Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Środa, 16.10.2019
Data (2019-10-16)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa

Ilość dokumentów: 264
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
7.1.6733/6733obwieszczenie zawiadamiające o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów dotyczących postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV na terenie położonym przy ul. Głowackiego na potrzeby posesji przy ul. Grudziądzkiej 51A w Toruniu (działki nr 522/5, 523/2, 521/1, 520/1, 598/2 i 580/1 oraz części działek nr 522/6, 790 i 581/6, obręb 10) 04.04.2019
1.2.6733/6733Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji ogólnospławnej w pasie drogowym ul. Dworcowej w Toruniu (część działki nr 199, obręb 48) na potrzeby posesji położonej przy ul. Dworcowej 5D 22.03.2019
140/2019Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania znak: WAiB.6740.3.652.86.2019.WS w sprawie wydania pozwolenia na budowę dla inwestycji obejmującej: rozbudowę w poziomie parteru (nad istniejąca piwnicą) budynku usługowo – mieszkalnego przy ul. Długiej 8 w Toruniu, dz. nr 2/4, 2/20, obręb 37 16.10.2019
130/2019Obwieszczenie PMT o zmianie pozwolenia na budowę Centrum magazynowo - produkcyjnego z częściami socjalno - biurowymi i towarzyszącą infrastrukturą, w tym: hala A, hala B z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą na terenie przy ul. Przelot 66-66A, 74-76 w Toruniu 14.10.2019
50.1.6733/2019Obwieszczenie (uzupełniające) Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Operatora P4 na terenie położonym przy ul. Broniewskiego 9 w Toruniu (działka nr 326/1 obręb 7) 10.10.2019
46.1.6733/2019obwieszczenie zawiadamiające o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów dotyczących postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej oświetleniowej wraz z budową słupów oświetleniowych (oświetlenia chodnika dla pieszych – dojścia do budynku wielorodzinnego) przy ul. Tłoczka 10b w Toruniu (części działek nr 58/35, 58/36, 59/19, obręb 59 oraz część działki nr 86, obręb 61) 10.10.2019
129/2019Obwieszczenie PMT o wydanej decyzji o zmianie pozwolenia na przebudowę i rozbudowę Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu (w tym lądowisko dla helikopterów na dachu nowej części) przy ul. św. Józefa 53-59 w Toruniu 09.10.2019
16.6220/2019Obwieszczenie PMT o wydanej decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „przebudowa instalacji LPG na stacji paliw Shell: likwidacja 2 zbiorników o poj. 5m3 każdy (naziemnych), budowa 1 zbiornika podziemnego o poj. 10m3, wymiana i przebudowa części instalacji LPG, zmiana lokalizacji zbiornika ze względu na projektowaną myjnię ręczną. Przy ul. Szosa Lubicka 5-9 w Toruniu” (dz. nr 196/6, 197/6 – obręb 56) 09.10.2019
128/2019Obwieszczenie PMT o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę dla przedsięwzięcia obejmującego I etap inwestycji pn. Magazyn spedycyjny z budynkiem biurowo-socjalnym, budynkiem pompowni wody do cel. p.poż. wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną uzbrojenia podziemnego, odgałęzieniem bocznym kanalizacji deszczowej, odgałęzieniem bocznym kanalizacji sanitarnej, przyłączem wodociągowym, oświetleniem terenu, zasilaniem elektroenergetycznym i wewnętrznym układem drogowym – I etap inwestycji oraz budynkiem portierni realizowanym w II etapie inwestycji, na terenie nieruchomości przy ul. Fortecznej 9 w Toruniu (dz. nr 191/10, 192 z obrębu 30, jednostka ewidencyjna 046301_1 TORUŃ). 04.10.2019
43.1.6733/2019obwieszczenie zawiadamiające o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów dotyczących postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie budynku Urzędu Miasta Torunia o windę zewnętrzną na terenie położonym przy ul. Batorego 40 w Toruniu (działki nr 171/1, 171/2 z obrębu 48) 02.10.2019
16220.21.1/2019obwieszczenie PMT o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą przy ul. Strobanda w Toruniu (dz. nr 187 – obr. 30)” w zakresie: ilości urządzeń wentylacyjnych,powierzchni projektowanej m.in. budynków, dróg i parkingów, garaży podziemnych, chodników, terenów, terenów zielonych,ilości nasadzeń zastępczych,Ilości zużywanej wody, energii elektrycznej, ciepła oraz w zakresie obszaru oddziaływania – obszar oddziaływania będzie się zamykać w granicach terenu przedsięwzięcia dz. nr 187 – obręb 30 01.10.2019
2.6220.21.1/2019Obwieszczenie PMT o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa centrum magazynowo – produkcyjnego z częściami socjalno – biurowymi i towarzyszącą infrastrukturą przy ul. Przelot 66, 66A, 74-76 / Ostrej 5 w Toruniu w zakresie wyłączenia działki nr 74/2 przy ul. Ostrej 5 w Toruniu i zmiany kwalifikacji przedsięwzięcia – rezygnacja ze zbiorników magazynowych na gaz - § 3 ust. 1 pkt 37 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71). 30.09.2019
114/2019Obwieszczenie informujące, iż w dniu w dniu 27 września 2019 r. zostało wydane postanowienie znak: WAiB.6740.3.723.82.2019.KM zawieszające z urzędu postępowanie administracyjne w przedmiocie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji obejmującej: podział mieszkania na dwa lokale w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy alei 700-lecia Torunia 12 / 44, 45 w Toruniu, na terenie dz. nr 155/3, 157/7 z obrębu 9 w jednostce ewidencyjnej 046301_1 Toruń. 27.09.2019
113/2019Obwieszczenie informujące, iż w dniu 26.09.2019 r., z wniosku Pani Moniki Darlewskiej, została wydana decyzja nr WAiB.6740.11.704.340.2019.KM o pozwoleniu na budowę obejmująca: przebudowę lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym – przekucia w ścianach nośnych, przy ul. Jeśmanowicza 22/3 w Toruniu, na terenie dz. nr 327/25 z obrębu 4 w jednostce ewidencyjnej 046301_1 Toruń. 27.09.2019
467.6740.2/2019Obwieszczenie PMT o przekazaniu odwołania do Wojewody Kujawsko - Pomorskiego od decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: "nadbudowa istniejących masztów antenowych przy ul. Mickiewicza 116 w Toruniu (dz. nr 254 - obr. 7)" 24.09.2019
13.6220.5/2019obwieszczenie PMT o sprostowaniu postanowienia z dnia 05.08.2019 r. i decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko z dnia 10.09.2019 r. dla przedsięwzięcia pn.: "zmiana sposobu użytkowania hali magazynowej nr 5 na halę do produkcji kontenerów poliestrowych przy ul. Wielki Rów 40B w Toruniu" w zakresie nazwy Inwestora 24.09.2019
112/2019obwieszczenie informujące, że w dniu 20 września 2019 r. zostało wydane postanowienie, znak: WAiB.6740.1.685.1735.2019.RO wzywające wnoszącego podanie do dokonania uzupełnień w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji obejmującej: przebudowę fragmentu elewacji w zakresie dwóch otworów: okiennego i drzwiowego, w parterze budynku wielorodzinnego przy ul. Łyskowskiego 18A w Toruniu, na terenie dz. nr 49/60 z obrębu 51 w jednostce ewidencyjnej 046301_1 Toruń, prowadzone na wniosek Pana Sebastiana Drzewuckiego zam. przy ul. Tłoczka 10B/35 w Toruniu oraz pismo, znak: WAiB.6740.1.685.1736.2019.RO przekazujące uwagi stron postępowania do ww. inwestycji. 23.09.2019
110/2019Obwieszczenie o wydaniu w dniu 20 września 2019 r. postanowienia o podjęciu postępowania oraz o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji obejmującej: budowę budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z halami garażowymi, częścią rekreacyjno – sportową i infrastrukturą techniczną przy ul. Szosa Chełmińska 226A i 226B / Storczykowa 4 w Toruniu (dz. nr 724/3, 724/5, 727/5, 727/6 obr. 32 20.09.2019
50.6733/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Operatora P4 na terenie położonym przy ul. Broniewskiego 9 w Toruniu (działka nr 326/1 obręb 7) 20.09.2019
49.6733/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Mikołaja Kopernika w Toruniu usytuowanego przy ul. Batorego 17/19 w Toruniu (działka nr 86/15, obr. 11). 19.09.2019


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A