Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 17.12.2018
Data (2018-12-17)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Inne dokumenty

Ilość dokumentów: 99
1-20 21-40 41-60 61-80 81-99 

Dokument Tytuł Data
Inne dokumenty 14/2018Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu zawiadamia, że w dniu 27 listopada 2018r. wydał decyzję pozwolenie wodnoprawne Prezydentowi Miasta Torunia na likwidację urządzenia wodnego - zamiana rowu na drenokolektor; lokalizowanie obiektów budowlanych na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią na terenie działek o numerach ewidencyjnych 133, 134, 324/5, 324/4, 314/1, 147, 144, 152, 142, 320/2 oraz 145/2 obręb 12 w Toruniu, tj. drogi - ul. Popiełuszki, kanalizacji deszczowej, sieci oświetleniowej, kanału technologicznego. 12.12.2018
Inne dokumenty 13/2018Rejestr Ośrodków Szkolenia Kierowców 13.11.2018
Inne dokumenty 12/2018Informacja Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania do rejestru zabytków budynku dawnego urzędu Królewskiej Fortyfikacji Twierdzy w Toruniu oraz jego murowanego ogrodzenia, położonych przy ul. Wola Zamkowa 19 / pl. św. Katarzyny l w Toruniu. 08.11.2018
Inne dokumenty 11/2018Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 11.10.2018r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na wprowadzeniu wód opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych do rzeki Wisły za pomocą istniejącego wylotu, przebudowę rowu poprzez jego zarurowanie na odcinku większym niż 10 m oraz wykonywanie robót na terenach szczególnego zagrożenia powodzią w ramach "Rozbudowy ul. Popiełuszki na odcinku od ul. Rybaki do końca w stronę zachodnią Torunia". 22.10.2018
Inne dokumenty 10/2018Rejestr Ośrodków Szkolenia Kierowców 17.10.2018
Inne dokumenty 9/2018Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 września 2018 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: "Rozbudowa drogi krajowej nr 91 w ciągu ul. Grudziądzkiej na odcinku od ul. Polnej do projektowanej Trasy Wschodniej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Celniczą w Toruniu". 12.09.2018
Inne dokumenty 8/2018Informacja o środkach poprawy efektywności energetycznej stosowanych w Gminie Miasta Toruń w 2015-2018. 29.08.2018
Inne dokumenty 7/2018Informacja o wynikach szkolenia Ośrodków Szkolenia Kierowców 24.08.2018
Inne dokumenty 6/2018Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 czerwca 2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: "Rozbudowa drogi krajowej nr 91 w ciągu ul. Grudziądzkiej na odcinku od ul. Polnej do projektowanej Trasy Wschodniej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Celniczą w Toruniu". 26.06.2018
Inne dokumenty 5/2018Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 maja 2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: "Nowy przebieg drogi krajowej nr 91 - odcinek Trasy Wschodniej od pl. Daszyńskiego do ul. Grudziądzkiej w Toruniu". 22.05.2018
Inne dokumenty 4/2018Wojewoda Kujawsko-Pomorski zawiadamia o wydaniu decyzji, znak: WIR.V.7821.18.2017 z dnia 19 kwietnia 2018 r., utrzymującej w mocy zaskarżoną decyzję Prezydenta Miasta Torunia, znak WAiB.6740.15.8.11.2017.MB, z dnia 6 października 2017 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa drogi rowerowej w ciągu ul. Szosa Bydgoska na odcinku od pętli tramwajowej do Placu Skalskiego oraz po śladzie dawnej linii kolejowej odcinek od ul. Pera Jonssona do granic miasta wraz z połączeniem z Barbarką - odcinek 3b - rozbudowa drogi gminnej poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku od drogi krajowej nr 80 do granic miasta Torunia". 11.05.2018
Inne dokumenty 3/2018Informacja o wynikach szkolenia Ośrodków Szkolenia Kierowców 10.05.2018
Inne dokumenty 2/2018Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu - informuje, że wydał decyzję pozwolenie wodnoprawne dla Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o., ul. Rybaki 31-35, 87-100 Toruń, na wykonanie urządzenia wodnego, tj. studni zastępczej nr 3a zlokalizowanej na terenie ujęcia wody "Czerniewice" w Toruniu, na działce nr 378, obręb 76 Toruń. 02.05.2018
