Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 24.04.2017

Liczba wejść na stronę: 6771485
Data (2017-04-24)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Uchwały RMT

Ilość dokumentów: 6113
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Uchwała RMT 567/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 22 lutego 2017r. na Dyrektora Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia. 23.03.2017
Uchwała RMT 566/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 2 lutego 2017r. na Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Toruniu. 23.03.2017
Uchwała RMT 565/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 8 lutego 2017r. na Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu. 23.03.2017
Uchwała RMT 564/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 6 lutego 2017r. na Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu. 23.03.2017
Uchwała RMT 563/2017 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok. 23.03.2017
Uchwała RMT 562/2017 w sprawie nadania ulicy nazwy Modrzewiowa. 23.03.2017
Uchwała RMT 561/2017 w sprawie przyznania w roku 2017 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane, przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie Gminy Miasta Toruń. 23.03.2017
Uchwała RMT 560/2017 w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na realizację których przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 r. 23.03.2017
Uchwała RMT 559/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia aktualizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miasta Toruń na lata 2015-2020”. 23.03.2017
Uchwała RMT 558/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia dla dróg publicznych wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m² pasa drogowego w mieście Toruniu. 23.03.2017
Uchwała RMT 557/2017 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasta Toruń do inicjatywy pod nazwą „Forum Organizatorów Transportu”. 23.03.2017
Uchwała RMT 556/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso. 23.03.2017
Uchwała RMT 555/2017 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nowe Centrum” dla terenu ograniczonego ulicami: Szosa Chełmińska, Czerwona Droga, Aleja 700-lecia Torunia, Sportowa, Morcinka i Bema w Toruniu. 23.03.2017
Uchwała RMT 554/2017 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w publicznych placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania. 23.03.2017
Uchwała RMT 553/2017 w sprawie składania wniosku o przyjęcie dziecka do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Toruń. 23.03.2017
Uchwała RMT 552/2017 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania. 23.03.2017
Uchwała RMT 551/2017 w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, liczby punktów za te kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia. 23.03.2017
Uchwała RMT 550/2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na obszarze Gminy Miasta Toruń. 23.03.2017
Uchwała RMT 549/2017 w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na obszarze Gminy Miasta Toruń. 23.03.2017
Uchwała RMT 548/2017 w sprawie przekazania petycji z dnia 8 lutego 2017r. 23.02.2017


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A