Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 23.02.2019

Liczba wejść na stronę: 45265
Rada Miasta Torunia

Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy (z wyjątkiem referendum). Kadencja rady trwa 4 lata licząc od dnia wyboru. W skład Rady Miasta Torunia VII kadencji (2014-2018) wchodzi 25 radnych, wybranych przez mieszkańców miasta w dniu 16 listopada 2014 r.
Rada kontroluje działalność Prezydenta Torunia, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych (rad okręgów), powołując w tym celu komisję rewizyjną.
Do właściwości rady należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.
Ustawa o samorządzie gminnym precyzuje katalog spraw, które należą do wyłącznych zadań rady miasta. Są to:
1. uchwalanie statutu gminy,
2. ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
3. powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu, oraz sekretarza gminy - na wniosek wójta,
4. uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,
5. uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
6. uchwalanie programów gospodarczych,
7. ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,
8. podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,
9. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:
a. określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy,
b. emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez wójta,
c. zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
d. ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez wójta w roku budżetowym,
e. zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę gminy,
f. tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,
g. określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta,
h. tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
i. ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku budżetowym,
10. określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
11. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 2a,
12. podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,
13. podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,
14. podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,
15. nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,
16. podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
17. stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.
Poniżej znajdują się informacje dotyczące Rady Miasta Torunia, zaczerpnięte ze Statutu Gminy Miasta Toruń:

(...)

§ 20. 1. W skład Rady wchodzą radni w liczbie określonej ustawą o samorządzie gminnym.
2. Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym Miasta Torunia.
3. Rada sprawuje kontrolę:
1) bezpośrednio na sesjach poprzez rozpatrywanie sprawozdań oraz informacji;
2) pośrednio za pomocą Komisji Rewizyjnej, a ponadto poprzez komisje Rady powołane do wykonania określonych zadań.

§ 21. Na pierwszej sesji nowo wybranej Rady, Rada wybiera spośród radnych Przewodniczącego oraz określa liczbę Wiceprzewodniczących. Rada może na pierwszej sesji podejmować uchwały w innych sprawach wprowadzonych do porządku obrad po złożeniu ślubowania przez radnych.

§ 22. 1. Prawo zgłaszania kandydatów na stanowisko Przewodniczącego
i Wiceprzewodniczących przysługuje klubom radnych i grupie radnych w liczbie co najmniej pięciu.
2. Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących przeprowadza się w odrębnych głosowaniach bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym.

§ 23. 1. Przewodniczący organizuje pracę Rady i prowadzi jej obrady. W razie jego nieobecności zastępuje go Wiceprzewodniczący. Do Wiceprzewodniczącego zastępującego Przewodniczącego stosuje się przepisy dotyczące Przewodniczącego.
2. Jeżeli liczba Wiceprzewodniczących jest większa niż jeden, Przewodniczący wyznacza Wiceprzewodniczącego zastępującego go przy wykonywaniu jego obowiązków. Do Wiceprzewodniczącego zastępującego Przewodniczącego stosuje się przepisy dotyczące Przewodniczącego. W przypadku niewyznaczenia przez Przewodniczącego zastępującego go Wiceprzewodniczącego, zadania Przewodniczącego wykonuje Wiceprzewodniczący najstarszy wiekiem.

§ 24. 1. Do wyłącznej właściwości Rady należy stanowienie w sprawach, w tym stanowienie przepisów gminnych, w zakresie określonym ustawą o samorządzie gminnym oraz innymi przepisami o ile wynika to z ich treści.
2. Ponadto do właściwości Rady należą między innymi sprawy:
1) podejmowanie uchwał w sprawie zaskarżenia do Naczelnego Sądu Administracyjnego rozstrzygnięcia nadzorczego wzruszającego uchwałę Rady;
2) ustalanie wynagrodzenia Prezydenta Miasta;
3) określanie zasad i kierunków współpracy z gminami w kraju i za granicą;
4) znaków Miasta Torunia.
3. Rada może przekazać swoje kompetencje Prezydentowi, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej.

