Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 07.04.2020
Data (2020-04-07)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 23882
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 7.1.6733/6733obwieszczenie zawiadamiające o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów dotyczących postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV na terenie położonym przy ul. Głowackiego na potrzeby posesji przy ul. Grudziądzkiej 51A w Toruniu (działki nr 522/5, 523/2, 521/1, 520/1, 598/2 i 580/1 oraz części działek nr 522/6, 790 i 581/6, obręb 10) 04.04.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 1.2.6733/6733Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji ogólnospławnej w pasie drogowym ul. Dworcowej w Toruniu (część działki nr 199, obręb 48) na potrzeby posesji położonej przy ul. Dworcowej 5D 22.03.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 53/2109Informuję, że spółka Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Toruniu przy ul. Gen. Bema 128 w Toruniu, reprezentowana przez Pana Sylwestra Lewandowskiego – ESPRO Sp. z o.o. – dokonała zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4Kv przy ul. Lubickiej w Toruniu (dz. nr 231, 342, 330, 327, 325, 312/4, 314, 313/3, 315 obr. 55 oraz dz. 6, 34/4, 34/7, 233/1, 233/2 obr. 57) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 22.05.2019
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 55/2020Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego dnia 29 listopada 2019 r. przez Prezydenta Miasta Torunia w zakresie dofinansowania wkładu własnego do projektów realizujących zadania własne Gminy Miasta Toruń finansowanych z funduszy Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych oraz z funduszy krajowych - I termin naboru ofert do dnia 31 marca 2020r. (konkurs nr 19). 07.04.2020
Zamówienia w trybie ustawy PZP 37/2020Przetarg nieograniczony na wykonania zadania pn.: „Zielony azyl dla mieszkańców Podgórza i ich pupili”. 07.04.2020
Zamówienia w trybie ustawy PZP 34/2020Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. Gminny Program Rewitalizacji; Remont i adaptacja budynku mieszkalnego przy ul. Podgórskiej 2 z przeznaczeniem na świadczenie usług w społeczności lokalnej. 07.04.2020
Interpelacje, wnioski, zapytaniawnioski międzysesyjne wraz z odpowiedziami. 07.04.2020
Interpelacje, wnioski, zapytaniaUzupełnienie odpowiedzi na wnioski z 16. sesji RMT (I). 07.04.2020
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 34/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia, w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń przeznaczonych do użyczenia.WGN.6850.2.2020.EB 06.04.2020
Zamówienia w trybie ustawy PZP 35/2020Kompleksowy remont kuchni w budynku Szkoły Podstawowej nr 14 przy ul. Hallera 79 w Toruniu 03.04.2020
Zamówienia w trybie ustawy PZP 32/2020Przetarg nieograniczony na wykonania zadania pn.: „Iluminacja świetlna kościoła p.w. Stefana Frelichowskiego ul. Szubińskiej 15 w Toruniu”. 03.04.2020
Zamówienia w trybie ustawy PZP 23/2020Przetarg nieograniczony zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji Projektu pn. „Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) wraz z wyposażeniem na bazie istniejącej Izby Przyjęć w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu” wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego nad realizacją wykonywanych robót budowlanych. 03.04.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 23.6733.1/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania materiału i wydanych uzgodnieniach w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu instalacji radiokomunikacyjnej wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie położonym przy ul. Szosa Bydgoska 57A w Toruniu (działka nr 128/5, obręb 23). 03.04.2020
Zamówienia w trybie ustawy PZP 15/2020Przetarg nieograniczony na „Kompleksowy remont zespołów sanitarno-szatniowych przy sali gimnastycznej – Etap II {parter - pomieszczenia nr 1.4 do 1.10} w budynku Szkoły Podstawowej nr 9 przy ul. Rzepakowej 7/9 w Toruniu”. 03.04.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 15.6733.1/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania materiału i wydanych uzgodnieniach w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie odcinka kanalizacji sanitarnej - odgałęzienia bocznego w pasie drogowym ulicy Jeleniej (dz. nr 793, obr. 31) do nieruchomości położonej przy ul. Jeleniej 55 (dz. nr 657/1, obr. 31) w Toruniu. 03.04.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 11.6733.1/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania materiału i wydanych uzgodnieniach w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na „zmianie zagospodarowania terenu przy dworcu, budowie tymczasowego obiektu budowlanego dworca, budowie niezbędnej infrastruktury dworca kolejowego Toruń Miasto w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja linii kolejowej nr 353 na odcinku Toruń Główny – Toruń Wschodni wraz z infrastrukturą dworcową oraz budową nowych przystanków kolejowych w Toruniu – BiT City II” planowanej przy Pl. 18 Stycznia w Toruniu (działki nr 207, 198, 195, 225 obręb 18). 03.04.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 9.6733.1/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania materiału i wydanych uzgodnieniach w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej do nieruchomości przy ul. Mohna 20 w Toruniu (działka nr 192/2 oraz części działek nr 508/2 i 504 obr. 37). 03.04.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 2.6220.2019.4/2020Informacja PMT o prowadzonej ocenie oddziaływania na środowisko i udostępnieniu dla społeczeństwa postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 17.11.2017 r. dla przedsięwzięcia pn.: "budowa centrum magazynowo - produkcyjnego z częściami socjalno - biurowymi i towarzyszącą infrastrukturą przy ul. Przelot 66, 66A, 74-76 w Toruniu 03.04.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 73/2020Informuję, iż organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o., reprezentowanych przez Pana Grzegorza Kostulskiego – Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów dot. budowy odcinka kanalizacji sanitarnej (odgałęzienia bocznego) do posesji przy ul. Żwirki i Wigury 84 w Toruniu (działki nr 568, 537/2 z obrębu 38) – zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami). 02.04.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 72/2020Informuję, że organ po uzupełnieniu wniosku w dniu 26 marca 2020 r, l.dz. 2961/2020 wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Toruńskich Wodociągów sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31/35 reprezentowanej przez Pana Grzegorza Kostulskiego – Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów dla inwestycji polegającej na budowie odcinka kanalizacji sanitarnej – odgałęzienia bocznego do posesji przy ul. Wymarzonej 15 w Toruniu” (dz. nr 259/35 obr. 46) zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami). Obszar oddziaływania: 259/35, 256 – obr. 46. 02.04.2020


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A