Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 06.06.2020

Liczba wejść na stronę: 12676013
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Inne dokumenty 14/2018

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu zawiadamia, że w dniu 27 listopada 2018r. wydał decyzję pozwolenie wodnoprawne Prezydentowi Miasta Torunia na likwidację urządzenia wodnego - zamiana rowu na drenokolektor; lokalizowanie obiektów budowlanych na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią na terenie działek o numerach ewidencyjnych 133, 134, 324/5, 324/4, 314/1, 147, 144, 152, 142, 320/2 oraz 145/2 obręb 12 w Toruniu, tj. drogi - ul. Popiełuszki, kanalizacji deszczowej, sieci oświetleniowej, kanału technologicznego.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
12.12.2018
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Marek Wilmanowicz
Data wytworzenia: 12-12-2018
Kto opublikował: Martyna Mielcarz-Iwińska
Data publikacji: 12-12-2018 12:18:15
Kto zmodyfikował: Martyna Mielcarz-Iwińska
Data ostatniej modyfikacji: 12-12-2018 12:20:42
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A