Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 23.01.2020
Data (2020-01-23)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa

Ilość dokumentów: 356
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
7.1.6733/6733obwieszczenie zawiadamiające o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów dotyczących postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV na terenie położonym przy ul. Głowackiego na potrzeby posesji przy ul. Grudziądzkiej 51A w Toruniu (działki nr 522/5, 523/2, 521/1, 520/1, 598/2 i 580/1 oraz części działek nr 522/6, 790 i 581/6, obręb 10) 04.04.2019
1.2.6733/6733Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji ogólnospławnej w pasie drogowym ul. Dworcowej w Toruniu (część działki nr 199, obręb 48) na potrzeby posesji położonej przy ul. Dworcowej 5D 22.03.2019
11.6740.15.2019.1/2020Obwieszczenie PMT o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla rozbudowy ulicy Bawarczyków wraz z infrastrukturą techniczną w Toruniu 20.01.2020
6/2020Obwieszczenie o wydanym postanowieniu o podjęciu postępowania, zawiadomieniu o wszczęciu postępowania, oraz postanowieniu o zawieszeniu postępowania oraz piśmie informującym o zmianie stron postępowania, w sprawie wydania pozwolenia na budowę dla inwestycji obejmującej: rozbudowę w poziomie parteru(nad istniejąca piwnicą) budynku usługowo – mieszkalnego przy ul. Długiej 8 w Toruniu(dz. nr 2/4, 2/20, obręb 37). 20.01.2020
5/2020Obwieszczenie PMT o wydaniu decyzji o zmianie decyzji z dnia 28 marca 2018 r. znak: WAiB.6740.12.1070.59.2017.MSx o pozwoleniu na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Targowej 6, 8, 10 w Toruniu, w zakresie zmiany projektu zagospodarowania terenu, w tym m.in. rozszerzenie terenu inwestycji oraz wprowadzenie etapowania inwestycji 17.01.2020
35.6220.1.2019/2020Obwieszczenie PMT o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „rozbudowa budynku usługowo – mieszkalnego przy ul. Żwirki i Wigury 55 w Toruniu (dz. nr 284/5 – obręb 37)” 16.01.2020
25.6220.3.2019/2020Obwieszczenie PMT o wydanej decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „modernizacja (przebudowa) sieci ciepłowniczej od komory M3 w kierunku ulic Chłopickiego 6-10 i Waryńskiego 19 w Toruniu (dz. nr 26/2, 26/1, 37/2, 61, 17/2, 16/1 – obręb 19)” 15.01.2020
24.6220.3.2019/2020obwieszczenie PMT o wydanej decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „modernizacja (przebudowa) sieci ciepłowniczej od komory G16 w kierunku Plasticonu przy ul. M. Skłodowskiej - Curie w Toruniu (dz. nr 109/1, 109/4, 96/1, 123/46, 123/59, 123/58 – obręb 44; dz. nr 313, 320/3, 320/4 – obręb 47)” 15.01.2020
4/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: budowa budynku biurowo – usługowego przy ul. Sportowej 24 w Toruniu, na działce nr 93 i 94 z obrębu 9. 14.01.2020
3/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym z infrastrukturą, na terenie nieruchomości przy ul. Grudziądzkiej 51A w Toruniu (działka nr 580/1 i 581/6 z obrębu 10). 14.01.2020
2/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. budowa Centrum magazynowo - produkcyjnego z częściami socjalno - biurowymi i towarzyszącą infrastrukturą, w tym: hala A, hala B z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą, na terenie nieruchomości przy ul. Przelot 66-66a, 74-76 w Toruniu (dz. nr 79/2, 79/7, 79/8, 80/7, 80/8, 80/14, 81/1 i 81/3 z obrębu 54). 14.01.2020
26.6220.2019/2020obwieszczenie PMT o wydanej decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "punkt do zbierania i przeładunku złomu przy ul. Lipnowskiej 25-29 w Toruniu (dz. 919 - obręb 67)" 13.01.2020
34.6220.1.2019/2020obwieszczenie PMT o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn.: "budowa kompleksu rekreacyjnego wraz z urządzeniami sportowymi na osiedlu JAR w Toruniu (dz. 165 - obręb 30)" 08.01.2020
27.6220.2.2019/2020obwieszczenie PM o wydanej decyzji umarzającej jako bezprzedmiotowe postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "budowa budynku handlowo - usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą Retail Park "South" i Retail Park "North" przy ul. Olsztyńskiej w Toruniu (dz. nr 670/6 - obręb 53)" 08.01.2020
1/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydaniu pisma skierowanego do inwestora w sprawie uzupełnienia wniosku o wydanie decyzji i pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn. budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym z infrastrukturą, na terenie nieruchomości przy ul. Grudziądzkiej 51A w Toruniu (działka nr 580/1 i 581/6 z obrębu 10) 03.01.2020
58.1.6733/2019obwieszczenie zawiadamiające o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów dotyczących postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na dobudowie windy do istniejącego budynku teatru usytuowanego przy ul. Żeglarskiej 8 w Toruniu (działka nr 84, obr. 16). 17.01.2020
207.2.6730/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie dwóch budynków magazynowych, na terenie położonym przy ul. Polnej 69 w Toruniu (dz. nr 181/l obręb 43) 15.01.2020
62/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na „Zagospodarowaniu terenów zieleni wzdłuż Alei św. Jana Pawła II w Toruniu, pomiędzy Placem Artylerii Polskiej i ul. Mikołaja Kopernika, obejmujących Skwer Lucjana Broniewicza i Plac Mariana Rapackiego” (działki nr 21/2, 48, 61, 62, 63, 184, 186, 188, 190/2, 191/2 oraz części działek nr 20, 21/1, 23, 47, 50, 51, 52, 60, 64, 65, 185, obręb 14) 15.01.2020
57.6730.1/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania materiału i wydanych uzgodnieniach w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu instalacji radiokomunikacyjnej wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie położonym przy ul. Szosa Bydgoska 57A w Toruniu (działka nr 128/5, obręb 23). 15.01.2020
185.2.6733/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch budynków usługowych (usługi biurowe, handlowe – sprzedaż materiałów budowlanych, spożywczych itp.) na terenie położonym przy ul. Polnej 69 w Toruniu (działka nr 181/1, obręb 43) 09.01.2020


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A