Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 09.07.2020
Data (2020-07-09)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa

Ilość dokumentów: 566
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
7.1.6733/6733obwieszczenie zawiadamiające o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów dotyczących postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV na terenie położonym przy ul. Głowackiego na potrzeby posesji przy ul. Grudziądzkiej 51A w Toruniu (działki nr 522/5, 523/2, 521/1, 520/1, 598/2 i 580/1 oraz części działek nr 522/6, 790 i 581/6, obręb 10) 04.04.2019
1.2.6733/6733Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji ogólnospławnej w pasie drogowym ul. Dworcowej w Toruniu (część działki nr 199, obręb 48) na potrzeby posesji położonej przy ul. Dworcowej 5D 22.03.2019
95/2020Informacja Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę - Zmiana pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych – ETAP I: Budynek E, Budynek F, Budynek G wraz z infrastrukturą tj. parkingami, drogami wewnętrznymi, zjazdem, oświetleniem terenu, instalacjami zewnętrznymi – kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodnej oraz instalacjami wewnętrznymi – elektrycznymi, c. o., wodno – kanalizacyjnymi przy ul. Poznańskiej 294E, 294F, 294G, 294J w Toruniu, dz. nr 47/1, 47/2, 47/3, 47/4, 47/6, 47/7, 47/8, 47/9, 47/10 (przed podziałem działka nr 32/11 i 32/14) oraz dz. nr 32/13 obręb 77. 08.07.2020
12.6740.15.2019.4/2020obwieszczenie PMT o wydanej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Budowa ulicy Twardej w Toruniu" 08.07.2020
6740315/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia, że w dniu 6 lipca 2020 r. zostało wydane postanowienie znak: WAiB.6740.3.315.46.2020.IBJ zawieszające z urzędu postępowanie w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: Nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. św. A. Boboli 37 w Toruniu (działka nr 37 z obrębu 38), prowadzonej na wniosek EXPOBUD sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Czarlińskiego 15 w Toruniu 07.07.2020
41.1.6733/2020obwieszczenie zawiadamiające o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów dotyczących postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ul. Włocławskiej w Toruniu (działka nr 32/2 i część działki nr 117 obręb 78) na potrzeby posesji położonej przy ul. Włocławskiej 260 07.07.2020
32.1.6733/2020obwieszczenie zawiadamiające o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów dotyczących postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN-15kV na terenie położonym przy ul. Płaskiej, Równinnej w Toruniu (działki nr 65/20, 203/4, 203/6 oraz części działek nr 65/21, 203/3 obręb 45) 07.07.2020
467.6740.2019.5/2020obwieszczenie PMT o przekazaniu odwołań od decyzji z dnia 8 czerwca 2020 r. o pozwoleniu na budowę dla „Nadbudowy istniejących masztów antenowych przy ul. Mickiewicza 116 w Toruniu (dz. nr 254– obr. 7)”, wydanej po uchyleniu przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego w Bydgoszczy decyzją z dnia 5 grudnia 2019., znak: WIR.VIII.7840.1.223.2019.AC decyzji Prezydenta Miasta Torunia z dnia 14 sierpnia 2019 r. 06.07.2020
65.2.6730/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania materiału i wydanych uzgodnieniach w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie wejść do piwnic budynków mieszkalnych wielorodzinnych i dobudowie balkonów oraz zagospodarowaniu terenu, m.in. budowa placu zabaw, wiat śmietnikowych, miejsc parkingowych, oświetlenia na terenie położonym przy ul. Rolniczej 9-19 w Toruniu (działki nr 151/71, 160/44 obręb 33). 06.07.2020
33.6220.2019.1/2020obwieszczenie PMT o wydanej decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „budowa stacji paliw przy ul. Fortecznej 4 / Polnej w Toruniu (dz. nr 246, 248 – obręb 30)” 06.07.2020
37.1.6733/2020obwieszczenie zawiadamiające o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów dotyczących postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ul. Bydgoskiej w Toruniu (część działki nr 381/1, obręb 8) na potrzeby posesji przy Bydgoskiej 26 03.07.2020
