Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 05.12.2021

Liczba wejść na stronę: 17592
Udział Torunia w związkach i organizacjach

Udział Torunia w związkach i organizacjach
krajowych i międzynarodowych

Związek Miast Polskich
Przystąpienie na mocy uchwały nr 260/92 RMT z 03.09.1992 r.

Siedziba: Poznań

Cele organizacji:

 • wspieranie idei samorządu terytorialnego,
 • gospodarczy i kulturalny rozwój miast polskich.

Składka członkowska: 0,192 zł od 1 mieszkańca Torunia


Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich
Przystąpienie na mocy uchwały nr 328/93 RMT z 15.04.1993 r.

Siedziba: Łódź

Cele organizacji:

Zasadniczym celem miast członkowskich jest podejmowanie działań w kierunku zapewnienia mieszkańcom możliwości osiągania pełnego potencjału zdrowotnego (zdrowia rozumianego nie tylko jako brak choroby, ale stan całkowitego fizycznego, psychicznego i społecznego dobrobytu) w szczególności poprzez:

 • poprawę stanu lokalnego środowiska naturalnego,
 • poprawę stanu zdrowia mieszkańców,
 • wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju,
 • zaspokajanie podstawowych potrzeb wszystkich ludzi w mieście (żywność, woda, schronienie, bezpieczeństwo, praca),
 • optymalny poziom usług i świadczeń medycznych dostępnych dla wszystkich,
 • udział społeczeństwa w decyzjach dotyczących życia i zdrowia.

Składka członkowska: 0,022 zł od 1 mieszkańca Torunia


Związek Miast Nadwiślańskich
Przystąpienie na mocy uchwały nr 553/97 RMT z 23.10.1997 r.

Siedziba: Toruń

Cele organizacji:

 • poprawa jakości wody, żeglowności, infrastruktury komunikacyjnej, turystycznej, rekreacyjnej i sportowej rzeki Wisły,
 • prowadzenie działalności kulturalnej,
 • odnowa walorów przyrodniczych Wisły.

Składka członkowska: 25.000 zł


Lokalna Organizacja Turystyczna "Liga Polskich Miast i Miejsc UNESCO"
Przystąpienie na mocy uchwały nr 872/05 RMT z 6.10.2005 r.

Siedziba: Toruń

Cele organizacji:

 • wszechstronna promocja wszystkich polskich miast i miejsc wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO,
 • podejmowanie wspólnych przedsięwzięć promocyjnych w kraju i za granicą,
 • gromadzenie i udostępnianie informacji turystycznych o miastach i miejscach wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO,
 • współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami turystycznymi, w tym w szczególności z Polską Organizacją Turystyczną, Polską Agencją Rozwoju Turystyki oraz regionalnymi i lokalnymi organizacjami turystycznymi,
 • prowadzenie wspólnych działań edukacyjnych,
 • pozyskiwanie funduszy na rewitalizację, ochronę i promocję turystyczną miast i miejsc wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO,
 • wzajemna współpraca i wymiana doświadczeń.

Składka członkowska: 5.000 zł


OWHC - Organizacja Miast Światowego Dziedzictwa
Przystąpienie na mocy uchwały nr 705/98 RMT z 16.04.1998 r.

Siedziba: Quebec, Kanada

Cele organizacji:

 • pomoc we wprowadzaniu konwencji dotyczącej ochrony Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego oraz Międzynarodowej Karty dla ochrony Miast Historycznych,
 • promocja - zarówno w regionie, jak i za granicą - współpracy i wymiany informacji oraz wiedzy pomiędzy miastami historycznymi z całego świata,
 • we współpracy z wyspecjalizowanymi organizacjami, zagwarantowanie lepszych powiązań pomiędzy badaniami prowadzonymi przez specjalistów i ekspertów a potrzebami lokalnych władz.

OWHC we współpracy z UNESCO, Radą Europy i innymi partnerami międzynarodowymi, opracowuje bazę danych Miast Dziedzictwa Światowego i wprowadza sieć komunikacji elektronicznej pomiędzy Miastami Dziedzictwa Światowego przy użyciu Internetu. Prowadzi szkolenia prezydentów i burmistrzów Miast Dziedzictwa Światowego co dwa lata. Informuje władze ONZ, UNESCO i NATO o potrzebie ochrony miast historycznych podczas konfliktów zbrojnych.

Składka członkowska: 6.300 zł


Międzynarodowy Związek Miast Nowej Hanzy

Przystąpienie na mocy uchwały nr 715/98 RMT z 7.05.1998 r.

