Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 21.07.2019

Liczba wejść na stronę: 10329748
Data (2019-07-21)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa

Ilość dokumentów: 193
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
7.1.6733/6733obwieszczenie zawiadamiające o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów dotyczących postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV na terenie położonym przy ul. Głowackiego na potrzeby posesji przy ul. Grudziądzkiej 51A w Toruniu (działki nr 522/5, 523/2, 521/1, 520/1, 598/2 i 580/1 oraz części działek nr 522/6, 790 i 581/6, obręb 10) 04.04.2019
1.2.6733/6733Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji ogólnospławnej w pasie drogowym ul. Dworcowej w Toruniu (część działki nr 199, obręb 48) na potrzeby posesji położonej przy ul. Dworcowej 5D 22.03.2019
30.3.6733/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci wodociągowej na terenie położonym przy ul. Szosa Bydgoska, przy drodze Toruń-Przysiek w Toruniu (części działek nr 14/21, 14/23, 14/33, obręb 22) 19.07.2019
20.3.3733/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci elektroenergetycznej kablowej do 1 kV oświetleniowej wraz z budową słupów oświetleniowych na terenie położonym przy ul. Bażyńskich w Toruniu (części działek nr 138, 262/1, 264, 266, 267, 268, obręb 4 oraz części działek nr 11/5, 16, 102, 118, 150/1, 197, obręb 11) 19.07.2019
19.3.6733/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej oświetleniowej do 1 kV wraz z budową słupów oświetleniowych na terenie położonym przy ul. gen. Dąbrowskiego, pl. Św. Katarzyny w Toruniu (działki nr 15, 16, 18/2, 60/2, 94/1, 94/2, 95, 106 oraz części działek nr 10, 11/1, 12, 13, 14, 41, 61/2, 64/1, 65/1, 65/2, 81, 96, 103, 105, 107, 131, obręb 18) 19.07.2019
12.6220.2/2019Obwieszczenie PMT o wydaniu decyzji odmawiającej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "budowa osiedla mieszkaniowego na działce nr 139/19 obręb 54 przy ul. Działowej 6 w Toruniu" 19.07.2019
25.2.6733/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci elektroenergetycznej kablowej oświetleniowej do 1 kV wraz z budową słupów oświetleniowych, na terenie położonym przy ul. Żwirki i Wigury w Toruniu (działki nr 492, 493, 591 i części działek nr 494, 495, 496, obręb 37 oraz część działki nr 569, obręb 38). 18.07.2019
17.1.6733/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania materiału i wydanych uzgodnieniach w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej 0,23 kV oświetleniowej wraz z budową słupów oświetleniowych na terenie położonym przy ul. Podgórskiej 10 oraz w pasie drogowym ul. Podgórskiej i Łódzkiej w Toruniu (część dz. nr 394 z obrębu 64, dz. nr 96, 97, 106, 107 oraz części dz. nr 105, 111 z obrębu 65, części dz. nr 44, 81, 82 z obrębu 66). 18.07.2019
13.2.6733/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie stacji transformatorowej na terenie położonym przy ul. Łaziennej 15-17 w Toruniu (części działek nr 13, 10/3 i 10/4 obręb 16). 18.07.2019
8.6220.3/2019Obwieszczenie PMT o wydanym postanowieniu o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o zakończeniu zbierania materiałów dowodowych dla przedsięwzięcia pn.: „budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z placem zabaw, drogami osiedlowymi z miejscami postojowymi naziemnymi, ciągami pieszymi, infrastrukturą techniczną, zjazdami na dz. 1/90 w obrębie 75 oraz część dz. 1/56, 1/89 w obrębie 75 i część dz. 807, 808 w obrębie 70 przy ul. Okólnej w Toruniu” 18.07.2019
90/2019Obwieszczenie o wydanym postanowieniu o przedłużeniu terminu na uzupełnienie złożonego wniosku znak: WAiB.6740.1.287.1317.2019.WS, WAiB.210.V.88 w sprawie wydania pozwolenia na budowę dla inwestycji obejmującej: budowę budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z halami garażowymi, częścią rekreacyjno – sportową i infrastrukturą techniczną przy ul. Szosa Chełmińska 226A i 226B / Storczykowa 4 w Toruniu (dz. nr 724/3, 724/5, 727/5, 727/6 obr. 32) 17.07.2019
