Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 26.01.2021

Liczba wejść na stronę: 14480187
Data (2021-01-26)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa

Ilość dokumentów: 769
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
7.1.6733/6733obwieszczenie zawiadamiające o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów dotyczących postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV na terenie położonym przy ul. Głowackiego na potrzeby posesji przy ul. Grudziądzkiej 51A w Toruniu (działki nr 522/5, 523/2, 521/1, 520/1, 598/2 i 580/1 oraz części działek nr 522/6, 790 i 581/6, obręb 10) 04.04.2019
1.2.6733/6733Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji ogólnospławnej w pasie drogowym ul. Dworcowej w Toruniu (część działki nr 199, obręb 48) na potrzeby posesji położonej przy ul. Dworcowej 5D 22.03.2019
2.6733/2021Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ul. Familijnej w Toruniu (część działki nr 61/1 obręb 78) na potrzeby posesji położonej przy ul. Familijnej 24A 26.01.2021
1.6733/2021Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zagospodarowaniu terenu położonego przy ul. Łukasiewicza w Toruniu (części działek nr 53, 80, 77/2, 79/1 i działka nr 152 obręb 5) pod ciągi piesze, zieleń, część drogi i stanowisk postojowych jako część inwestycji wchodzącej w skład zamierzenia planowanego również na terenie sąsiednim objętym miejscowym planem zagospodarowania terenu 25.01.2021
24/2021Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanym postanowieniu o uzupełnienie w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: „Remont dachu w budynku oficyny oraz montaż pomostu technicznego przy ul. Szewskiej 8 w Toruniu (dz. nr 141 z obrębu 15). 22.01.2021
53.6220.2020.1/2021Obwieszczenie PMT o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "wykonanie nowego urządzenia wodnego - studni St1 i eksploatacja urządzeń wodnych - studni St2 i St1 na ujęciu wód podziemnych Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Łowiczu na terenie Zakładu Mleczarskiego w Toruniu przy ul. Chrobrego 64/68 (dz. 112, 224/3 - obręb 43) 12.01.2021
46.6220.2020.1/2021Obwieszczenie PMT o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z dopuszczeniem usług w parterze przy ul. Piotra Curie 5 w Toruniu (dz. nr 285, 289 – obręb 49)” 08.01.2021
18.6220.2019.2/2021Obwieszczenie PMT o wydanej decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn.: „Pole golfowe z infrastrukturą, budynkiem usługowym, budynkiem technicznym i układem komunikacyjnym przy ul. Szosa Bydgoska w Toruniu (dz. 204, 128, 130, 127, 134/2 – obręb 22; dz. 124, 149, 146, 155/2, 155/1, 128/17, 128/16, 139/7, 139/6, 156, 99, 162, 165/1, 165/2, 166, 171/1, 176, 183/1, 175/1 obręb 23) 08.01.2021
6740435/2020Informacja Prezydenta Miasta Torunia o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: „Przebudowa budynku administracyjno – magazynowego T1 dawnej Fabryki Wodomierzy – IV etap przy ul. Targowej 16B w Toruniu” (dz. nr 252/1 z obrębu 56). 20.01.2021
54.6733.3/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w celu odprowadzania ścieków sanitarnych z Gminy Lubicz do Torunia, planowanej w Toruniu pomiędzy ulicami Leśny Trakt i Szosa Lubicka, na częściach działek nr 21, 2010/12, 2010/11, 2006/3, 2006/2, 2006/1 obręb 59. 19.01.2021
