Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 26.09.2020
Data (2020-09-26)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa

Ilość dokumentów: 653
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
7.1.6733/6733obwieszczenie zawiadamiające o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów dotyczących postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV na terenie położonym przy ul. Głowackiego na potrzeby posesji przy ul. Grudziądzkiej 51A w Toruniu (działki nr 522/5, 523/2, 521/1, 520/1, 598/2 i 580/1 oraz części działek nr 522/6, 790 i 581/6, obręb 10) 04.04.2019
1.2.6733/6733Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji ogólnospławnej w pasie drogowym ul. Dworcowej w Toruniu (część działki nr 199, obręb 48) na potrzeby posesji położonej przy ul. Dworcowej 5D 22.03.2019
14.6220.1/2020Obwieszczenie PMT o wydanej decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „budowa zespołu magazynowo – produkcyjno – usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz segmentami socjalno – biurowymi przy ul. Szosa Bydgoska w Toruniu (dz. nr 28/4, 28/8, 30/18, 30/22, 7/16, 30/25, 30/32, 7/18, 7/19, 30/26 – obręb 23)” - teren A 25.09.2020
13.6220.3/2020Obwieszczenie PMT o wydanej decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „budowa zespołu magazynowo – produkcyjno – usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz segmentami socjalno – biurowymi przy ul. Szosa Bydgoska w Toruniu (dz. nr 21, 30/42, 25, 30/29, 30/30, 29, 20/1, 20/2, 28/9, 28/10, 28/11, 28/12, 30/53, 30/54, 30/55, 30/56, 30/57, 30/58, 30/59, 30/60, 30/61, 30/62, 30/63, 30/64, 30/65, 30/66, 30./67, 30/68, 30/69, 30/70, 30/71, 30/72, 30/73, 30/74, 30/75, 30/76, 30/77, 30/78, 30/79, 30/80, 37/27, 37/28, 37/29, 37/30, 40/4, 40/5, 37/31, 37/32, 37/33, 37/34, 37/35, 37/17, 40/3, 40/6, 40/7, 40/8, 30/85, 30/86, 30/87, 30/88, 30/81, 30/82, 30/83, 30/84, 37/23, 37/21, 28/5, 30/19, 30/51, 30/52, 30/33, 30/27, 30/28, - obręb 23) - teren B 25.09.2020
159/2020Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę dla inwestycji p.n.: budowa osiedla mieszkaniowego „Zielony Zakątek” (dotychczasowa nazwa osiedle mieszkaniowe „VEGA”) – zespół 8 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami w parterze, infrastrukturą techniczną, miejscami parkingowymi, zjazdami z ulicy i elementami małej architektury, na terenie nieruchomości przy ul. Watzenrodego 29-31 w Toruniu (dz. nr 132/3 z obrębu 30). 24.09.2020
158/2020Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji p.n.: „Rozbudowa Centrum Logistycznego TZMO S.A. w Toruniu o halę magazynową wysokiego składowania i budynek pompowni przeciwpożarowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”, na terenie nieruchomości przy ul. Przelot 39 w Toruniu (dz. nr 75/10 z obrębu 54). 24.09.2020
1.6740.15.3/2020Obwieszczenie PMT o wydaniu postanowienia z dnia 17 września 2020 r., prostującego z urzędu oczywistą omyłkę w ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 26 maja 2020 r., znak: WAiB.6740.15.1.4.2020.KJ udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji p.n.: „Rozbudowa ulicy 4 Pułku Lotniczego w Toruniu”. 23.09.2020
58.6733/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej SN-15kV na terenie położonym przy ul. Port Drzewny, Szosa Bydgoska w Toruniu (działki nr 53, 65 oraz części działek nr 42, 49, 50/1, 50/3, 50/4, 52, 64, 66, 23, 28, 43, 54 obręb 22). 21.09.2020
47.2.6733/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie wielopoziomowego parkingu w systemie park & ride wraz z zagospodarowaniem terenu” przy ul. Dziewulskiego w Toruniu (części działek nr 74/1, 74/2, 9, 12 obręb 52 oraz część działki nr 62 obręb 58). 21.09.2020
47.3.6733/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie wielopoziomowego parkingu w systemie park & ride wraz z zagospodarowaniem terenu” przy ul. Dziewulskiego w Toruniu (części działek nr 74/1, 74/2, 9, 12 obręb 52 oraz część działki nr 62 obręb 58). 21.09.2020
22.6220.1/2020Obwieszczenie PMT o wydanej decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "punkt zbierania złomu na części nieruchomości 136/1 z obrębu 40 przy ul. Równinnej 39 w Toruniu" 21.09.2020
6.6220.2019.1/2020Informacja PM o prowadzonej ocenie oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "uruchomienie instalacji unieszkodliwiania odpadów ciekłych (IUOC) przy ul. Dwernickiego 17-19 w Toruniu (dz. nr 912/3, 912/2, 880/1 - obręb 67)" 21.09.2020
83.1.6733/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku mieszkalnego wielorodzinnego na hostel oraz lokalizacji tarasu na dachu budynku na terenie położonym przy ul. Chopina 26 w Toruniu (dz. nr 276, 278, 279, 280, 281 oraz części działek 274, 275/2 obręb 13) 17.09.2020
35.6220.1/2020Obwieszczenie PMT o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "zbieranie odpadów na terenie nieruchomości przy ul. Żółkiewskiego 35A w Toruniu (dz. nr 403, 404, 405/4 - obręb 49)" 16.09.2020
116740.15.1/2020obwieszczenie PMT o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn. „Skomunikowanie południowej części parku technologicznego przy ul. Włocławskiej z ul. Łódzką w Toruniu w zakresie rozbudowy ul. Włocławskiej wraz z włączeniem do ronda na ul. Łódzkiej” – dz. nr 84/3 Tp,, 85, 3 – obręb 76 (Tp numer działki po projektowanym podziale) Obowiązek budowy i przebudowy innych dróg publicznych: dz. nr 4, 84/1 – obr. 76 (ulica Łódzka). 16.09.2020
49.6733/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV dla zasilania ogólnodostępnej stacji ładowania pojazdów, na terenie położonym przy pl. Św. Katarzyny 1, Gregorkiewicza, Dąbrowskiego 2a w Toruniu (części działek nr 118/1, 131, 85/5 obręb 18) 11.09.2020
48.6733/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV dla zasilania ogólnodostępnej stacji ładowania pojazdów, na terenie położonym przy ul. Poniatowskiego w Toruniu (części działek nr 188/1, 220 obręb 18) 11.09.2020
33.2.6733/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci SN/nn wraz ze stacją transformatorową na terenie położonym przy ul. Szpitalnej w Toruniu (części dz. nr 137, 136/6, 171, 157, obręb 17) 11.09.2020
52.6733/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV dla zasilania ogólnodostępnej stacji ładowania pojazdów, na terenie położonym przy ul. Wilama Horzycy, Wały gen. Sikorskiego i Pl. Teatralny w Toruniu (działki nr 83/1 i 83/2 oraz części działek nr 62/1, 62/2, obręb 15). 10.09.2020
51/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV dla zasilania ogólnodostępnej stacji ładowania pojazdów, na terenie położonym przy ul. Kopernika i pl. Rapackiego w Toruniu (części działek nr 60, 63 i 65, obręb 14). 10.09.2020


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A