Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 18.10.2019

Liczba wejść na stronę: 33287
Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

W Toruniu działa osiem punktów bezpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dla mieszkańców. W czterech z nich porad udzielają adwokaci lub radcy prawni, wskazani przez Okręgową Radę Adwokacką i Okręgową Izbę Radców Prawnych. Kolejne cztery są obsługiwane przez prawników współpracujących z organizacjami pozarządowymi, wyłonionymi w konkursie.

Punkty pomocy prawnej są zlokalizowane w Toruniu w następujących miejscach:

 1. ul. Wały gen. Sikorskiego 10
  tel. 56 611 89 52, w godz. 7.30-11.30 (pok. 17)

 2. ul. Grudziądzka 126 b
  tel. 56 611 89 53, w godz. 8.00-12.00 (Punkt Informacyjny Urzędu Miasta Torunia)

 3. ul. Poznańska 52
  tel. 56 611 89 58, w godz. 9.00-13.00 (Punkt Informacyjny Urzędu Miasta Torunia)

 4. ul. Dziewulskiego 38
  tel. 56 611 89 57, w godz. 9.00-13.00 (Punkt Informacyjny Urzędu Miasta Torunia)

 5. ul. Wały gen. Sikorskiego 10
  tel. 56 611 89 52, w godz. 11.30-15.30 (pok. 17 - Zaborskie Towarzystwo Naukowe)

 6. ul. Grudziądzka 126 b
  tel. 56 611 89 53, w godz. 13.00-17.00 (Punkt Informacyjny Urzędu Miasta Torunia - Zaborskie Towarzystwo Naukowe)

 7. ul. Poznańska 52
  tel. 56 611 89 58, w godz. 13.00-17.00 (Punkt Informacyjny Urzędu Miasta Torunia - Zaborskie Towarzystwo Naukowe)

 8. ul. Dziewulskiego 38
  tel. 56 611 89 57, w godz. 13.00-17.00 (Punkt Informacyjny Urzędu Miasta Torunia - Zaborskie Towarzystwo Naukowe)


Kto może korzystać z bezpłatnej pomocy prawnej?

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie fizycznej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej:

1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną", o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym
lub

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego
lub

3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym
lub

3a) nieodpłatną mediację
lub

4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Zakres nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.


Zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego jest finansowane z budżetu państwa przez udzielenie dotacji celowej.


Zobacz też:

 

Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Paweł Piotrowicz, Maria Wiśniews
Data wytworzenia: 31-12-2015
Kto opublikował: Paweł Piotrowicz
Data publikacji: 31-12-2015 14:27:02
Kto zmodyfikował: Paweł Piotrowicz
Data ostatniej modyfikacji: 12-02-2019 08:47:18

bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt