Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 25.05.2020
Data (2020-05-25)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa

Ilość dokumentów: 491
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
7.1.6733/6733obwieszczenie zawiadamiające o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów dotyczących postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV na terenie położonym przy ul. Głowackiego na potrzeby posesji przy ul. Grudziądzkiej 51A w Toruniu (działki nr 522/5, 523/2, 521/1, 520/1, 598/2 i 580/1 oraz części działek nr 522/6, 790 i 581/6, obręb 10) 04.04.2019
1.2.6733/6733Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji ogólnospławnej w pasie drogowym ul. Dworcowej w Toruniu (część działki nr 199, obręb 48) na potrzeby posesji położonej przy ul. Dworcowej 5D 22.03.2019
28.2.6733/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ul. Barwnej w Toruniu (część działki nr 326/2 obręb 46) na potrzeby posesji położonych przy ul. Barwnej 20 i ul. Barwnej 31 22.05.2020
25.3.6733/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej oraz oświetlenia placu rekreacyjno – sportowego na terenie położonym przy ul. Zdrojowej, Włocławskiej i Relaksowej w Toruniu (części działek nr 264, 271, 499, 500, 512, obręb 76) 22.05.2020
13.6740.15.1.2019/2020Obwieszczenie PMT o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn: „Budowa ul. Zakręt w Toruniu” na działkach oznaczonych numerami: Działki stanowiące istniejący pas drogowy: 84 obręb 46 Działki po podziale: 71/3 (z podziału działki 71/1), 73/1(z podziału działki 73), 85/1 (z podziału działki 85), 86/1 (z podziału działki 86) obręb 46 Ograniczone korzystanie z nieruchomości: działka 73/2 (z podziału działki 73) obręb 46. Przebudowa innych dróg publicznych: działki nr 49, 51 obręb 46 (działki do przejęcia w całości i po podziale do pasa drogowego w związku z prowadzonym postepowaniem w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej – ul. Budowa ulicy Twardej w Toruniu) 22.05.2020
67401070/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia, że w dniu 19 maja 2020 r. została wydana decyzja nr WAiB.6740.12.1070.76.2019.ML, zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę dla inwestycji obejmującej budowę budynku biurowo-usługowego przy ul. Sportowej 24 w Toruniu (działka nr 93 i 94 z obrębu 9). 21.05.2020
83/2020Obwieszczenie zawiadamiające, że w dniu 21 maja 2020 r. zostało wydane postanowienie znak: WAiB.6740.1.1251.39.2020.IBJ zawieszające na wniosek Inwestora postępowanie w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: Budowa budynków mieszkalnych wraz z garażami jedno- i wielostanowiskowymi podziemnymi, parkingami naziemnymi, drogami, wjazdem, chodnikami, placem zabaw, śmietnikiem, siecią i przyłączami wodociągową, kanalizacyjną, gazową, kanalizacją teletechniczną, oświetleniem i monitoringiem, przy ul. 63. Pułku Piechoty 64, 66, 68, 70, 72 w Toruniu (działki nr 760/3, 783/4, 785/3 z obrębu 70), prowadzonej na wniosek Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą przy ul. Tuwima 9 w Toruniu. 21.05.2020
82/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia zawiadamiające, że w dniu 20 maja 2020 r. zostało wystosowane pismo do Inwestora znak: WAiB.6740.1.159.917.2020.KM, przekazujące uwagi części stron postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji obejmującej budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego (BM A, BM B) z garażem wielostanowiskowym podziemnym, infrastrukturą techniczną i miejscami postojowymi przy ul. Gdańskiej 12 w Toruniu (dz. nr 649/2, 648, 643/5 z obrębu 53). 21.05.2020
35.6730/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka kanalizacji ogólnospławnej (odgałęzienie boczne) na działkach nr 22 i 66 obręb 8, w celu przyłączenia nieruchomości położonych przy ul. Mickiewicza 70 i 70A w Toruniu. 21.05.2020
7.6740.15.1/2020Obwieszczenie PMT o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "rozbudowa ulicy Niesiołowskiego w Toruniu" 19.05.2020
30.2.6733/2020obwieszczenie zawiadamiające o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów dotyczących postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej (części działek nr 35/11, 35/22, 35/54, 48/4, 48/35 obr. 59) w celu przyłączenia do niej budynków usytuowanych przy ul. Szosa Lubicka 150, 152, 154, ul. Ślaskiego 1, 3, 5 i ul. Konstytucji 3 Maja 17 w Toruniu 18.05.2020
