Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 01.10.2020
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP 454/2020

Biuro Ogrodnika Miejskiego Urzędu Miasta Torunia, w związku z podjęciem działań w zakresie uzyskania informacji o rynku potencjalnych wykonawców w branży obejmującej przedmiot planowanego zamówienia oraz w celu dokonania analizy cen rynkowych, zwraca się z prośbą o przedstawienie ceny wykonania dokumentacji pn.: "Koncepcja zabezpieczenia przed powodzią dla istniejącej zabudowy osiedla Kaszczorek w gm. Toruń", co wynika z realizacji obowiązków nałożonych na Gminę Miasta Toruń w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 października 2016r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły(Dz.U. z 2016 r., poz. 1841.).

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
07.08.2020
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
15.08.2020
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Jolanta Swinarska
Data wytworzenia: 07-08-2020
Kto opublikował: Anna Rasała
Data publikacji: 07-08-2020 13:54:55
Kto zmodyfikował: Anna Rasała
Data ostatniej modyfikacji: 07-08-2020 13:56:03
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A