29.1.6733/2020obwieszczenie zawiadamiające o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów dotyczących postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji transformatorowej słupowej SN/nn 15/0,4kV, linii kablowej SN-15kV oraz linii kablowej nn-0,4kV w celu zasilania tłoczni ścieków w miejscowości Stary Toruń na terenie położonym przy ul. Port Drzewny w Toruniu (części działek nr 1/2 i 3, obręb 22) 03.07.2020
13.6740.15.2.2019/2020Obwieszczenie PMT o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 30 czerwca 2020 r., znak: WAiB.6740.15.13.7.2019 KJ dla inwestycji pn: „Budowa ul. Zakręt w Toruniu” na działkach oznaczonych numerami: Działki stanowiące istniejący pas drogowy: 84 obręb 46 Działki po podziale: 71/3 (z podziału działki 71/1), 73/1(z podziału działki 73), 85/1 (z podziału działki 85), 86/1 (z podziału działki 86) obręb 46 Ograniczone korzystanie z nieruchomości: działka 73/2 (z podziału działki 73) obręb 46. Przebudowa innych dróg publicznych: działki nr 49, 51 obręb 46 (działki do przejęcia w całości i po podziale do pasa drogowego w związku z prowadzonym postepowaniem w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej – ul. Budowa ulicy Twardej w Toruniu) 03.07.2020
6740/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia w sprawie pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: „Budowa budynków mieszkalnych wraz z garażami jedno- i wielostanowiskowymi podziemnymi, parkingami naziemnymi, drogami, wjazdem, chodnikami, placem zabaw, śmietnikiem, infrastrukturą techniczną: wodociągową, kanalizacyjną, gazową, kanalizacją teletechniczną, oświetleniem i monitoringiem, przy ul. 63. Pułku Piechoty 64, 66, 68, 70, 72 w Toruniu” (działki nr 760/3, 783/4, 785/3 z obrębu 70), prowadzonej na wniosek Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą przy ul. Tuwima 9 w Toruniu, zostały wydane: postanowienie podejmujące na wniosek Inwestora postępowanie w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę oraz decyzja z dnia 25 czerwca 2020 r., nr WAiB.6740.12.1251.105.2019 IBJ pozwolenia na ww. inwestycję. 02.07.2020
747.6740.2019/2020Obwieszczenie PMT o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: Zespół zabudowy mieszkaniowej – budynki FGH wraz z usługami i garażami podziemnymi w rejonie ulicy Grasera w Toruniu (działki nr 173/8, 173/5 (część), 173/7 (część), obręb 30, przy ul. Henryka Strobanda 10A) 02.07.2020
35.6733.1/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania materiału i wydanych uzgodnieniach w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka kanalizacji ogólnospławnej (odgałęzienie boczne) na działkach nr 22 i 66 obręb 8, w celu przyłączenia nieruchomości położonych przy ul. Mickiewicza 70 i 70A w Toruniu. 02.07.2020
17.2.6733/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie skateparku w ramach inwestycji: „rozbudowa wielopokoleniowej przestrzeni rekreacyjnej dla Mieszkańców Miasta Torunia zlokalizowanej na Błoniach Nadwiślańskich przy przystani Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu” na terenie położonym przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki 3b w Toruniu (część działki nr 343/5, obręb 12) 01.07.2020
13.2.6733/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rewaloryzacji części Zespołu dworsko-parkowego „Biały Dwór”, w ramach którego planowana jest m.in. budowa oświetlenia terenu, automatyczne nawadnianie oraz monitoring wizualny na terenie położonym przy ul. Grunwaldzkiej 50, św. Józefa 53-59 (działka nr 53/5 oraz część działki nr 52/7, obręb 34) 01.07.2020
2.3.6733/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji transformatorowej na terenie położonym przy ul. Wola Zamkowa 2A w Toruniu (działka nr 61/7 i część działki nr 61/6 obręb 17) 01.07.2020
92/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydaniu postanowienia w sprawie odmowy podjęcia zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji - budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym z infrastrukturą, na terenie nieruchomości przy ul. Grudziądzkiej 51A w Toruniu (dz. nr 580/1 oraz 581/6 z obrębu 10). 30.06.2020


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A