27.1.6733/2020obwieszczenie zawiadamiające o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów dotyczących postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie Przedszkola Miejskiego nr 16 o dodatkowe skrzydło z dwoma oddziałami dydaktycznymi i windę zewnętrzną przy ul. Sucharskiego 2 w Toruniu (działka nr 132/2, obr. 11) 15.05.2020
2.6220.3/2020obwieszczenie PMT o wydanej decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa osiedla mieszkaniowego VEGA – zespół 8 domów mieszkalnych wielorodzinnych z garażami w parterze, infrastrukturą techniczną, miejscami parkingowymi, zjazdami z ulicy i elementami małej architektury przy ul. Watzenrodego w Toruniu (dz. nr 132/3 – obręb 30)” 15.05.2020
35.6220.35.2019.2/2020obwieszczenie PMT o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "rozbudowa budynku usługowo - mieszkalnego przy ul. Żwirki i Wigury 55 w Toruniu (dz. 284/5 - obręb 37)" 14.05.2020
22.6733.1/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zmianie wniosku w sprawie: wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na „budowie sieci kanalizacji sanitarnej w celu odprowadzania ścieków sanitarnych z Gminy Lubicz do Torunia planowanej w Toruniu przy ul. Leśny Trakt na działkach nr 25/1 i 21 obręb 59 oraz na części działki nr 1 obręb 62, w Gminie Lubicz: Lubicz Dolny, Drwęca, Nowa Wieś na działce nr 2008/17, na części działki nr 397/1, na części działki nr 2008/20 oraz na części działki nr 413/8 obręb Lubicz Dolny, na działce nr 59, na części działki nr 60/1 oraz części działki nr 60/5 obręb Nowa Wieś”. 12.05.2020
2.6220.21.2019.5/2020obwieszczenie PMT o zakończeniu zbierania materiałów dowodowych w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 17 listopada 2017 r. znak: WAiB.6220.11.98.29.2016 AG, wydanej dla Prime Residential Sp. z o.o., przeniesionej na Panattoni Europe Sp. z o.o. decyzją z dnia 2 października 2018 r. znak: WAiB.6220.22.2.2.2018 AG dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa centrum magazynowo – produkcyjnego z częściami socjalno – biurowymi i towarzyszącą infrastrukturą przy ul. Przelot 66, 66A, 74-76 / Ostrej 5 w Toruniu (dz. 74/2, 79/2, 79/7, 79/8, 80/7, 80/8, 80/14, 81/14, 81/1, 81/3 obręb 54)” w zakresie wyłączenia działki nr 74/2 przy ul. Ostrej 5 w Toruniu i zmiany kwalifikacji przedsięwzięcia – rezygnacja ze zbiorników magazynowych na gaz - § 3 ust. 1 pkt 37 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71). 11.05.2020
9.6740.15.2019.3/2020obwieszczenie PMT o wydanej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "rozbudowa drogi ul. Watzenrodego, Strobanda, Polnej, Ugory i Legionów polegająca na budowie linii tramwajowej wraz z infrastrukturą techniczną do osiedla JAR - etap IIa" 08.05.2020
78/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia zawiadamiające, że w dniu 29 kwietnia 2020 r. zostało wydane postanowienie znak: WAiB.6740.1.159.806.1.2020.KM, nakładające na wnioskodawcę obowiązek usunięcia nieprawidłowości, w terminie 90 dni od daty otrzymania pisma, w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji obejmującej budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego (BM A, BM B) z garażem wielostanowiskowym podziemnym, infrastrukturą techniczną i miejscami postojowymi przy ul. Gdańskiej 12 w Toruniu (dz. nr 649/2, 648, 643/5 z obrębu 53), 05.05.2020
3.6740.25.2/2020Obwieszczenie PMT o wydaniu w dniu 23 kwietnia 2020 r. decyzji znak: WAiB.6740.25.3.2.2020 KJ zmieniającej ostateczną decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 28 września 2018 r. znak: WAiB.6740.15.4.6.2018 KJ dla inwestycji pn.: „Rozbudowa układu drogowego wraz z infrastruktura techniczną w ciągu ulic Równinna, Polna, Morwowa, Płaska w Toruniu”. w zakresie: - zmiany zagospodarowania terenu poprzez lokalizację w ul. Morwowej zatoki postojowej w km od 0+367 do 0+390, - podziału działek 112/3 i 112/4 obręb 40, - czasowego ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości na czas prowadzenia robót. na działkach nr 112/11 (z podziału działki 112/3), 112/8 (z podziału działki 112/4) obręb 40 oraz na działkach przeznaczonych do czasowego zajęcia - działki numer 112/9 (z podziału działki 112/4) i 112/10 (z podziału działki 112/3) obr. 40 05.05.2020
31.1.6733/2020obwieszczenie zawiadamiające o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów dotyczących postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej (części działek nr 16/5, 16/6, 16/7, 17/2, 18/2, 19/2, 22, 27/1, 27/2 obręb 9) w celu przyłączenia do niej budynków usytuowanych przy ul. Matejki 83-87, 91 i ul. Gałczyńskiego 50-52, 52A-54 w Toruniu 30.04.2020


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A