Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 18.06.2019
Data (2019-06-18)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Postępowania administracyjne z udziałem powyżej 20 stron


Postępowania administracyjne, w których bierze udział więcej niż dwadzieścia stron, w ramach których Prezydent Miasta Torunia (zgodnie z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257)), będzie zawiadamiać strony o decyzjach i innych czynnościach organu, poprzez udostępnienie dokumentów w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Torunia.

Ilość dokumentów: 24
1-20 21-24 

Dokument Tytuł Data
70/2019Obwieszczenie PMT o wydanym postanowieniu o uzupełnienie złożonego wniosku znak: WAiB.6740.1.287.1126.2019.WS, WAiB.210.V.88 w sprawie wydania pozwolenia na budowę dla inwestycji obejmującej: budowę budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z halami garażowymi, częścią rekreacyjno – sportową i infrastrukturą techniczną przy ul. Szosa Chełmińska 226A i 226B / Storczykowa 4 w Toruniu (dz. nr 724/3, 724/5, 727/5, 727/6 obr. 32, jednostka ewidencyjna 046301_1 TORUŃ) 17.06.2019
31.6733.1/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania materiału i wydanych uzgodnieniach w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej T-Mobile Polska S.A. nr 32348 Toruń Zbożowa na terenie położonym przy ul. Zbożowej 122 w Toruniu (działka nr 47/1, obręb 29). 03.06.2019
26.1.6730/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania materiału dotyczącego postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie wiaty śmietnikowej oraz budowie oświetlenia terenu wraz z infrastrukturą techniczną na terenie położonym przy ul. Słowackiego 123A-125 w Toruniu (działka nr 65/3 oraz części działek nr 179, 64/3, obr. 7) 30.05.2019
6833.11.1/2019Zawiadomienie Prezydenta Miasta Torunia o sporządzonym operacie szacunkowym,w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość położoną w Toruniu przy ul. Winnica, oznaczoną jako działki geodezyjne nr 140/14 i nr 140/22, przejętą na rzecz Gminy Miasta Toruń na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Torunia z dnia 27 czerwca 2017 r. znak: WAiB.6740.15.5.6.2017 KJ, WAiB 141/V/2000(2) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn: „Budowa ulicy Winnica w Toruniu – Etap II”. 28.05.2019
6833.11.2/2019Zawiadomienie Prezydenta Miasta Torunia o sporządzonym operacie szacunkowym,w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość położoną w Toruniu przy ul. Winnica, oznaczoną jako działki geodezyjne nr 157/8, nr 167/6, nr 167/7, przejętą na rzecz Gminy Miasta Toruń na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Torunia z dnia 27 czerwca 2017 r. znak: WAiB.6740.15.5.6.2017 KJ, WAiB 141/V/2000(2) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn: „Budowa ulicy Winnica w Toruniu – Etap II”. 28.05.2019
26.6730/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie wiaty śmietnikowej oraz budowie oświetlenia terenu wraz z infrastrukturą techniczną na terenie położonym przy ul. Słowackiego 123A-125 w Toruniu (działka nr 65/3 oraz części działek nr 179, 64/3, obr. 7) 08.05.2019
1.6220.1/2019Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "budowa sieci ciepłowniczej zasilającej obszar Abisynii oraz Centrum Logistycznego przy ul. Przelot 39 w Toruniu" 21.03.2019
7.6730/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o pozostawieniu bez rozpoznania wniosku w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie garażu na terenie połozonym przy ul. Słonecznej 19 w Toruniu 26.02.2019
22/6740.1008.2018/2019Obwieszczenie o wydaniu decyzji odmawiającej udzielenia pozwolenia na budowę i zatwierdzenia projektu budowlanego znak: WAiB.6740.32.1008.13.2018MKa dla inwestycji pn: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 – wieża typu MONOBOT-E33 o wysokości całkowitej 34,3 m n.p.t. przy ul. Gen. Hallera 2-4 w Toruniu na dz. nr 672 w obrębie 70” 18.02.2019
