Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 23.08.2019

Liczba wejść na stronę: 10529238
Data (2019-08-23)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 22192
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 7.1.6733/6733obwieszczenie zawiadamiające o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów dotyczących postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV na terenie położonym przy ul. Głowackiego na potrzeby posesji przy ul. Grudziądzkiej 51A w Toruniu (działki nr 522/5, 523/2, 521/1, 520/1, 598/2 i 580/1 oraz części działek nr 522/6, 790 i 581/6, obręb 10) 04.04.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 1.2.6733/6733Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji ogólnospławnej w pasie drogowym ul. Dworcowej w Toruniu (część działki nr 199, obręb 48) na potrzeby posesji położonej przy ul. Dworcowej 5D 22.03.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 53/2109Informuję, że spółka Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Toruniu przy ul. Gen. Bema 128 w Toruniu, reprezentowana przez Pana Sylwestra Lewandowskiego – ESPRO Sp. z o.o. – dokonała zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4Kv przy ul. Lubickiej w Toruniu (dz. nr 231, 342, 330, 327, 325, 312/4, 314, 313/3, 315 obr. 55 oraz dz. 6, 34/4, 34/7, 233/1, 233/2 obr. 57) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 22.05.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 600.6740./2019Obwieszczenie PMT o wydaniu decyzji znak: WAiB.6740.21.600.74.2019 KJ zmieniającej decyzję o pozwoleniu za budowę z dnia 4 maja 2017 r. znak: WAiB.6740.12.141.70.2017.BCz, która stała się ostateczna w dniu 30 maja 2017 r. obejmującej budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie przy ul. Grzybowej 23A w Toruniu (działka o numerze ewidencyjnym 528 z obrębu 67), zmienionej w dniu 11 października 2017 r. decyzją znak: WAiB.6740.21.737.82.2017.WS oraz w dniu 12 lutego 2019 r. decyzją znak: WAiB.6740.21.1016.9.2018.JAC w zakresie: przyłącza kanalizacyjnego i instalacji oraz zmiany w projekcie zagospodarowania terenu dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Grzybowej 23A w Toruniu (działka nr 528 obręb 67), 23.08.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 4.6740.15.4/2019Obwieszczenie PMT O wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 9 sierpnia 2019 r., znak: WAiB.6740.15.4.8.2019 KJ z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności dla inwestycji pn: „Rozbudowa ul. Wały gen. Sikorskiego na odcinku od ul. Gregorkiewicza do Placu Pokoju Toruńskiego wraz z przebudową Placu Pokoju Toruńskiego” na działkach oznaczonych numerami: 46, 53/1, 103, 117/1, 117/3, 117/4, 118/1, 119/3, 51/11 (z podziału działki 51/10), 116/4 (z podziału działku działki 116/2) z obrębu 18 oraz na działkach 53/2, 129 z obrębu 18. 23.08.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 349/2019Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego Urzędu Miasta Torunia zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania usługi naprawy fragmentu ażurowej osłony urządzeń znajdujących się na dachu Toruńskiego Inkubatora Technologicznego i Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy (część 1) oraz naprawy szklanego zadaszenia nad wejściem do budynku D kompleksu Młynów Toruńskich - Toruńskiego Inkubatora Technologicznego (część 2) przy ul. Łokietka 5 w Toruniu. 22.08.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 348/2019Wydział Ochrony Ludności Urzędu Miasta Torunia, w związku z podjęciem działań w zakresie uzyskania informacji o rynku potencjalnych wykonawców w branży obejmującej przedmiot zamówienia, prosi o podanie ceny brutto na wymianę 9 kamer analogowych obrotowych na kamery IP w Toruniu oraz montaż i uruchomienie 3 kamer IP. 22.08.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 347/2019Wydział Ochrony Ludności Urzędu Miasta Torunia, w związku z podjęciem działań w zakresie uzyskania informacji o rynku potencjalnych wykonawców w branży obejmującej przedmiot zamówienia, prosi o podanie ceny brutto na naprawę kamerowego miejskiego systemu monitoringu wizyjnego, po przewróceniu się na niego drzewa, w lokalizacji "Majdany na słupie przy ścieżce". 22.08.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 108/2019Data zgromadzenia: 25.08.2019 r.
Godzina zgromadzenia: 13:00 - 15:00
Miejsce zgromadzenia: Rynek Staromiejski przy pomniku Mikołaja Kopernika
22.08.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 107/2019Data zgromadzenia: 21.09.2019 r.
Godzina zgromadzenia: 13:00-15:00
Miejsce zgromadzenia: Rynek Staromiejski przy fontannie Flisak
22.08.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 39.2.6733/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na ternie położonym przy ul. Relaksowej 5 i w pasie drogowym ul. Relaksowej w Toruniu (części działek nr 257, 284 obręb 76) 22.08.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 107/2019Przetarg nieograniczony na budowę toalety miejskiej na Placu Podominikańskim przy ul. Dominikańskiej 7 w Toruniu. 21.08.2019
Zarządzenie PMT 255/2019zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składów komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 20.08.2019
Patronaty 146/2019XVII edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmowego TOFIFEST 20.08.2019
Patronaty 145/2019Konkurs plastyczny dla szkół Miasta Torunia i powiatu toruńskiego pn. "V kujawsko-pomorskie podróże historyczne: wiek X-V" 20.08.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 106/2019Data zgromadzenia: 24.08.2019 r.
Godzina zgromadzenia: 12:00 - 13:30
Miejsce zgromadzenia: Rynek Staromiejski, pod pomnikiem Mikołaja Kopernika
20.08.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 105/2019Data zgromadzenia: 29.08.2019 r.
Godzina zgromadzenia: 11.00 - 15.30
Miejsce zgromadzenia: ul. Kraszewskiego 40 - przed siedzibą spółki "Polski Cukier"
20.08.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 46.6733/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej oświetleniowej wraz z budową słupów oświetleniowych (oświetlenia chodnika dla pieszych – dojścia do budynku wielorodzinnego) przy ul. Tłoczka 10b w Toruniu (części działek nr 58/35, 58/36, 59/19, obręb 59 oraz część działki nr 86, obręb 61) 20.08.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 45.6733/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie budowie oświetlenia ulicy Dybowskiej w Toruniu (kablowa sieć oświetleniowa oraz słupy oświetleniowe) na działkach nr 75/1, 75/2, 78/1, 78/2 obręb 65 oraz na działce nr 140 obręb 64. 20.08.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 36.6733.2/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie odgałęzienia bocznego kanalizacji sanitarnej planowanej w pasie drogowym ulicy Elektrycznej w Toruniu (części dz. nr 23/3, 145, obręb 33). 20.08.2019


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A