Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 25.03.2017
Data (2017-03-25)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Uchwały RMT

Ilość dokumentów: 6094
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Uchwała RMT 548/2017 w sprawie przekazania petycji z dnia 8 lutego 2017r. 23.02.2017
Uchwała RMT 547/2017 w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z kontroli realizacji umów w zakresie oświetlenia ulicznego przy realizacji inwestycji drogowych. 23.02.2017
Uchwała RMT 546/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 18 stycznia 2017r. na Prezydenta Miasta Torunia. 23.02.2017
Uchwała RMT 545/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 2 lutego 2017r. na pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu. 23.02.2017
Uchwała RMT 544/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 23 stycznia 2017r. na Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu. 23.02.2017
Uchwała RMT 543/2017 w sprawie zmiany Statutu Gminy Miasta Toruń. 23.02.2017
Uchwała RMT 542/2017 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn.: „Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze na terenie Gminy Miasta Toruń”. 23.02.2017
Uchwała RMT 541/2017 uchylająca uchwałę w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. 23.02.2017
Uchwała RMT 540/2017 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. w Toruniu. 23.02.2017
Uchwała RMT 539/2017 o przystąpieniu do sporządzenia Programu Rewitalizacji Torunia do roku 2023. 23.02.2017
Uchwała RMT 538/2017 w sprawie wprowadzenia na terenie stacji paliw zlokalizowanych na obszarze miasta Torunia stałego zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży. 23.02.2017
Uchwała RMT 537/2017 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Toruniu na rok 2017. 23.02.2017
Uchwała RMT 536/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Stypendialnego dla studentów kontynuujących naukę w toruńskich uczelniach wyższych. 23.02.2017
Uchwała RMT 535/2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na obszarze Gminy Miasta Toruń. 23.02.2017
Uchwała RMT 534/2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na obszarze Gminy Miasta Toruń. 23.02.2017
Uchwała RMT 533/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 6 grudnia 2016r. na Prezydenta Miasta Torunia. 26.01.2017
Uchwała RMT 532/2017 w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z kontroli wydatkowania pieniędzy przekazanych schronisku dla zwierząt z Urzędu Miasta Torunia. 26.01.2017
Uchwała RMT 531/2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Torunia VII kadencji. 26.01.2017
Uchwała RMT 530/2017 w sprawie stwierdzenia prawidłowości przebiegu głosowania. 26.01.2017
Uchwała RMT 529/2017 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej położonej w Toruniu przy ul. Konrada Grasera 5, stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń. 26.01.2017


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A