Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 07.04.2020
Data (2020-04-07)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Postępowania administracyjne z udziałem powyżej 20 stron


Postępowania administracyjne, w których bierze udział więcej niż dwadzieścia stron, w ramach których Prezydent Miasta Torunia (zgodnie z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257)), będzie zawiadamiać strony o decyzjach i innych czynnościach organu, poprzez udostępnienie dokumentów w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Torunia.

Ilość dokumentów: 86
1-20 21-40 41-60 61-80 81-86 

Dokument Tytuł Data
70/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia, że w dniu 27 marca 2020 r. została wydana decyzja nr: WAiB.6740.11.72.84.2020.KM zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę obejmująca przebudowę lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Działowskiego 10C/45 w Toruniu (działka nr 53/16 z obrębu 52). 30.03.2020
67/2020Obwieszczenie - w dniu 25 marca 2020 r. została wydana decyzja znak: WAiB.6740.32.1081.15.2019.WS odmawiająca wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: przebudowa lokalu mieszkalnego nr 44 – wykucie otworu drzwiowego w ścianie konstrukcyjnej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Konstytucji 3-Maja 11B w Toruniu (dz. nr 35/35 obręb 58) 26.03.2020
13/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia wzywające wnioskodawcę do usunięcia nieprawidłowości oraz jednoznacznego wyjaśnienia wniosku w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: Budowa budynków mieszkalnych wraz z garażami jedno- i wielostanowiskowymi podziemnymi, parkingami naziemnymi, drogami, wjazdem, chodnikami, placem zabaw, śmietnikiem, siecią i przyłączami wodociągową, kanalizacyjną, gazową, kanalizacją teletechniczną, oświetleniem i monitoringiem, przy ul. 63. Pułku Piechoty 64, 66, 68, 70, 72 w Toruniu (działki nr 760/3, 783/4, 785/3 z obrębu 70), prowadzonej na wniosek Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą przy ul. Tuwima 9 w Toruniu. 27.02.2020
10/2020Obwieszczenie PMT o wydaniu w dniu 6 lutego 2020 r. decyzji o pozwoleniu na budowę znak: WAiB.6740.13.1027.6.2019.IBJ, z wniosku Aldi Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Niedźwiedziniec 10 w Chorzowie, z dnia: 11 października 2019 r., L.dz. 10128/2019, dla inwestycji: zmiana sposobu użytkowania budynku dawnej ujeżdżalni koni na budynek usługowo-handlowy wraz z jego rozbudową oraz budową parkingu przy ul. Kościuszki 55/Batorego 31/35 w Toruniu, działki nr 280/2 i 280/1 z obrębu 4 07.02.2020
9/2020W dniu 29 stycznia 2020 r. organ administracyjny zakończył zbieranie materiałów dowodowych z wniosku Aldi Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Niedźwiedziniec 10 w Chorzowie, z dnia: 11 października 2019 r., L.dz. 10128/2019 w przedmiocie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji: zmiana sposobu użytkowania budynku dawnej ujeżdżalni koni na budynek usługowo-handlowy wraz z jego rozbudową oraz budową parkingu przy ul. Kościuszki 55/Batorego 31/35 w Toruniu, działka nr 280/2, obręb 4. 30.01.2020
6/2020Obwieszczenie o wydanym postanowieniu o podjęciu postępowania, zawiadomieniu o wszczęciu postępowania, oraz postanowieniu o zawieszeniu postępowania oraz piśmie informującym o zmianie stron postępowania, w sprawie wydania pozwolenia na budowę dla inwestycji obejmującej: rozbudowę w poziomie parteru(nad istniejąca piwnicą) budynku usługowo – mieszkalnego przy ul. Długiej 8 w Toruniu(dz. nr 2/4, 2/20, obręb 37). 20.01.2020
4/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: budowa budynku biurowo – usługowego przy ul. Sportowej 24 w Toruniu, na działce nr 93 i 94 z obrębu 9. 14.01.2020
3/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym z infrastrukturą, na terenie nieruchomości przy ul. Grudziądzkiej 51A w Toruniu (działka nr 580/1 i 581/6 z obrębu 10). 14.01.2020
1/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydaniu pisma skierowanego do inwestora w sprawie uzupełnienia wniosku o wydanie decyzji i pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn. budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym z infrastrukturą, na terenie nieruchomości przy ul. Grudziądzkiej 51A w Toruniu (działka nr 580/1 i 581/6 z obrębu 10) 03.01.2020
