Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 08.12.2019

Liczba wejść na stronę: 11240103
Data (2019-12-08)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Inne dokumenty

Ilość dokumentów: 151
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Inne dokumenty 50/2019Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Dariusza Zimnego Zastępca Jarosław Grajkowski o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW TO1T/00092369/5. 03.12.2019
Inne dokumenty 49/2019Informacja o wynikach szkolenia Ośrodków Szkolenia Kierowców- III kwartał 2019, Rejestr ośrodków szkolenia kierowców. 22.11.2019
Inne dokumenty 48/2019Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku informuje o wszczęciu, na wniosek Gamet S.A., postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód obejmujące wprowadzanie ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością Elana Energetyka Sp. z o.o. 15.11.2019
Inne dokumenty 47/2019Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie nowego obiektu budowlanego-rozbudowy hali magazynowej- na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią. 05.11.2019
Inne dokumenty 46/2019Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wygaszenia decyzji Prezydenta Miasta Torunia z dnia 20 września 2013 r. 29.10.2019
Inne dokumenty 45/2019Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie informuje o wszczęciu na żądanie Strony postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące obiektu mostowego- polegające na rozbudowie istniejącego mostu im. J. Piłsudskiego na rzece Wisła, w ramach realizacji przedsięwzięcia pn.:"Rozbudowa mostu drogowego im. J. Piłsudskiego w Toruniu" 24.10.2019
Inne dokumenty 44/2019Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych: budowę pięciu rowów przydrożnych celem zapewnienia odwodnienia ul. Zakręt w Toruniu. 21.10.2019
Inne dokumenty 43/2019Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu na żądanie postępowania administracyjnego w sprawie częściowego wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego z dnia 19.05.2017r. oraz udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na usługę wodną- odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z terenu Bulwaru Filadelfijskiego i pólnocnej części mostu im. J. Piłsudzkiego w Toruniu do zamkniętego odcinka kanału "B" Strugi Toruńskiej. 21.10.2019
Inne dokumenty 42/2019Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 09.10.2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych dla zadania nr 11815 pn.:"Przebudowa systemu cieplnego w kompleksach wojskowych K-2011, K-2017 oraz likwidacja węzła cieplnego w kompleksie wojskowym K-2011 w Toruniu", na działkach nr ewid.: 109, 114/2, 188/6 i 188/7, obręb 0006 Toruń. 14.10.2019
Inne dokumenty 41/2019Obwieszczenie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu o terminie opisu i oszacowania wartości nieruchomości położonej w Toruniu przy ul. Nieszawskiej 37A, dla której Sąd Rejonowy w Toruniu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze TO1T/00050966/4 (wspólność ustawowa małżeńska.) 14.10.2019
Inne dokumenty 40/2019Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2.10.2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Prezydenta Miasta Torunia, w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: "Rozbudowa układu torowo-drogowego w ul. Wały gen. Sikorskiego i al. św. Jana Pawła II wraz z budową pasa tramwajowo-autobusowego w Toruniu – BiT-City II: al. św. Jana Pawła II, ul. J. I. Kraszewskiego, ul. Czerwona Droga". 09.10.2019
Inne dokumenty 39/2019Obwieszczenie Wojewody kujawsko - pomorskiego z dnia 27 września 2019 r. o zakończeniu postępowania w przedmiocie odwołania od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa ulicy Świętego Józefa na odcinku od ul. Osiedlowej do ul. Kaszubskiej wraz z budową miejsc postojowych, budową drogi rowerowej wzdłuż ul. Św. Józefa na odcinku od ul. Szosa Chełmińska do ul. Kaszubskiej i przebudową ul. Kaszubskiej w Toruniu wydanej przez Prezydenta Miasta Torunia z dnia 09.01.2019 r. 04.10.2019
Inne dokumenty 38/2019Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zawiadamia o przedłużeniu terminu realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą do osiedla Jar w Toruniu. 03.10.2019
Inne dokumenty 37/2019Informacja Dyrektora Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenie powodzią nowych obiektów budowlanych na części działki nr 430/2 obręb 0061 Toruń. 03.10.2019
Inne dokumenty 36/2019Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu, na żądanie Strony, postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - wprowadzenie do kanalizacji sanitarnej administrowanej przez Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o., ścieków przemysłowych pochodzących z bezdotykowej myjni samochodowej zlokalizowanej na terenie stacji paliw. 01.10.2019
Inne dokumenty 35/2019Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o decyzji z dnia 13.09.2019r. dla Polskiego Koncernu Naftowego Orlen S.A. udzielającej pozwolenie wodnoprawne na wprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z myjni samochodowej z terenu stacji paliw Polskiego Koncernu Naftowego Orlen S.A. 01.10.2019
Inne dokumenty 34/2019Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19.09.2019r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych dla inwestycji pn.:" Budowa garażu typu lekkiego dla 155mm sh "KRAB"- zadanie 11832", na terenie Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia, przy ulicy Okólnej 36 w Toruniu, na nieruchomości oznaczonej nr ewid.:1/67, obręb 0075 Toruń. 26.09.2019
Inne dokumenty 33/2019Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Toruniu o pierwszej licytacji nieruchomości należącej do dłużnika o powierzchni 39,80m2 położonej:87-100 Toruń, ul. Młodzieżowa 19/25 19.09.2019
Inne dokumenty 32/2019Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o wydaniu decyzji znak: WIR.V.7821.10.2019.KS z dnia 30 sierpnia 2019 r. umarzającej postępowanie administracyjne w zakresie stwierdzenia nieważności decyzji Starosty Toruńskiego z dnia 25 maja 2017 r., nr ABA.6740.4.23.2017.LK zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa ulicy Kresowej w Toruniu/ul. Toruńskiej w Grębocinie, na odcinku od drogi krajowej nr 15 do ulicy Iławskiej w Toruniu". 13.09.2019
Inne dokumenty 31/2019Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku informuje o wszczęciu na wniosek Prezesa zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzące z terenu zamkniętego Miejskiego Składowiska Odpadów przy ul. Kociewskiej w Toruniu, do urządzeń kanalizacyjnych. 12.09.2019


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A