Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 14.08.2020

Liczba wejść na stronę: 13212480
Data (2020-08-14)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa

Ilość dokumentów: 615
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
7.1.6733/6733obwieszczenie zawiadamiające o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów dotyczących postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV na terenie położonym przy ul. Głowackiego na potrzeby posesji przy ul. Grudziądzkiej 51A w Toruniu (działki nr 522/5, 523/2, 521/1, 520/1, 598/2 i 580/1 oraz części działek nr 522/6, 790 i 581/6, obręb 10) 04.04.2019
1.2.6733/6733Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji ogólnospławnej w pasie drogowym ul. Dworcowej w Toruniu (część działki nr 199, obręb 48) na potrzeby posesji położonej przy ul. Dworcowej 5D 22.03.2019
139/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanym postanowieniu w sprawie uzupełnienia wniosku o pozwolenie na budowę dla inwestycji - budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Łódzkiej 29a w Toruniu 9dz. nr 131, 132 i 133 z obrębu 73). 13.08.2020
13.6220.2/2020obwieszczenie PMT o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „budowa zespołu magazynowo – produkcyjno – usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz segmentami socjalno – biurowymi przy ul. Szosa Bydgoska w Toruniu - teren B 13.08.2020
39.6733.2/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: „lokalizacji obiektu budowlanego nr BYD016”, w zakres którego wchodzi budowa masztu telekomunikacyjnego z systemem antenowym wraz z poziomymi i pionowymi drogami kablowymi, na budynku mieszkalnym wielorodzinnym usytuowanym na terenie położonym przy ul. Jamontta 3-3B w Toruniu (działka nr 64/39, obręb 52), w ramach zadania pn. „Modernizacja policyjnych sieci radiowych w 13 miastach i aglomeracjach miejskich do systemu standardu ETSI TETRA”. 12.08.2020
24.6220.2/2020obwieszczenie PMT o wydanym postanowieniu stwierdzającym konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "eksploatacja złoża wód termalnych z utworów jury dolnej przy ul. Droga Starotoruńska w Toruniu" 12.08.2020
23.6220.2/2020obwieszczenie PMT o zakończeniu zbierania materiałów dowodowych w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "budynki magazynowo - usługowe przy ul. Kociewskiej 26 w Toruniu" 12.08.2020
46.6733/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej SN 15 kV na terenie położonym przy ul. Nieszawskiej, Zagrodowej w Toruniu (działki nr 279, 301, 278/1, 431/1, 439/1, 379/1, 399/1, 398/1, 397/1, 380/1 oraz części działek nr 275, 299 obręb 63) 11.08.2020
43.1.6733/2020obwieszczenie zawiadamiające o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów dotyczących postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na montażu dwóch elektronicznych punktów (wyświetlaczy) informacyjnych na terenie położonym przy ul. Przedzamcze 3 w Toruniu (działka nr 140/2 i 143, obręb 16) 11.08.2020
42.1.6733/2020obwieszczenie zawiadamiające o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów dotyczących postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie budynku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na terenie położonym przy ul. Mickiewicza 10-16 w Toruniu (działki nr 187, 189/2, 189/3, 190, 192/1, 196, 197/1, 198, 199/2 obręb 13) 11.08.2020
30.4.6733/2020Obwieszczenie zawiadamiające, że w dniu 10 sierpnia 2020 r. zostało wydane postanowienie znak: WAiB.6733.1.30.221.2020.PŻ prostujące oczywistą omyłkę w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 04 czerwca 2020 r. znak WAiB.6733.11.30.22.2020.PŻ KŻ polegającej na budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej (części działek nr 35/11, 35/22, 35/54, 48/4, 48/35, obr. 58) w celu przyłączenia do niej budynków usytuowanych przy ul. Szosa Lubicka 150, 1582, 154, ul. Ślaskiego 1, 3, 5 i ul. Konstytucji 3 Maja 17 w Toruniu 11.08.2020
35.6220.2019.5/2020obwieszczenie PMT o wydanej decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "budowa budynku usługowo - mieszkalnego przy ul. Żwirki i Wigury 55 w Toruniu (dz. nr 284/5 - obręb 37)" 10.08.2020
17.6220.3/2020obwieszczenie PMT o wydanej decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "budowa hali magazynowo - produkcyjnej i budynku biurowego przy ul. Fortecznej 7 w Toruniu (dz. nr 191/11 - obręb 30)" 10.08.2020
40.2.6733/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej do nieruchomości przy ul. Astrowej 12A w Toruniu (dz. nr 397/1; części dz. nr 391/2, 662; obręb 32). 07.08.2020
138/2020Obwieszczenie o wydanym postanowieniu zawieszającym postępowanie w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: „Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z częścią handlowo – usługową nieprzekraczającą 30% powierzchni całkowitej budynku oraz budynku garażowo – gospodarczego, z wykorzystaniem brył istniejących obiektów 1. budowlanych (przerwana budowa) przy ul. Bartkiewiczówny 69 w Toruniu" 06.08.2020
38.1.6733/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania materiału i wydanych uzgodnieniach w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej na terenie położonym przy ul. Królowej Jadwigi 11, Wielkie Garbary, Ślusarskiej w Toruniu (części dz. nr 70, 84, 115 obręb 17 oraz części dz. 310, 311 obręb 15). 05.08.2020
3906740/2020Informacja o wydanym postanowieniu znak: WAiB.6740.1.390.1470.2020 MKa z dnia 31.07.2020 r. w sprawie wydania pozwolenia na budowę dla inwestycji: "Przebudowa sieci elektroenergetycznej SN-15 kV oraz nn-0,4 kV wraz z przebudową słupowej stacji transformatorowej SN/nn T901605 „Zagrodowa” i budową złącz kablowych SN-15 kV i nn-0,4 kV przy ul. Przy Grobli, Nieszawskiej, Kluczyki, Dworskiej i Zagrodowej w Toruniu" (dz. nr 116, 117, 170, 171, 172, 173, 175, 214, 174, 167, 156, 168, 176, 184, 157, 185, 238, 241, 246, 247, 248, 249 obręb 63, dz. nr 189/2, 190/2, 177, 178/2, 164/2, 163/2 obręb 64) 03.08.2020
819.6740.2019.31/2020Obwieszczenie PMT o wydaniu w dniu 31 lipca 2020r., decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego jako bezprzedmiotowe w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: Instalacja urządzeń (anteny sektorowe, antena radioliniowa i moduły radiowe), w tym podantenowych konstrukcji wsporczych (maszty, wsporniki), na istniejącym obiekcie budowlanym oraz instalacja wolnostojących szaf teletechnicznych wraz z nadbudową komina, przy ul. Zbożowej 122 w Toruniu – 32348 Toruń Zbożowa” (dz. nr 47/1 – obr. 29 jednostka ewidencyjna 046301_1 TORUŃ). 31.07.2020
47.6733/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na „budowie wielopoziomowego parkingu w systemie park & ride wraz z zagospodarowaniem terenu” przy ul. Dziewulskiego w Toruniu (części działek nr 74/1, 74/2, 9, 12 obręb 52 oraz część działki nr 62 obręb 58). 31.07.2020
44.2.6733/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej do nieruchomości przy ul. Brzozowej 23a w Toruniu (działka nr 149 oraz części działek nr 148/1, 152, 178 obręb 50) 31.07.2020


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A