Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 12.12.2017
Data (2017-12-12)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 18458
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zamówienia poza ustawą PZP 664/2017Wydział Gospodarki Komunalnej UMT zaprasza do składania ofert na "Ustawienie 20 szt. koksowników w 17 lokalizacjach". 12.12.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 663/2017Wydział Gospodarki Komunalnej, Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części z terenów gminnych oraz odbieranie z terenu siedziby Straży Miejskiej przy u. Grudziądzkiej 157 w Toruniu zwłok zwierząt, które zostały poddane eutanazji przez lekarza weterynarii, sprawującego opiekę weterynaryjną nad zwierzętami dostarczonymi do diagnostyki przez działający w Straży Miejskiej w Toruniu EKO – PATROL. 12.12.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 662/2017Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, zaprasza do złożenia oferty na konserwacja i utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń zabawowych na miejskich placów zabaw oraz konserwację i utrzymanie elementów małej architektury – stoły do ping ponga, stoły do gry w piłkarzyki, stoły do gry w szachy, stoły i ławki, altany rekreacyjne. 12.12.2017
Zgłoszenie z projektem budowlanym 177/2017Informuję, że w dniu 27 listopada 2017 roku Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. przy ul. Rybaki 31/35 w Toruniu reprezentowana przez Pana Grzegorza Kostulskiego – Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót polegających na wykonaniu obudowy studni głębinowej, przyłącza wodociągowego i energetycznego, ogrodzenia strefy ochrony bezpośredniej oraz utwardzenia drogi dojazdowej dla otworu nr 4 oraz przebudowy linii zasilających i sterowniczych na Ujęciu Wody w Czerniewicach. W dniu 11 grudnia 2017 roku Inwestor rozszerzył zakres wniosku o budowę przewodu wodociągowego od studni nr 4 do włączenia w istniejącą sieć wodociągową w rejonie studni nr 2 oraz budowę sieci energetycznej i światłowodowej na odc. od studni nr 2 do studni nr 4. (na terenie dz. nr 173/1, 173/2, 218, 219/3, 220, 497, 498, 499, 500, 512, 514, 515 obr. 76). 12.12.2017
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 145/2017Data zgromadzenia: 14.12.2017
Godzina zgromadzenia: 10.00 do 10.20
Miejsce zgromadzenia: chodnik przy Placu Rapackiego koło Łuku Cezara.
12.12.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 661/2017Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi polegającej na korekcie językowej, edytorskiej oraz składzie części tekstu "Programu Rewitalizacji Torunia do roku 2023" (projekt współfinansowany ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 - konkurs dotacji na przygotowanie lub aktualizację programów rewitalizacji). 11.12.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 660/2017Urząd Miasta Torunia – Wydział Geodezji i Kartografii prosi o podanie ceny wykonania usługi za przedmiot zamówienia w 2018 roku na podstawie umowy, która będzie zawarta w styczniu 2018 roku: Wprowadzenie treści 4000 aktów notarialnych, 4000 zawiadomień z ksiąg wieczystych, decyzji, wyciągów z operatów szacunkowych do systemu ewidencji gruntów i budynków EWID 2007 wersja 9.0 oraz uzupełnienie rejestru cen wartości nieruchomości zgodnie z wymogami prawa geodezyjnego i kartograficznego i instrukcją obsługi ww. oprogramowania wraz z „wpięciem” wprowadzonych dokumentów do odpowiednich segregatorów ewidencji gruntów i budynków 11.12.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 659/2017Rozeznanie rynku w związku z planowanym zamówieniem publicznym nieprzekraczającym wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro, polegającym na całodobowym świadczeniu w roku 2018 na terenie miasta Torunia interwencyjnych usług weterynaryjnych w przypadku pojawienia się zwierząt wolnożyjących(dzikich) zakłócających porządek publiczny lub stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkiego. 11.12.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 658/2017Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usługi w zakresie usuwania pojazdów z dróg oraz prowadzenia parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z dróg w przypadkach, o których mowa w art. 130a ust. 1 lub 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym. 11.12.2017
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 144/2017Data zgromadzenia:11.12.2017
Godzina zgromadzenia:18.00-21.00
Miejsce zgromadzenia:ul.Młodzieżowa od 32a do 29 Zgromadzenie odwołane
11.12.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 657/2017Wydział Gospodarki Komunalnej UMT zaprasza do składania ofert na "Wydzierżawienie szaletu miejskiego na ul. Rynek Staromiejski 1 oraz ul. Przedzamcze 7". 08.12.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 656/2017Biuro Obsługi Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na sukcesywne wykonywanie materiałów promocyjnych takich jak: teczki, papier korespondencyjny - listowniki, koperty, papier okolicznościowy - dyplomy, wizytówki, zgodnie z wizualizacją obowiązującą w Urzędzie Miasta Torunia. 08.12.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 655/2017Wydział Inwestycji i Remontów prosi o złożenie oferty cenowej na budowę nowego wjazdu z bramą w ZSO nr 2 przy ul. Kos. Kościuszkowskich 6 w Toruniu. 08.12.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 654/2017Wydział Inwestycji i Remontów prosi o złożenie oferty cenowej na wykonanie optymalizacji kosztów dla projektu budowlano - wykonawczego branży elektrycznej pod nazwą "Wymiana oświetlenia w budynku przy ul. Smoczej 11/13 w Toruniu". 08.12.2017
Zamówienia w trybie ustawy PZP 234/2017konkurs: REGULAMIN KONKURSU JEDNOETAPOWEGO IDEOWO-KONCEPCYJNEGO dla zadania pt.ZAGOSPODAROWANIE PRAWOBRZEŻA WISŁY W TORUNIU NA TERENACH POŁOŻONYCH OD PRZYSTANI AZS DO PORTU DRZEWNEGO. 08.12.2017
Zamówienia w trybie ustawy PZP 233/2017Konkurs: JEDNOETAPOWY IDEOWO-KONCEPCYJNEGO dla zadania pt.ZAGOSPODAROWANIE LEWOBRZEŻA WISŁY W TORUNIU NA TERENACH POŁOŻONYCH OD KĘPY BAZAROWEJ WRAZ Z TERENEM MAJDANÓW I ZAMKU DYBOWSKIEGO. 08.12.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 653/2017Biuro Obsługi Urzędu zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty cenowej na najem 9 terminali płatniczych wraz z obsługą techniczną i rozliczeniem wpłat dokonywanych za pomocą kart płatniczych w okresie 01.01.2018 - 31.12.2018. 07.12.2017
Zamówienia w trybie ustawy PZP 228/2017Przetarg nieograniczony na prace konserwatorsko – remontowe oficyny dawnego Pałacu Meissnera w ramach projektu „Toruńska Starówka – ochrona o konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO – Etap II. 07.12.2017
Interpelacje, wnioski, zapytaniaOdpowiedzi na interpelację oraz wnioski i zapytania złożone między sesjami. 07.12.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 652/2017Wydział Inwestycji i Remontów prosi o złożenie oferty cenowej na wykonanie optymalizacji dla projektu branży sanitarnej dla zadania pn. "Termomodernizacja wraz z robotami towarzyszącymi budynku przy ul. Smoczej 11 w Toruniu. 06.12.2017


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A