Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 06.06.2020

Liczba wejść na stronę: 12675956
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 36.6220/2012

obwieszczenie o wydanym postanowieniu o przedłużeniu terminu na złożenie wniosku o wydanie decyzji o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081) do 10 lat od dnia w którym w/w decyzja stała się ostateczna – to jest do dnia 3 września 2023 r. dla decyzji środowiskowej z dnia 31.07.2013 r., znak: WAiB.6220.11.36.9.2012 AG dotyczącej przedsięwzięcia pn.: „Budowa bloków gazowych GT 50 przy ul. Ceramicznej 6 w Toruniu”. Teren przedsięwzięcia obejmuje: działki nr 99/3, 99/4, 99/15, 99/17, 99/33, 122/19, 122/21, 122/23, 122/130, 122/64 w obrębie 42

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
08.01.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
24.01.2019
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Andrzej Osłowski
Data wytworzenia: 09-01-2019
Kto opublikował:
Data publikacji: 09-01-2019 12:05:25
Kto zmodyfikował:
Data ostatniej modyfikacji: 09-01-2019 12:11:19
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A