Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 14.08.2020

Liczba wejść na stronę: 13212596
Data (2020-08-14)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 24691
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 7.1.6733/6733obwieszczenie zawiadamiające o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów dotyczących postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV na terenie położonym przy ul. Głowackiego na potrzeby posesji przy ul. Grudziądzkiej 51A w Toruniu (działki nr 522/5, 523/2, 521/1, 520/1, 598/2 i 580/1 oraz części działek nr 522/6, 790 i 581/6, obręb 10) 04.04.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 1.2.6733/6733Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji ogólnospławnej w pasie drogowym ul. Dworcowej w Toruniu (część działki nr 199, obręb 48) na potrzeby posesji położonej przy ul. Dworcowej 5D 22.03.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 53/2109Informuję, że spółka Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Toruniu przy ul. Gen. Bema 128 w Toruniu, reprezentowana przez Pana Sylwestra Lewandowskiego – ESPRO Sp. z o.o. – dokonała zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4Kv przy ul. Lubickiej w Toruniu (dz. nr 231, 342, 330, 327, 325, 312/4, 314, 313/3, 315 obr. 55 oraz dz. 6, 34/4, 34/7, 233/1, 233/2 obr. 57) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 22.05.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 458/2020Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na rozbiórkę przy ul. Winnica 47, murowanego parterowego budynku mieszkalnego o pow. ok. 74 m2, z dachem krytym papą, budynku gospodarczo – garażowego, murowanego z dachem drewnianym krytym papą o pow. ok. 43 m2, demontażu ogrodzenia z siatki stalowej na słupkach i cokole betonowym z bramą wjazdową i furtką oraz zagruzowanie studni. 13.08.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 139/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanym postanowieniu w sprawie uzupełnienia wniosku o pozwolenie na budowę dla inwestycji - budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Łódzkiej 29a w Toruniu 9dz. nr 131, 132 i 133 z obrębu 73). 13.08.2020
Zamówienia w trybie ustawy PZP 72/2020Przetarg nieograniczony na budowę windy w budynku Urzędu Miasta Torunia przy ul. Batorego 40 w Toruniu. 13.08.2020
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 64/2020Data zgromadzenia: 17.08.2020 r.
Godzina zgromadzenia: 18:00-19:00
Miejsce zgromadzenia: Rynek Staromiejski, obok pomnika Mikołaja Kopernika.
13.08.2020
Inne dokumenty 37/2020Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Toruniu o drugiej licytacji nieruchomości nr KW TO1T/00044242/8. 13.08.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 13.6220.2/2020obwieszczenie PMT o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „budowa zespołu magazynowo – produkcyjno – usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz segmentami socjalno – biurowymi przy ul. Szosa Bydgoska w Toruniu - teren B 13.08.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 144/2020Informuję, że Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31-35 w Toruniu dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie odcinka sieci kanalizacji ogólnospławnej – odgałęzienia bocznego do posesji przy ul. Bydgoskiej 26 w Toruniu (dz. nr 381/1 obręb 8) 12.08.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 143/2020Informuję, że organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia PGE Toruń S.A. z siedzibą w Toruniu przy ul. Ceramicznej 6 w sprawie zgłoszenia zamiaru budowy sieci i przyłączy cieplnych do budynków usytuowanych przy ul. Szosa Lubicka 150, 152, 154, ul. Ślaskiego 1, 3, 5 i ul. Konstytucji 3 Maja 17 w Toruniu (obręb 58, część działek nr 35/11, 35/22, 35/54, 48/35) - zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333). Obszar oddziaływania: działki nr 35/11, 35/22, 35/54, 48/35 - obręb 58 12.08.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 39.6733.2/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: „lokalizacji obiektu budowlanego nr BYD016”, w zakres którego wchodzi budowa masztu telekomunikacyjnego z systemem antenowym wraz z poziomymi i pionowymi drogami kablowymi, na budynku mieszkalnym wielorodzinnym usytuowanym na terenie położonym przy ul. Jamontta 3-3B w Toruniu (działka nr 64/39, obręb 52), w ramach zadania pn. „Modernizacja policyjnych sieci radiowych w 13 miastach i aglomeracjach miejskich do systemu standardu ETSI TETRA”. 12.08.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 24.6220.2/2020obwieszczenie PMT o wydanym postanowieniu stwierdzającym konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "eksploatacja złoża wód termalnych z utworów jury dolnej przy ul. Droga Starotoruńska w Toruniu" 12.08.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 23.6220.2/2020obwieszczenie PMT o zakończeniu zbierania materiałów dowodowych w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "budynki magazynowo - usługowe przy ul. Kociewskiej 26 w Toruniu" 12.08.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 142/2020Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia spółki Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Rybaki 31/35 w Toruniu, dla inwestycji polegającej na budowie odcinka kanalizacji sanitarnej – odgałęzienia bocznego dla posesji przy ul. Ceglanej 8 w Toruniu (dz. nr 122/90 – obręb 42) zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333). Obszar oddziaływania: dz. nr 122/90, 122/95– obręb 42 11.08.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 141/2020Informacja, że Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31-35 w Toruniu dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie odcinka sieci kanalizacji ogólnospławnej – odgałęzienia bocznego do posesji przy ul. Mickiewicza 70 i 70A w Toruniu (dz. nr 22 i 66 obręb 8) 11.08.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 140/2020Informuję, że w dniu 10.08.2020 r. organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia spółki Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. dot. zamiaru budowy odcinka kanalizacji sanitarnej do posesji przy ul. Turystycznej 112C w Toruniu (obręb 61 - działka nr 510/6) – zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333). Obszar oddziaływania obejmuje działki nr: 510/6, 505/10 - obręb 61. 11.08.2020
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 103/2020Wyniki III naboru ofert, trwającego do 31.07.2020 r., dla konkursu nr 19 - Dofinansowanie wkładu własnego do projektów realizujących zadania własne Gminy Miasta Toruń finansowanych z funduszy Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych oraz z funduszy krajowych. 11.08.2020
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 89/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia, w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń przeznaczonych do wydzierżawienia. WGN.6845.169.2020.EB 11.08.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 46.6733/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej SN 15 kV na terenie położonym przy ul. Nieszawskiej, Zagrodowej w Toruniu (działki nr 279, 301, 278/1, 431/1, 439/1, 379/1, 399/1, 398/1, 397/1, 380/1 oraz części działek nr 275, 299 obręb 63) 11.08.2020


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A