Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 06.06.2020

Liczba wejść na stronę: 12675442
Data (2020-06-06)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Zamówienia poza ustawą PZP

Ilość dokumentów: 3925
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zamówienia poza ustawą PZP 403/2020Wydział Budżetu i Planowania Finansowego Urzędu Miasta Torunia zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert cenowych na sporządzenie skonsolidowanego bilansu Gminy Miasta Toruń za rok 2019 wraz z pełną dokumentacją opisową. 05.06.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 402/2020Biuro Ogrodnika Miejskiego UMT w ramach procedury rozeznania wartości zamówienia zwraca się z prośbą o przesłanie wstępnej wyceny na realizację zadania pn. "Och! Jak zielono! Dbamy o nasze otoczenie". 05.06.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 401/2020Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia zwraca się z prośbą o przesłanie oferty cenowej na opracowanie dokumentacji technicznej wraz ze studium wykonalności oraz przygotowanie niezbędnej dokumentacji aplikacyjnej do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Działanie 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych (konkurs nr RPKP.03.01.00-IŻ.00-04-383/20) dla następujących budynków użyteczności publicznej w Toruniu: 1.Szkoła Podstawowa nr 18 ul. Wyszyńskiego 1/5 2.Zespół Szkół nr 16 ul. Dziewulskiego 2 3.Szkoła podstawowa nr 24 ul. Ogrodowa 3/5 4.Szkoła podstawowa nr 31 ul. Dziewulskiego 41B 5.Zespół Szkół nr 26 ul. Fałata 88/90 6.Zespół Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich ul. Osikowa 17 05.06.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 400/2020Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków Urzędu Miasta Torunia w celu oszacowania wartości zamówienia zwraca się z prośbą o podanie ceny wyprodukowania i emisji 10 spotów radiowych w rozgłośni o zasięgu ponadregionalnym, promujących projekt „Toruńska Starówka – ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO – etap II” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 05.06.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 399/2020W związku z planowanym zamówieniem publicznym na „Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji odprowadzającej wody opadowe z połaci dachowych Przedszkola Miejskiego nr 18 i Szkoły Podstawowej przy ul. Grasera do „Stawu Kapitana”, w celu dokonania analizy cen rynkowych Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia zwraca się z prośbą o przesłanie oferty cenowej. 03.06.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 398/2020Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn: Budowa wyjścia ewakuacyjnego z budynku przy ul. Jęczmiennej 10. 03.06.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 397/2020Biuro Projektów Informatycznych Urząd Miasta Torunia 87-100 Toruń ul. Wały gen. Sikorskiego 8 zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na udzielenie licencji na oprogramowanie vMix 4K 01.06.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 396/2020Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienie publicznego i składania ofert na wykonanie opracowania pn. „Polityka parkingowa dla Gminy Miasta Toruń”. 29.05.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 395/2020Ogłoszenie dotyczące rozeznania rynku związanego z planowanym zamówieniem publicznym, o wartości mniejszej niż równowartość w złotych 30 000 euro, na 1) sprzedaż i dostarczenie 15 licencji do kamer IP dla platformy zarządzającej Genetec Security Center; 2) Sprzedaż i dostarczenie urządzeń niezbędnych do wykonania zadania pn. "Podłączenie do miejskiej sieci monitoringu systemu kamer na osiedlu Solanki w Toruniu; 3) Montaż wraz z uruchomieniem urządzeń niezbędnych do wykonania zadania pn. "Podłączenie do miejskiej sieci monitoringu systemu kamer na osiedlu Solanki w Toruniu" 28.05.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 394/2020Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, zaprasza do złożenia oferty cenowej na remont chodnika na terenie Bydgoskiego Przedmieścia przy kamienicy ul. Moniuszki 27 w Toruniu. 28.05.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 393/2020Biuro Ogrodnika Miejskiego UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej w celu rozeznania rynku na zaprojektowanie i wybudowanie wybiegu dla psów na terenie miasta Torunia w dzielnicy Podgórz. 28.05.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 392/2020Biuro Ogrodnika Miejskiego UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej w celu rozeznania rynku na doposażenie Psiego placu zabaw przy ul. Przybyszewskiego w Toruniu. 28.05.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 391/2020Biuro Ogrodnika Miejskiego UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na montaż 8 ławek stalowo - drewnianych przy ul. Szosa Lubicka na odcinku od mostu im. E. Zawackiej do ul. Przy Skarpie w Toruniu. 27.05.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 390/2020W związku z planowanym zamówieniem publicznym na „Wykonanie instalacji odprowadzającej wody opadowe z połaci dachowych Przedszkola Miejskiego nr 18 ul. Grasera 3 do „Stawu Kapitana””, w celu dokonania analizy cen rynkowych Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia zwraca się z prośbą o przesłanie oferty cenowej. 21.05.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 389/2020Wydział Budżetu i Planowania Finansowego Urzędu Miasta Torunia zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert cenowych na sporządzenie skonsolidowanego bilansu Gminy Miasta Toruń za rok 2019 wraz z pełną dokumentacją opisową. 20.05.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 388/2020Biuro Projektów Informatycznych Urząd Miasta Torunia 87-100 Toruń ul. Wały gen. Sikorskiego 8 zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na system przeznaczony do planowania i realizacji budżetu jednostek administracji samorządowej według załączonej specyfikacji. 20.05.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 387/2020Biuro Projektów Informatycznych Urząd Miasta Torunia 87-100 Toruń ul. Wały gen. Sikorskiego 8 zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na sprzedaż i dostarczenie laptopów o parametrach minimalnych (w ramach projektu „Zdalna Szkoła plus”, zgodnie z załączoną specyfikacją. 18.05.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 386/2020Biuro Obsługi Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na dzierżawę dystrybutorów wody i dostawę wody do dystrybutorów. 15.05.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 385/2020 Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie w obiekcie „Piernikowe Miasteczko”, ul. Podmurna, 15.05.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 384/2020Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie w obiekcie Przedszkola Miejskiego nr 12, ul. Złota 1a, 15.05.2020


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A