Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 18.06.2018
Data (2018-06-18)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Uchwały RMT

Ilość dokumentów: 6418
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Uchwała RMT 872/2018w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata 2018-2042. 17.05.2018
Uchwała RMT 871/2018w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 18 marca 2018r. na Prezydenta Miasta Torunia. 17.05.2018
Uchwała RMT 870/2018w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn.: „Struga Toruńska wraz z rekultywacją zbiornika Kaszownik i rewitalizacją ich otoczenia, na odcinku od ul. St. Batorego do wylotu ze zbiornika Kaszownik w Toruniu”. 17.05.2018
Uchwała RMT 869/2018w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Toruńskie Centrum Usług Wspólnych”, nadania jej statutu oraz wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Toruń. 17.05.2018
Uchwała RMT 868/2018w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok Miejskiej Przychodni Specjalistycznej. 17.05.2018
Uchwała RMT 867/2018w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego im. ks. J. Popiełuszki. 17.05.2018
Uchwała RMT 866/2018w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz pokrycia straty netto za 2017 rok Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. M. Kopernika. 17.05.2018
Uchwała RMT 865/2018w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy ulicami: Poznańską, Inowrocławską i Władysława Grabskiego w Toruniu. 17.05.2018
Uchwała RMT 864/2018w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Jordanki” dla obszaru położonego w rejonie ulic: Wały gen. Sikorskiego, Czerwona Droga i al. św. Jana Pawła II w Toruniu. 17.05.2018
Uchwała RMT 863/2018w sprawie nadania nazwy rondo Lecha Bądkowskiego. 17.05.2018
Uchwała RMT 862/2018w sprawie udziału Gminy Miasta Toruń w projekcie międzynarodowym, planowanym do współfinansowania z Programu Interreg Europa 2014 – 2020, w roli partnera projektu oraz zabezpieczenia środków finansowych na lata 2019 – 2023. 17.05.2018
Uchwała RMT 861/2018w sprawie przyjęcia aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Torunia do roku 2020 z uwzględnieniem perspektywy rozwoju do 2028 r. 17.05.2018
Uchwała RMT 860/2018w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 19 marca 2018r. na Dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Torunia. 19.04.2018
Uchwała RMT 859/2018w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 26 marca 2018r. 19.04.2018
Uchwała RMT 858/2018w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie podziału obszaru województwa kujawsko-pomorskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 19.04.2018
Uchwała RMT 857/2018zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2018. 19.04.2018
Uchwała RMT 856/2018w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata 2018-2042. 19.04.2018
Uchwała RMT 855/2018w sprawie podziału Gminy Miasta Toruń na stałe obwody głosowania. 19.04.2018
Uchwała RMT 854/2018w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn.: „Wszystkie dzieci równe są – poszerzenie ofert zajęć dodatkowych wyrównujących szanse edukacyjne niepełnosprawnych przedszkolaków w Toruniu”. 19.04.2018
Uchwała RMT 853/2018w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn: „Rozbudowa i przebudowa Żłobka Miejskiego nr 1 przy ul. Bażyńskich 24-26 w Toruniu, Żłobka Miejskiego Nr 2 przy ul. Piskorskiej 9 w Toruniu, Żłobka Miejskiego Nr 3 przy ul. Konstytucji 3 Maja 16 w Toruniu” 19.04.2018


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A