Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Środa, 21.04.2021

Liczba wejść na stronę: 15279773
Data (2021-04-21)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa

Ilość dokumentów: 829
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
7.1.6733/6733obwieszczenie zawiadamiające o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów dotyczących postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV na terenie położonym przy ul. Głowackiego na potrzeby posesji przy ul. Grudziądzkiej 51A w Toruniu (działki nr 522/5, 523/2, 521/1, 520/1, 598/2 i 580/1 oraz części działek nr 522/6, 790 i 581/6, obręb 10) 04.04.2019
1.2.6733/6733Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji ogólnospławnej w pasie drogowym ul. Dworcowej w Toruniu (część działki nr 199, obręb 48) na potrzeby posesji położonej przy ul. Dworcowej 5D 22.03.2019
10.6220.1/2021Obwieszczenie PMT o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „budowa parkingu wielopoziomowego typu Park&Go wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Batorego 12-14 w Toruniu (dz. nr 220, 222, 224 – obręb 48)” 21.04.2021
8.6220.1/2021Obwieszczenie PMT o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „realizacja punktu zbierania odpadów innych niż niebezpieczne wraz z zakładem demontażu zużytego sprzętu elektrycznego przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 73J w Toruniu (dz. nr 115/65 – obręb 45)” 20.04.2021
6.6220.2019.3/2021Informacja PMT o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "uruchomienie instalacji unieszkodliwiania odpadów ciekłych (IUOC) przy ul. Dwernickiego 17-19 w Toruniu (dz. nr 912/3, 912/2, 880/1 - obręb 67)" 20.04.2021
5.2.6733/2021Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w ul. Łódzkiej w Toruniu (działka nr 409/2 obręb 68) 20.04.2021
4.6220.1/2021Obwieszczenie PMT o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „przebudowa mostu pieszo – rowerowego nad rzeką Drwęcą w ciągu ul. Turystycznej w Toruniu i ul. Warszawskiej w Złotorii (dz. 91, 93 – obręb 62 Toruń; dz. 310/8, 399 obręb 19 Złotoria)” 19.04.2021
4.1.6733/2021obwieszczenie zawiadamiające o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów dotyczących postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ul. Cichej (dz. nr 683; obręb 35) do nieruchomości przy ul. Cichej 15 w Toruniu 13.04.2021
7.2.6733/2021Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie Teatru Muzycznego z wykorzystaniem elementów budynku Kinoteatru Grunwald na terenie położonym przy ul. Warszawskiej 11 w Toruniu (działka nr 149/1 oraz części działek nr 162 i 163 w obrębie 18) 12.04.2021
12.6733/2021Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE na terenie przy ul. Batorego w Toruniu (dz. nr 15, 5; obręb 43) 09.04.2021
2.6740.1/2021Obwieszczenie PMT o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn: „Rozbudowa ulicy Rodzinnej na odcinku od ul. Przyjemnej w kierunku północnym Torunia oraz Rozbudowa ul. Przyjemnej na odcinku od ul. Rodzinnej do Mistrza Twardowskiego w Toruniu” na działkach oznaczonych numerami: ul. Rodzinna: Obręb 61 dz. nr. 141/3, 148/1, 138/16, 139/28, 142, 139/33, 143/1 (z podziału działki 143) ul. Przyjemna Obręb 61 dz. nr. 139/4, 138/8, 149/1, 150, 138/19, 138/21 (z podziału działki 138/5) Nieruchomości lub ich części, z których korzystanie będzie ograniczone: 138/22 (z podziału działki nr 138/5), 138/20 obręb 61 09.04.2021
6.1.6733/2021obwieszczenie zawiadamiające o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów dotyczących postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami bocznymi na terenie położonym przy ul. Idzikowskiego w Toruniu (dz. nr 568/3, 569/5 oraz część dz. nr 560 obręb 71) 07.04.2021
16740.15.1/2021Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa ulicy Kołowej w Toruniu” – 63/2, 140/8, 62, 61 – obręb 46; dz. nr 114/1 Tp, 115 – obręb 42 (Tp numer działki po projektowanym podziale).Obowiązek budowy i przebudowy innych dróg publicznych: dz. nr 248/2, 248/12, 140/7, 139 – obr. 46;dz. nr 113, 116 – obr. 42 06.04.2021
147/2021Informacja Prezydenta Miasta Torunia o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: „Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażami jedno i wielostanowiskowymi podziemnymi, parkingami naziemnymi, drogami, chodnikami, placem zabaw, śmietnikiem, siecią i przyłączem wod. – kan., kanalizacją teletechniczną, oświetleniem i monitoringiem przy ul. Watzenrodego 19, 21-21A, 23-23B, 29-29B w Toruniu – III etap – budynki B, C, D, E” (dz. nr 199 z obrębu 30). 02.04.2021
139/2021Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami usługowymi w parterze oraz garażem podziemnym przy ulicy Grudziądzkiej 75 w Toruniu" (dz. nr 381 z obrębu 3). 01.04.2021
5.1.6733/2021obwieszczenie zawiadamiające o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów dotyczących postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej w ul. Łódzkiej w Toruniu (działka nr 409/2 obręb 68) 29.03.2021
129/2021Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanym postanowieniu o uzupełnienie dla inwestycji pn.: „Podział mieszkania nr 18 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na 3 odrębne lokale mieszkalne przy ul. Włocławskiej 3B w Toruniu” (dz. nr 510 z obrębu 74). 25.03.2021
7.6733.1/2021Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania materiału i wydanych uzgodnieniach w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie Teatru Muzycznego z wykorzystaniem elementów budynku Kinoteatru Grunwald na terenie położonym przy ul. Warszawskiej 11 w Toruniu (działka nr 149/1 oraz części działek nr 162 i 163 w obrębie 18). 24.03.2021
38.6220.2020.1/2021Informacja Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji znak: WAiB.6220.11.38.7.2020 AG, stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „budowa boksów magazynowych, hali magazynowej oraz utwardzenia przyległego placu magazynowego z funkcją zbierania odpadów innych niż niebezpieczne przy ul. Droga Starotoruńska 5 w Toruniu (dz. 96/20, 96/23 obręb 22)” wykaz działek sąsiadujących z terenem przedsięwzięcia: obręb 22 – dz. 96/36, 96/35, 102, 103, 110, 29, 16, 17, 13, 25, 31, 42, 117, 118/1, 116, 112/35, 112/29, 112/27, 112/25, 112/21, 112/33, 112/34, 96/34, 96/33, 96/43, 96/42, 96/21, 96/41, 96/38, 96/37, 96/11, 96/16, 96/9, 96/29, 96/10, 96/39, 96/40, 96/19, 96/18, 111 23.03.2021
3.6733.2/2021Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ul. Krętej (część działki nr 914 obręb 63) na potrzeby posesji położonej przy ul. Krętej 107-107C. 19.03.2021


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A