Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 18.10.2019

Liczba wejść na stronę: 10927810
Data (2019-10-18)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 22653
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 7.1.6733/6733obwieszczenie zawiadamiające o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów dotyczących postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV na terenie położonym przy ul. Głowackiego na potrzeby posesji przy ul. Grudziądzkiej 51A w Toruniu (działki nr 522/5, 523/2, 521/1, 520/1, 598/2 i 580/1 oraz części działek nr 522/6, 790 i 581/6, obręb 10) 04.04.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 1.2.6733/6733Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji ogólnospławnej w pasie drogowym ul. Dworcowej w Toruniu (część działki nr 199, obręb 48) na potrzeby posesji położonej przy ul. Dworcowej 5D 22.03.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 53/2109Informuję, że spółka Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Toruniu przy ul. Gen. Bema 128 w Toruniu, reprezentowana przez Pana Sylwestra Lewandowskiego – ESPRO Sp. z o.o. – dokonała zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4Kv przy ul. Lubickiej w Toruniu (dz. nr 231, 342, 330, 327, 325, 312/4, 314, 313/3, 315 obr. 55 oraz dz. 6, 34/4, 34/7, 233/1, 233/2 obr. 57) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 22.05.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 154/2019Data zgromadzenia:20.10.2019
Godzina zgromadzenia:14.30 - 17.30
Miejsce zgromadzenia:Rynek Staromiejski, pod pomnikiem Mikołaja Kopernika
18.10.2019
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 160/2019Prezydent Miasta Torunia ogłasza: nabór do prac komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na prowadzenie przez organizacje pozarządowe, prowadzące działalność pożytku publicznego, punktów nieodpłatnej pomocy prawnej / nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. 17.10.2019
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 159/2019Prezydent Miasta Torunia ogłasza: otwarty konkurs ofert na prowadzenie przez organizacje pozarządowe, prowadzące działalność pożytku publicznego, dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, dwóch punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz prowadzenie edukacji prawnej w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. na terenie Gminy Miasta Toruń 17.10.2019
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 158/2019Prezydent Miasta Torunia informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych „Kaszownik i Struga - pokazujemy projekty”, w ramach których zaprezentowane zostaną projekty stawu Kaszownik oraz Strugi Toruńskiej (odcinek od ul. St. Batorego do wylotu ze zbiornika Kaszownik). Konsultacje odbywają się w dniach: 16 października - 13 listopada 2019 r. 17.10.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 140/2019Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania znak: WAiB.6740.3.652.86.2019.WS w sprawie wydania pozwolenia na budowę dla inwestycji obejmującej: rozbudowę w poziomie parteru (nad istniejąca piwnicą) budynku usługowo – mieszkalnego przy ul. Długiej 8 w Toruniu, dz. nr 2/4, 2/20, obręb 37 16.10.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 47.1.6733/2019obwieszczenie zawiadamiające o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów dotyczących postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej SN-15 kV oraz dwóch kontenerowych stacji transformatorowych SN/nn w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa linii napowietrznej na linię kablową SN-15 kV GPZ Toruń Podgórz – Włocławska 3, odgałęzienie Gajowa, Czerniewice 2, Czerniewice 4, Strzelnica (działki nr 497, 498, 215, 216, 217 oraz części działek nr 224, 223, 221, 499, 500, 513, 515, 494, 495, 517, obręb 76) 16.10.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 429/2019Urząd Miasta Torunia poszukuje posiadającego stosowne uprawnienia podmiotu do przeprowadzenia szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla pracowników administracyjno-biurowych – około 48 osób. 15.10.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 428/2019Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia prosi o złożenie oferty na montaż dwóch piłkochwytów z siatki polipropylenowej na boisku sportowym przy ul. Chmielnej w Toruniu. 15.10.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 427/2019Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia, zaprasza do złożenia oferty na wycinkę drzew obejmującą: • 1 szt. drzewa o gatunku świerk zwyczajny o obwodzie 76 cm przy ul. Wały Gen. Sikorskiego 19 ( działka nr 14/7 obręb 14 ) – drzewo obumarłe • 1 szt. drzewa o gatunku klon zwyczajny o obwodzie 170 cm przy ul. Aleja Solidarnośći 3-13 (działka nr 6/10 obręb 14 ) – drzewo obumarłe • 1 szt. drzewa o gatunku lipa drobnolistna o obwodzie 89 cm przy ul. Aleja Solidarnośći 3-13 (działka nr 6/10 obręb 14 ) – drzewo obumarłe • 2 szt. drzew o gatunku klon jawor o obwodzie 84 i 145 cm na terenie Jordanek (działka nr 2/4 i 2/1 obręb 14 ) 15.10.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 426/2019Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia prosi o złożenie oferty cenowej na przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych realizowanych na potrzeby projektu: „Muzeum Twierdzy Toruń – adaptacja Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne”. 15.10.2019
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 157/2019Prezydent Miasta Torunia informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych „Tereny rekreacyjne przy ul. Polnej” w sprawie zagospodarowania terenów położonych przy ul. Polnej, w okolicach ulic: Fieldorfa „Nila”, Strehla, Niepokólczyckiego, Piwnika. Konsultacje odbywają się w dniach: 15 października - 12 listopada 2019 r. 15.10.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 139/2019Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31/35 reprezentowanej przez Pana Władysława Majewskiego - Prezesa dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej – odgałęzienie boczne do posesji przy ul. Przelot działka 139/18 z obrębu 54 w Toruniu (dz. nr 139/14 w obrębie 54) brak jest podstaw do wniesienia sprzeciwu lub nałożenia obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę, zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami). 15.10.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 138/2019Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31/35 reprezentowanej przez Pana Władysława Majewskiego – Prezesa, dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej – odgałęzienia bocznego do posesji przy ul. Grudziądzkiej 51A w Toruniu (dz. nr 482/12 w obrębie 10) brak jest podstaw do wniesienia sprzeciwu lub nałożenia obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę, zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami). Obszar oddziaływania: dz. nr 580/1 – obręb 10 15.10.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 137/2019Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Toruńskich Wodociągów sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31/35 reprezentowanej przez Pana Grzegorza Kostulskiego – Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów dla inwestycji polegającej na budowie odcinka kanalizacji sanitarnej – odgałęzienie boczne do posesji 12/1, 23/11 przy ul. Legionów – Polnej w Toruniu (dz. nr 23/12 – obr. 33) zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami). Obszar oddziaływania: 12/1, 23/11 – obr. 33 15.10.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 136/2019Informuję, że organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia Toruńskich Wodociągów Sp. z o. o. z siedz. przy ul. Rybaki 31/35 w Toruniu dot. rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie odcinka kanalizacji sanitarnej – odgałęzienie boczne do posesji 5b przy ul. Zakole w Toruniu (obręb 62, dz. nr 84/12). (Podstawa prawna art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami)). 15.10.2019
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 130/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 15.10.2019r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń przeznaczonych do wydzierżawienia. WGN.6845.226.2019.EB 15.10.2019
Patronaty 185/2019Forum Dydaktyki Cyfrowej-Digitykon 14.10.2019


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A