Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 16.11.2019

Liczba wejść na stronę: 11110802
Data (2019-11-16)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa

Ilość dokumentów: 290
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
7.1.6733/6733obwieszczenie zawiadamiające o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów dotyczących postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV na terenie położonym przy ul. Głowackiego na potrzeby posesji przy ul. Grudziądzkiej 51A w Toruniu (działki nr 522/5, 523/2, 521/1, 520/1, 598/2 i 580/1 oraz części działek nr 522/6, 790 i 581/6, obręb 10) 04.04.2019
1.2.6733/6733Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji ogólnospławnej w pasie drogowym ul. Dworcowej w Toruniu (część działki nr 199, obręb 48) na potrzeby posesji położonej przy ul. Dworcowej 5D 22.03.2019
51.6733.1/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania materiału i wydanych uzgodnieniach w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie odcinka kanalizacji sanitarnej na części działek nr 372, 374 i 382 obręb 64 w celu podłączenia nieruchomości położonej przy ul. Podgórskiej 1 w Toruniu (działka nr 390, obręb 64). 14.11.2019
48.2.6733/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN 15kV wraz ze złączami SN 15kV na potrzeby projektowanego budynku usługowego na terenie położonym przy ul. Rydygiera w Toruniu (działki nr 19/21, 19/23, 505 i części działek nr 19/19, 19/24, 19/25, 25/4, 32/2, obręb 50 oraz część działki nr 23 obręb 51) 14.11.2019
2.6220.21.2/2019obwieszczenie PMT o wydanym postanowieniu nakładającym obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: budowa centrum magazynowo – produkcyjnego z częściami socjalno – biurowymi i towarzyszącą infrastrukturą przy ul. Przelot 66, 66A, 74-76 / Ostrej 5 w Toruniu (dz. 79/2, 79/7, 79/8, 80/7, 80/8, 80/14, 81/1, 81/3 obręb 54)” w związku ze zmianą decyzji z dnia 17.11.2017 r. znak: WAiB.6220.11.98.29.2016 AG o środowiskowych uwarunkowaniach 14.11.2019
3.6220.21.1/2019obwieszczenie PMT o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 15 marca 2019 r. znak: WAiB.6220.11.22.8.2018 AG, dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa Centrum Logistycznego przy ul. Przelot 39 w Toruniu (dz. 75/10 obręb 54)” w zakresie: - zmniejszenia powierzchni zabudowy hali magazynowej i z tym związanej zmiany zagospodarowania terenu, - likwidacji ekranu akustycznego wynikającą z nowej analizy hałasu, - projektowanych nowych obiektów – 2 wysokie magazyny (tzw silosy). 13.11.2019
147/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę dla przedsięwzięcia obejmującego budowę budynku magazynowo-produkcyjnego z częścią biurowo-socjalną wraz przebudową instalacji gazowej, na terenie nieruchomości przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 87 D, A w Toruniu (dz. nr 259/71, 260/44, 399/7, 260/19, 260/28, obr. 46). 12.11.2019
47.2.6733/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN-15 kV oraz kontenerowej stacji transformatorowej SN/nn w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa linii napowietrznej na linię kablową SN-15 kV GPZ Toruń Podgórz - Włocławska 3, odgałęzienie Gajowa, Czerniewice 2, Czerniewice 4, Strzelnica na terenie położonym przy ul. Włocławskiej, Zdrojowej i Gajowej (działki nr 497, 498, 215, 216, 217 oraz części działek nr 224, 223, 221, 499, 500, 513, 515, 494, 495, 517, obręb 76) 08.11.2019
17.6220/2019Obwieszczenie PMT o wydanej decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „zbiórka złomu w celu przekazania do uprawnionych odbiorców (16 01 17, 16 01 18, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 05, 17 04 07, 15 01 04, 12 01 17, 12 01 21), wytworzonego w ramach działalności spółki Geofizyka Toruń S.A. przy ul. Chrobrego 50 Toruniu (dz. nr 787 – obręb 43)” 07.11.2019
7.6740.15.2/2019obwieszczenie PMT o wydanej decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej dla rozbudowy ulicy Mazowieckiej w Toruniu 07.11.2019
146/2019Obwieszczenie Prezydenta Miast Torunia o wydanych dokumentach w sprawie wniosku o pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym z infrastrukturą na terenie przy ul. Grudziądzkiej 51A w Toruniu 06.11.2019
54.6733/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie Specjalistycznego Szpitala Miejskiego o zadaszony podjazd dla karetek celem utworzenia szpitalnego oddziału ratunkowego (SOR) na terenie położonym przy ul. Batorego 17-19 w Toruniu (działka nr 86/15, obręb 11) 06.11.2019
45.6733.1/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanym postanowieniu w sprawie zawieszenia postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia ulicy Dybowskiej w Toruniu (kablowa sieć oświetleniowa oraz słupy oświetleniowe) na działkach nr 75/1, 75/2, 78/1, 78/2 obręb 65 oraz na działce nr 140 obręb 64 06.11.2019
145/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji odmawiającej pozwolenia na przebudowę fragmentu elewacji w zakresie dwóch otworów, okiennego i drzwiowego, w parterze budynku wielorodzinnego przy ul. Łyskowskiego 18a w Toruniu (działka nr 49/60 z obrębu 51 w jednostce ewidencyjnej 046301_1 Toruń) 04.11.2019
144/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z placem zabaw, drogami osiedlowymi z miejscami postojowymi naziemnymi, ciągami pieszymi, infrastrukturą techniczną, zjazdami, na terenie przy ul. Okólnej 12 w Toruniu – działka nr 1/90 z obrębu 75, część działek nr 1/56 (ul. gen. Władysława Andersa) i 1/89 (ul. Okólna) z obrębu 75 oraz część działki nr 808 (ul. Okólna) z obrębu 70 04.11.2019
46.2.6733/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej oświetleniowej wraz z budową słupów oświetleniowych (oświetlenie chodnika dla pieszych – dojście do budynku wielorodzinnego) na terenie położonym przy ul. Tłoczka l0b w Toruniu (części działek nr 58/35, 58/36, 59/19, obręb 59 oraz część działki nr 86, obręb 61) 04.11.2019
143/2019Obwieszczenie PMT o podjęciu postępowania i wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dnia 31.10.2019 r. w sprawie podziału mieszkania na dwa lokale w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy alei 700-lecia 12/44, 45 w Toruniu. 31.10.2019
142/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydaniu postanowienia zawieszającego postępowanie w sprawie wydania pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Grunwaldzkiej 15 wraz z rozbiórką istniejącego budynku mieszkalnego na terenie działek nr  121/1, 121/2, 121/3, 122/1, 122/2 w obrębie 2,  jedn. ewidencyjna 046301_1 Toruń (adres działek: ul. Grunwaldzka 15, 15a), prowadzone na wniosek Pana Ryszarda Urbańskiego prowadzącego działalność  pn. URBAŃSKI Przedsiębiorstwo Budowlane z siedzibą przy ul. Chrobrego 151 w Toruniu 31.10.2019
28.6220.2.2018/2019Obwieszczenie PMT o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „prowadzenie działalności w zakresie zbierania oraz przetwarzania odpadów – prowadzenie zakładu przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego przy ul. St. Szymańskiego 16 w Toruniu (dz. 154/9 – obręb 45)” 31.10.2019
49.6733.1/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania materiału i wydanych uzgodnieniach w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Mikołaja Kopernika w Toruniu usytuowanego przy ul. Batorego 17/19 w Toruniu (działka nr 86/15, obręb 11). 29.10.2019


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A