Inne dokumenty 1/2018Informacja o wynikach szkolenia Ośrodków Szkolenia Kierowców 29.01.2018
Inne dokumenty 31/2017Informacja o wynikach szkolenia Ośrodków Szkolenia Kierowców 15.11.2017
Inne dokumenty 30/2017Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 października 2017 r.: Na podstawie art. 11f ust. 3 i 6 ustawy z dnia l0 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego w zw. art. 16 ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r., o zmianie ustawy kpa zawiadamiam o wydaniu decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego znak: WIR.V.7821.5.2017 z dnia 27 października 2017 r., utrzymującej w mocy decyzję Prezydenta Miasta Torunia, znak: WAiB.6740.15.13.5.2016 KJ, z dnia 11 maja 2017 r., zezwalającą na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa ul. Droga Trzeposka na odcinku od ul. Żółkiewskiego do ul. Pająkowskiego w Toruniu". 07.11.2017
Inne dokumenty 29/2017Urząd Miasta Torunia otrzymał kolejną rekomendację systemu zarządzania jakością na zgodność z wymogami ISO 9001:2008 20.10.2017
Inne dokumenty 28/2017Wojewoda Kujawsko-Pomorski zawiadamia, że dnia 19 września 2017 r. została wydana decyzja nr 15/2017, znak: WIR.V.7820.19.2017.MM, w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: Budowa drogi rowerowej w ciągu ul. Szosa Bydgoska na odcinku od pętli tramwajowej do Placu Skalskiego oraz po śladzie dawnej linii kolejowej odcinek od ul. Pera Jonssona do granic miasta wraz z połączeniem z Barbarką - odcinek 2 - rozbudowa drogi krajowej nr 80 poprzez budowę drogi rowerowej wraz z przebudową sieci energetycznej kolidującej z planowaną budową na odcinku od pętli tramwajowej do Placu Skalskiego w Toruniu. 04.10.2017
Inne dokumenty 27/2017Zawiadomienie Wójta Gminy Lubicz o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie skrzyżowania DK 15 i DW 552 w miejscowości Grębocin - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na nieruchomościach oznaczonych działkami w obrębie 0054 Toruń numer ewidencyjny - 24/15, 3, w obrębie 0004 Grębocin numer ewidencyjny - 205, 206/5, 206/3, 206/2, 206/6, 207/3, 207/2, 208/2, 208/1, 209/2, 209/3, 836/3, 210/2, 210/12, 211/2, 110/1, 639/2, 639/3, 639/13, 639/1, 638, 632/2, 630, 631/2, 631/3, 631/1, 622, 568/9, 566/2, 568/7, 566/3, 568/6, 566/4, 568/13, 567, 234/2, 213, 216/3, 220/23, 220/10, 216/1, 216/6, 220/13, 220/22, 220/21, 220/32, 220/34, 219, 413/2, 416, 413/1, 412/2, 411/12, 411/11, 411/6, 410/3, 452/5, 452/4, 432/8, 421/3, 421/7, 421/8, 419/8, 419/14, 419/15, 419/16, 419/5, 419/13, 418, 431/8, 431/4, 563/2, 563/1, 431/1, 431/5, 464/2, 564/1, 572/1, 572/3, 571/1, 565/9, 565/7, 565/5, 431/7, 417/2, 417/1, 452/1, 452/2, 452/3. 18.08.2017
Inne dokumenty 26/2017Obwieszczenie Wójta Gminy Lubicz o wpływie wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie skrzyżowania DK 15 i DW 552 w miejscowości Grębocin – poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na nieruchomościach oznaczonych działkami w obrębie 0054 Toruń numer ewidencyjny – 24/15, 3, w obrębie 0004 Grębocin numer ewidencyjny – 205, 206/5, 206/3, 206/2, 206/6, 207/3, 207/2, 208/2, 208/1, 209/2, 209/3, 836/3, 210/2, 210/12, 211/2, 110/1, 639/2, 639/3, 639/13, 639/1, 638, 632/2, 630, 631/2, 631/3, 631/1, 622, 568/9, 566/2, 568/7, 566/3, 568/6, 566/4, 568/13, 567, 234/2, 213, 216/3, 220/23, 220/10, 216/1, 216/6, 220/13; 220/22, 220/21, 220/32, 220/34, 219, 413/2, 416, 413/1, 412/2, 411/12, 411/11, 411/6, 410/3, 452/5, 452/4, 432/8, 421/3, 421/7, 421/8, 419/8, 419/14, 419/15, 419/16, 419/5, 419/13, 418, 431/8, 43114, 563/2, 563/1, 431/1, 43115, 464/2, 564/1, 572/1, 572/3, 571/1, 565/9, 565/7, 565/5, 431/7, 417/2, 417/1, 452/1, 452/2, 452/3. 18.08.2017

1-20 21-40 41-60 61-80 81-99 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A