§ 25. 1. Rada obraduje na sesjach, które mogą składać się z jednego lub kilku posiedzeń.
2. Przewodniczący obowiązany jest zwołać sesję w ciągu 7 dni, od daty złożenia wniosku przez co najmniej Ľ ustawowego składu Rady lub Prezydenta.
3. Do żądania zwołania sesji dołącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał.
4. W razie orzeczenia przez organ nadzoru nieważności uchwały Rady, Przewodniczący zobowiązany jest, jeżeli podyktowane jest to nagłością sprawy, zwołać sesję w terminie 7 dni od doręczenia orzeczenia.

§ 26. 1. Termin sesji Przewodniczący podaje do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Rady, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i przekazanie informacji lokalnym środkom społecznego przekazu.
2. W razie przewidywania masowego przybycia publiczności na sesje Rady Przewodniczący może zarządzić wydanie kart wstępu przez Biuro Rady, a ponadto zadecydować o nagłośnieniu obrad, bądź innym sposobie przekazania ich treści.
3. Przewodniczący może upomnieć osobę, która podczas sesji Rady narusza spokój lub porządek obrad Rady, a po bezskutecznym upomnieniu może zarządzić wydalenie jej z sali.
4. W razie konieczności Przewodniczący może zarządzić całkowite opróżnienie sali
z publiczności.

§ 27. 1. Sesje Rady są jawne.
2. Rada może uchwalić niejawność obrad, wyłącznie wtedy, gdy wynika to z ustaw.
3. W posiedzeniach, co do których uchwalono niejawność obrad uczestniczą Prezydent, Sekretarz, Skarbnik, protokolant oraz za zgodą Rady inne osoby referujące sprawę, bądź udzielające wyjaśnień.
4. Obowiązek zachowania tajemnicy dotyczy wszystkich osób uczestniczących
w niejawnych obradach.
5. Na początku każdej sesji, w części informacyjnej, Prezydent oraz Przewodniczący Rady informują o najważniejszych wydarzeniach zaistniałych w okresie między sesjami mających wpływ na funkcjonowanie miasta.

§ 28. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje:
1) Prezydentowi;
2) Przewodniczącemu – zgodnie z kompetencjami wynikającymi ze Statutu;
3) Przewodniczącemu wraz ze wszystkimi Wiceprzewodniczącymi;
4) Komisjom Rady;
5) Konwentowi Seniorów;
6) Klubom Radnych;
7) radnym w liczbie co najmniej czterech;
8) Kapitule Honorowych Wyróżnień Miasta Torunia, w przypadku nadawania honorowych wyróżnień Miasta Torunia. Projekt uchwały musi uzyskać pisemne poparcie co najmniej 2/3 ustawowego składu Rady;
9) radom okręgów w sprawach związanych z ich zakresem działania na podstawie podjętych uchwał;
10) grupie co najmniej 150 mieszkańców Miasta Torunia posiadających prawo wybierania na podstawie ustawy regulującej ordynację do rad gmin;
11) innym podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów.

§ 29. 1. Uchwały Rady będące aktami prawa miejscowego ogłasza się oraz wchodzą one w życie w trybie przepisów regulujących ogłaszanie aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
2. Wszystkie uchwały Rady ogłasza się również poprzez wywieszenie obwieszczenia na tablicy w siedzibie Rady.
3. Uchwała może przewidywać dodatkowy sposób jej ogłoszenia, przy czym o przyjęciu przez Radę uchwał będących aktami prawa miejscowego należy poinformować mieszkańców
w lokalnej prasie.
4. Uchwały nie będące aktami prawa miejscowego wchodzą w życie z dniem podjęcia, chyba że przewidziano inny termin ich wejścia w życie.

§ 30. Urząd Miasta publikuje uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej oraz prowadzi zbiór uchwał. Dla uchwał regulujących przepisy prawa miejscowego i uchwał
o istotnym znaczeniu społecznym sporządza się teksty ujednolicone, powszechnie dostępne do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 31. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej składu, chyba że przepisy stanowią inaczej.

§ 32. Głosowanie niejawne może być przeprowadzone jedynie w przypadkach wynikających wprost z ustawy.