254.1.6730/2018Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania materiału dotyczącego postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną na terenie położonym przy ul. Polnej 69 w Toruniu (dz. nr 181/1, obręb 43). 23.05.2019
247.2.6733/2018Obwieszczenie PMT o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy w sprawie: ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania parteru budynku na lokal usługowy (usługi typu: gastronomia, biura, handel, fryzjer, gabinety kosmetyczne itp.) na terenie położonym przy ul. Jagiellońskiej 16 w Toruniu (dz. nr 628 obr. 10) 13.05.2019
247.6730.3/2018Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania materiału i wydanych uzgodnieniach w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania parteru budynku na lokal usługowy (usługi typu: gastronomia, biura, handel, fryzjer, gabinety kosmetyczne itp.) na terenie położonym przy ul. Jagiellońskiej 16 w Toruniu (działka nr 628 obręb 10). 18.04.2019
123.6730.1/2018Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o ponownym przystąpieniu do rozpatrywania wniosku sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu 34 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej wraz z portiernią i infrastrukturą techniczną, na terenie położonym przy ul. Polnej 69 w Toruniu (dz. nr 181/l obręb 43). 09.04.2019
247.6730.1/2018Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania parteru budynku na lokal usługowy (usługi typu: gastronomia, biura, handel, fryzjer, gabinety kosmetyczne itp.) na terenie położonym przy ul. Jagiellońskiej 16 w Toruniu (działka nr 628 obręb 10) 20.03.2019
844.6740.21/2018Obwieszczenie PMT o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę obejmującej zmianę pozwolenia na budowę WAiB-II-7353/592/2005 z dnia 10.08.2005 r. dla inwestycji: rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na terenie nieruchomości przy ul. Boboli 37 w Toruniu (działka nr 38 z obrębu 37, jednostka ewidencyjna 046301_1 Toruń) 05.03.2019
844.6740.3/2018Obwieszczenie PMT o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego na wniosek inwestora postępowania w sprawie wydania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę WAiB-II-7353/592/2005 z dnia 10.08.2005 r. dla inwestycji: rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na terenie nieruchomości przy ul. Boboli 37 w Toruniu (działka nr 38 z obrębu 37, jednostka ewidencyjna 046301_1 Toruń) 05.03.2019
1016.6740/2018Obwieszczenie o wydaniu decyzji zmieniającej z dnia 12 lutego 2019 r. została wydana decyzja znak: WAiB.6740.21.1016.9.2018.JAC zmieniająca pozwolenie za budowę z dnia 4 maja 2017 r. znak: WAiB.6740.12. 141.70.2017.BCz w zakresie: zmiany wewnętrznej instala-cji gazowej dla potrzeb budynku mieszkalnego jednoro-dzinnego przy ul. Grzybowej 23A w Toruniu (działka nr 528 obręb 67, jednostka ewidencyjna 046301_1 Toruń). 13.02.2019
680.6740/2018Obwieszczenie PMT o wydaniu postanowienia podejmującego na wniosek strony postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia na remont i przebudowę budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 57 z przeznaczeniem na budynek mieszkalny z usługami dla społeczności lokalnej przy ul. Mickiewicza 57 w Toruniu (obręb 8, działki nr 204/1, 204/18, 205, 66) 07.02.2019
680.6740.13/2018Obwieszczenie PMT o wydaniu decyzji o pozwoleniu na remont i przebudowę budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 57 z przeznaczeniem na budynek mieszkalny z usługami dla społeczności lokalnej przy ul. Mickiewicza 57 w Toruniu (obręb 8, działki nr 204/1, 204/18, 205, 66) 07.02.2019
247.6730/2018Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zmianie wniosku w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania parteru budynku na lokal usługowy (gastronomia) na terenie położonym przy ul. Jagiellońskiej 16 w Toruniu (działka nr 628 obręb 10). 17.01.2019

1-20 21-24 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A