38.2.6733/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ul. Mohna w Toruniu (części działek nr 504, 508/2 obręb 37) na potrzeby posesji położonej przy ul. Mohna 18A. 17.07.2019
16.1.6733/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania materiału i wydanych uzgodnieniach w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej do 1 kV oświetleniowej wraz z budową słupów oświetleniowych na terenie położonym przy ul. Batorego 37, 39b oraz w pasie drogowym ul. Batorego, Grudziądzkiej i Zaułek Dworcowy w Toruniu (dz. nr 271/3, 280/1, 319, 320, 321, 329 i części dz. nr 279, 293/8, 318/2 z obrębu 4 oraz części dz. nr 168/1, 197 z obręb 48). 17.07.2019
8.6220.2/2019Obwieszczenie uzupełniające PMT o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: „budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z placem zabaw, drogami osiedlowymi z miejscami postojowymi naziemnymi, ciągami pieszymi, infrastrukturą techniczną, zjazdami na dz. 1/90 w obrębie 75 oraz część dz. 1/56, 1/89 w obrębie 75 i część dz. 807, 808 w obrębie 70 przy ul. Okólnej w Toruniu” 17.07.2019
37.1.6733/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania materiału i wydanych uzgodnieniach w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej SN 15 kV zasilania podstawowego i rezerwowego sieci trakcyjnej JAR na terenie położonym przy ul. Polnej, Rolniczej i Inżynierskiej (działki nr 160/39, 160/42, 170/2 oraz części działek nr 142/15, 142/21, 151/63, 151/69, 160/5, 160/40, 170/1, obręb 33). 15.07.2019
26.3.6733/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci elektroenergetycznej kablowej do 1 kV oświetleniowej oraz słupów oświetleniowych na terenie położonym przy ul. Mohna w Toruniu (działki nr 88/4, 89/2, 90/2, 91/2, 92/2, 173/36 obręb 38 oraz części działek nr 294, 504, obręb 37 i działek nr 128/6, 173/38, 173/44, 173/22, 409/1, 409/4, 411, 412/3, 414, 712/1, 135/24 obręb 38). 15.07.2019
15.6733.1/2019Obwieszczenie PMT (zakończenie zbierania materiału) w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego budowie sieci elektroenergetycznej kablowej do 1 kV oświetleniowej wraz z budową słupów oświetleniowych na terenie położonym przy ul. Łąkowej 2-32, 36-36C, 44 oraz w pasie drogowym ul. Łąkowej i Jeśmanowicza w Toruniu (dz. nr 23/8, 43/2, 44/1, 44/5, 54/1, 176 oraz części dz. nr 23/11, 23/13, 23/15, 23/18, 44/4, 48/8, 49/5, 54/2, 175, 177, 327/20 z obrębu 4). 12.07.2019
86/2019Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o podjęciu postępowania znak:WAiB.6740.4.942.53.2018.WS, pisma informującego o ograniczeniu stron postępowania znak: WAiB.6740.1.942.1291.2018.WS oraz zawiadomienia (uzupełniającego) informującego strony postępowania o jego wszczęciu znak: WAiB.6740.1.942.1292.2018.WS w sprawie wydania pozwolenia na budowę dla inwestycji obejmującej: budowę wielorodzinnego budynku mieszkalnego z wbudowanymi gabinetami lekarskimi wraz z budową przyłącza wodociągowego przy ul. Bydgoskiej 35 i 35A w Toruniu, dz. nr 172/2, 173, 174/2 obr. 12 i dz. nr 381/1 obr. 8. 11.07.2019
83/2019Obwieszczenie PMT o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję z dnia 19 grudnia 2018 r. znak: WAiB.6740.12.1011.221.2018.MSx o pozwoleniu na budowę zespołu zabudowy mieszkaniowej: budynki A, B, L wraz z garażem podziemnym przy ul. Konrada  Grasera 4 w Toruniu (aktualny adres: Konrada Grasera 4-4B, obręb 30, część działki nr 173/1 – aktualnie, po podziale, działki nr 173/5 i 173/6 oraz dodatkowo cześć działek nr 173/3 i 179) 10.07.2019
41.6733/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie „sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Droga Starotoruńska w Toruniu – zadanie III Druga nitka przewodu tłocznego od pompowni do oczyszczalni” na terenie położonym przy ul. Szosa Bydgoska 51-53 (część działki nr 138/1, obręb 23) 10.07.2019


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A