§ 33. 1. Rada powołuje Komisję Rewizyjną, komisję właściwą do spraw budżetu oraz inne komisje stałe określając w odrębnej uchwale ich liczbę, nazwy oraz zakres działania.
2. Rada w drodze uchwały określa skład osobowy komisji na podstawie wniosku Konwentu Seniorów oraz wybiera przewodniczącego i wiceprzewodniczącego komisji. W składzie komisji muszą być uwzględnieni przedstawiciele wszystkich klubów proporcjonalnie do liczebności radnych w klubach.
3. Komisja stała nie może liczyć mniej niż 5 radnych.
4. Do wykonania określonych zadań Rada powołuje komisje doraźne, określając
w uchwale ich skład, zakres działania, a także czas, na który zostają powołane.
5. Komisja Rewizyjna wykonuje zadania zlecone przez Radę w zakresie kontroli działalności Prezydenta, gminnych jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych oraz osób prawnych. W odniesieniu do osób prawnych wymagane jest pełnomocnictwo Prezydenta.
6. Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do Rady w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta.
7. (skreślony).
8. Kompetencje i tryb działania Komisji Rewizyjnej określa Regulamin Komisji Rewizyjnej stanowiący załącznik nr 3 do Statutu.

§ 34. 1. Komisje podlegają Radzie i przedkładają jej na piśmie swoje plany pracy
i sprawozdania z działalności.
2. Posiedzenia komisji są jawne.
3. Do zadań komisji stałych należy:
1) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą;
2) opiniowanie spraw przekazanych przez Radę, Przewodniczącego, Prezydenta lub członków komisji;
3) kontrola działalności Prezydenta i miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie spraw, do których została powołana, w trybie przewidzianym w Regulaminie Komisji Rewizyjnej stanowiącym załącznik nr 3 do Statutu;
4) kontrola wykonania uchwał Rady w zakresie właściwości komisji;
5) przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków mieszkańców Miasta Torunia w sprawach działalności Rady, jej organów oraz gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie właściwości komisji;
6) utrzymywanie więzi z wyborcami.
4. Korespondencja komisji skierowana do osób lub jednostek organizacyjnych będących poza strukturą Urzędu Miasta musi być podpisana przez Przewodniczącego wraz
z przewodniczącym danej komisji.

§ 35. 1. Radni mogą tworzyć kluby radnych.
2. Klub tworzy co najmniej trzech radnych. Klub działa od momentu zgłoszenia jego powstania Przewodniczącemu. Zgłoszenie powinno zawierać nazwę klubu, listę członków, skład władz klubu.
3. Kluby radnych działają w oparciu o regulamin uchwalony przez siebie w terminie trzech miesięcy od dnia ukonstytuowania się klubu. Regulamin powinien zawierać w szczególności nazwę klubu, zasady nabycia i utraty członkostwa, cele i zasady działania. Odpis regulaminu zostanie złożony w Biurze Rady.
4. Radny może należeć tylko do jednego klubu.
5. Przewodniczący Rady, Wiceprzewodniczący oraz przewodniczący klubów lub upoważnieni każdorazowo przedstawiciele tych klubów tworzą Konwent Seniorów, który jest dla Przewodniczącego ciałem opiniodawczym w sprawach organizacji pracy Rady oraz zapewniającym współdziałanie klubów w sprawach związanych z działalnością i tokiem pracy Rady. Konwent wyraża swoją wolę w głosowaniu zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jego składu.

§ 36. Zmiany w składzie osobowym Rady regulowane są przepisami ordynacji wyborczej do rad gmin.

§ 37. 1. Obsługę Rady, jej komisji oraz radnych zapewnia Biuro Rady, które od strony merytorycznej podlega Przewodniczącemu.
2. Biuro zapewnia radnym wszelkie potrzebne materiały oraz warunki uczestniczenia
w pracach Rady i jej komisji.

§ 38. Szczegółowy tryb pracy Rady, jej komisji oraz wykonywania obowiązków przez radnych określa Regulamin stanowiący załącznik nr 2 do Statutu.

Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Paweł Piotrowicz
Data wytworzenia: 01-07-2003
Kto opublikował: Paweł Piotrowicz
Data publikacji: 00-00-0000 00:00:00
Kto zmodyfikował: Paweł Piotrowicz
Data ostatniej modyfikacji: 12-08-2015 00:00:00
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt