Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 17.09.2019

Liczba wejść na stronę: 10694955
Data (2019-09-17)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa

Ilość dokumentów: 244
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
7.1.6733/6733obwieszczenie zawiadamiające o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów dotyczących postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV na terenie położonym przy ul. Głowackiego na potrzeby posesji przy ul. Grudziądzkiej 51A w Toruniu (działki nr 522/5, 523/2, 521/1, 520/1, 598/2 i 580/1 oraz części działek nr 522/6, 790 i 581/6, obręb 10) 04.04.2019
1.2.6733/6733Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji ogólnospławnej w pasie drogowym ul. Dworcowej w Toruniu (część działki nr 199, obręb 48) na potrzeby posesji położonej przy ul. Dworcowej 5D 22.03.2019
157.6733/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania części hali magazynowej na halę produkcyjną (produkcja elementów z żywic poliestrowych) na terenie położonym przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 89A w Toruniu (część działki nr 154/14 obręb 45). 17.09.2019
48.6733/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN 15kV wraz ze złączami SN 15kV na terenie położonym przy ul. Rydygiera na potrzeby nowo projektowanego budynku usługowego przy ul. Rydygiera 48 w Toruniu (działki nr 19/21, 19/23, 505 i części działek nr 19/19, 19/24, 19/25, 25/4, 32/2, obręb 50 oraz część działki nr 23 obręb 51) 16.09.2019
7.6740.15/2019obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla rozbudowy ulicy Mazowieckiej w Toruniu 16.09.2019
107/2019Obwieszczenie o wydanym postanowieniu o zawieszeniu postępowania znak: WAiB.6740.3.287.79.2019.WS w sprawie wydania pozwolenia na budowę dla inwestycji obejmującej: budowę budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z halami garażowymi, częścią rekreacyjno – sportową i infrastrukturą techniczną przy ul. Szosa Chełmińska 226A i 226B / Storczykowa 4 w Toruniu (dz. nr 724/3, 724/5, 727/5, 727/6 obr. 32) 13.09.2019
13.6220..4/2019Obwieszczenie PMT o wydanej decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „zmiana sposobu użytkowania hali magazynowej nr 5 na halę do produkcji kontenerów poliestrowych przy ul. Wielki Rów 40B w Toruniu (dz. nr 203/1, 208/1 – obręb 39)” 12.09.2019
7.6220/2019Obwieszczenie PMT o wydanej decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „rozbudowa zakładu produkcyjnego konstrukcji stalowych przy ul. Strobanda 23-29 w Toruniu” (dz. 166/4, 166/5, 166/6, 166/7 obręb 30) 12.09.2019
41.3.6733/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie położonym przy ul. Szosa Bydgoska 51-53 (część działki nr 138/1, obręb 23) w ramach zadania „budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Droga Starotoruńska w Toruniu – zadanie III Druga nitka przewodu tłocznego od pompowni do oczyszczalni”. 09.09.2019
8.6220.5/2019Obwieszczenie PMT o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z placem zabaw, drogami osiedlowymi z miejscami postojowymi naziemnymi, ciągami pieszymi, infrastrukturą techniczną, zjazdami na dz. 1/90 w obrębie 75 oraz część dz. 1/56, 1/89 w obrębie 75 i część dz. 807, 808 w obrębie 70 przy ul. Okólnej w Toruniu” 09.09.2019
123.2.6730/2019Obwieszczenie o wydanej decyzji odmawiającej ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu 34 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej wraz z portiernią i infrastrukturą techniczną, na terenie położonym przy ul. Polnej 69 w Toruniu (dz. nr 181/l obręb 43). 06.09.2019
103/2019Obwieszczenie zawiadamiające o postanowieniu o uzupełnienie złożonego wniosku znak: WAiB.6740.1.652.1617.2019.WS oraz o zawiadomieniu (uzupełniającym) informującym strony postępowania o jego wszczęciu znak: WAiB.6740.1.652.1616.2019.WS w sprawie wydania pozwolenia na budowę dla inwestycji obejmującej: rozbudowę w poziomie parteru (nad istniejąca piwnicą) budynku usługowo – mieszkalnego przy ul. Długiej 8 w Toruniu, dz. nr 2/4, 2/20, obręb 37 06.09.2019
41.2.6733/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie położonym przy ul. Szosa Bydgoska 51-53 (część działki nr 138/1, obręb 23) w ramach zadania „budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Droga Starotoruńska w Toruniu – zadanie III Druga nitka przewodu tłocznego od pompowni do oczyszczalni” 04.09.2019
40.2.6733/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie wejścia głównego, budowie wiaty dla rowerów oraz przebudowie kortu tenisowego na boisko plażowe przy Szkole Podstawowej nr 8 na terenie położonym przy ul. Łyskowskiego 28 w Toruniu (działka nr 29/23, obręb 51) 04.09.2019
122.1.6733/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie stacji paliw płynnych przy ul. Łyskowskiego 8 w Toruniu (część działki nr 49/33, obręb 51) 02.09.2019
101/2019Obwieszczenie PMT o wydaniu postanowienia wzywającego wnioskodawcę do usunięcia nieprawidłowości oraz jednoznacznego wyjaśnienia wniosku w sprawie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Grunwaldzkiej 15 wraz z rozbiórką istniejącego budynku mieszkalnego na terenie działek nr  121/1, 121/2, 121/3, 122/1, 122/2 w obrębie 2 w Toruniu (adres działek: ul. Grunwaldzka 15, 15a), prowadzonej na wniosek Pana Ryszarda Urbańskiego prowadzącego działalność  pn. URBAŃSKI Przedsiębiorstwo Budowlane z siedzibą przy ul. Chrobrego 151 w Toruniu 30.08.2019
99/2019Obwieszczenie PMT o wydanej decyzji o zmianie pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: "zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych z miejscami postojowymi naziemnymi (budynek D, E, F, G), zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą,zlokalizowanych przy ul. Henryka Strobanda 13 w Toruniu (dz. nr 162/5, 162/6, 162/7, przed podziałem dz. nr 162/2, obręb 30)". 27.08.2019
14.6220/2019Obwieszczenie PMT o wydanej decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "uruchomienie punktu zbierania odpadów złomu przy ul. Dworcowej 3B w Toruniu (dz. nr 147, 149, 150, 151/3, 334/1 - obręb 48)" 27.08.2019
11.6220/2019Obwieszczenie PMT o wydanej decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „budowa magazynu spedycyjnego z budynkiem biurowo – socjalnym przy ul. Fortecznej w Toruniu (dz. nr 191/10 – obręb 30)” 26.08.2019
8.6220.4/2019Obwieszczenie PMT o wydanej decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z placem zabaw, drogami osiedlowymi z miejscami postojowymi naziemnymi, ciągami pieszymi, infrastrukturą techniczną, zjazdami na dz. 1/90 w obrębie 75 oraz część dz. 1/56, 1/89 w obrębie 75 i część dz. 807, 808 w obrębie 70 przy ul. Okólnej w Toruniu 26.08.2019


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A