszacowania wartości zamówienia zwraca się z prośbą o podanie ceny usługi związanej z zarządzaniem projektem pn.: „Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego pod kątem rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na potrzeby związane z obsługą ruchu turystycznego generowanego przez rzekę”, który otrzymał dofinansowanie w ramach Działania 6.5 Rozwój potencjału endogenicznego regionu, Schemat: Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w otoczeniu zbiorników i cieków wodnych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Beneficjentem projektu jest Gmina Miasta Toruń. 19.10.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 521/2020Biuro Projektów Informatycznych Urząd Miasta Torunia 87-100 Toruń ul. Wały gen. Sikorskiego 8 zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na: • udzielenie licencji wieczystych dla CV-BR-SK - Commvault Complete Backup & Recovery for Virtualized Environment, Per Socket, Perpetual dla 4 CPU (4 licencje) 16.10.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 520/2020Biuro Projektów Informatycznych Urząd Miasta Torunia 87-100 Toruń ul. Wały gen. Sikorskiego 8 zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na: usługę streamingu audio / wideo obrazu z kamer IP, będących własnością Zamawiającego, do publicznej sieci internetowej, 15.10.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 519/2020Biuro Projektów Informatycznych zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na: wdrożenie i utrzymanie przez okres 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru w ramach umowy, systemu informatycznego BIP w Urzędzie Miasta Torunia zgodnie z załączoną specyfikacją 13.10.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 518/2020Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do składania ofert na wykonanie remontu tarasu w Żłobku Miejskim nr 3 przy ul. Konstytucji 3 Maja 16 w Toruniu. 12.10.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 517/2020Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do składania ofert na wykonanie prac związanych z usunięciem wad niecki wodnego placu zabaw na „Piernikowym Miasteczku” przy ul. Podmurnej 62/68 w Toruniu 12.10.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 516/2020Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i docieplenie fundamentów budynku filii książnicy kopernikańskiej przy ul. Falata 35 – 37 w Toruniu. 12.10.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 515/2020Biuro Obsługi Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na sukcesywną dostawę wody mineralnej dla Urzędu Miasta Torunia w terminie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. 07.10.2020


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A