220.2.6733/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania materiału w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania poddasza na lokal mieszkalny wraz z podwyższeniem budynku, na terenie położonym przy ul. Klonowica 31 w Toruniu (dz. nr 193, obręb 8) 07.04.2020
220.1.6733/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania poddasza na lokal mieszkalny wraz z podwyższeniem budynku na terenie położonym przy ul. Klonowica 31 w Toruniu (dz. nr 193, obręb 8) 24.03.2020
207.2.6730/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie dwóch budynków magazynowych, na terenie położonym przy ul. Polnej 69 w Toruniu (dz. nr 181/l obręb 43) 15.01.2020
185.2.6733/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch budynków usługowych (usługi biurowe, handlowe – sprzedaż materiałów budowlanych, spożywczych itp.) na terenie położonym przy ul. Polnej 69 w Toruniu (działka nr 181/1, obręb 43) 09.01.2020
190/2019Obwieszczenie PMT o wydanej decyzji WAiB.6740.21.1099.126.2019.IBJ o pozwoleniu na budowę dla inwestycji obejmującej zmianę decyzji z dnia 16 kwietnia 2018 r., znak: WAiB.6740.21.1051.36.2018.IBJ, będącej zmianą pozwolenia na budowę z dnia 24 czerwca 2014 r., znak: WAiB.6740.13.268.71. 2013. KK.IBJ, WAiB-163/IV/80 tom IV/1, dotyczącego zmiany sposobu użytkowania wraz z rozbudową, nadbudową i przebudową budynku na cele usługowo-mieszkalne oraz budową niezbędnej infrastruktury technicznej przy ul. Żwirki i Wigury 55 w Toruniu (działka nr 284/2 z obrębu 37). 31.12.2019
53431.1.449.2019/2019Na podstawie art. 49 a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 27.12.2019 r. została wydana decyzja nr WSA.5343.1.449.2019.PM o umorzeniu postępowania w sprawie wymeldowania z miejsca pobytu stałego w Toruniu przy ul. Warszawskiej 10-12. 30.12.2019
188/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydaniu postanowienia wzywającego inwestora do uzupełnienia wniosku o pozwolenie na budowę dla inwestycji: budowa budynku biurowo – usługowego przy ul. Sportowej 24 w Toruniu, na działce nr 93 i 94 z obrębu 9. 27.12.2019
173/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o przekazaniu do inwestora uwag strony postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn. budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym z infrastrukturą, na terenie nieruchomości przy ul. Grudziądzkiej 51A w Toruniu(działka nr 580/1 i 581/6 z obrębu 10). 19.12.2019
185.1.6733/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania materiału w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków usługowych na terenie położonym przy ul. Polnej 69 w Toruniu (działka nr 181/1, obręb 43) 18.12.2019
859.6740.1/2019obwieszczenie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: "montaż antenowej konstrukcji wsporczej oraz montaż instalacji radiokomunikacyjnej przy ul. Rynek Staromiejski 24 w Toruniu (dz. 49 obręb 15)" 06.12.2019
819.6740.4/2019Obwieszczenie PMT o przekazaniu odwołania do Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w Bydgoszczy od decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: Instalacja urządzeń (anteny sektorowe, antena radioliniowa i moduły radiowe), w tym podantenowych konstrukcji wsporczych (maszty, wsporniki), na istniejącym obiekcie budowlanym oraz instalacja wolnostojących szaf teletechnicznych wraz z nadbudową komina, przy ul. Zbożowej 122 w Toruniu – 32348 Toruń Zbożowa” (dz. nr 47/1 – obr. 29 jednostka ewidencyjna 046301_1 TORUŃ). Obszar oddziaływania obiektu(-ów) zgodnie z informacją zawartą w projekcie budowlanym, o którym mowa w art. 3 ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, obejmuje nieruchomości: działka nr 47/1, 47/45, 47/46, 47/28, 47/4, 47/5, 47/6, 163/1, 162, 164, 50, 49, 48, 64, 63, 170, 866, 867, 873, 65/2, 65/1, 865/4, 865/8, 864/5, 864/4, 864/3, 863/18 863/15, 47/41, 117, 47/26, 47/40 obręb 29 oraz 92/7, obr. 28 Inwestor: T-MOBILE POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marynarskiej 12, reprezentowany przez pełnomocnika Panią Katarzynę Dąbrowską - ATEM Polska sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Łużyckiej 2 w Gdyni 05.12.2019

1-20 21-40 41-60 61-80 81-86 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A