Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 09.07.2020

Liczba wejść na stronę: 12956033
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Inne dokumenty 29/2019

Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie informuje o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodno prawnego na lokalizowanie nowych obiektów budowlanych na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią dla inwestycji pn. „Budowa wieży widokowej na skarpie Drwęcy w Toruniu”, zlokalizowanej pod adresem ul. Turystyczna 130, 87-100 Toruń, działka ewidencyjna nr 527 obręb 61.

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
05.09.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
20.09.2019
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Władysław Kołybski
Data wytworzenia: 05-09-2019
Kto opublikował: Małgorzata Orgacka
Data publikacji: 05-09-2019 11:39:48
Kto zmodyfikował: Małgorzata Orgacka
Data ostatniej modyfikacji: 05-09-2019 11:52:07
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A