Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 18.06.2019
Data (2019-06-18)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Zamówienia poza ustawą PZP

Ilość dokumentów: 3560
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zamówienia poza ustawą PZP 282/2019Biuro Rewitalizacji Urzędu Miasta Torunia w celu oszacowania wartości zamówienia zwraca się z prośbą o podanie ceny usługi polegającej na wykonaniu studium wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie i wymaganymi załącznikami dla projektu pn.: „Adaptacja budynku przy ul. Kopernika 22 na cele społeczne” wpisanego do Gminnego Programu Rewitalizacji pn. Program Rewitalizacji Torunia do roku 2023. 18.06.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 281/2019Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do składania ofert na wykonanie i montaż repliki rzeźby niedźwiedzia ze Ślęży wraz z cokołem betonowym w sąsiedztwie kamiennego kręgu u zbiegu ul. Olsztyńskiej i ul. Przeskok w Toruniu. (dz nr. 144/28, obręb 54). 18.06.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 280/2019Wydział Środowiska i Zieleni UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania: "Naprawa ławek i wymiana koszy na śmieci na skwerze przy Cinema City na Pl. NOT". 14.06.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 279/2019Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego Urzędu Miasta Torunia zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania usługi naprawy fragmentu ażurowej osłony urządzeń znajdujących się na dachu Toruńskiego Inkubatora Technologicznego i Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy (część 1) oraz naprawy szklanego zadaszenia nad wejściem do budynku D kompleksu Młynów Toruńskich - Toruńskiego Inkubatora Technologicznego (część 2) przy ul. Łokietka 5 w Toruniu. 13.06.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 278/2019Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia prosi o złożenie oferty na remont elewacji Klubu Ucznia na terenie Zespołu Szkół nr 10, Plac Św. Katarzyny 9 w Toruniu. 13.06.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 277/2019Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do składania ofert na świadczenie usług w ramach akcji przyjmowania wniosków na świadczenia z Programów "Rodzina+" i "Dobry start" 13.06.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 276/2019Wydział Ochrony Ludności Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczącej dostawy akcesoriów odblaskowych przeznaczonych dla rowerzystów i pieszych. 12.06.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 275/2019Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na ,,Zaprojektowanie i wybudowanie ogrodzenia i oświetlenie placu zabaw w parku miejskim przy ul. Rybaki/Klonowica w Toruniu". 12.06.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 274/2019Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków zwraca się z prośbą o przesłanie informacji cenowej dotyczącej wykonania usługi opracowania i dostarczenia dokumentacji pn. "Program ochrony urbanistyki i architektury Torunia z lat 1920-1989" 11.06.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 273/2019Urząd Miasta Torunia – Wydział Geodezji i Kartografii zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na wykonanie usługi sporządzania kopii mapy zasadniczej w postaci drukowanej lub cyfrowej dla osób fizycznych i prawnych wraz z kalkulacją i wydrukiem dokumentów obliczenia opłaty za udostępnianie materiałów z Państwowego Zasobu Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – ilość 120 map miesięcznie. Archiwizacja operatów technicznych powstałych w wyniku wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych polegająca na wpinaniu operatów do odpowiednich segregatorów – 200 sztuk miesięcznie. Skanowanie operatów geodezyjnych wraz z ich wprowadzeniem do rejestru operatów i stworzenie dla danego opracowania rejestru dokumentów składowych w celu uzyskania dokumentacji cyfrowej wraz z wrysowaniem stosownych zakresów skanowanych dokumentów – ilość 30 operatów miesięcznie 10.06.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 272/2019Biuro Obsługi Urzędu, Referat Obsługi Informatycznej zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na objęcie opieki serwisowej nad system telekomunikacyjnym Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise zainstalowanym w Urzędzie Miasta Torunia. 10.06.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 271/2019Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenie oferty cenowej,celem rozpoznania rynku, na przeprowadzenie szkolenia zamkniętego dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Toruniu. 07.06.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 270/2019Biuro Obsługi Urzędu, Referat Obsługi Informatycznej zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na sprzedaż i dostarczenie dwóch drukarek. 07.06.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 269/2019Biuro Obsługi Urzędu, Referat Obsługi Informatycznej zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na przygotowanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej umożliwiającej na jej podstawie przebudowę węzła telekomunikacyjnego sieci światłowodowej GMT w lokalizacji Łódzka 12. 07.06.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 268/2019Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na pełnienia nadzoru konserwatorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja Parku Tysiąclecia wraz z odbudową układu wodnego fosy przy ul. Podgórskiej w Toruniu” (nr POIS.02.05.00-00-089/16) dofinansowanego w ramach Programu Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 działania 2.5 Oś priorytetowa II 07.06.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 267/2019Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na prowadzenie zajęć z zakresu aktywności fizycznej w ramach realizacji "Programu zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim". 06.06.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 266/2019Biuro Obsługi Urzędu, Referat Obsługi Informatycznej zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla Zamawiającego w zakresie połączeń przychodzących i wychodzących miejscowych i strefowych, międzystrefowych i międzynarodowych a także do/z sieci telefonii komórkowej w naliczaniu sekundowym w lokalizacjach Urzędu Miasta Torunia. 06.06.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 265/2019Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do składania ofert na wykonanie prac zabezpieczających budynek przy ul. Bydgoskiej 50-52 w Toruniu. 06.06.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 264/2019Biuro Kadr i Płac Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej celem rozpoznania rynku na przeprowadzenie szkolenia z zakresu udzielania zamówień publicznych w szczególności zamówień udzielanych w celu realizacji projektów w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko (POiŚ)dla pracowników Urzędu Miasta Torunia. 05.06.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 263/2019Biuro Kadr i Płac Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej celem rozpoznania rynku na przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi trudnego klienta w administracji publicznej dla pracowników Urzędu Miasta Torunia. 05.06.2019


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A