66.1.6733/2020obwieszczenie zawiadamiające o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów dotyczących postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie wewnętrznego dźwigu osobowego (o wysokości przewyższającej wysokość istniejącego budynku), budowie schodów zewnętrznych i pochylni dla osób niepełnosprawnych przy Młodzieżowym Domu Kultury na terenie położonym przy ul. Przedzamcze 11 w Toruniu (części działek nr 76/2, 180, obręb 16) 18.01.2021
54.3.6733/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w celu odprowadzania ścieków sanitarnych z Gminy Lubicz do Torunia, planowanej w Toruniu pomiędzy ulicami Leśny Trakt i Szosa Lubicka, na częściach działek nr 21, 2010/12, 2010/11, 2006/3, 2006/2, 2006/1 obręb 59 18.01.2021
67.6733/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie Zespołu Szkół Muzycznych w Toruniu o salę gimnastyczną na terenie położonym przy ul. Szosa Chełmińska 224-226 w Toruniu (działki nr nr 732/2, 732/4, 920, 919/1, 722/3 obręb 32). 15.01.2021
6740390/2020Informuję, że Prezydent Miasta Torunia dnia 14.01.2021 r. wydał dla ENERGA – Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Toruniu z siedzibą przy ul. gen. Bema 128 w Toruniu decyzję o pozwoleniu na budowę dla inwestycji obejmującej przebudowę sieci elektroenergetycznej SN-15 kV oraz nn-0,4 kV wraz z przebudową słupowej stacji transformatorowej SN/nn T901605 „Zagrodowa” i budową złącz kablowych SN-15 kV i nn-0,4 kV przy ul. Przy Grobli, Nieszawskiej, Kluczyki, Dworskiej i Zagrodowej w Toruniu (dz. nr 116, 117, 170, 171, 172, 173, 175, 214, 174, 167, 156, 168, 176, 184, 157, 185, 238, 241, 246, 247, 248, 249 obręb 63, dz. nr 189/2, 190/2, 177, 178/2, 164/2, 163/2 obręb 64). 14.01.2021
57.6733.2/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania materiału i wydanych uzgodnieniach w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Budowa zbiornika biogazu na Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Toruniu przy ul. Szosa Bydgoska 49” (działka nr 138/1 oraz części działek nr 136/2, 129/2 i 128/4 obręb 23). 14.01.2021
64.2.6733/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej (odgałęzienie boczne) na terenie położonym przy ul. Batorego w Toruniu (cz. dz. nr 5, obr. 43) 13.01.2021
60.2.6733/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla OM Pancernych na terenie położonym przy ul. Twardej w Toruniu (dz. nr 20; obręb 46) 13.01.2021
9.6740.15.2/2020Obwieszczenie PMT o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 5 stycznia 2021 r., znak: WAiB.6740.15.9.1.2020 KJ dla inwestycji pn: „Rozbudowa ulicy Łokietka w Toruniu – etap II” na działkach oznaczonych numerami: Obręb 43 działki: 539/3 (z podziału działki 539/1), 540/1 (działka przejmowana w całości), 540/2 (działka przejmowana w całości), 555/6 (z podziału działki 555/4), 544/1, 544/4, Obręb 48 działki: 57, 58, 59, 71, 193, 194 W ramach inwestycji planowana jest przebudowa dróg publicznych innych kategorii: ul. Trasa Prezydenta Władysława Raczkiewicza (działki nr 544/3 i 555/3 obr. 43) i ul. Zaułek Dworcowy (działki nr 78/1, 70/1 obr. 48). 13.01.2021
216740.15.1/2020Obwieszczenie PMT w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn. „Rozbudowa ulicy Hebanowej i budowa ulicy Platanowej w Toruniu”– dz. nr 20/5, 20/6, 35, 11/3, 32/2, 3/2, 24/1 Tp, 22/1 Tp, 28/1 Tp, 27/1 Tp, 48/2 Tp, 11/4, 33, 34, 40/2, 39/1, 37, 25/2, 23/1, 23/2 w obrębie 47 oraz dz. nr 72/13 w obrębie 46 (Tp numer działki po projektowanym podziale). Obowiązek budowy i przebudowy innych dróg publicznych: dz. nr 34 obr. 47 (ul. Cedrowa) 11.01.2021
63.3.6733/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej w ul. Podmurnej w Toruniu (część działki nr 191 obręb 15) 08.01.2021


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A