Siedziba: Lubeka, Niemcy

Cele organizacji:

 • prezentacja przeszłości i współczesności miast Hanzy,
 • ukazanie związków miast należących do wspólnoty,
 • integracja miast członkowskich, nawiązanie bezpośrednich kontaktów międzyludzkich,
 • stworzenie forum wymiany inicjatyw gospodarczych, kulturalnych i turystycznych,
 • prezentacja dorobku kulturalnego miast,
 • działania na rzecz integracji ludzi zdrowych ze światem osób niepełnosprawnych,
 • współpraca organizacji pozarządowych,
 • wymiana doświadczeń i współpraca młodych ludzi w ramach.

Związek Nowej Hanzy pozwala lepiej zrozumieć i akceptować odmienności kulturowe, obyczajowe, polityczne i społeczne narodów. Uczy tolerancji i wzajemnego poszanowania. Wzmacnia poczucie demokracji i pozwala korzystać z doświadczeń partnerów. Zbliża mieszkańców wschodniej i zachodniej części Europy.

Składka członkowska: nie ma


Regionalna Agencja Poszanowania Energii
Przystąpienie na mocy uchwały nr 720/98 RMT z 07.05.1998 r.

Siedziba: Toruń

Cele organizacji:

 • podnoszenie rangi gospodarki energetycznej,
 • promowanie poszanowania i oszczędności energii,
 • stymulowanie racjonalizacji gospodarki energetycznej,
 • propagowanie i wspieranie działań dla poprawy procesu wytwarzania, dystrybucji i użytkowania wszelkich form energii.

Składka członkowska: 8.000 zł


Lokalna Organizacja Turystyczna
Przystąpienie na mocy uchwały nr 158/03 RMT z 26.06.2003 r.

Siedziba: Toruń

Cele organizacji:

 • promocja turystyczna obszaru działania,
 • wspomaganie funkcjonowania i rozwoju informacji turystycznej,
 • inicjowanie, opiniowanie i wspieranie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej,
 • współpraca z Polską Organizacją Turystyczną,
 • integracja podmiotów zainteresowanych rozwojem turystyki.

Składka członkowska: 500,00 zł


Stowarzyszenie Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Drwęcy
Przystąpienie na mocy uchwały nr 183/03 RMT z 24.07.2003 r.

Siedziba: Brodnica

Cele organizacji:

 • wspieranie i inicjowanie działań gmin, miast i powiatów leżących w dorzeczu rzeki Drwęcy na rzecz rozwoju kulturalnego i gospodarczego tego obszaru,
 • podejmowanie działań na rzecz rozwoju demokracji lokalnej, pobudzania aktywności społecznej i dalszego upodmiatawiania społeczeństwa,
 • działania na rzecz wytwarzanych zanieczyszczeń i odpadów na obszarze dorzecza rzeki Drwęcy oraz proekologicznego ich zagospodarowania,
 • wspieranie i prowadzenie wspólnych inicjatyw gospodarczych,
 • inspirowanie i  podejmowanie wspólnych inicjatyw służących kulturalnemu rozwojowi gmin, miast i powiatów naddrwęckich.

Składka członkowska:


Stowarzyszenie Zielone Płuca Polski
Data przystąpienia do organizacji: 25.10.2006 r.


Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna
Przystąpienie na mocy uchwały nr 158/03 RMT z 27.10.2011 r.


Międzynarodowe Stowarzyszenie Miast Orędowników Pokoju
Przystąpienie na mocy uchwały nr 66/11 RMT z dnia 17.03.2011 r.
Potwierdzenie członkowstwa: 18-24.10.2011 r.


Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie "Europa Kujaw i Pomorza"
Przystąpienie na mocy uchwały nr 499/13 RMT z dnia 21.02.2013 r.

 • Siedziba: Toruń
 • Składka członkowska: 0,10 zł / mieszkańca / rok


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dla Miasta Torunia"
Przystąpienie na mocy uchwały nr 192/15 RMT z dnia 19.11.2015 r.

 • Siedziba: Toruń
 • Składka członkowska: 15 000 zł / rok


Stowarzyszenie "Droga Ekspresowa S10"
Przystąpienie na mocy uchwały nr 105/201 z dnia 11.04.2019 r.

 • Siedziba: Wałcz
 • Składka członkowska: 10 000 zł / rok/-/

Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Andrzej Pietrowski
Data wytworzenia: 26-04-2013
Kto opublikował: Paweł Piotrowicz
Data publikacji: 00-00-0000 00:00:00
Kto zmodyfikował: Paweł Piotrowicz
Data ostatniej modyfikacji: 26-08-2019 16:10:59
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt